Kan föräldrar upprätta testamente för att fördela arvet mellan sina barn?

2020-12-11 i Laglott
FRÅGA |Hej, Min mor och far som är gifta, och har två barn, jag och min bror, vill att jag ska ärva sommarbostaden och min bror ska ärva bostadsrätten, hur skriver vi papper på bra sätt? Dom vill inte att jag ska bli tvungen att betala min bror någonting när dom har avlidit. Hur löser vi en laglott som jag inte vill betala till min bror om jag "får" sommarstället, det kanske då är värt 10 miljoner och mina föräldrar vill inte att jag ska bli tvungen att sälja sommarstället för att ha råd med att betala min bror hans laglottsdel? Om jag förstår det rätt kan man skriva ett testamente på att jag får sommarbostaden och min bror får bostadsrätten, kan man göra det utan att den andra har något anspråk (laglott)?Tacksam för svar, vänliga hälsningar
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa ärvdabalken (ÄB).Hur fungerar laglotten?Huvudregeln i svensk rätt är att den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn, ska ärva all kvarlåtenskap (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna ska dela lika på kvarlåtenskapen. Den del som då tillfaller varje bröstarvinge utgör dennes arvslott. Hälften av arvslotten utgör laglotten (7 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott, men inte nödvändigtvis hela arvslotten. Om ett testamente inskränker en bröstarvinges rätt till laglott kan bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB).Möjlighet att upprätta testamenteDen som har fyllt 18 år kan upprätta ett testamente för att förordna om sin kvarlåtenskap (9 kap. 1 § ÄB). Huvudregeln är att testamentet ska respekteras eftersom det utgör arvlåtarens vilja, och testamentet ska ges den tolkning som kan antas stämma överens med detta (11 kap. 1 § ÄB).Formkrav för testamenteEtt testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Både den som upprättar testamentet och vittnena ska skriva under vid samma tidpunkt. Vittnena måste känna till att de bevittnar ett testamente, men de behöver inte känna till innebörden av testamentet. Det finns även regler om vem som får vara vittne (10 kap. 4 § ÄB). Nära släktingar till den som upprättar testamentet får inte vara vittne, och inte heller den som kommer ärva något genom testamentet. Ett testamente behöver däremot inte registreras, så länge det uppfyller formkraven.Om ni vill ha hjälp med att upprätta ett testamente av en våra duktiga jurister är ni välkomna att boka en tid här.Din frågaDet är alltså möjligt för din mor och far att upprätta ett testamente där de anger att du ska ärva sommarbostaden och att din bror ska ärva bostadsrätten. Detta ska som huvudregel respekteras. Eftersom jag inte känner till hur mycket egendom som finns kan jag inte svara på om detta skulle inskränka din brors laglott. Då dina föräldrar har två barn är er arvslott hälften var av all egendom, och således är laglotten en fjärdedel. Så länge din bror får ärva en fjärdedel av egendomen inskränks inte hans laglott.Jag hoppas att detta kan hjälpa dig! Mvh,

Kan man göra sin dotter arvslös om man är bosatt i utlandet?

