Pantsättning och industritillbehör

2015-05-30 i Fastighetspant
FRÅGA |Kan industritillbehör som exempelvis maskiner användas som kreditsäkerhet om man behöver låna pengar?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Maskiner och annan utrustning som har tillförts fastigheten och som huvudsakligen används i dess industriella verksamhet hör som utgångspunkt till fastigheten i egenskap av industritillbehör. Eftersom dessa maskiner är knutna till fastigheten så kan de inte åtskiljas från den genom pantsättning. Det är med andra ord i själva fastigheten som pantsättningen görs, vilket inkluderar dess tillbehör. För att möjliggöra pantsättning av enbart maskinerna så måste du avge förklaring genom inskrivning i fastighetsregistret för att på detta vis se till så att de inte längre anses utgöra tillbehör till fastigheten, vilket framgår av Jordabalk (1970:994) 2:3. Genom förklaringen blir tillbehören lös egendom och kan därefter utgöra underlag för pantsättning.Notera dock att det finns ett antal avslagsgrunder för ansökan om förklaring att maskinerna inte längre ska utgöra tillbehör. Om exempelvis fastigheten redan är intecknad och någon av fastighetspanthavarna inte medger din ansökan, med hänseende till att en sådan minskar fastighetens värde, så kommer den att avslås (Jordabalk 24:1 andra stycket, punkt 2). Med vänlig hälsning

Återpantsättning och panträtt i fast egendom

2015-03-10 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej!Jag har två frågor som berör pantbrev: 1. Låt säga att en kreditgivare lånar ut pengar och får ett pantbrev i fast egendom som säkerhet för lånet. Kan kreditgivaren återpantsätta det här pantbrevet? Hur går det till i praktiken?2. När det gäller pantbrev i fast egendom finns väl en särskild förmånsrätt. Om det är OK att återpantsätta pantbreven, följer den särskilda förmånsrätten då med till den nya panthavaren? Tack för en bra sajt.
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Återpantsättning avser när en panthavare pantsätter sin panträtt som säkerhet för egen skuld, utan samtidig överlåtelse av den fordran för vilken den första panträtten svarar. Eftersom panträtt till fastighet endast kan upplåtas av fastighetens ägare enligt Jordabalk (1970:994) 6:2 första stycket så anses det generellt i rättspraxis att återpantsättning av fastighetspant i egentlig mening inte kan göras. Därmed faller även frågan om den särskilda förmånsrätten följer med i återpantsättningen. Med vänlig hälsning

Pantbrev på redan utmätt fastighet

2013-08-30 i Fastighetspant
FRÅGA |Går det att ta ut pantbrev på redan utmätt fastighet? Mvh
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om hela fastigheten är utmätt innebär detta inte hinder för att ta ut nya pantbrev på fastigheten (22:3 jordabalken e contrario). Dessa nya pantbrev är dock ofta inte så värdefulla, då de t.om. har sämre förmånsrätt än den som sökte utmätningen (4:30 utsökningsbalken).Om däremot endast viss andel av fastigheten är utmätt föreligger hinder mot att ta ut nya pantbrev (22:3 p. 6 jordabalken).Jordabalken finns https://lagen.nu/1970:994Utsökningsbalken finns https://lagen.nu/1981:774

Rättsförhållanden rörande panträtt i fast egendom samt godtrohetsförvärv.

2013-05-06 i Fastighetspant
FRÅGA |6:7 vs 18:2 jordabalken? Har stora problem med att förstå skillnaden mellan dessa lagrum. Tacksam för svar! :)
| Hej, tack för din fråga.Att tolka paragrafer kan ibland vara problematiskt. Jag ska försöka bryta ner dem och bringa klarhet till situationen. Båda paragraferna behandlar Rättsförhållanden rörande panträtt i fast egendom samt godtrohetsförvärv.18:2 JB innehåller bestämmelser om godtrosskydd för borgenär i det fallet att upplåtaren av panträtten förvisso erhållit lagfart på sitt förvärv men fastigheten faktiskt ägdes av annan.  6:7 JB reglerar dels det fallet att en tidigare ägare, efter överlåtelse av fastigheten, upplåter ny panträtt i den, dels det fallet att en förvärvare nummer två, efter dubbelöverlåtelse av fastigheten, upplåter ny panträtt i den. Förvärvet består om borgenären var i god tro angående äganderättsöverlåtelsen.   Alltså, den först nämnda paragrafen reglerar situationen då en person upplåter panträtt i en fastighet som inte tillhör denne. Den andra paragrafen reglerar situationen då någon som såld en fastighet upplåter panträtt i fastigheten trots att denne inte längre äger fastigheten. 6:7 reglerar även situationen då den nye ägaren upplåter panträtt   Förhållandena kan göras allt mer komplicerade men detta är huvuddragen av bestämmelserna. Om du har ytterligare frågor är det bara att återkomma.   Lycka till.  

