Samtycke av sambo till inteckning av fastighet

2016-01-25 i Fastighetspant
FRÅGA |Vid en bodelning mellan sambor, där det är en fastighet som ingår i bodelningen då vi flyttat in gemensamt och sambott i 25 år, kan en part använda huset som pant för enskilt lån utan den andres vetskap ? Alltså är det tillåtet ? Och ska den andra parten vara tvungen att dela fastigheten med de lån som tydligen finns ?Med vänlig hälsning,Kicki
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Som jag förstår det är sambon som inte godkänt pantsättningen inte ägare av någon del i till fastigheten. I ett samboförhållande finns det dock vissa begränsningar i möjligheten att förfoga över sin egen egendom.I och med att fastigheten, precis som du säger, är samboegendom (jfr 3-7 §§ sambolagen) och fastigheten är er bostad får inte en sambo inteckna fastigheten (dvs. skaffa sig pantbrev i fastigheten) utan att skriftligen inhämta den andra sambons samtycke (23 § sambolagen). Om samtycke inte finns beviljar inte Lantmäterimyndigheten inteckningen. Det finns dock inget hinder mot att en sambo pantsätter fastigheten (dvs. ställer pantbrevet som säkerhet för ett lån) med användning av tidigare uttagna pantbrev. Samtyckeskravet är som ovan sagt knutet till inteckningen och inte till pantsättningen. Pantsättningen är således giltig.Hör gärna av dig om du har fler frågor!Vänliga hälsningar,

Behållande av fastighetslån vid bodelning

2015-12-16 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej! Jag har skiljt mig och min exfru bor kvar i det hus vi köpte som gifta! Hon står som ensam ägare, och vill ha kvar huset vid bodelningen! Vi har ett gemensamt lån som tagits med huset som säkerhet men min del av lånet vill hon skall stå kvar på mig! Borde inte lånet följa med den som står på huset pga säkerhet mot banken? Jag har ju ingen sådan säkerhet då huset stannar kvar hos exfrun!
Emil Danielsson Nykänen |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid köp av fast egendom sker ett skriftligt avtal enligt fjärde kapitlet första paragrafen jordabalken (JB) (se https://lagen.nu/1970:994#K4P1S1). Denna köpare har rätt att söka lagfart (se https://lagen.nu/1970:994#K20P1S1)Men en person kan stå som ensam ägare på lagfarten men fastigheten kan ändå vara samägd genom en så kallad dold samäganderätt. Detta har utvecklats genom rättspraxis av högsta domstolen och för att den ska vara giltig måste tre, ibland fyra kriterier vara uppfyllda:1. Egendomen ska ha förvärvats för gemensamt bruk2. Maken som inte är avtalspart ska bidra ekonomiskt vid förvärvet3. Det ska förelegat en gemensam partsavsikt att egendomen skulle ägas av dem gemensamt4. Maken som utförde köpet och har lagfart ska ha insett att den andra maken vill äga det tillsammansSkulle detta vara uppfyllt får maken som inte är officiell ägare ett anspråk mot den andra att bli erkänd som öppen ägare. Detta kan göras genom stämning i domstol eller en insättandeförklaring som ska uppfylla samma krav som köpavtalet, det ska vara skriftligt osv. (se https://lagen.nu/1970:994#K4P1S1). Efter detta gjorts är båda makarna ägare och får inkludera halva fastigheten som en tillgång i bodelningen.Fastighetspant är en fordran med särskild förmånsrätt (se https://lagen.nu/1970:979#P6S1) Ska den ena maken då ta över fastigheten är det även i dennas intresse att ta över lånen eftersom vid pantsättning av fast egendom får banken säkerhet i fastigheten, om lånen då inte sköts så kan banken få ut sina pengar genom att fastigheten säljs exekutivt. Eftersom det är i den som har fastighetens intresse att behålla fastigheten vill denne även ta lånen eftersom en part som står på lånet men inte betalar har ingenting att förlora, den personen har inte fastigheten som kan bli såld och har således inget intresse i att betala lånet (se https://lagen.nu/1970:979#P3S1).Vänligen,

Inteckning i fastighet och pantbrev

2015-09-29 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej! För mig är det lite oklart med pantbrev och inteckningar. Jag har förstått att man kan belåna sin bostad (bostadsrätt och fastighet) med ett pantbrev som säkerhet för lånet. Men vad jag inte förstår är om man belånar fastigheten/bostadsrätten utöver bolånet, när exempelvis fastigheten/bostadsrätten är värderad högre än vad den köptes för? För att få pengar till något annat, t.ex. renovering. Eller om man tar ut pantbrev som en säkerhet för bolånet?/ Julia S
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man tar till exempel ett bolån för en fastighet vill banken ofta ha en säkerhet för lånet, till exempel ett pantbrev. För att få ett pantbrev måste man göra en inteckning i fastigheten. Inteckning i fastighet regleras i jordabalkens (JB) 22 kapitel (se här). Fastighetsägaren gör en inteckning i fastigheten på ett visst belopp (inteckningen behöver inte vara på hela fastighetens värde) och som ett bevis på inteckningen får fastighetsägaren ett pantbrev enligt 6 kapitlet 1 § JB. Det är detta pantbrev som lämnas till banken som säkerhet. Vill man belåna fastigheten ytterligare (till exempel efter en värdeökning) kan man göra en ny inteckning på ett nytt belopp och på så sätt få ytterligare ett pantbrev.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Lån på fastighet

2015-09-23 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej ! Min son äger tio procent av en lägenhet. han har inga lån. Nu vill han köpa resterande 90%. Får han enl kontantinsatsreglerna låna 85% av köpesumman (för de 90 procenten) eller är det 85% av lägenhetens marknadsvärde han får låna till? Mvh//Lennart
Eric Brinck |Hej,Tack för din fråga!Man utgår här alltid ifrån bostadens marknadsvärde. Din son får alltså låna upp till 85% av bostadens marknadsvärde. De 10% han redan äger kan han alltså "tillgodoräkna" sig. Tänk dock på att detta är ett minimumkrav som lagen ställer upp. Bankerna kan ha högre krav än så. De har utöver 85% kravet en skyldighet att bedöma din sons betalningsförmåga mm och kan därför ha skyldighet att ställa upp ett högre krav än 85 % kravet. De kan även ha interna riktlinjer som anger att de ska ha en högre täckningsgrad än 85%. Men sammanfattningsvis så är det 85% av marknadsvärdet som lagen ställer som minimikrav.Hoppas det var svar nog på din fråga!Vänliga hälsningar

Inteckning av fastighet

2015-12-29 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej,Om man gör en inteckning i en fastighet, alltså ett pantbrev, vad är det för säkerhet i en inteckning/pantbrev när huset säljs?
|Hej och tack för att du kommer till Lawline med din fråga! Ett pantbrev (inteckning) i fast egendom består vid försäljning (Vilket kan utläsas ur 4 kap 16 § Jordabalk (JB)). Vid överlåtelse av fastighet brukar säljaren lösa ut inteckningarna alternativt att köparen övertar de eventuella lån som är kopplade i fastigheten. Pantbrevet utgör i sig inte någon belastning i fastigheten, utan det är när den kopplas till en fordran och överlåts till kreditgivaren som en panträtt uppstår, vilket utgör en belastning i fastigheten. Enligt 6 kap 2 § JB kan panträtt i fastighet som huvudregel enbart upplåtas av fastighetsägaren. Det finns emellertid undantag till detta stadgat i 6 kap 7 § JB. Där stadgas att om den förre ägaren (säljaren) efter köpet upplåter panträtt (genom att överlämna ett pantbrev till t.ex en bank för ett lån) kan denna i vissa fall bestå. Dock blir ju säljaren ansvarig mot köparen, men kreditgivaren (den med panten) nöjer sig oavsett. Slutsats: Vid försäljningen består pantbrevs giltighet. Ett pantbrev är i sig inte någon säkerhet i en fastighet, utan det är när den pantsätts som den blir relevant. Efter försäljningen kan ett pantbrev (som säljaren inte gett till köparen) i vissa fall användas av säljaren för att upplåta säkerhet i fastigheten. Ha en bra dag!

Pantsättning av fastighetsandel

2015-12-07 i Fastighetspant
FRÅGA |HejJag är samägare av en fastighet tillsammans med 4 stycken släcktingar. Fastigheten består av en tomt med flera byggnader där allt ingår i ett samägande. Vi har inte tecknat något samägandeavtal. Har jag rätt att på något sätt belåna fastigheten utan övriga delägares samtycke? Har jag rätt att pantsätta fastigheten i ett pantbrev utan övriga delägares samtycke? Om jag inte har rätt till detta vad krävs i så fall för att jag ska ha rätt att belåna eller pantsätta fastigheten?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Om du önskar att vidta en åtgärd som gäller den samägda fastigheten, exempelvis att pantsätta den i sin helhet, så krävs samtliga delägares samtycke. Detta framgår av Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt 2 §. Däremot framgår det motsatsvis av samma paragraf att du äger rätt att på egen hand förfoga över din egen andel i fastigheten, exempelvis genom pantsättning.Om du ändå önskar göra en pantsättning av fastigheten i sin helhet så är det med andra ord en fråga om att du måste vidta en förhandling med de andra delägarna för att erhålla deras samtycke. Med vänlig hälsning

Belåna del i samägd fastighet

2015-09-29 i Fastighetspant
FRÅGA |Jag och min bror äger en fastighet, 50% var. Kan jag belåna min del av fastigheten?
|Hej, och tack för din fråga!Eftersom du äger fastigheten tillsammans med din bror så är det Samäganderättslagen som blir tillämplig. Enligt 2 § i lagen krävs samtliga ägares samtycke när man ska vidta en åtgärd som rör förvaltning av i detta fall fastigheten. Så du kan belåna din del av fastigheten om din bror samtycker till det. Gör han inte det så kan du inte mot hans vilja belåna din del.Vänligen,

Hur tar man reda på om en fastighet är belånad?

2015-06-18 i Fastighetspant
FRÅGA |Undrar om min fastighet Karlskrona Gisslevik 4:26 är belånad ?
|Hej!Tack för din fråga, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. En fastighet pantsätts genom att fastigheten intecknas och man erhåller ett pantbrev som sedan kan pantsättas hos en bank eller kreditinstitut för ett lån. I Sverige är det Lantmäteriet som ansvarar för pantbrev och inteckningar. Lantmäteriet har information om vilka pantbrev som finns i din fastighet, och via ägararkivet (som är sammanhängande med Lantmäteriet) kan du också få uppgifter om vilka av pantbreven som är obelånade. Så jag råder dig att kontakta Lantmäteriet och Ägararkivet för att ta reda på vilka pantbrev som finns och vilka som är obelånade, för att därigenom se om fastigheten är belånad.Jag hoppas att jag med detta gett dig lite hjälp på vägen, och har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Lycka till!Med vänliga hälsningar