Pant i fast egendom

2013-03-22 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej! Om jag lånar 5 miljoner för ett bostadsköp mot att jag pantsätter fastigheten - och sen inte kan betala lånet - så tar de ju kåken och säljer den. Men anta att värdet på huset då har fallit så att försäljningen inte ger banken täckning för hela skulden - kan de då kräva mig på resten av pengarna - eller fungerar det som på pantbanker att har de tagit panten så är man kvitt?
|Hej och tack för er fråga,Panträtt innebär att en panthavare har rätt att sälja den pantsatta egendomen under vissa förutsättningar och på så sätt få betalt för sin fodran. Pant är alltså en säkerhetsrätt som en borgenär kan kräva för att bevilja ett lån. Skulden är ett eget rättsförhållande mellan gäldenären och borgenären. Om den pantsatta egendomen skulle säljas till ett värde som understiger den resterande skulden har kvarstår alltså en skuld på det belopp som inte kunnat återbetalas till borgenären.Vänliga hälsningar,

Pant i fastighet och arvskifte

2012-09-19 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej! Vi är 3 syskon med ett gammalt oskiftat dödsbo efter vår far. Innehåller en fritidsfastighet. Min bror har sin 3del i pant hos mig för ett större lån från mig; täcks troligen helt av marknadsvärdet för 3delen. Nu vill vi göra arvsskiftet. Hur gå tillväga? Måste vi sälja?
|Hej! *Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!* _Detta svar har sin utgångspunkt i att du med pant menar fastighetspant och som blivit intecknad varvid pantbrev har utfärdats._ (1) Det finns inga hinder för er att göra arvskiftet trots att din bror valt att pantsätta sin del: Din bror har fortfarande rätt till sin tredjedel. Man kan säga att han, även om han pantsatt den, äger han fortfarande till sin tredjedel men att du, om han inte kan betala, kan realisera panten. Däremot är inte panten begränsad til just hans tredjedel utan inteckningen gäller hela fastigheten. *Ni kan sälja om ni vill.* Du har givetvis kvar din panträtt (under förutsättning att det gått till enligt spelets alla regler om fastighetspant). Du kommer fortfarande att ha kvar din panträtt även om huset säljs. En panträtt i fast egendom antecknas i fastighetsregistret och en köpare kan inte vara i god tro om att fastigheten därmed inte är belastad av pant. (1) se 6 kap. jordabalken *Allt gott!* Filip Henriksen

Fastighetsägarens samtycke till pantsättning

2012-05-19 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej. jag och min man äger ett nybyggt hus (5 år gammalt) tillsammans (byggkostnad ca 4.000.000) och vi har bara 50.000:- i lån på detta. Nu vill jag låna 300.000:- på min del. Kan jag göra det även om han inte vill detta? Och kan t ex bankerna kräva hans underskrift. mvh Eva Bardvall
Erik Rosqvist |Hej! Om ni gemensamt äger huset måste ni båda ansöka om pantsättning. Ansökan om pantsättning av fastigheter ska göras av fastighetsägaren, och om ni är två fastighetsägare måste ni båda samtycka till det. Du kan således inte belåna fastigheten utan din mans samtycke. Om detta kan man läsa i Jordabalkens 6e kapitel. En bank kommer inte att bevilja ett lån utan din makes samtycke. Banker kan i regel se vem eller vilka som äger fastigheten i fastighetsregistret, och kommer att kräva att samtliga fastighetsägare samtycker till pantsättningen.

Ansvar vid fel i fastighet.