Överlåtelse av pantbrev

2015-03-24 i Fastighetspant
FRÅGA |HejVi köpte en fastighet under 2014 och i avtalet som mäklaren tagit fram och även muntligen framgick att INGA pantbrev kommer att följa med fastigheten, då säljarna avser att flytta dessa till andra fastigheter.Vi ifrågasatte detta, då vi hade för oss att pantbrev alltid följer fastigheten, men mäklaren sa att säljarna har kollat detta och att det nu är så.Vi tror givetvis på mäklaren och tar därav ut nya pantbrev till en kostnad av 38.000:-. Några veckor efter att köper registrerats återkommer mäklaren och gratulerar oss för att vi fick behålla pantbreven och detta alltså inte gick igenom. Vi anser här att mäklaren farit med stor okunnighet och gjort att vi fick betala 38.000:- för extra pantbrev som vi inte har användning av. Mäklaren var helt oförstående när jag sa att vad ska vi med dubbla pantbrev till?Vi har försökt att ändra tillbaka detta vid inskrivningsmyndigheten utan att ha lyckats.Vi har också talat med en lokal jurist som ser det svårt att stämma mäklaren för någonting, då det finns ett avtal.Vi anser att mäklaren har varit okunnig och vilselett oss som konsumenter, och har åsamkat skadat oss med 38.000:-Även banken ifrågasatte detta när vi övertog fastigheten, men även då stod mäklaren på sig och sa att det är så och att det stämmer.Hur mycket kan en mäklare vilseleda en konsument? Det står tydligen helt klart att man inte får flytta pantbrev från fastigheten ( såvida det inte är specialfall, har vi förstått)Vi vill helt enkelt ha tillbaka våra 38.000:-Med vänlig hälsning
Joel Wickman |Hej!Det är helt riktigt att pantbrev är knutna till en specifik fastighet och inte kan flyttas mellan olika fastigheter. Vad säljaren borde ha gjort - och fastighetsmäklaren skulle informerat om - är att säljaren ska lösa sina lån hos banken och därigenom få tillbaka sina pantbrev för att överlämna dessa till er. Din fråga om skadeståndsskyldighet och mäklarens ansvar beror på vad som står i köpeavtalet. Om det där framgår att det finns pantbrev som ska lämnas över så är det svårt att kräva skadestånd. Om det däremot står det motsatta så har inte säljaren givit korrekt information enligt avtalet, så även mäklaren. Vilseledandet (avtalsbrottet) innebär att ni har rätt till skadestånd till täckande av de extra utgifter och andra kostnader ni har haft med anledning av ert tecknande av nytt pantbrev. Dock kan inte skadan uppgå till de 38 000 kr som ni tecknat nytt pantbrev för. Detta är ingen förlust i skadeståndslagens mening. Jag förstår inte helt utifrån din fråga hur du menar att detta skulle vara en ersättningsgill kostnad för er. Pantbrevet i sig själv är endast en säkerhet i fastigheten som ni sedan själva väljer om ni vill belåna eller inte. Värdet pantbrevet representerar är därmed i sig själv ingen kostnad för er. Däremot kostar det pengar att få ett pantbrev utfärdat (2% av pantbrevsbeloppet plus administrativ avgift), samt eventuell kostnad att avregistrera detta om ni inte vill ha det kvar. Detta är kostnader som ni skulle kunna kräva ersättning för från mäklaren eller säljaren. Om ett sådant krav bestrids återstår att väcka talan (stämma) i tingsrätten, som slutligt avgör om ni har rätt till skadestånd. Avseende mäklarens okunskap och felaktiga information kan åtgärder vidtas genom Mäklarsamfundets ansvarsnämnd. Auktoriserade mäklare är skyldiga att följa Mäklarsamfundets etiska regler och tillämplig lagstiftning. De etiska reglerna är emellertid övergripande och reglerar inte i detalj just er situation. Det framgår dock att arbetet ska utföras enligt god mäklarsed, att mäklaren har en skyldighet att vara tydlig i information och i avtal för att missförstånd ska undvikas samt att mäklaren ska ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att erbjuda en fullgod mäklartjänst. Vad som avses med god mäklarsed framgår närmare i fastighetsmäklarlagen. I 16 och 17 §§ i nämnda lag framgår bl.a. att fastighetsmäklaren ska kontrollera vem som har rätt att förfoga över fastigheten och vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar den. Fastighetsmäklaren ska vidare lämna uppgifter till köparen som har betydelse för köpet.Den kunskapsnivå och den information som mäklaren lämnat enligt din beskrivning rimmar inte med vad man kan förvänta sig enligt dessa regler. Om ni vill gå vidare med ärende kan ni vända er till ansvarsnämnden. Finner denna att fastighetsmäklaren misskött sig, kan den överlämna frågan om påföljd till Mäklarsamfundets disciplinnämnd och till Fastighetsmäklarinspektionen. Som yttersta konsekvens kan en mäklare som misskött sig mista sin mäklarlicens. Behöver du ytterligare hjälp med att utifrån avtalet och övrigt underlag bedöma och driva frågan vidare denna fråga är du välkommen att maila oss på info@lawline.se.Mvh

Lån med fastighet som säkerhet: hur fungerar försäljning och testamentering?

