Övertagande av bostad som sambo

2021-02-10 i Sambo
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo har flyttat in ett hus som är min sambos barndomshem. Han har "fått" huset som enskild egendom av sin pappa. Vad gäller då för mig? Har jag någon som helst rätt att bo kvar om något skulle hända min sambo? Kan vi skriva något papper att jag ska få rätt att bo kvar om han hastigt skulle gå bort?Kan jag/får jag köpa in mig i huset som han fått som enskild egendom? Enligt min sambo måste vi vänta tills hans pappa har gått bort (?) Hur fungerar sambolagen i det här?Tacksam för svar och ev. få hjälp med hur man ska skriva ett juridiskt korrekt papper gällande huset och boendet vid ev. bortgång.
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du själv anger så är tillämplig lag i den här situationen sambolagen (2003:376) (SamboL). Som jag förstår det har du ett samboförhållande där ni inte valt att avtala bort sambolagen genom ett s.k. samboavtal och jag kommer vidare utgå från det när jag besvarar frågan, och därmed även hänvisa till lagens bestämmelser.Hur skulle du kunna få rätt till huset? Precis som det framgår av din fråga så har din sambo fått huset av sin pappa med förbehåll att den ska vara hans enskilda egendom (se 4 § 1 st. 1 p. SamboL). Detta innebär, som du själv verkar vara införstådd med, att du inte per automatik har någon rätt att överta bostaden. Det finns dock särskilda regler avseende just detta stadgat i 22 § SamboL som möjliggör för den ena sambon att överta bostaden i de fall den inte utgör samboegendom, men regeln tar enbart sikte på hyres- eller bostadsrätter. Jag förstår det som att din sambos barndomshem är ett hus, varför regeln inte heller går att tillämpa i den här situationen. Det finns dock en annan möjlighet för dig att ha rätt till huset vid en plötslig händelse el.dyl., och det skulle vara att upprätta ett testamente som stadgar att bostaden ska tillfalla efterlevande sambo vid den ena sambons död. Sambor har ingen direkt arvsrätt som ex. efterlevande make, men detta går att möjliggöra genom ett testamente som sagt (se 10 kap. ärvdabalken). Hjälp med att upprätta ett testamente; Om du känner dig osäker kring upprättandet av ett testamente eller dylikt så kan du ta hjälp av en av våra jurister. Du kan boka tid direkt för detta här.Hoppas detta besvarade din fråga, och om inte är du givetvis varmt välkommen att höra av dig igen. Bästa hälsningar,

Måste jag köpa ut min mammas sambo från deras bostad när hon går bort?

