Vem ärver när en make?

2019-08-23 i Laglott
FRÅGA |Hej,Om vi har köpt hus tillsammans med min man fast på mina besparingar och där jag står för låntagare, har hans barn från tidigare äktenskap automatiskt arvedel i fall om hans bortgång?
Tilde Skånvik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att tillämpa Äktenskapsbalken och Ärvdabalken när jag besvarar din fråga. Vem ärver när en make avlider?När en make avlider ärvs dennes egendom av den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Arvingar som finns på den avlidnes sida får då vänta på sitt arv till dess att den överlevande maken själv avlider, detta kallas "efterarv" (3 kap. 2 § ÄB). Däremot så kommer hans barn från tidigare äktenskap att vara särkullbarn. Ett särkullbarn kan begära sin laglott och får ta del av den direkt (7 kap. 3 § andrastycket ÄB). En laglott är hälften av den arvslott som tillkommer bröstarvingen. Dessa regler kommer att tillämpas om inget annat är testamenterat. Vad ingår i arvet?Vid en bortgång kommer en bodelning att göras mellan makarna. I bodelningen kommer allt giftorättsgods att ingå. Huvudregeln är att allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Så som jag uppfattar det så är huset inte enskild egendom och kommer då att vara giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelningen räknar man ihop summan av giftorättsgodset och gör avdrag för skulder och det som sedan återstår delas lika (11 kap. 2-3§ ÄktB). SlutordSammanfattningsvis så kan barnen från det tidigare äktenskapet kräva sin laglott och är huset det enda som finns att tillgå så anses det vara en del av deras arv. Jag skulle råda dig att ta hjälp av en jurist för att se över situationen och om du behöver upprätta ett äktenskapsförord. Allt gott,

Hur stor blir laglotten och hur påverkar basbeloppsregeln testamente?

2019-08-08 i Laglott
FRÅGA |Vad blir arvslotten och i näste skede laglotten, för ett av tre särkullbarn när den avlidne testamenterat hela kvarlåtenskapen till ett av tre barn och den nya hustrun (ej barnens mor) ej omnämns i testamentet? Två av barnen erhåller en mindre summa (60 000 av totalt 1 400 000 i bankmedel) , resten ska enligt testamentet tillfalla det tredje barnet, och därför avser en av de två att begära jämkning och hävda sin rätt till laglotten. Om hela arvet består av 1 400 000, är laglotten då 1/6 av den summan eller hur påverkar den "lottlösa" nya hustrun fördelningen och vilken rätt har hon, ex vis basbeloppsregeln.
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är av arvsrättslig karaktär och regleras främst i ärvdabalken (ÄB). Efterlevande hustrus rätt till arvDet är den avlidnes barn som ärver i första hand (2 kap. 1 § ÄB). Detta brukar kallar bröstarvingar. Är den avlidne gift och har man gemensamma barn ärver maken de gemensamma barnens andelar av arvet med fri förfoganderätt och de gemensamma barnen får istället rätt till efterarv när den andra maken avlider (3 kap. 1 § och 2 § ÄB). Särkullbarn (barn som endast är barn till en av makarna) har rätt att få ut sin arvslott direkt när föräldern avlider, även om det finns en make (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att maken i detta fallet inte har någon arvsrätt eftersom varken lagen eller testamentet gör att hon får några pengar. Lagen tillskriver henne ingen arvsrätt eftersom hon inte har gemensamma barn med den avlidne (3 kap. 1 § ÄB). Om den nya frun efter bodelning har egendom som understiger fyra prisbasbelopp har hon dock rätt att ur kvarlåtenskapen få pengar upp till fyra prisbasbelopp, alltså 186 000 kr (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Man ska alltså räkna ihop egendom hon fått från bodelning samt egendom som är hennes enskilda innan hon har rätt att få pengar upp till 186 000 kr från kvarlåtenskapen. De pengar hon eventuellt erhåller för att komma upp till fyra prisbasbelopp räknas om till en kvotdel som bröstarvingarna sedan har efterarvsrätt till när hon avlider. Vad blir laglotten respektive arvslotten?Laglotten är en halv arvslott (7 kap. 1 § ÄB). Eftersom arvslotten i detta fall skulle varit ⅓ (2 kap. 1 § ÄB) blir laglotten då ⅙ precis som du skriver. Om man klandrar testamentet kan man alltså få ut ca 233 000 kr. Viktigt att tänka på är att testamentet måste klandras inom sex månader från att man delgivits testamentet, annars går rätten att klandra förlorad (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB). Om basbeloppsregeln skulle bli aktuell kommer troligtvis inte laglotten att påverkas utan det blir det särkullbarnets lott som får mest (alltså den som fått testamenterat till sig som kommer få ca 933 000 kr) som kommer påverkas av basbeloppsregeln. Det är då detta särkullbarn som får efterarvsrätt. Alltså: laglotten är en halv arvslott. Arvslotten är i detta fall ⅓ och laglotten blir då ⅙. Om den nya maken efter bodelning inte har egendom som motsvarar fyra prisbasbelopp har hon rätt att få pengar upp till detta belopp ur kvarlåtenskapen. Utöver detta har den nya frun ingen legal arvsrätt och eftersom testamentet inte omnämner henne har hon inte rätt till pengar på den grunden heller. Hoppas detta gjorde saker och ting lite klarare för dig. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här.

