Kan man kräva tillbaka pengarna eller kräva avhjälpning till följd av svartarbete?

2021-09-29 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Om en svartjobbare utför ett jobb som tex målare och den som har anlitat målaren inte är nöjd. Kan han kräva tillbaka pengarna eller ska målaren göra om jobbet utan att ta betalt.
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Om en målare som är en näringsidkare utför ett arbete åt dig som konsument så gäller Konsumenttjänstlagen, 1 § första stycket Konsumenttjänstlagen. I enlighet med den lagen har målaren ett krav på sig att utföra tjänsten fackmässigt. Däremot har lagen även regler om vad som avses med fel (9 § första stycket) och regler för reklamation (17 § första stycket). Lagen innehåller även regler om avhjälpande vid fel (20 § första stycket), det vill säga att målaren i ditt fall exempelvis kommer och åtgärdar felet om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten.I ditt fall gäller det däremot svartarbete, vilket är olagligt. Du kan med andra ord inte använda dig av konsumenttjänstlagen för att få avhjälpning för ett arbete som skett svart. Svartarbeten är en fråga som bland annat Skatteverket jobbar med, på deras hemsida uttrycket dem att ''den som anlitar ett företag som arbetar svart riskerar att inte få ersättning om något går fel i arbetet'', läs här. Min bedömning är personen i fråga inte kan kräva tillbaka pengarna eller kräva att målaren ska göra om jobbet utan att ta betalt med stöd av någon lag. Detta förhållande kan lösas parterna emellan, men dessvärre inte med stöd av någon lag till konsumentens fördel.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Reklamation vid vidareförsäljning

2021-09-26 i Köplagen
FRÅGA |Köpte ett par märkes byxor för ca 4 år sedan av en privatperson online. För ett tag sedan sålde jag de vidare och den nya köparen hävdar att de är fake och vill häva köpet.Jag har inte haft en tanke på att byxorna var fake och köpte själv byxorna för ett dyrare pris än vad jag sålde de för. Så om byxorna är fake har jag isåfall omedvetet köpt och sålt ett par byxor som är fake.Han tog kontakt med mig någon dag efter han tagit emot varan om att byxorna är fake. Och vill nu hävda köpet. Inför köpet frågade han inte om mer detaljerade bilder, kvitto, prislappar, storlekslappar eller liknande för att kunna identifiera att byxorna var fake. Och inget av det ovannämnda har jag uppgivit att jag har tillgång till. Alltså jag sålde med tro till förra säljaren att byxorna var äkta.Så mina fråga är: Har jag begått ett brott? Har köparen rätt att häva köpet och få tillbaka pengarna i utbyte mot byxorna? Vad händer om jag vägrar betala tillbaka?
Gustav Ottebo |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!I det här fallet förutsätter jag att byxorna faktiskt är förfalskade. I din situation aktualiseras reklamationsmöjligheten vid vidareförsäljning av en vara. En köpare får reklamera en vara om han gör så inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet, dock maximalt 2 år efter köpet enligt 32 § köplagen (köpL). Om din köpare tog kontakt med dig bara någon dag efter att han tagit emot varan är detta definitivt inom skälig tid. Den omständigheten att din köpare inte undersökte byxorna innan de kom till honom har ingen inverkar på den bedömningen eftersom köparen normalt sett inte har någon sådan skyldighet. Vad som skulle kunna tala i motsatt riktning är om du uppmanade köparen till att undersöka varan mer noggrant, exempelvis genom att fråga om han önskade fler bilder, men han underlät det. Eftersom du i detta fall anses vara säljare så ska din köpare reklamera till dig, inte till personen du köpte av. Är hävning möjligt?Inom köprätten vill man så långt som möjligt försöka rädda avtalet. Därmed fungerar lagregleringen så att man i första hand ska kontrollera huruvida felet kan intetgöras genom exempelvis prisavdrag eller avhjälpande. För att hävning ska komma i fråga krävs att felet är av väsentlig betydelse för köparen och att säljaren insåg eller borde ha insett detta enligt 39 § köpL. I en situation som denna bör hävning kunna komma i fråga då det inte egentligen finns någon möjlighet att avhjälpa felet och prisavdrag inte blir särskilt effektfullt då mycket av poängen med att köpa märkeskläder är att köpa själva renommén som följer med märket. Oavsett hur mycket man sänker priset kommer inte den renommén att tillkomma. Dessa resonemang kring huruvida rätt till hävning föreligger eller ej ligger i linje med de som förespråkas i köpL:s förarbete, prop. 1988/98:76 på sidan 134. Givet vad jag fått veta tycks det alltså i detta fall som att din köpare kommer kunna häva köpet. Om det av exempelvis skiljeman eller domstol slås fast att du är skyldig att återbetala till din köpare måste du göra det, annars inträder exempelvis dröjsmålsränta vilket innebär att du tvingas betala mer i slutändan.Kan du göra gällande påföljder mot din säljare?Enligt ovan finns det en gräns på 2 år vad gäller hur länge en köpare har möjlighet att reklamera ett fel, vilket följer av 32 § köpL. Enligt 33 § köpL får dock köparen utan hinder av 32 § åberopa felet om den han köpte varan av handlat grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder. Vad som krävs för att anse att säljaren har agerat i strid med tro och heder är inte helt klart. Det måste i vart fall röra sig om en oacceptabel illojalitet från säljarens sida. Ett exempel på när en säljare agerat mot tro och heder brukar sägas vara att denne var medveten om att varan var klart undermålig i förhållande till vad köparen kunnat förutsätta. Mot den bakgrunden kan sägas att om personen du köpte byxorna av visste att detta var ett förfalskat par så kan du göra gällande påföljder mot denne, exempelvis hävning. Med grov vårdslöshet förstås att säljaren var påtagligt oaktsam avseende dennes kunskap om varan, alltså att man inom rimlighetens ramar ska kunna förvänta sig att säljaren var medveten om felet vid säljtillfället. Om det finns någon omständighet som pekar på att din säljare med all sannolikhet borde ha känt till att detta var ett förfalskat par kan du också göra gällande påföljder. SammanfattningUtifrån de omständigheter som står med i frågan anser jag att din köpare tycks ha rätt att häva köpet. Det är möjligt att även du har möjlighet att göra gällande påföljder mot din säljare, men då med förutsättning att det går att bevisa att denne agerade i strid med tro och heder eller grovt vårdslöst.Med vänlig hälsning,