2021-01-30 i Sambo
FRÅGA |HejKort efter att min pappa gick bort 2003 så träffade min mamma en ny man som hon lät flytta in i det hus som min pappa och hon stod som ägare till. Min mamma och den nya mannen har inte gift sig utan är sambos. Jag undrar vad som händer om min mamma skulle gå bort. Vad har jag och min bror för rätt då till huset. Som jag förstår det så tillföll allt min mamma när pappa gick bort då de var gifta. Men nu har min mamma och hennes sambo varit tillsammans länge och han har investerat mycket pengar och byggt om huset. Äger han då rätt till sin del i huset och vi måste på något sätt tvingas köpa ut han?
Vilhelm Oxhammar |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline. Såsom jag uppfattat det undrar du vad som händer med den fastigheten som din mor bor i tillsammans med sin sambo när hon avlider. Jag kommer nedan att besvara din fråga utifrån den tolkningen. Jag kommer även utgå från att din mors sambo inte köpt in sig i fastigheten, utan endast bor där med din mor. Allting tillföll din mor när din far gick bortRegler kring arv återfinns i Ärvdabalken. Där framgår att utgångspunkten är att bröstarvingar till den avlidna ärver i första hand, vilket i regel brukar vara barn till den avlidne, men kan även vara barnbarn om barnet avlidit före föräldern (2:1 ÄB). Om den avlidne var gift, så gäller dock i första hand att den efterlevande maken "ärver" allt enl. 3:1 ÄB. Efterlevande maken, i detta fall din mor, ärver då din fars tillgångar och egendom med s.k. Fri förfoganderätt. Detta innebär att denne får fritt konsumera egendomen, sälja, avyttra, ge bort, etc (NJA 2004 s. 487; hon får dock inte testamentera bort det), men att arvet i slutändan ska tillfalla er bröstarvingar, när väl din mor går bort. Detta kallas för att ni har efterarvsrätt. Efterarvsrätten innebär alltså enkelt förklarat att ni har rätt att få ut er fars arv efter att er mor dör, med det värdet det då har. Eftersom det i detta fall specifikt rör sig om en fastighet som vad jag utifrån din fråga antar var din fars och mors med hälften vardera, har din mor ärvt din fars hälftenandel i fastigheten med fri förfoganderätt fram tills att hon går bort. Utgångspunkten är att fastigheten inte ingår i en bodelning när din mor avliderNär din mor avlider kommer det att förrättas en bodelning mellan henne och hennes sambo enl. reglerna i SamboL, då ett samboskap upplöses om ena sambon avlider (2 § st. 1 SamboL). Enl. 3 § SamboL är sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning. I ert fall tyder det mesta på att fastigheten inte är förvärvad för gemensam användning. Det avgörande är om avsikten/syftet med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt ( prop. 1986/87:1 s. 257). Av den information som jag har förefaller det inte speciellt troligt att syftet/avsikten med förvärvet har varit att gemensamt använda bostaden, främst då bostaden förvärvats först av din mor långt innan, samt att den andra halvan förvärvats genom arv. Bostaden ingår med andra ord troligen inte i en bodelning och kommer att tillfalla er som bröstarvingar enl. 2:1 ÄB i arv. Ni är troligen inte skyldiga att köpa ut din mors sambo, trots renoveringarnaUtgångspunkten är som sagt att fastigheten inte är samboegendom och kommer därav inte ingå i bodelningen, vilket även betyder att han inte kan kräva er på pengarna – den ägs inte av honom, och någon andel av fastigheten kommer inte att tillfalla honom vid bodelningen. Nu vet vi ju dock om att din mors nya sambo har lagt ned betydande renoveringskostnader på huset, vilket kan tyckas ändra den ovan nämnda utgångspunkten. Högsta domstolen har dock i ett rättsfall från 2019 kommit fram till att det då krävs att den sambon som inte äger egendomen, men vilken investerat pengar i den andra sambons egendom vilken inte är samboegendom, kan visa att det rörde sig om en försträckning eller ett lån, och inte en gåva (NJA 2019 s. 23). Enkelt sagt innebär detta för er att om inte er mors sambo kan visa att det rört sig om ett lån, när han investerat sina pengar i bostaden, kommer det inte gå att kräva er på pengarna. I dessa lägen brukar vi rekommendera att samborna skriver ett skuldebrev sinsemellan för att reglera skuldförhållandet och tillse att sambon inte går miste om sin investering bara för att bostaden inte var "förvärvad" för gemensamt bruk. Att detta kan anses vara obilligt var någonting HD tog fasta på i samma mål. HD kom dock fram till att samborna tillsammans har goda möjligheter att reglera förhållandet mellan sig, t.ex. genom avtal, dokumentation om skuld, eller genom att göra den andra sambon till delägare. SammanfattningSlutsatsen är att ni kommer att ha rätt till att få ut fastigheten i arv, som huvudregel, utan att behöva köpa ut er mors sambo när er mor avlider. Detta kan givetvis komma att ändras, beroende på vad din mor och hennes sambo kommer/kommit överens om avseende skuldförhållanden och äganderätten i övrigt. Det kan här nämnas att om hälften av bostaden skänks eller säljs till hennes sambo har hon full rätt att göra detta enl. vad jag sagt ovan. Rätten till efterarv är som nämnt ingen rätt till specifik egendom, utan till en kvotdel av den efterlevande makens totala förmögenhet.