2020-11-30 i Laglott
FRÅGA |Hej! Jag är svensk medborgare men bor permanent i Spanien. Har en dotter i Sverige, hon och jag är svenska medborgare. Har inte haft kontakt med henne på över 20 år. Enligt vilken lag som kommer att beviljas henne arvsrätt? eller laglott? Svenskt eller spanskt? Jag vill inte att hon ska ärva mig. Jag har inga fler barn. Jag förstår att laglott tillhör henne, men som sagt jag vill göra henne arvlös.
Emil Wellander |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är svårt att ge ett bestämt svar på din fråga då jag hade behövt mer information om exempelvis hur stor anknytning du har till Sverige. Jag har dock tolkat din fråga på följande sätt:Spansk eller svensk rätt?En bestämmelse som reglerar din fråga är artikel 21.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012. I bestämmelsens första punkt föreskrivs att den lag som tillämpas vid arvsskifte är den lag i landet där den avlidne hade sin hemvist, vid bortgången. Med hemvist menas den ort där du bor. Undantag framgår dock i andra punkten. Om den avlidne uppenbart hade närmare anknytning till ett annat land ska den andra statens regler tillämpas vid arv, det vill säga Sveriges.Med anledning av den information du uppgett så tolkar jag det som att du inte har särskilt mycket anknytning till Sverige. Således ska spanska lagen tillämpas och svaret blir alltså helt beroende på hur den spanska lagstiftningen ser ut. Men, om du har närmare anknytning till Sverige gäller följande:Ärvdabalken (1958:637) (ÄB) är tillämplig lag på din fråga. Först och främst är det inte möjligt att göra din dotter arvslös enligt svensk rätt. Din dotter är bröstarvinge enligt 2 kap. 1 § ÄB. Bröstarvingen har rätt till sin laglott, vilken enligt 7 kap. 1 § ÄB är hälften av arvslotten. Om du exempelvis efterlämnar dig 100 000 kr kan du alltså inte testamentera bort mer än 50 000 kr (om vi förutsätter att du bara har ett barn). Du har dock en möjlighet att reducera hennes arv så mycket som möjligt, likt mitt exempel ovan. Detta kan göras genom att du skriver ett testamente om att hon inte ska få något mer än hennes arvslott, och exempelvis istället testamenterar större delen av din egendom till någon annan. För att hon ska ha rätt till laglotten behöver hon dock klandra testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB. Om detta inte görs inom sex månader, har din dotter ingen rätt till sin laglott enligt 7 kap. 3 § 3 st. ÄB. Testamente För att testamentet ska vara giltigt krävs att formkraven är uppfyllda. Du ska vara arton år enligt 9 kap. 1 § ÄB. Testamentet ska vara skriftligt och upprättat och undertecknat av dig, två vittnen ska närvara enligt 10 kap. 1 § ÄB. Vidare ska vittnena inte vara under 15 år, ni får inte vara släkt enligt 10 kap. 4 § ÄB och slutligen måste ditt testamente vara upprättat med egen fri vilja, vilket framgår av 13 kap. 2-3 §§ ÄB. RekommendationerDå det kan vara krångligt att upprätta ett giltigt testamente råder jag dig att boka tid hos en av våra jurister på Lawline. Skriva ett testamente kan alltid vara bra inför ett arvsskifte. Då spansk lag dock kan aktualiseras i ditt fall kan det vara bra att undersöka hur den spanska regleringen ser ut. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Möjlighet att reducera arv

2020-11-27 i Laglott
FRÅGA |Hej,Min man och jag är gifta och vi har 2 gemensamma barn. Min man har också 2 vuxna särkullbarn med missbruksproblem och därför så vill vi minska kvarlåtenskapen så mycket som möjligt för dem ifall min man går bort.Vår största tillgång är vårt gemensamma hus där vi äger 50 % var och har 50 % skulder var. Kan vi minska kvarlåtenskapen för särkullbarnen, genom att han tar över skuldansvaret och att vi skriver över en del eller alla husskulderna på honom? Gör det någon ekonomisk skillnad för mig om vi gör min del av huset till min enskilda egendom genom äktensskapsförord?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga undrar du hur ni kan minska arvet för din mans egna barn så mycket som möjligt. Denna fråga besvaras genom arvsreglerna i ärvdabalken (ÄB).Huvudregeln när man är gift är att den efterlevande maken ärver först och att de gemensamma barnen får vänta på sitt arv tills båda föräldrar avlidit (3 kap. 1 § ÄB). Denna regel gäller dock inte när en av makarna har egna barn, särkullsbarn. Dessa har nämligen rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders död (3 kap. 2 § ÄB).Möjligheter att reducera arv:Huvudregeln är att ens barn har rätt till en arvslott, det vill säga har man 1 milj kr i kvarlåtenskap tilldelas om du bara har ett barn de 1 milj kr till det barnet. Det finns enligt svensk rätt inget man kan göra för att göra sitt barn arvlöst men man kan reducera barnets arv genom att endast ge de rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB).Detta kan göras genom att testamentera att din mans barn enbart ges rätt till sin laglott eller att testamentera att de inte kommer ärva någonting alls, vilket är samma sak som att de endast har rätt till sin laglott. Då ni båda äger huset skulle detta innebära att din mans barn ärver 25% var av din mans del av huset. Genom gåva göra huset till EE:En annan möjlighet att minska din mans barns arv är om ni skriver över huset så att du står som enda ägare till hela huset, och på det sättet betraktas detta som en gåva mellan er makar. Det finns dock en regel som skyddar arvingar så att de faktiskt får ut sin laglott som de har rätt till, i det här fallet din mans barn. Regeln skulle kunna tillämpas om din man ger dig en gåva i form av att han skriver över hela huset på dig, och syftet med gåvan är att likställa med testamente, vilket är fallet i er situation eftersom ni vill att du ska ärva huset efter din mans död (7 kap. 4 § 1 st. ÄB).Denna regel är inget förbud mot att du ger din fru eller andra personer saker som gåvor, utan det är en regel som skyddar barnets rätt till att åtminstone få ut sin laglott. För att denna regel ska tillämpas, behöver din mans barn dock klandra ditt testamente.De måste alltså göra gällande i domstol inom ett år efter bouppteckningen efter att din man avlidit att de har rätt till ett större arv, eftersom han "med mening gjorde dom av med huset" i syfte att minska deras arv (7 kap. 4 § 2 st. ÄB). Det är alltså inte säkert att de kommer att göra detta, och klandrar de inte testamentet, så händer ingenting.Sammanfattning:Sammanfattningvis kan man säga att det alltså inte går att göra din mans barn helt arvslösa, men det finns möjligheter att reducera hennes arv till hälften av det hon egentligen har rätt till. Mitt råd till dig är att ni skriver ett testamente där ni föreskriver att de endast ska ha rätt till sin laglott. Om ni skriver över huset på dig finns en risk att barnen klandrar testamentet och kräver att få ut sin del som "försvann" i samband med att huset skrevs över, men det finns också en chans att de inte gör det.Eftersom ett testamente är ett viktigt dokument som kan ge upphov till missförstånd och liknande i framtiden, rekommenderar jag att ta hjälp av en jurist med detta, för att vara helt säker på att allting blir som man vill. Lawlines jurister har stor erfarenhet med att skriva testamenten, gåvobrev och liknande. Du kan ta kontakt med dem här.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan ett barn bli arvslös?

2020-11-21 i Laglott
FRÅGA |Kan min far göra mig arvlös?Han är gift men degar inga gemensamma barn. Han har bara mig som barn. Vi har dålig relation och ingen kontakt. Vad kan göra för att ge mig minst möjligt av hans arv?Jag vet att hus och mark äger han och hans fru. Mvh X
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga enligt följande. Du vill veta om din far kan göra dig arvslös och vad som kan påverka ditt kommande arv från din pappa. Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB). Lagen innehåller regler om arv och testamenten. Du kan inte bli arvslös Svaret på din första fråga, om din far kan göra dig arvslös, är nej. Du är vad som kallas bröstarvinge och tillhör första arvsklassen vilket innebär att du har arvsrätt efter din far (ÄB 2 kap. 1§). Huvudregeln är att bröstarvingarna ska få en lika stor del av arvet, vilket innebär att du som ensam bröstarvinge får hela arvet. Denna andel är vad som kallas för arvslott. Din far kan dock påverka detta genom att skriva ett testamente där han frånsäger dig din arvslott. Dock finns det en skyddsregel som säger att en bröstarvinge alltid har rätt till sin laglott, vilket är hälften av den arvslott som skulle ha tillkommit bröstarvingen om inte ett testamente upprättats (ÄB 7 kap. 1 §). I ditt fall utgör din laglott därmed hälften av arvet, vilket är det minsta möjliga arv du kan få. Vad kan du göra för att få ut din arvslott? Det du måste göra för att ta del av din laglott är att du påkallar en jämkning av testamentet, vilket måste göras inom sex månader från att du delgivits testamentet (ÄB 7 kap. 3 §). Detta kan göras genom att du i samband med din fars bouppteckning meddelar testamentstagaren att du vill ha ut din laglott. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny. Med vänlig hälsning,

Kan man göra sitt barn arvslöst?