Jag ångrar mitt köp, har jag rätt att häva det?

2021-09-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag ångrar ett bilköp. Kan jag häva det efter en vecka?
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du – i egenskap av konsument – har köpt en bil av en näringsidkare på plats i hans eller hennes affärslokal och att du nu undrar om du har rätt att häva köpet efter en vecka. Frågor om köp mellan näringsidkare och konsumenter regleras i konsumentköplagen (KköpL). Om du inte har köpt bilen som konsument av en näringsidkare, blir köplagen (KöpL) tillämplig i stället.Hävning förutsätter fel i varaAtt ett köp hävs, innebär att säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala och medverka till köpet bortfaller. En viktig förutsättning för att köparen ska få häva köpet är emellertid att den av honom eller henne köpta varan är felaktig (22 § KköpL).Fel i varaEn vara är inte avtalsenlig, om varans art, mängd, kvalitet och/eller andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet. Stämmer varan inte överens med avtalet, föreligger ett fel i varan (16 § KköpL). I en sådan situation får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (22 § KköpL).Kort om avhjälpande, omleverans, prisavdrag och hävningKöparen kan dock inte göra gällande vilken felpåföljd som helst, bara för att just den felpåföljden passar honom eller henne bäst. Köparen har i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen (26 § KköpL). I andra hand har köparen rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation (28 § KköpL). För att köparen ska få häva köpet krävs dessutom att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom eller henne (29 § KköpL). Vad gäller i ditt fall?Slutsatsen är därför att du inte enligt reglerna i KköpL har rätt att häva köpet av bilen för att du har ångrat dig. Om ett fel föreligger har du som köpare dock i första hand rätt att kräva att säljaren företar avhjälpande eller omleverans. I en sådan situation har du i andra hand rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation.Kort om konsumentens ångerrätt enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokalerDet bör dock observeras att en konsument som har ingått köp över (till exempel) internet, postorderförsäljning, telefonförsäljning, hemförsäljning eller liknande, har rätt att ångra sig och frånträda köpet inom 14 dagar från det att ångerfristen började löpa (2 kap. 10 § lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Detta innebär alltså att om du – i egenskap av konsument – har köpt bilen av näringsidkaren på distans eller utanför hans eller hennes affärslokal, har du rätt att frånträda köpet inom 14 dagar från det att ångerfristen började löpa. Om du vill läsa mer om konsumentens ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler kan du göra det här.Vi på Lawline kan hjälpa dig!Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Kan man göra gällande fel man borde upptäckt vid en undersökning av varan?

2021-09-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte nyligen en hästtransport som var precis nybesiktigat. När vi sedan skulle använda transporten (precis efter köptillfället) upptäcker vi att golvet är dåligt, det är mögel under golvet och går att trycka igenom med ett finger och vi måste nu byta hela golvet i hästtransporten. Vad gäller? Är det vårt fel som inte hittade detta när vi köpte eller när besiktningen missade detta?Tack på förhand!
Mikaela Kronmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tolkning av din frågaI och med att det inte framgår av din fråga om du köpt hästtransporten av en privatperson eller näringsidkare så utgår jag från att du köpt den av en privatperson. Då det är fråga om köp av lös egendom mellan två privatpersoner ska köplagen (KöpL) tillämpas på det här köpet (1 och 4 § KöpL). Vidare framgår det inte heller om transporten sålts i så kallat "befintligt skick" eller inte, vilket kan påverka möjligheten att åberopa felet i transporten. Det utgås därmed framöver att en sådan friskrivning inte finns avtalat. Utöver detta vill jag också flagga för att jag inte vet exakt hur och vad en besiktning av en hästtransport omfattar. Borde du ha märkt felet innan ni köpte transporten?När man köper en vara är det naturligt att man först undersöker varan, speciellt varor av större värde. Om du gjort en undersökning har du inte rätt att åberopa sådana fel som du borde ha märkt vid undersökningen (20 § andra stycket KöpL). Detta är dock förutsatt att säljaren inte handlat i strid mot tro och heder (t.ex. om säljaren aktivt försökt dölja möglet.) Om du utan godtagbar anledning valt att inte undersöka transporten trots att säljaren uppmanat dig till det har du inte heller möjlighet att åberopa fel som du borde märkt. Frågan om vad du "borde ha märkt" är även beroende av omfattningen av eventuell undersökning samt av dina erfarenheter och kunskaper. Vad säljaren kan ha sagt om golvet kan också spela roll, exempelvis om säljaren bortförklarat lukten av mögel (Läs gärna NJA 1996 s. 598).Det är svårt för mig att säga om du borde ha märkt möglet eller inte i och med att jag inte vet något mer kring den ev. undersökningen. Att en besiktningsman inte upptäckt golvets dåliga skick kan däremot tala för att du inte heller borde ha märkt det. När är det fel i vara?Det anses som fel i vara om transporten avviker från vad du med fog kunnat förutsätta angående varan (17 § tredje stycket KöpL). Vad du kan rimligen kan ha förväntat dig grundar sig i första hand på vad ni avtalat om. Om ni exempelvis har avtalat om en hästtransport i det skick som besiktningen visade så ska det anses vara "fel i vara" om den avviker från det skicket. Likaså föreligger fel i vara om skicket på transporten inte överensstämmer med uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren lämnat före köpet och som kan antas ha påverkat själva köpet (18 § KöpL).För säljaren ska ha ansvar för fel i transporten ska felet ha funnits vid tidpunkten för köpet. Säljaren ansvarar i sådana fall för fel även om felet visat sig senare (13 och 21 § KöpL). I ditt fall kan möglet antas ha funnits vid köpet i och med att upptäckten var så nära inpå köpet och med utgångspunkt i att möglet inte kan ha spridits så snabbt. Vilken påföljd kan du kräva?För att ha rätt till påföljd måste du ha reklamerat, dvs. upplyst säljaren om felet, inom skälig tid (32 § KöpL). I första hand har du rätt till att säljaren avhjälper felet utan kostnad. Detta är förutsatt att det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § KöpL). Om avhjälpande inte är aktuellt har du i vissa fall rätt till omleverans. I ditt fall är omleverans troligen inte relevant och i sådana fall kan du rätt till prisavdrag på transporten (37 § KöpL). Eventuellt kan hävning också bli aktuellt (39 § KöpL).BesiktningsfirmanOm säljaren anser att besiktningsfirman gjort en bristande besiktning får säljaren vända sig till besiktningsfirman själv med eventuella anspråk. Du har därför inget ansvar att vända dig dit för klagomål och eventuella anspråk. Sammanfattning och vad du kan göra nuSammanfattningsvis är det svårt för mig att avgöra med säkerhet om du har rätt att göra gällande felet men omständigheterna talar för att du har rätt till det. Detta beror dels på din ev. undersökning, dels på avtalat skick och andra utfästelser från säljaren. Tips är därmed att vända dig till säljaren, förklara läget och försöka komma fram till en gemensam lösning. I annat fall kan du väcka talan i domstol. Hoppas du fick svar på din fråga och du är välkommen att kontakta oss på Lawline för mer juridisk hjälp! Det kan du göra genom att bl.a. maila info@lawline.se. Med vänliga hälsningar,

Vad gäller köprättsligt när en butik beställt in en vara åt kund?

2021-09-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Skulle köpa en kappa idag, men i butiken fanns den inte i den färgen jag ville ha. Hon som jobbade där frågade om jag ville att hon skulle beställa in en sådan kappa till butiken, om det var från leverantören eller från annan butik uppfattade jag inte. Hon förklarade att när hon hade ringt och beställt den åt mig så gäller köptvång. Är det korrekt? Tänker huruvida det faller utanför konsumenköplagen då jag inte har sett eller provat den i butiken? Blir ju att hon beställer den åt mig.
Moa Seger |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att butiken beställt hem/ska beställa hem en kappa åt dig för att den färgen du ville ha inte fanns i butik och att de nu hävdar att det föreligger köptvång för dig för den beställda kappan. Eftersom du är en privatperson som och det gäller köp av en kappa från ett företag är konsumentköplagen tillämplig (1 § KkL). Du har rätt att avbeställa varan Det finns ingen lagstadgad ångerrätt vid köp i butik som det gör vid köp på distans. Eftersom du är konsument har du dock rätt att avbeställa varan innan leverans sker (37 § KkL). Om du gör detta har du ingen skyldighet att betala för varan men du kan däremot bli skyldig att betala ersättning till säljaren (41 § KkL). Vad har säljaren rätt till för ersättning vid avbeställning? Om du som köpare avbeställer varan kan säljaren som sagt ha rätt till viss ersättning. Det finns tre anledningar som säljaren kan begära ersättning för: - kostnader som uppkommit på grund av avtalet och om dessa inte kan tillgodogöras säljaren på annat sätt- särskilda kostnader till följd av beställningen - och eventuell förlust som säljaren haft med ett skäligt belopp med hänsyn till priset på varan, tidpunkten för avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt. (41 § KkL). I ditt fallOm du går med på att hon beställer varan blir det som att ni ingår ett avtal och hon beställer den åt dig, precis som du beskriver i din fråga. I så fall har du alltså ingen lagstadgad ångerrätt. Du har däremot en rätt att avbeställa varan efter att hon beställt den. Tänk på att ju längre du i så fall väntar med detta desto större risk är det att säljaren kommer ha kostnader hänförliga till beställningen som du kan få stå för. Det är svårt för mig att göra en bedömning av vad du mer exakt kan bli skyldig att betala då det som jag redogjort för beror på kostnader säljaren haft i samband med beställningen.Att komma ihåg är också att många företag erbjuder sina konsumenter öppet köp och bytesrätt vilket eventuellt kan vara ytterligare en utväg för dig. Om det är så att butiken redan har beställt in kappan till dig och du ångrat dig skulle jag kontakta dem och säga det. Förhoppningsvis kan ni då komma överens om en bra lösning tillsammans. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Med vänliga hälsningar,

Kan säljaren behålla handpenningen vid en avbeställning?

2021-09-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej.Har beställt en bröllopsklänning i butik enligt leverantörens storlekstabell. Det är minst 6 månaders leverans. Jag betalade en handpenning till butiken på 50%, och skrev på ett avtal gällande att man ej kan återfå handpenningen vid ånger. Jag behöver däremot avbeställa klänningen, och undrar om butiken verkligen har rätt att behålla hela handpenningen? Det har enbart gått tre dagar sedan beställningen. Jag har läst konsumentköplagen och undrar om jag kan hänvisa till paragraf 37 och 41, och alltså betala den summan företaget lagt ut? Kan jag avbeställa utan att säljaren kan behålla hela handpenningen?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller för handpenningen för avbeställd vara som ännu inte levererats. Jag utgår från att du är konsument och det är ett företag som du har hamnat i tvist med. Därför är konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig på frågan och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Det här säger konsumentköplagenEnligt konsumentköplagen gäller att om köparen avbeställer en vara innan den har avlämnats, har säljaren inte rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning (37 § KKöpL). Säljaren kommer i sådant fall istället ha rätt till ersättning enligt 41 § KKöpL. Av 41 § första stycket KKöpL framgår det att om köparen avbeställer en vara enligt 37 § KKöpL har säljaren rätt till ersättning för: särskilda kostnader som han har haft för att ingå och fullgöra avtalet till den del han inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt,särskilda kostnader till följd av hävningen eller avbeställningen, samtförlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset för varan, tidpunkten för hävningen eller avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt. Det bör även nämnas att det är säljaren som måste bevisa att att hen har lidit en förlust/skada av avbeställningen. Enligt 41 § andra stycket KKöpL kan säljaren dessutom förbehålla sig en på förhand bestämd ersättning vid hävning eller avbeställning, om den är rimlig med hänsyn till vad som normalt kan antas tillkomma en säljare som ersättning enligt första stycket. Denna ersättning kan relateras till priset samt även göras beroende av när hävningen/avbeställningen sker. Handpenning kan vara en typ av sådan på förhand bestämd ersättning. Vad gäller i ditt fall?I ditt fall har säljaren tagit en handpenning på 50% som jag utgår från är en på förhand bestämd ersättning som de behåller vid hävning eller avbeställning. Du nämner dessutom att ni har skrivit avtal på att denna handpenning inte återfås vid ånger eller avbeställning. Enligt konsumentköplagen får avtalsvillkor som i jämförelse med lagen är till nackdel för köparen/konsumenten ingen verkan (3 § KKöpL). Detta innebär alltså att avtalet mellan er är gällande så länge det inte innebär en nackdel för dig som konsument i jämförelse med vad som hade gällt om ni inte hade haft ett avtal mellan er. Om ni inte hade haft ett avtal mellan er, hade konsumentköplagen varit tillämplig och säljaren hade då kunnat behålla handpenningen så länge den varit rimlig. Därför kommer säljaren att kunna behålla handpenningen så länge denna är rimlig med hänsyn till vad som normalt kan antas tillkomma en säljare som ersättning enligt 41 § första stycket KKöpL. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt! Med Vänliga Hälsningar,

Vilken lag gäller vid försäljning av lös egendom (båt) mellan två privatpersoner genom båtmäklare och vilket ansvar har mäklaren vid ev. fel på varan eller tvister mellan parterna?

2021-09-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Vilken lag gäller vid försäljning av lös egendom (båt) mellan två privatpersoner genom båtmäklare och vilket ansvar har mäklaren vid ev. fel på varan eller tvister mellan parterna? Är det Köplagen eller Konsumentköplagen som gäller? Mäklaren står ju varken som köpare eller säljare på Köpekontraktet så min uppfattning är att det borde vara Köplagen som gäller. Rätt eller fel?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köplagen eller konsumentköplagen?Utgångspunkten vid köp mellan två privatpersoner är som du nämnt köplagen. Huvudregeln är dock inte som du kommer se nedan undantagslös.Svaret finner du i konsumentköplagen (1990:932) (KkL) 1 §, dels första stycket där lagen anges tillämplig för lösa saker (båt är en lös sak) och dels andra stycket, vari anges att KkL gäller i fall säljaren är privatperson men då den lösa saken förmedlats av en näringsidkare (t.ex. genom båtmäklare eller bilförsäljare). I sammanhanget förstärker det faktum att mäklaren varken står som säljare eller köpare endast dennes roll som förmedlare. Eventuella överenskommelser som att köplagen ska tillämpas eller annars villkor oförenliga med KkL är utan verkan, lagen är tvingande till köparens fördel, sämre villkor för köparen än vad KkL är inte rättsligt bindande (3 § KkL)Mäklarens ansvar för eventuella fel i båtenSäljaren och näringsidkaren (mäklaren) svarar solidariskt gentemot köparen (Håstad, 2009, s. 228 f.). Med konsekvensen att köparen kan rikta sitt anspråk mot endera part, skulle fel visa sig. Allmänna regler bör dock leda till att mäklaren normalt har regressrätt mot säljaren, dvs. mäklaren kan efter att svarat köparens krav t.ex. i form av prisavdrag eller dylik felpåföljd i sin tur kräva igen pengarna från säljaren enligt förarbetet till lagen (prop. 1989/90:89 s. 61)Hälsningar,

Har jag rätt att häva köpet om leveransen av en vara jag beställt är försenad?

