Vem ärver i ett samboförhållande?

En man 55 år begick självmord efter hans dotter tog sitt han var sambo med ny kvinna i 2 år och har nu bara föräldrar o syskon kvar. Han hade skrivit en vanlig lapp att han ville att sambon ärver allt men lappen var ej bevittnad så hur är lagen då ? Ärver hon hus m m förr hon äger inte där varken hus eller bil men den tog dom direkt. Tack på förhand. Mvh.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar hur det fungerar med arv i samboförhållanden. Jag kommer i mitt svar börja med att redogöra för arvsordningen enligt lagen, sedan kommer jag gå igenom vad som gäller för dödsfall i samboförhållanden. Reglerna kring arvsrätt hittar vi i Ärvdabalken (ÄB) och reglerna kring vad som gäller i samboförhållanden hittar vi i Sambolagen (SamboL).

Arvsordningen

Arvsordningen delas upp i 3 olika arvsklasser. I den första arvsklassen befinner sig den avlidnas barn, de är så kallade bröstarvingar och har först rätt till den avlidnes egendom (2 kap. 1 § ÄB). I den andra arvsklassen hittar vi den avlidnes föräldrar och, om dessa inte är i livet, den avlidnes syskon (2 kap. 2 § ÄB). I den tredje och sista arvsklassen hittar vi den avlidnes mor- och farföräldrar och om dessa inte är i livet, så träder fastrar, farbröder, mostrar och morbröder in i deras ställe (2 kap. 3 § ÄB).

Dödsfall i samboförhållande

Huvudregeln i svensk arvsrätt är att sambor inte ärver varandra – för att de ska ärva varandra krävs det att man skriver ett testamente. När ett samboförhållande upphör genom dödsfall så har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning (8 § SamboL), detta innebär att den egendom som införskattats för gemensamt bruk under samboförhållandet, också kallat samboegendom, ska delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet (den avlidnes arvingar) (3 § och 14 § SamboL).

För att ett testamente ska anses vara giltigt enligt lag så ska flera formkrav vara uppfyllda. Först så måste testamentet vara skriftligt, därutöver måste det vara undertecknat av både testatorn (d.v.s. den som skriver testamentet) och två vittnen som ska vara närvarande samtidigt (10 kap. 1 § ÄB). Eftersom att det framgår av din fråga att lappen som mannen hade skrivit inte var bevittnad, så kan denna lapp inte utgöra ett testamente.

Skydd för efterlevande sambo – lilla basbeloppsregeln

När ett samboförhållande upphör genom dödsfall har den efterlevande sambon dock ett visst skydd genom den s.k. "lilla basbeloppsregeln". Denna innebär att sambon har rätt till egendom som motsvarar två prisbasbelopp (18 § andra stycket SamboL) – dvs. att om sambon efter bodelningen får ut mindre än detta så har denna rätt till att ur dödsboet få ut det som behövs för att komma upp till två prisbasbelopp som år 2021 uppgår till 95.200 kr.

För att sammanfatta så ärver sambor inte varandra, förutom den egendom de får genom bodelning eller genom testamente. Eftersom att det inte finns något testamente i detta fall så är det i stället den avlidne mannens föräldrar som ärver kvarlåtenskapen efter honom enligt arvsordningen då det inte finns några bröstarvingar.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck HansenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning