Kan en förälder göra sitt barn arvlös?

2021-08-31 i Laglott
FRÅGA
Jag är vuxen och har ingen kontakt med min pappa sedan ca 15 år. Jag har 2 vuxna bröder som har fortsatt kontakt med honom. Jag har fått veta att han för flera år sedan har skrivit över alla sina tillgångar på dem för att göra mig arvslös. Det är en sommarstuga, en bostadsrätt, bilar osv . Allt han äger med andra ord. Det handlar om ganska många miljoner kronor.Han är fortfarande vid liv och arv är inte aktuellt ännu, men jag undrar om han kan göra mig helt arvslös på detta sätt ? Har jag någon rätt /chans att bestrida det han gjort ? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar Ärvdabalken (ÄrvB).

Den legala arvsordningen

I svensk lag har vi en turordning för vem som ska ärva en person som har gått bort, denna turordning kallas för den legala arvsordningen. I första hand ärver den avlidnes barn eller barnbarn, i andra hand den avlidnes föräldrar eller syskon och syskonbarn och i tredje hand mor- och farföräldrar eller fastrar, farbröder, mostrar och morbröder, 2 kap. 1-3 §§ ÄrvB.

Laglott

Laglott är den del som en bröstarvinge alltid kan kräva att få som arv, 7 kap. 1 § ÄrvB. Laglotten är hälften av arvslotten och arvslotten är den del som en bröstarvinge har rätt till enligt den legala arvsordningen. Har ett testamente skrivits har en bröstarvingen alltid rätt att kräva att få sin laglott oavsett vad som skrivits i testamentet. I vissa fall kan du kräva din laglott ur gåvor som din förälder givit bort före sin bortgång.

Det förstärkta laglottsskyddet

I vissa fall kan skyddsregeln i 7 kap. 4 § ÄrvB aktualiseras, det s.k. förstärkta laglottsskyddet. En förutsättning för att denna bestämmelse ska kunna tillämpas är att förälderns avsikt med gåvan kan antas ha varit att i förväg fördela sitt framtida arv, d.v.s. föräldern har givit bort gåvan därför att denne börjat tänka på sin död. Det förstärkta laglottsskyddet aktualiserar två typer av gåvor, dels gåvor som föräldern ger bort då denne vet/tror att döden är nära och dels gåvor som innebär att föräldern behåller den huvudsakliga nyttan av den bortgivna egendomen, med andra ord gåvor som är att likställa med testamente; ett exempel på en sådan gåva är om en förälder ger bort en fastighet som gåva men förbehåller fri nyttjanderätt fram till sin död. Om föräldern har huvudsaklig nytta av egendomen efter gåvans fullbordats så aktualiseras det förstärkta laglottsskyddet. Andra typer av gåvor faller inte under skyddet i 7 kap. 4 § ÄrvB. Om det visar sig att det förstärkta laglottsskyddet går att tillämpas så ska laglottens storlek beräknas som om gåvan aldrig hade getts bort utan finns kvar bland förälderns övriga kvarlåtenskap. Det är gåvans värde vid arvet som ska beaktas, inte vid gåvotillfället.

Ett förtydligande exempel: En förälder avlider och efterlämnar 3 barn, föräldern har en kvarlåtenskap på 60 000 kr. Några år innan sin bortgång gav föräldern ett av barnen en fastighet som vid gåvotillfället var värd 10 000 kr och vid förälderns bortgång var värd 30 000 kr. Gåvan skedde på så sätt att den aktualiserar skyddet i 7 kap. 4 § ÄrvB. När laglotten ska beräknas ska kvarlåtenskapen och gåvans värde läggas samman vilket blir 90 000 kr. Laglotten är halva arvslotten. Arvslotten är 90 000/3 = 30 000, laglotten blir då 15 000 kr. Hade det förstärkta laglottsskyddet inte varit tillämplig på gåvan hade laglotten istället varit 10 000 kr.

Gåvomottagaren kan alltså bli återbäringsskyldig eller, om egendomen inte kan återbäras, ersättningsskyldig motsvarande gåvans värde. I ditt fall är gåvomottagaren dina syskon, detta innebär att reglerna om förskott på arv också blir aktuella.

Förskott på arv

Enligt 6 kap. 1 § ÄrvB anses större gåvor till bröstarvingar vara förskott på arv och ska avräknas från gåvotagarens andel vid fördelning av den bortgångnes kvarlåtenskap, d.v.s. gåvan "läggs på" din fars kvarlåtenskap som sedan delas lika mellan barnen och gåvan avräknas sedan från gåvomottagarens arv. Tanken med detta är att bröstarvingar ska få lika mycket av sin förälder och därför ska det barn som mottagit gåvor under förälderns livstid få mindre vid fördelning av arvet. Att ge bort sommarstugan, bostadsrätten och bilarna kan anses utgöra förskott på arv om din pappa inte uttryckligen angivit i t.ex. ett gåvobrev eller testamente att det inte ska anses vara förskott på arv. Det kan även ske muntligen. Det är inte endast gåvor som ges bort helt gratis som omfattas av 6 kap. 1 § ÄrvB utan också t.ex. försäljning av fastighet till underpris.

Sammanfattning

Om din pappa gett bort egendomen eller sålt dessa till underpris kan de anses utgöra förskott på arv om han inte uttryckligen angett annat. Om de anses utgöra förskott på arv ska de avräknas från dina syskons andel vid fördelningen av er fars kvarlåtenskap. I vissa fall kan det förstärkta laglottsskyddet aktualiseras om er pappa gett gåvan då han tror att döden är nära eller om han efter att ha gett bort egendomen fortfarande har huvudsaklig nyttjanderätt av dessa, t.ex. att han bor kvar i bostadsrätten tills dess att han gått bort. I sådana fall måste talan väckas inom ett år från det att bouppteckningen efter arvlåtaren avslutats. Detta är endast en sammanfattning av aktuella områden inom arvsrätten och att bevisa din pappas syfte med gåvorna kan bli jobbigt, det kan därför vara bra att kontakta en jurist som arbetar med arvsrätt för att klargöra din situation.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa Shasavar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (866)
2021-10-15 Kan biologiska barn göras arvlösa?
2021-10-15 Förstärkta laglottsskyddet vid gåva
2021-10-14 Fördelning av arv - orubbat bo och laglott
2021-10-08 Laglott för särkullbarn

Alla besvarade frågor (96487)