2021-09-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Går det att avbryta ett köp när varan inte har levererats p.g.a att leverantören inte har varan på lager?Jag har köpt en kamera över en månad sedan. Då stod det på leverantörens hemsida att de hade varan på lager. Jag genomförde köpet och har betalt för kameran. På leverantörens hemsida står det att normal leveranstid är 1-4 dagar beroende på destination, och att leveranstider under försäljningsperioden och kampanjer kan vara längre. Jag har kontaktat leverantören angående den sena leveransen. De hävdar att det beror på att de inte har varan på lager. Tydligen har de ett tekniskt problem med hemsidan som gör att en del varor ser ut som att de finns på lager även fast de inte gör det.Vad har jag för möjligheter att häva köpet och få pengarna tillbaka?
Maja Kristiansson-Gran |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt att häva köpet när säljaren kommit i dröjsmål (trots deras förklaringar). Reglerna om när en konsument handlar av en näringsidkare finns i konsumentköplagen (KköpL). Att notera är att konsumentköplagens regler är tvingande. Det innebär att näringsidkaren inte kan åberopa något villkor i köpavtalet till nackdel för dig som strider mot konsumentköplagen, då går konsumentköplagens regler före (3 § KköpL). När föreligger dröjsmål? En vara ska levereras enligt den avtalade leveranstiden, dock senast 30 dagar efter att avtal om köp ingicks (5 § KköpL). I ditt fall så angav leverantören på sin hemsida att leveranstiden är 1-4 dagar, därför är 1-4 dagar er avtalade leveranstid med förbehåll att det kan ta längre tid på grund av exempelvis kampanjer. Oavsett om näringsidkaren har gjort förbehåll om att leveranstiden kan variera så gäller konsumentköplagens 30 dagar som ett maximum (den regeln är alltså tvingande till konsumentens fördel). Dröjsmål föreligger alltså när varan inte överlämnats till konsumenten inom den avtalade tiden (eller max inom 30 dagar) (9 § KköpL). Vilka rättigheter har du som konsument vid dröjsmål? När säljaren hamnat i dröjsmål har konsumenten rätt att antingen kräva att säljaren fullgör leveransen, eller att häva köpet (10 § KköpL). Rätten att häva köpet är dock villkorad. Det finns två situationer när konsumenten får häva köpet när det föreligger dröjsmål (13 § KköpL).dröjsmålet har varit av väsentlig betydelse för köparen, ellerköparen skulle aldrig ha köpt varan om den visste den "riktiga" leveranstiden", dvs den avtalade leveransen var en förutsättning för att ingå avtalet. Man kan även som konsument kräva att säljaren ska fullgöra köpet och leverera varan (12 § KköpL). Om du kan visa att någon av dessa förutsättningar föreligger, så har du rätt att häva köpet. I ditt fall så anser jag dock att det skulle vara enklare att utöva din ångerrätt istället för att häva köpet. När har man ångerrätt? Du som konsument har en ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). Den lagen blir tillämplig när du som konsument har handlat exempelvis på nätet (1-2 §§ distansavtalslagen). När du som konsument har handlat på nätet har du rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att lämna ett meddelande om detta till säljaren inom 14 dagar (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Dessa 14 dagar (ångerfristen) börjar löpa när du fått varan i din besittning, dvs när den har levererats till dig (2 kap. 12 § distansavtalslagen). Verkan av att du utövar din ångerrätt är att du har rätt att få tillbaka vad du har betalat (2 kap. 14 § distansavtalslagen).Vad innebär det för dig? Mitt råd till dig är att utöva din ångerrätt som du har när du har handlat en vara på nätet, det innebär att du har rätt att ångra köpet och få pengarna tillbaka upp till 14 dagar efter att varan har levererats. Självklart måste du inte vänta på leveransen av varan utan du kan istället kontakta säljaren så fort som möjligt för att utöva din ångerrätt. Detta är ett enklare alternativ än att häva köpet som innebär att de omständigheterna som jag redogjorde för ovan kan behöva visas.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar