Kan gåvor som min sambo gav mig innan hans frånfälle återvinnas av hans barn?

2021-12-05 i Sambo
FRÅGA
Hej! Min sambo har nyss gått bort. Inget testamente är skrivet så jag ärver ingenting. När han levde så kunde han ge mig pengar och även betala mina skulder. Och jag kunde även göra det samma för honom. Har hans barn som är särkullbarn rätt att kräva dessa pengar av mig som han gav till mig när han levde, nu när han är död?
SVAR

Hej och tack för att du vänder till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är ärvdabalken (ÄB) och lagen angående vissa utfästelser om gåva (gåvolagen, GåvoL). Din ärendebeskrivning är dock ganska kortfattad varför den här utredningen kommer att bli något generell till sin karaktär.

Inledningsvis kan sägas att en gåva i form av pengar fullbordas och blir rättsligt bindande när pengarna har traderats, dvs. när de har överlämnats från givaren till mottagaren, 1 § GåvoL. I grunden är alltså alla de pengar som du har fått av din avlidne sambo dina. Samtidigt har man som bröstarvinge (barn) rätt till sin laglott, vilken utgör halva arvslotten, 7 kap. 1 § ÄB. Andra arvingar kan dock göras helt arvlösa genom exempelvis ett testamente. Men för det fall en förälder genom testamente bestämmer att tillgångarna efter dennes död ska fördelas på ett sätt som kränker en bröstarvinges laglott kan den sistnämnda personen inom sex månader påkalla jämkning av testamentet, 7 kap. 3 § ÄB. Emellertid gäller laglottsskyddet endast vid testamentariska förordnanden, inte vid gåvor. Men om en gåva kan likställas med ett testamente kan den ändå under vissa förutsättningar återvinnas och då genom det s.k. förstärkta laglottsskyddet.

Det förstärkta laglottsskyddet, vad gäller?

Generellt kan sägas att det står envar fritt att förfoga över de tillgångar man själv äger, vilket i klartext betyder att din sambo egentligen hade rätt att överlåta egendom i dennes ägo genom försäljning, byt eller gåva och i förhållande till vem som helst. Däremot kan hänsyn behöva tas till vissa regler i ärvdabalken och det är som sagt bl.a. den lagen som främst behöver beaktas vid den här behandlingen. Trots laglottsskyddet är det fullt möjligt för en arvlåtare att under sin livstid kringgå laglottsreglerna och då genom att i gåva överlåta egendom. Det s.k. förstärkta laglottsskyddet syftar till att under vissa i lag angivna förutsättningar förhindra just detta och det handlar då om gåvor vars syfte går att likställa med ett testamentariskt förordnande, 7 kap 4 § ÄB. Det kan handla om gåvor strax innan ett frånfälle, men även gåvor långt innan givaren avlider när denne har behållit nyttjanderätten till egendomen. Men i allmänhet gäller att om särskilda skäl kan anföras kommer inte det förstärkta laglottsskyddet att aktualiseras. Vad som menas med särskilda skäl anges dock inte i lagtexten varför det blir en enskild bedömning från fall till fall. Vidare ska tilläggas att om givaren har haft "ett på förhållandena under livstiden riktat intresse" ska regeln inte heller tillämpas. Som exempel på detta kan Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 1998 s. 534 nämnas. I det här rättsfallet hade en kvinna tio år före sin död skänkt en större lantegendom till en skogs- och lantbruksakademi i syfte att bevara egendomen för forskning. Hennes barn åberopade det förstärkta laglottsskyddet i 7 kap. 4 § ÄB, men deras talan ogillades eftersom det kunde fastställas att deras mamma hade haft ett riktat intresse av att genomföra rättshandlingen, alltså att överlåta lantegendomen kostnadsfritt.

Kan din sambos barn få gåvorna ogiltigförklarade?

Huruvida överlåtelserna av pengar utgör laglottskränkande gåvor har jag egentligen svårt att uttala mig om. Svaret är av förklarliga skäl avhängigt hur din sambos förmögenhetsställning i övrigt ser ut, dvs. det samlade värdet på hans tillgångar. Det bör noteras att någon konkret avsikt hos givaren att kringgå laglottsreglerna inte krävs för en tillämpning av 7 kap. 4 § ÄB. För att en laglottsberättigad arvinge ska kunna angripa ett testamente fordras inte att testator hade för avsikt eller ens räknade med att laglotten kunde komma att kränkas genom dennes testamente. Detsamma gäller vid gåva. Om det kan påvisas att en benefik rättshandling (rättshandling utan kav på motprestation, dvs. en gåva) syftade till att göra arvingarna arvlösa talar det naturligtvis för att givaren, arvlåtaren (din sambo), vid gåvotillfället hade arvsreglerna i åtanke och att gåvornas syften är att jämställa med ett testamente. Beviskraven är dock högt ställda och det ska normalt mycket till för att man ska kunna rucka på den frihet arvlåtaren har i kraft att sin äganderätt. Och även om gåvorna rättsligt kommer att likställas med ett testamente behöver barnens laglotter inte ha kränkts. Men det beror återigen på din sambos förmögenhetsställning liksom på värdet av den överlåtna egendomen, alltså pengarna. Värt att nämna är också att gåvor, till skillnad från förskott på arv, ska tas upp till nuvärdet, dvs. marknadsvärdet, när det är dags för arvsskifte och dödsboets upplösning, men naturligtvis endast under förutsättning att det förstärkta laglottsskyddet kan åberopas. Och här gäller en tidsfrist på ett år när en bröstarvinge vill påtala en laglottskräkning, 7 kap. 4 § ÄB.

Notis: HD styr rättspraxis på det här området och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det svårt att göra en adekvat bedömning. Och dessutom finns det inga givna svar, vilket du säkert förstår efter att ha läst ovanstående. Men i grunden är pengarna (gåvorna) dina och såvitt jag kan bedöma, utifrån den information som finns tillgänglig i nuläget, torde du inte heller behöva oroa dig för att barnen ska kunna kräva dig på dessa.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (510)
2021-12-30 Hur gör man för att leva så orubbat som möjligt som sambo om en avlider?
2021-12-30 Ses sambor som "släkt" till den avlidne?
2021-12-26 Vem ärver den avlidne sambons del av det gemensamma huset?
2021-12-07 Upphör ett samboförhållande när sexuellt samliv inte längre förekommer?

Alla besvarade frågor (98652)