Upprätta testamente mellan sambor

2019-10-21 i Sambo
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo (ej gifta) väntar barn som kommer om ett par månader. Det finns inga andra barn. Vi bor i en bostadsrätt som jag äger till 100%. Vad bör vi tänka på rent juridiskt nu när vi får ett gemensamt barn? Läser rekommendationer om att vi ska upprätta ett testamente. Vad kan (och bör) vi styra där? Vad är viktigt att tänka på arvsmässigt?Tacksam för råd och förtydligande.
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av Sambolagen (SamboL) och Ärvdabalken (ÄB).Sambor ärver inte av varandraEftersom du och din partner inte är gifta så ärver ni inte av varandra. Istället är det ert gemensamma barn som ärver av er båda (2 kap 1 § ÄB). Detta går precis som du skriver att ändra genom ett testamente. Upprätta ett testamenteOm du och din sambo vill ärva av varandra behöver ni skriva ett varsitt testamente. I testamentet kan ni reglera vem ni vill ska ärva det ni lämnar efter er. Det är upp till er ifall ni vill testamentera bort all kvarlåtenskap, ett visst belopp eller viss egendom. Förslagsvis kan ni testamentera bort allt till varandra. Ert barn kommer ju ändå att ärva när ni båda går bort. Det finns vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt (13 kap 1 § ÄB). Det måste vara skriftligt och undertecknat av den vars egendom det gäller. Det behöver också vara bevittnat och undertecknat av två vittnen som närvarar när testamentet skrivs (10 kap 1 § ÄB). Barnet har alltid rätt att få ut en del av arvetDet är dock viktigt att poängtera att ert barn ändå har rätt att få ut en del av arvet direkt när den första av er går bort. Detta är den s.k. laglotten (7 kap 1 § ÄB). Laglotten består av hälften av det arv som barnet hade fått ifall det inte fanns ett testamente. Om ni bara har ett barn, är laglotten helt enkelt hälften av vad du eller din sambo lämnar efter er när ni går bort. Resten ärver den efterlevande sambon.För att ert barn ska få ut sin laglott krävs dock att han eller hon inom en viss tid begär jämkning av testamentet (7 kap 3 § ÄB). Väljer barnet att inte göra det kommer den efterlevande av dig och din sambo alltså att ärva allt av varandra, enligt testamentet. Ert barn kommer då att få ut arv först när ni båda har gått bort. BostadsrättenGällande bostadsrätten så ingår denna precis som övrig egendom i arvet.Jag skulle dock rekommendera att ni upprättar ett samboavtal om ni inte redan gjort det. Trots att det är du som äger lägenheten så skulle hälften tillfalla din sambo om ni separerar och om du köpt lägenheten i syfte att du och din sambo skulle bo där. Om du köpte lägenheten innan ni träffades så kommer han däremot inte få del av bostadsrätten ifall ni separerar (3 § SamboL). Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur ska skulder på samboegendom täckas då ena sambon avlider?

2019-10-15 i Sambo
FRÅGA |Jag och min sambo äger tillsammans ett hus som köpts gemensamt, lånen står på oss båda. Vi har särkullbarn. Har inte skrivit något utan tänkt att det får ske när en dör, så får barnen ut sina delar efter att huset sålts och lånen lösts. Inser efter att ha läst att lånen hamnar på den kvarvarande. Kan man då råka ut för att särkullbarn kräver ut försäljningslikviden, men inte behöver lösa lån?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 21 kapitlet Ärvdabalk (ÄB) är dödsbodelägare inte personligt ansvariga för den avlidnes skulder utan dessa ska betalas med boets tillgångar. Sambor har dock inte rätt att ärva varandra om de inte skrivit testamente. Har den ena sambon avlidit är det endast den efterlevande sambon som har rätt att påkalla bodelning enligt sambolagen (SamboL) men inte den avlidnes arvingar (18 § SamboL). Vill den efterlevande sambon att bodelning ska ske måste begäran om detta framföras senast vid bouppteckningen (8 § SamboL) annars behåller vardera sambo sin samboegendom. Den enda egendom som ska bodelas enligt SamboL är gemensamt förvärvad bostad och bohag (3 § SamboL) och sambos andelar i boet ska beräknas och skulderna ska täckas genom gäldstäckning (12-13 §§ SamboL). En bodelning för sambos går till på så sätt att samboegendomen för vardera sambo beräknas och adderas (samboegendom är gemensam bostad och bohag). Sedan dras vardera sambos skulder för samboegendomen av vilket kallas för gäldstäckning. Det som blir kvar kallas för nettoöverskott och sambornas nettoöverskott läggs då ihop och delas sedan på hälften. Denna halva kallas för samboandel och det är den delen som den avlidna sambons arvingar kommer få ta del av. Den totala andelen som en sambo får ut är alltså sambandel+sin gäldstäckning som ska användas för att täcka skulderna för samboegendomen. Ett exempel: Huset är värt 3.000.000 kr. och skulderna på huset uppgår i 600.000 kr. Du har gemensamt bohag värt 50.000 kr och din sambo har gemensamt bohag värt 60.000 kr. Din totala samboegendom uppgår då i 1.550.000 kr (1.500.000 + 50.000) och din sambo har samboegendom på 1.560.000 kr (1.500.000 + 60.000). Ni har också skulder på samboegendom på 300.000 kr var. Gäldstäckningen för samboegendomen blir då 300.000 kr för båda och nettoöverskottet blir 1.250.000 kr (1.550.000 - 300.000) för dig och 1.260.000 kr (1.560.000 - 300.000) för din sambo. Samboandelen blir då 1.255.000 (1.250.000 + 1.260.000 = 2.510.000 --> 2.510.000/2). Totala andelen som du får ut blir alltså samboandelen och gäldstäckningen (1.255.000 + 300.000 = 1.555.000) Om det inte finns testamente om att du och din sambo ska ärva varandra kommer alltså den efterlevande sambon få sin andel (som alltså täcker sin del av skulderna för samboegendomen) och den avlidne sambons andel blir dödsboets tillgångar. Boets tillgångar ska som sagt betala för den avlidnes skulder enligt 21 kap. ÄB och sedan sker arvsskifte och egendomen fördelas mellan arvingarna eller testamentstagarna (i det här fallet barn). Endast om arvskifte sker innan alla skulder är betalade är dödsbodelägarna ansvariga för dessa - men bara med så mycket som de fått ut från dödsboet (21 kap. ÄB). Varken den efterlevande sambon eller den avlidne sambons arvingar kommer alltså behöva stå för lånet på huset utan lånet ska täckas av försäljningslikviden och det gemensamma bohaget.För att få en annan utkomst rekommenderar jag att skriva ett inbördes testamente mellan dig och din sambo och/eller ett samboavtal. På så sätt kan ni närmare reglera hur fördelning av tillgångar och skulder ska ske vid dödsfall och undviker också oväntade och oönskade händelser. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vilka rättigheter har en efterlevande sambo till den gemensamma bostaden?

2019-10-02 i Sambo
FRÅGA |Hej! Min farmor och hennes sambo(ej gifta) bor tillsammans i ett hus som dom köpt ihop, båda står på huset och betalar lån på huset. Båda har barn men inga gemensamma, och det tar mig till min fråga. Kan man skriva något avtal att om någon av dom skulle gå bort, så skulle ingen av barnen ha rätt att ta huset av den kvarlevande? Alltså begära arvpengar av deras del av huset bara för föräldern gått bort.
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄB) samt sambolagen (SamboL). Vilka möjligheter finns det att avtala om det framtida arvet?Sambor har som utgångspunkt ingen lagstadgad rätt att ärva varandra. Din farmor och hennes sambo kan dock upprätta varsitt testamente till förmån för varandra och på detta sätt försäkra sig om att den efterlevande av dem inte lämnas arvslös. Bröstarvingarna, deras barn, kan trots testamente inte göras arvlösa och kommer ha rätt att begära ut sin laglott, vilket utgörs av halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att om hela kvarlåtenskapen har testamenterats till den efterlevande sambon så kommer barnen om de väljer att jämka testamentet att ha rätt till hälften av kvarlåtenskapen.Det är alltså inte möjligt för din farmor och hennes sambo att på förhand avtala om att den efterlevande sambon ska sitta i ett helt orubbat bo. Deras barn kan välja att göra en arvsavsägelse men detta innebär också att de helt avsäger sig sin rätt till arv. Vad gäller för deras gemensamma bostad? Trots att bröstarvingarnas rätt är stark gentemot den efterlevande sambon i fråga om den avlidnes kvarlåtenskap så finns det dock ett skydd som avser den gemensamma bostaden. Eftersom din farmor och hennes sambo lever i huset tillsammans och det även är införskaffad för detta ändamål så utgör den också samboegendom (3 § och 5 § SamboL). Den gemensamma bostaden skyddas därför i den bemärkelsen att det enbart är den efterlevande sambon som kan överta bostaden(16 § SamboL). Arvingarna kan alltså inte begära att de ska få ta över huset men däremot så behöver den efterlevande sambon ersätta arvingarna motsvarande värde.Ett alternativ för din farmor och hennes sambo utöver ett upprättande av testamente kan vara att teckna varsin livförsäkring som gäller till förmån för varandra. På detta sätt kan det försäkringsbelopp som utfaller vid dödsfall bekosta eller bidra till att bekosta övertagandet av bostaden och dess bohag vid händelse av att någon av dem går bort. SammanfattningDin farmor och hennes sambo kan upprätta ett testamente till förmån för varandra. Bröstarvingarna kommer dock ha rätt att få ut sin laglott vilket inte kan avtalas bort. Parets gemensamma bostad är det enbart den efterlevande sambon som kan begära att få ta över men arvingarna har genom detta rätt till ersättning. Ett komplement till testamentet kan därför vara att teckna en livförsäkring för att på förhand säkra den ekonomiska situationen för den efterlevande sambon. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor och att mitt svar var till hjälp! Vänligen,

Är fordon samboegendom?

2019-09-10 i Sambo
FRÅGA |Min sambo ( sen 30 år ) o jag har 5 fordon, husbil, 3 bilar och en motorcykel. Alla dessa införskaffade för gemensamt bruk. Min sambo står som ägare till alla fem fordonen då endast ett namn kunde registreras. Vi har betalt dem gemensamt. Han har 2 särkullbarn o jag har ett barn. Frågan är om jag anses som ägare om min sambo skulle avlida? ? Vi har skrivit testamente till fördel för varandra. Hur blir arvet av fordonen delade mellan mig o hans barn. Tackar för svar
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gällande sambor och samägande gäller huvudprincipen att den som faktiskt förvärvat egendom också ska ses som egendomens ägare. Däremot finns något som benämns som samboegendom. Det innebär att bohag som är införskaffat för gemensamt bruk kan bli föremål för likadelning mellan parterna vid samboendets upplösning (3 § SamboL). Med bohag menas möbler, hushållsmaskiner och annat som är avsett för det gemensamma hemmet. Fordon är alltså inget som utgör samboegendom och ska därför inte delas lika på.Det kan däremot i ert fall röra sig om en så kallad dold samäganderätt. För att det ska vara aktuellt krävs att en av samborna köpt egendom i sitt namn men för gemensamt bruk, att den andre sambon underlättat förvärvet med ett ekonomiskt tillskott och att sambon som köpte egendomen har förstått att syftet med det ekonomiska tillskottet varit att det ska vara samägt, samt att det är bådas vilja att egendomen ska vara samägd. I sådana fall ska fordonen delas lika på vid upplösningen av samboförhållandet.Hoppas du fick svar på din fråga!

Dold samäganderätt vid samboende

2019-10-16 i Sambo
FRÅGA |Hamnat i en arvstvist där motparten hävdar att min anhöriges sambo ägde fastigheten ensam vid dödsfallet. Jag hävdar dold samägande rätt, fastigheten köptes för ett gemensamt boende. Den dolda ägaren (min anhörig) har bidragit till köpet ekonomiskt (skuldebrevet). De hade för avsikt är att egendomen ska ägas tillsammans. Motparten gör gällande att min anhöriges sambo lånat pengarna av min anhörige för att ensam kunna genomföra köpet och därmed är ensam ägare som det står på lagfarten. Vad säger lagen, vad gäller?
Catharina Såmark |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!3 § Sambolagen föreskriver att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendom förvärvats för gemensam användning.För att dold samäganderätt ska anses föreligga brukar man ta hänsyn till tre kriterier som ska vara uppfyllda. Dessa är:1. Att den ena parten köper i eget namn egendom som är avsedd att nyttjas av båda parter.2. Båda parterna bidrar ekonomiskt till förvärvet. 3. Det finns en uttrycklig eller i alla fall en underförstådd överenskommelse om att köpet sker för båda parternas räkning och att ägandet ska vara gemensamt.Vid köp av fritidsbostad har Högsta Domstolen ansett att det bör finnas en viss bevislättnad. I målet NJA 2008 s. 826 konstaterade Högsta Domstolen att vid köp av fritidsbostad ska det presumeras att det tredje kriteriet är uppfyllt om de två första kriterierna är uppfyllda. Är det fråga om permanentbostad ska alla tre kriterier vara uppfyllda.Utifrån det du beskriver tycks det första kriteriet vara uppfyllt eftersom att bostaden förvärvats för gemensamt bruk. Att ena parten har bidragit ekonomiskt genom att låna ut pengar uppfyller det andra kriteriet. Det tredje kriteriet kan ibland vara svårt att bevisa.Kan det inte bevisas att dolt samägande har förelegat kan sambon i egenskap av borgenär yrka på att hen har en fordran på den avlidne. Enligt 23 kap 2 § ärvdabalken ska den avlidnes skulder betalas av innan arvskifte sker. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänlig hälsning,

"Enskild egendom" får endast verkan vid bodelning och inte arvsrätt

2019-10-14 i Sambo
FRÅGA |En arvtagare avlider strax efter han har erhållit ett arv.I testamentet står : arvet skall liksom avkastningen därav, utgöra enskild egendom. Egendomen skall i förekommande fall ej utgöra föremål för övertaganderätt eller rådighetsinskränkningar som kan göras gällande enl äktenskapsbalken eller enligt sambolagen.Arvtagaren som har avlidet har en sambo.Arvtagaren skrev i ett testamente att allt ska gå till hans sambo vid hans bortgång.Min fråga: Får sambon i detta fall även det först nämnda arvet?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Villkoret att ett arv ska vara arvtagarens enskilda egendom innebär endast att egendomen inte ska ingå vid en eventuell bodelning (7 kap 1 § äktenskapsbalken, 10 kap 1 § äktenskapsbalken och 4 § sambolagen). Att egendom är någons enskilda har ingen påverkan vid arvsrätt. Det finns alltså inget hinder för arvtagaren att testamentera bort sitt arv till sin sambo. Sambon har i detta fall rätt att ärva enligt arvtagarens testamente, så länge det inte finns någon bröstarvinge till arvtagaren. Bröstarvingar kan nämligen inte göras helt arvlösa utan de har alltid rätt att få ut sin laglott (7 kap 1 § ärvdabalken och 7 kap 3 § ärvdabalken). Ifall inga bröstarvingar finns existerar inga hinder utan sambon har rätt att ärva enligt testamentet. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vem ärver om min sambo avlider?

2019-10-01 i Sambo
FRÅGA |Hej min sambo och jag ska köpa en bit betesmark med tillhörande lada. Då vi håller på med hästar. Min sambo ska köpa den själv. Men vad händer om han ev skulle gå bort före mig? Har inga gemensamma barn utan barn sen innan bägge 2.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att din sambo kommer köpa betesmarken och ladan, och du undrar vem som kommer ärva det om han avlider. Vad som gäller för arv regleras i ärvdabalken (ÄB). De som har rätt att ärva är i första hand bröstarvingar, det vill säga den avlidnes barn (2 kap. 1 § ÄB). Även en efterlevande make har rätt att ärva (3 kap. 1 § ÄB). Det finns ingen arvsrätt för en efterlevande sambo. Vad händer om din sambo avlider?Det första som händer är att en bodelning ska göras mellan dig och din sambos dödsbo. Hur den ska gå till regleras i sambolagen (SamboL). I bodelningen ingår er samboegendom (8 § SamboL). Samboegendom är gemensam bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Bohag är t.ex. möbler och köksredskap (6 § SamboL). Jag tolkar din fråga som att betesmarken och ladan inte är er bostad, utan att ni bor någon annanstans. Det innebär att betesmarken och ladan inte är samboegendom, och ska således inte ingå i bodelningen. Eftersom din sambo äger dem kommer de utgöra hans kvarlåtenskap och tillfalla hans arvingar. Vem får ärva efter din sambo?Som jag skrivit ovan har en efterlevande sambo inte någon arvsrätt och därför kommer din sambos kvarlåtenskap tillfalla hans bröstarvingar. Hans barn får dela lika på hans egendom (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Hans tillgångar delat på så många barn han har är barnens arvslott.Om din sambo vill att du ska ärva efter honom kan han skriva ett testamente (9 kap. 1 § ÄB). Där kan han skriva att du ska ärva betesmarken och ladan. Detta är inga problem så länge det inte inskränker hans barns laglott. Laglotten är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar har alltid rätt att få ut sin laglott. Om ett testamente inskränker laglotten kan bröstarvingarna jämka testamentet och på så sätt få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB). Om ni vill ha hjälp med att upprätta ett testamente är ni välkomna att boka en tid hos någon av våra jurister. Det kan ni göra på https://lawline.se/boka.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Ärver min sambo mina skulder?

2019-09-03 i Sambo
FRÅGA |Hej!Jag har blivit sambo igen. Jag har en skuld med mig sedan en tidigare försäljning av hus som gick med förlust. Skulden är ca 180 000 kr. Kan jag på något sätt ordna så att min nye sambo inte ärver min skuld om vi gifter oss om jag dör innan honom?Tacksam för svar
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En grundregel vid dödsfall och arv är att man aldrig ärver någon annans skulder. Det som först ska göras efter att någon har gått bort är en bouppteckning, det vill säga en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder som sedan ska ges in till skatteverket för registrering. Bouppteckningen utgör en legitimationshandling och visar vilka som har rätt att handla i dödsboets räkning. Bouppteckningen ska göras tre månader efter dödsfallet och med två borättsförättare. Bouppteckningen visar således den avlidens tillgångar och skulder. Skulderna dras av från den avlidens tillgångar och således ärvs inte skulder. Om det finns tillgångar kvar efter att skulderna har betalats, fördelas dessa tillgångar genom bodelning och arv. Bodelning är en privat förrättning mellan en eventuell efterlevande make och den avlidens makes arvs och universella testamentetagre. Via bodelningen erhåller den efterlevandemaken sin andel av på grund av giftorätt. Bröstarvingar (den avlidens barn) ärver lika lott. Observera att sambor inte ärver varandra, vilket i ditt fall innebär att du och din sambo måste gifta er för att ni ska kunna ärva varandra. Vidare ärver inte sambor varandras skulder heller, med hänvisning till att man aldrig ärver någon annans skulder, som tidigare nämnt. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,