2020-12-11 i Laglott
FRÅGA |Jag har 2 barn med min förre fru och ett barn med min nya. Min dotter från första äktenskapet har kapat alla band med mig. Jag vill lämna så lite som möjligt till henne. Går det på ngt sätt?
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar dig som att du undrar över vad du det minsta du kan lämna i arv till ett av dina barn är, och hur man gör detta. Regler om arv finns i Ärvdabalken, fortsättningsvis kallad ÄB.Hur arv fördelas utan testamenteOm den som avlidit inte skrivit ett testamente är det den avlidnes närmaste släkt som ska ärva. Hur arvet fördelas regleras i olika arvsklasser och det är den första arvsklassen som i första hand ska ärva den avlidne. Den första arvsklassen utgörs av den avlidnes barn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Barnen ska då ärva var sin lika stor del från den avlidnes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta är vad som kallas arvslott. Om du inte upprättar ett testamente kommer alltså dina barn ärva sin arvslott, det vill säga en tredjedel av ditt arv var.Möjlighet att upprätta ett testamenteGenom att upprätta ett testamente har du dock möjlighet att förordna över din kvarlåtenskap. Det finns dock vissa begränsningar i denna rätt. Barn till den avlidne är nämligen berättigade till något som kallas laglott. Barnens laglott utgörs av halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). För dina barn motsvarar alltså deras laglott en sjättedel av ditt arv. Denna rätt kan inte testamenteras bort. Det går alltså inte att göra sitt barn arvslöst. Rätten till din dotters laglott utfaller dock inte automatiskt om du skulle upprätta ett testamente som inskränker på hennes laglott. Din dotter måste i så fall för att få ut sin laglott begära jämkning av ditt testamente inom sex månader från att hon fick ta del av det (7 kap. 3 § ÄB).SammanfattningUtan ett testamente kommer din dotter att ärva en tredjedel av din kvarlåtenskap. Du har dock möjlighet att upprätta ett testamente så hon istället ärver en sjättedel av din kvarlåtenskap. Om du skulle upprätta ett testamente där din dotter ärver mindre än en sjättedel av din kvarlåtenskap utfaller dock bara hela hennes laglott om din dotter begär jämkning utav testamentet.Om du ska upprätta ett testamente rekommenderar jag dig att kontakta en jurist för att säkerställa att det blir rätt. Lawlines egna jurister har lång erfarenhet av att upprätta testamenten, om du vill komma i kontakt med dem hittar du dem här: https://www.lawline.se/boka.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan jag göra ett av mina fyra barn arvlös?

2020-11-27 i Laglott
FRÅGA |Kan jag göra ett av mina fyra barn arvlös?
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Barns arvsrätt regleras i ärvdabalken (2 kap. 1 §). Som huvudregel skulle dina fyra barn ärva en fjärdedel var (2 kap. 1 § andra stycket). Du kan genom att upprätta ett testamente minska arvet som ska till något av dina barn, dock bara med hälften (alltså till en åttondel av det totala arvet, istället för en fjärdedel). Den andra hälften av vad barnet annars skulle fått ärva utgör deras laglott, som skyddas av lagen (7 kap 1 §). Skulle deras laglott enligt testamentet tillfalla någon annan har barnet rätt att begära testamentet jämkat så att de får sin laglott (7 kap. 3 § första stycket). Om barnet inte gör detta inom sex månader förlorar barnet dock sin rätt till sådan jämkning (7 kap. 3 § tredje stycket). Som huvudregel kan du alltså inte göra något av dina barn helt arvlöst, då de har rätt till sin laglott. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss med en nya fråga. Med vänlig hälsning,

Bröstarvinges laglottsskydd

2020-11-25 i Laglott
FRÅGA |Hej.Min make har en vuxen adoptivdotter som inte vill veta av honom och det är en stor konflikt mellan dom. Vi har inga gemensamma barn utan jag har två vuxna barn från ett tidigare äktenskap. Han vill inte att hon ärver honom men enligt lag verkar det vara svårt att undvika. Hur kan han göra för att skydda det mesta av det han äger? Egendom osv. Hur mycket kan han testamentera till mig till exempel och hur mycket ärver hans dotter? Det är så många krångliga termer när man googlar så vi skulle behöva ha en enkel förklaring.
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nedan följer en redogörelse av adoptivbarns rätt till arv. Reglering kring det aktuella rättsläget återfinns i föräldrabalken (FB) respektive ärvdabalken (ÄB).Adoptivbarns ställning som biologiska barnEtt adoptivbarn likställs i rättslig mening med ett biologiskt barn (4 kap. 8 § FB). Det får exempelvis betydelse i frågan om arvsrätt, där adoptivbarnet betraktas som en bröstarvinge. Det innebär således att din makes adoptivdotter har samma rätt till arv som om hon vore hans biologiska barn.Bröstarvinges laglottsskydd och upprättande av testamenteI svensk rätt kan en bröstarvinge inte göras arvlös. Varje bröstarvinge har en lagstadgad rätt till sin laglott. Laglotten utgör femtio procent av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). En arvslott utgör den del som en bröstarvinge fått ärva om förälderns totala kvarlåtenskap tilldelats denne. Kvarlåtenskap är egendom som kvarstår på den avlidnes sida efter att bodelning med efterlevande make har genomförts (jfr 23 kap. 1 § andra stycket ÄB och 9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Det är enbart bröstarvingar som är berättigade till laglott.Om laglotten kränks genom testamente kan bröstarvingen alltid påkalla jämkning för att få ut sin del (7 kap. 3 § första stycket ÄB). Jämkningen ska göras inom sex månader från det att man tog del av testamentet (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB). Om jämkningen inte framställs inom den angivna tiden förlorar bröstarvingen sin rätt till laglott.Av bröstarvinges laglottsskydd följer således att din make kan testamentera bort den delen av arvet som inte inskränker på adoptivdotters laglott. Om din makes adoptivdotter är hans enda bröstarvinge, utgör hennes laglott femtio procent av hans kvarlåtenskap. Din make kan således upprätta ett testamente som angiver att hans dotter enbart ska vara berättigad till femtio procent av hans kvarlåtenskap (laglotten). Om din make inte upprättar ett testamente, kommer dottern att ärva din makes totala kvarlåtenskap (arvslotten).ExempelOm din make har 500 000 kronor i kvarlåtenskap efter bodelning, utgör dotterns arvslott (med utgångspunkt i att hon är din makes enda bröstarvinge) 500 000 kronor. Laglotten är femtio procent av arvslotten, vilket därmed blir 250 000 kronor. Det här hade inneburit att din make som mest kunnat testamentera bort 250 000 kronor till dig, eftersom att det inte inskränker på hans dotters laglott.SammanfattningBröstarvingar har en lagstadgat rätt till sin laglott. Din make kan testamentera bort den del av hans kvarlåtenskap som inte inskränker på hans dotters laglott. Adoptivdotterns laglott är i förevarande fall femtio procent av din makes kvarlåtenskap, vilket innebär att din make som mest kan testamentera bort egendom till ett värde av resterande femtio procent till dig. För att din makes totala egendom inte ska tillfalla din dotter, behöver han således upprätta ett testamente.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Rätt till laglott

2020-11-19 i Laglott
FRÅGA |T avlider och lämnar efter sig ett barn och ett barnbarn. Han har under de senaste 30 åren inte haft någon kontakt med sin son Ka på grund av ett gammalt bråk, vilket medfört att han inte ens träffat sin sondotter Kl. Han vill därför inte att Ka eller Kl ska få några pengar av honom vid hans bortgång och har testamenterat hela förmögenheten till en ornitologisk förening. Ka, som sett fram emot arvet, blir allt annat än glad över beskedet. Finns det något Ka kan göra för att få ut några pengar efter sin far?
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga behandlas i ärvdabalken (ÄB).LaglottBröstarvingar har alltid rätt till laglott enligt lagen. Laglott är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Detta innebär då att Ka har alltid rätt till hälften av arvslotten. Men eftersom T har testamenterat bort hela sin förmögenhet till någon annan måste Ka påkalla jämkning av testamentet för att kunna aktualisera sin rätt till laglott (7 kap. 3 § första stycket ÄB). Det innebär att Ka måste säga till testamentstagaren att Ka vill få ut sin laglott – det krävs inte att Ka ska väcka talan om jämkning. Ka måste säga till inom sex månader från det att Ka fått del av testamentet (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB).Kl kommer dock inte få ärva någonting efter T eftersom Kl är barn till Ka. Detta innebär att Kl kommer att få ärva efter Ka vid dennes död.Resten av förmögenheten som inte omfattas av laglotten kommer att tillfalla föreningen i enlighet med testamentet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,