2015-02-23 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej, Om jag har etc lån i en fastighet, sommarstuga med tillhörande tomt, och banken har fastigheten som säkerhet, vad kan jag då göra med fastigheten? Kan jag T ex sälja den, överlåta den eller testamentera den? Vad händer om jag säljer den? Naturligtvis betalar jag av banklånet så snart försäljningen är genomförd. Vad händer om jag testamenterar den till mina barnbarn? Ärver de skulden? Tacksam för svar
Hampus Stålholm Holmqvist |Hej, och tack för din fråga! Om du testamenterar fastigheten till dina barnbarn så kommer de inte att ärva skulden som huslånet utgör. Dock så kommer långivaren att kunna utmäta fastigheten från de som ärvt, och göra den till sin, om inte lånet betalas av till långivaren enligt de avtalade villkoren. Att ha ett lån med säkerhet i fastigheten är en lite speciell företeelse, eftersom att säkerheten utgörs av fast egendom. Regler om detta hittar man i https://lagen.nu/1970:994#K6. Kort om lån med säkerhet i fastighet:Man kan lite förenklat säga att det som händer är att man registrerar hos "inskrivningsmyndigheten" (en del av lantmäteriet) att man vill ta ut ett lån med sin fastighet som säkerhet till ett visst belopp, https://lagen.nu/1970:994#K6P1S1. Man får som bevis för denna registrering ("inteckning") ett pantbrev. När man "tar lånet i fastigheten" så överlämnar man pantbrevet till långivaren som säkerhet. https://lagen.nu/1970:994#K6P2S1. Dock att detta idag är datoriserat, och att några fysiska brev inte (brukar) överlämnas. Det som nu kan verka lite konstigt är att oavsett vem som själva fastigheten säljs, skänks eller testamenteras till, så kvarstår det registrerade beloppet (inteckningen) i ett centralt register. Trots att fastigheten byter ägare så kan pantbrevet vara kvar i långivarens hand hela tiden. Om låntagaren då inte sköter sina förpliktelser enligt lånet så kan långivaren med hjälp av pantbrevet begära utmätning i fastigheten, med effekten att ett värde motsvarande pantbrevet/inteckningen blir långivarens. Om du säljer fastigheten så kommer pantbrevet alltså att finnas kvar, och om du skulle missköta ditt lån så kommer långivaren kunna utmäta en del av fastigheten från den nye ägaren. Den nye ägaren kommer då förmodligen att kunna kräva dig på de pengar som det handlar om (dock så är detta i praktiken väldigt ovanligt, det här är en av flera saker som mäklare är skyldiga att utreda och klarlägga vid en husförsäljning). Om du testamenterar fastigheten så gäller samma princip. Dock så ärver man aldrig en skuld, utan dessa ska betalas med dödsboets medel, https://lagen.nu/1958:637#K21P1S1. Om dödsboet då inte kan betala av resten av det som är kvar av skulden så kommer långivaren alltså kunna göra en utmätning i fastigheten, vilket skulle vara till nackdel för den som ärvt fastigheten. Det är dock inte omöjligt att långivaren går med på att man byter låntagare, så det kan vara en god idé att höra sig för med banken/långivaren hur denne ställer sig till ett eventuellt testamente. Jag hoppas att du känner dig nöjd med svaret. Om det är något mer du undrar över kan du återkomma i kommentarsfältet nedan.Vänligen,

Giltig pantsättning av fastighet

2013-07-30 i Fastighetspant
FRÅGA |2 syskon ägare av fastighet, förvärv gåva från förälder med förbehåll mot belåning, pantsättning eller försäljning utan givarens samtycke. Ägare A tar banklån med fastigheten som pant. Blir ägare B också betalningsskyldig ? Kan han tvingas till exekutiv försäljning av sin andel om ägare A blir utsatt för utmätning ?
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt Jordabalken 6 kap 2 § https://lagen.nu/1970:994#K6P2S1 upplåtes giltig pant i fastighet genom att fastighetens ägare överlämnar ett pantbrev till panthavaren som säkerhet för en fordran. Om en fastighet har flera ägare, måste samtliga delta i pantsättningen för att denna ska vara giltig. A ska således inte kunna pantsätta fastigheten utan B:s samtycke. Vänligen

Panträttens innebörd när låntagaren avlider

2013-04-08 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej. Min mans (och hans systers) gamla föräldrar har pantsatt ett fritidshus för att borga ett lån på 250 000 kr. Fritidshuset är värt mer än detta. Om min mans föräldrar avlider innan lånet är betalt; vad händer då? Kan man ärva en pantsatt fastighet? Vad gör banken? Kräver de dödsboet på något sätt?
|Hej och tack för din fråga!En panträtt som här är i fråga avser fastigheten i sig. Om din mans föräldrar avlider innan lånet är betalt övergår skulden till dödsboet. Om dödsboets medel inte räcker för att täcka skulderna får banken ta panten i anspråk för att täcka sin fordran.Med vänlig hälsning,