Ingår en sommarstuga i en sambobodelning?

2020-12-17 i Sambo
FRÅGA |Hej, jag är sambo sen ett halvår tbx och nu vill min sambo köpa en sommarstuga. Det är hon som ensam köper stugan, hon tar själv ett lån. Jag har inget med köpet att göra. Nu undrar vi hur det skulle bli ifall jag skulle avlida. Hon vill ju inte att mina arvingar ska få del i hennes stuga. Jag har en dotter sedan ett tidigare förhållande. Måste vi skriva nåt juridiskt papper för att sambon kan vara säker på att behålla stugan ifall jag dör.
Lisa Olsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga är att en sommarstuga inte kommer att ingå i en sambobodelning då den används huvudsakligen för fritidsändamål, se 7 § sambolagen. Paragrafen anger att fritidsegendom undantas och ska inte räknas med i ev. bodelning. Men det är även så att kvarlevande sambon har rätt att bestämma om en bodelning ens ska genomföras! Se 8 §.Om det gäller en vanlig bostad och ena sambon avlider (bostaden utgör samboegendom) så är den kvarlevande sambon skyddad genom regeln i 8 § vilken anger att det endast är den kvarlevande sambon som kan begära bodelning. Alltså kan dina arvingar inte begära bodelning eller få del i hennes stuga om du skulle avlida. För att vara på säkra sidan kan ni skriva ett avtal om att en bodelning inte ska ske alls, eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Detta beskrivs i 9 §. Det ska vara skriftligt och undertecknas av er båda. Ni kan skriva detta samboavtal själv där det framgår vilken egendom som ska undantas eller ta hjälp av en jurist, här på Lawline kan ni köpa ett färdigt samboavtal för att ange vad som ska ingå i en bodelning. Se här.Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Annars får du gärna återkomma.Med vänlig hälsning

Behöver sambor skriva både ett testamente och ett samboavtal för att ärva varandra?

2020-12-05 i Sambo
FRÅGA |hej vi är ett sambo par utan ngr avtalvi ska skriva testamente hos er digitalt där vi önskar orubbat bo tills vi båda dör och oxå där vi testamenterar varandra vars 50%barnen vars 25 % då vi har 2 gemensamma ja undrar räcker det med testamente ?el måste vi oxå göra sambo avtal vi har inga problem dela på egen hand om vi skulle separera !
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring arvsrätt hittar vi i Ärvdabalken (ÄB) och reglerna kring vad som gäller i samboförhållanden hittar vi i Sambolagen (SamboL).Jag förstår din fråga som att ni har två gemensamma barn och ska skriva ett testamente för att säkerställa att den efterlevande sambon kan sitta kvar i orubbat bo fram tills dennes död. Jag förstår också att ni i testamentet kommer att dela ut 25 % av kvarlåtenskapen till vardera barn och resterande till den efterlevande sambon. Vid en förälders död är huvudregeln att bröstarvingar (den avlidnes barn) ärver sin avlidna förälder först, eller i de fall att föräldern var gift så ärver den efterlevande maken före de gemensamma barnen (2 kap. 1 § ÄB och 3 kap. 1 § ÄB).Dödsfall i samboförhållandeHuvudregeln i svensk arvsrätt är att sambor inte ärver varandra – för att de ska ärva varandra krävs det att man skriver ett testamente. När ett samboförhållande upphör genom dödsfall så har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning (8 § SamboL), detta innebär att den egendom som införskattats för gemensamt bruk under samboförhållandet, också kallat samboegendom, ska delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet (den avlidnes arvingar) (3 § och 14 § SamboL).Ett testamente får dock aldrig inskränka en bröstarvinges laglott som utgör hälften av arvslotten – eftersom att ni har tänkt er att dela ut 25 % av kvarlåtenskapen till vardera barn efter den första förälderns död, får barnen ut deras laglott.I fråga om fördelning av egendom vi en sambos död, räcker det i så fall med ett testamente. Ni behöver således inte även skriva ett samboavtal – utan samboavtalet är främst till för egendomsfördelning vid separation.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Vad händer med den gemensamma lägenheten när en sambo dör om man har gemensamma barn?

2021-02-03 i Sambo
FRÅGA |Vi är sambor och köpte en lägenhet 1994, hon står som ägare och vi har 2 gemensamma barn. Vi skrev ett papper om bodelning gällande lägenheten till förmån henne i fall det skulle hända mig något då jag har barn sedan tidigare, nu gick hon tyvärr bort före mig. Gäller bodelningen fortfarande?Eller vad händer efter det hon gick bort är jag tvungen skaffa nytt boende?
Hanna Ullerholt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av regler i ärvdabalken (ÄB) och sambolagen (SL).Eftersom ni inte är gifta och har gemensamma barn är det barnen som är de närmsta arvingarna och ärver din sambo (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Hade ni varit gifta hade du ärvt före era gemensamma barn (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Som sambo kan du dock begära att bodelning ska göras innan arvskiftet äger rum (23 kap. 1 § andra stycket ÄB). Det innebär att även om ni inte har skrivit något testamente om bodelning när din sambo är den först avlidna, så kan du begära att en bodelning ska göras ändå.I en bodelning mellan sambor ska samboegendomen fördelas mellan dem (8 § första stycket SL). Det som räknas som samboegendom är er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag om detta har införskaffats för gemensam användning (3 § SL). Det innebär att lägenheten är samboegendom och ska ingå i bodelningen även om det var din sambo som stod som ägare på den, så länge ni har köpt den för att den ska användas gemensamt. Utifrån din fråga tolkar jag det som att ni har köpt lägenheten för gemensam användning. Värdet av er samboegendom ska delas lika efter att avdrag för eventuella skulder har gjorts (13 § första stycket SL). Det innebär att hälften av lägenhetens värde tillfaller dig och den andra hälften blir en del av din sambos kvarlåtenskap som ska tillfalla era gemensamma barn. Du kan dock begära att ta över både bostad och bohag i utbyte mot att du löser ut era gemensamma barn, dvs. att du betalar dem motsvarande värde i pengar (17-18 § SL).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Testamentera lägenhet till sambo och följden för bröstarvingar

2021-01-29 i Sambo
FRÅGA |Hej Jag har två frågor:1) Jag testamenterar 100% av min andel av en bostadsrätt till min sambo med fri förfoganderätt. Jag har särkullsbarn. Vad händer om min sambo säljer lägenheten och investerar pengarna i en dålig investering som får värde noll? Vad får mina barn för arv när min sambo går bort?2) Kan man begränsa i tid att rätten till efterarv förfaller om mina särkullsbarn påkallar jämkning av testamentet? Alltså att de får begära påkalla jämkning av hela sitt arv efter att t.ex. 5 år gått efter min bortgång?Tack!Hälsningar/L
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arv regleras i Ärvdabalken. Nedan svarar jag på dina frågor!1) Dina särkullbarn har rätt till sin laglott om de jämkar testamentet inom sex månader från det att de delges testamentet genom att underrätta testamentstagaren om sitt krav (7 kap. 1 § ÄB, 7 kap. 3 § ÄB), vilket är hälften av arvslotten. Om de inte gör detta inom sex månader så mister de sin rätt till laglott. Om du testamenterar egendomen till din sambo med fri förfoganderätt så innebär detta att sambon får göra vad den vill med egendomen förutom att själv testamentera bort den. Detta regleras inte i ärvdabalken, utan där regleras bara efterlevande makes rätt till kvarlåtenskapen och det efterarv som denna lämnar efter sig. Det är därför viktigt att i testamentet klart uttrycka vad som händer med lägenheten efter din död. Du kan med de begränsningar ärvdabalken ger beträffande laglott testamentera din egendom som du själv behagar. T.ex. går det att testamentera en 5-årig nyttjanderätt till lägenheten medan äganderätten tillfaller dina barn, om det är vad du behagar. Om du testamenterar lägenheten med fri förfoganderätt så kommer sambon kunna sälja lägenheten, och då står barnen utan arv. Däremot kan du testamentera lägenheten så att dina barn har rätt till efterarv hos sambon i proportion till hur stor andel lägenheten utgjorde av sambons totala egendom vid arvskiftet (detta är huvudregel för äkta makar). Trots att sambon gör av med lägenheten och pengarna från detta har då dina särkullbarn fortfarande rätt till en viss procent av sambons kvarlåtenskap.2) Beträffande din andra fråga har jag tyvärr lite svårt att förstå vad som åsyftas. Efterarv är den rätt till arv som gemensamma barn har av kvarlåtenskapen från den först avlidna maken när den andra dör. När det gäller jämkning av testamentet så måste det som sagt göras inom 6 månader, och detta kan man inte påverka genom testamentet. Som tidigare nämnt så kan man dock testamentera en nyttjanderätt i fem år, och på så sätt kan sambon nyttja lägenheten samtidigt som äganderätten tillfaller barnen. Hoppas detta besvarade din fråga, MVH

Vad händer med egendomen när en sambo dör?

2020-12-06 i Sambo
FRÅGA |A och B är sambor utan samboavtal. A ärver sin mor och köper ett hus, där de fortsätter att leva som sambor. A dör. Vad händer med huset och de övriga tillgångar som A hade. B har inte haft någon inkomst under åren de var sambor och ingen egendon. De har inga gemensamma barn och A hade inga innan heller. A har syskon, men inga föräldrar som lever.
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att den handlar om vad som händer med en sambos (A) egendom när den dör, om den andra partnern (B) i samboförhållandet inte har bidragit med något och det inte finns något samboavtal dem emellan. Vidare förstår jag det som att de övriga omständigheterna som råder i scenariot är att A och B inte har några gemensamma barn samt att A inte heller några egna barn sedan tidigare. A:s föräldrar har båda avlidit, men A har syskon som är vid liv. För att tydligt besvara din fråga har jag delat upp svaret i två delar. Den första delen handlar om vad som händer med A:s egendom rent bodelningsmässigt. I den andra delen redogör jag sedan för vad som händer med A:s egendom i det arvsrättsliga hänseendet. Vad ingår i en bodelning när en sambo avlider?Om en sambo avlider så anses samboförhållandet ha upphört (2 § SamboL). Om den kvarlevande sambon då begär det så ska all egendom som är samboegendom delas mellan samborna genom bodelning (8 § SamboL).Om den efterlevande sambon begär bodelning är alltså nästa fråga vad som utgör samboegendom. Huvudregeln är att samboegendomen består av sambornas gemensamma bostad och bohag. Avgörande för om bostad och bohag är att anse som gemensam är om egendomen förvärvades för gemensam användning (3 § SamboL). Efter att man har beräknat värdet för respektive sambos samboegendom och dragit av för eventuella skulder, läggs värdena samman och delas lika mellan parterna (12–14 § SamboL).Den efterlevande sambon har därefter alltid en rätt att ta över bostaden och bohaget och på så sätt lösa dödsboet genom att det får motsvarande värde i pengar (16–18 § SamboL).I det beskrivna scenariot:I det aktuella scenariot med A och B skulle alltså all den egendom som A förvärvat för sambornas gemensamma bruk bli samboegendom och således delas lika mellan A och B. Som jag nämnde förutsätter detta dock att B faktiskt begär bodelning efter A:s bortgång. Jag tolkar omständigheterna i din fråga som att A köpte huset för deras gemensamma bruk och det är därför att anse som sådan samboegendom som ska ingå i en eventuell bodelning mellan A och B.Vad gäller de övriga tillgångarna som A hade beror det på vilken typ av tillgångar det rör sig om. Det som ska ingå i en bodelning mellan sambor är som sagt bostad och bohag. Om A således hade andra tillgångar i form av bohag (möbler, husgeråd osv.) och dessa införskaffades för sambornas gemensamma användning, så ska även dessa ingå i en eventuell bodelning. Bohag som däremot inte införskaffats för gemensamt bruk skulle alltså inte ingå. Det kan därutöver tänkas att A möjligtvis hade tillgångar i form av pengar. Pengar utgör dock inte bohag och ska därför inte ingå i en eventuell bodelning. Vem ärver den avlidne sambon?När den eventuella bodelningen mellan de före detta samborna har ägt rum återstår det att fördela arvet efter den avlidne och den halvan av bodelningen som tillhör dödsboet kommer då att fördelas mellan den avlidnes arvingar (23 kap. 1 § ärvdabalken). Det finns ingen lagstadgad arvsrätt för sambos. Det innebär att sambos inte ärver varandra, utan det som utgör den avlidnes sambons egendom efter bodelningen kommer i första hand att ärvas av dennes barn (eller, om barnet är dött, barnbarn) (2 kap. 1 § ärvdabalken). Finns det inga barn över huvud taget kommer den avlidnes föräldrar istället träda in som arvtagare och då få hälften av arvet var. Är även föräldrarna avlidna kommer arvlåtarens syskon få dela på arvet. Skulle det vara så att det har funnits ett syskon som borde ha ärvt men som är avlidet, träder dennes barn (d.v.s. arvlåtarens syskonbarn) in och ärver det syskonets andel (2 kap. 2 § ärvdabalken).I det beskrivna scenariot:Då A i det aktuella scenariot varken har några barn (eller barnbarn såvitt framgår av omständigheterna) eller några föräldrar som är vid liv, kommer arvet efter A att fördelas lika mellan dennes syskon.Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur påverkar samboförhållandets upphörande ett inbördes testamente?

2020-11-28 i Sambo
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo har skrivit ett inbördes testamente med hjälp av jurist, som tog fram avtalet. Vi vill ju såklart att testamentet skall gälla om någon av oss dör.I en formulering i testamentet står det;" Vad vi i detta testamente har förordnat till varandra är utan verkan om samboförhållandet upphör på annat sätt än genom äktenskap".Detta tolkar jag som att testamentet är ogiltigt om vårt samboförhållande upphör, bortsätt från om vi gifter oss. Är det då alltså ogiltigt både om vi skiljer oss eller vid dödsfall? Sambo förhållande upphör väl vid dödsfall?Tack! /D
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga. När det kommer till dessa typer av frågor är det främst sambolagen som tillämpas.Utifrån den information jag har fått angiven i din fråga tolkar jag det som att ni vill ärva varandra efter att en av er avlider. Som du mycket riktigt påpekar upphör ett samboförhållande inte bara vid ingående av äktenskap men även vid dödsfall (2 § första stycket punkt 1 och 3 sambolagen). Utifrån den angivna formuleringen av testamentet verkar den alltså enbart utgå ifrån att ni ärver varandra i de fall ni gifter er. Detta är helt tillåtet eftersom sambolagens bestämmelser är dispositiva, dvs. att man exempelvis genom avtal eller testamente kan stadga att vissa bestämmelser från just sambolagen inte gäller mellan er. Sammanfattningsvis verkar syftet med detta testamente vara att enbart i det fall då ni gifter er så aktualiseras testamentet. Det kolliderar på så sätt med er avsikt att ärva varandra vid det fall då en av er avlider. Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,