2010-03-30 i Fastighetspant
FRÅGA |Tillbyggd balkong (av fd ägarna) på villa/radhus som ger upp i plintarna pga ej skottat tak hela vinter och behöver lagas. Vem står för räkningen de som sålt eller de som köpt?
Anna Eriksson |Hej, det framgår inte riktigt av din fråga om plintarna var ´trasiga´ redan vid fastighetsöverlåtelsen eller om felet uppståt först efter förvärvet. Jag kommer därför att nedan ge två svar, vilka utgår från de två olika förutsättningarna. 1. Om vi börjar med fallet att plintarna givit efter redan vid köpet av fastigheten, så gäller vid köp av fast egendom principen ´caveat emptur´ fullt ut, vilket ordagrant översatt betyder ´köparen må akta sig´. Köparen har med andra ord en väldigt långtgående, sträng undersökningsplikt. Säljaren kan endast göras ansvarig för vissa specifika uttalanden och garantier, samt dolda fel. Bestämmelser om detta finns i Jordabalken 4 kap 19§, https://lagen.nu/1970:994#K4P19S1. Om köparen vid en grundläggande, noggrann undersökningen av fastigheten borde upptäckt felet är det inte dolt. Det blir således en diskussion mellan köparen och säljaren vid förvärvet om hur ett sådant fel ska åtgärdas och på vems bekostnad. Köparen kan inte komma i efterhand och kräva att säljaren betalar för felet. Bestämmelser om detta finns i Jordabalken 4 kap 19§ 2 st, https://lagen.nu/1970:994#K4P19S2. Förelåg felet redan vid köpet och ingenting gjorts åt det då, finns det ingen möjlighet för köparen att vända sig till säljaren och kräva ersättning. 2. För det fallet att plintarn går sönder då fastigheten redan övergått till köparen så ska först påpekas att säljaren ansvarar för att fastigheten är ägnad åt det vanliga ändamålet. Finns det en balkong kan köparen med fog förutsätta att den ska hålla för normalt brukande. Som jag förstår det på din fråga har snön som legat på balkongen blivit så tung att plintarna som håller balkongen uppe har börjat ge efter. Det ska påpekas att ägaren själv ansvarar för skötsel av fastigheten, skador till följd av vanvård kan inte skyllas på säljaren. I detta fall låter det inte som att balkongen varit svagt konstruerad eller på annat sätt inte lämplig för normalt användnande, med hänsyn till de stora mängder snö som fallit på de flesta ställen i Sverige i år är det ju många konstruktioner som fått ge vika. Jag vet inte hur mycket snö det rör sig om i erat fall, eller hur den aktuella balkongen varit konstruerad, men jag har svårt att se att säljaren skulle kunna krävas på ansvar för att köparen inte skottat bort snön från tak/balkong, såvida man inte kan visa att balkongen inte byggts ordentligt och därför utgjort ett dolt fel på fastigheten. Med vänliga hälsningar

Panträtt - företrädesordningen

2012-10-04 i Fastighetspant
FRÅGA |Hejsan! Jag har en fråga gällande pantbrevs turordning. Låt säga att vi har 2 pantbrev med olika nummer och belopp. Hur bestäms turorningen på pantbreven, har yngre eller äldre prioritet? Till ex om jag har pantbrev 1 från 2011-11-01 och sedan pantbrev 2 från 2012-01-14. Jag tror att äldre går före yngre, betyder det att pantbrev 1 går före pantbr 2? var hittar man lagregel om det? Tack så mkt på förhand!!!
Sofia Timoudas |Hej, Det korta svaret på din fråga är följande. Posterna i en sakägarförteckning sätts upp med företräde ”enligt lag”, vilket framgår av UB 12:26 1 st. Vad gäller fordringar med panträtt rangordnas de med hänsyn till tidpunkten för inteckningsbeslutet enligt JB 17:6 1 st. Det är alltså det pantbrev med äldst inteckningsbeslut som har prioritet.

Ägares samtycke till pantsättning av fastighet

2012-06-29 i Fastighetspant
FRÅGA |Är det möjligt för mig att låna pengar på mitt hus, om jag äger huset tillsammans med min hustru, även om hon inte vill låna några pengar? Kan jag låna ut på min del av huset?
Erik Rosqvist |Hej! Om du vill använda din fastighet som säkerhet för ett lån du önskar bli beviljad, så måste samtliga ägare till fastigheten samtycka till detta. Det innebär att din hustru också måste samtycka till pantsättningen för att fastigheten ska vara möjlig att pantsätta. Det framkommer av 6:1 Jordabalken. Hälsningar, Erik

Pantsättning i andel av fastighet?

2011-11-01 i Fastighetspant
FRÅGA |Jag äger 37,5% av en fritidsfastighet, mina 2 syskon äger 37,5 % respektive 25 % av resterande. Det finns inga lån på fastigheten, som har ett taxeringsvärde på ca 2 miljoner. Jag vill nu använda min del som pant för ett lån på 280 000 kr, vilket alltså väl ryms inom värdet för min andel av fastigheten. Måste mina syskon godkänna detta?
Jean Lo |Hej! Bestämmelserna som reglerar pantsättning av fastigheter hittar man i jordabalken (JB). Enligt 6 kap 2 § JB är det fastighetens ägare som får pantsätta egendomen: https://lagen.nu/1970:994#K6P2S1 I och med att ni samäger fastigheten är det samtliga ägare som ska medverka i pantsättningen, det är inte möjligt att bara pantsätta sin egen andel utan de andras samtycke och medverkan. (Källa: Jensen, Panträtt i fast egendom, s 50). Med vänliga hälsningar