Gåvor mellan makar går endast undantagsvis åter för att tillfredsställa laglott

2019-07-31 i Laglott
FRÅGA |kan make ge gava till maka 6 miljoner uta att hans barn overklagar eftersom deras arvslott minskar da, inga gemensamma barn finns
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av ärvdabalken (ÄB).Till att börja med kan jag klargöra att arvslott är vad barn ärver om ingenting testamenteras bort eller dylikt (d v s 100% av vad den avlidne lämnar efter sig dividerat med antalet barn), medan laglott (som är 1/2 av ens arvslott) är vad barn har rätt att begära ut om föräldern genom testamente eller liknande gett bort så pass mycket egendom att barnets laglott inte tillgodoses.Nu till din fråga: Ja, makar kan ge varandra gåvor på detta sätt utan att barnen kan begära att gåvan ska gå åter för att tillgodose deras laglott. Barn har endast rätt att begära jämkning om maken (1) testamenterat bort egendom eller (2) på annat sätt gett bort någonting under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente (7 kap 3–4 § ÄB). Som exempel på när en gåva är given under sådana villkor eller omständigheter att den kan likställas med testamente kan nämnas exempelvis om gåvan sker på personens dödsbädd, eller om den som ger bort egendomen kan tänkas ha nytta av den så länge hen lever (man kanske ger bort en bil, men fortsätter använda den regelbundet). Är det däremot en helt vanlig gåva som inte kan anses given under dessa villkor eller omständigheter, kan den avlidnes barn inte begära att den ska gå åter för att tillfredsställa den egna laglotten.Vänligen

Laglottsskydd om man är medborgare i Storbritannien

2019-07-30 i Laglott
FRÅGA |Hej!Kan man avskriva sitt barn arvslott och arv om man är medborgare i Storbritannien och istället ge det till sina barnbarn?
Johan Tivéus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret skiljer beroende på var i Storbritannien du är medborgare. England och Wales saknar obligatoriska skyddsregler för bröstarvingar (laglottsinstitut) vilket innebär att det råder full testationsfrihet. Du kan med andra ord upprätta ett testamente i vilket du gör dina barnbarn till enda arvtagare. Enligt skotsk lag gäller dock vissa regler som måste beaktas vid upprättandet av testamente, mest nämnvärt att barn inte kan uteslutas från sin arvsrätt. Detta medför att du genom ett testamente inte kan göra dina bröstarvingar helt arvlösa då de har rätt till en tredjedel av den avlidnas lösa egendom (arvslotten).Storbritannien har inte tillträtt den nya arvsförordningen vilket innebär att så länge som du är medborgare i Storbritannien så är det detta som gäller, oavsett var du har din hemvist.Vänligen

Laglottsskydd

2019-08-19 i Laglott
FRÅGA |Min far har avlidit ( hans fru även hon avliden) jag är sk särkullebarn och har de senaste 17 åren tillbaka haft en nära relation med far min! Min far hade 2 gemensamma barn med sin avlidne fru och i samband med deras giftemål -06 skrevs ett testamente där det skrivs att deras gemensamma barn ska ärva efter dem! Vad kan jag göra för att få min sk laglott eller är jag helt "lottlös"?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bröstarvingars laglottsskydd Om det finns bröstarvingar (dvs. barn) efter den avlidne ärver dessa kvarlåtenskapen enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Kvarlåtenskapen delas då lika mellan bröstarvingarna. Varje bröstarvinges del av kvarlåtenskapen är dess arvslott. Hälften av arvslotten utgör bröstarvingens laglott, 7 kap. 1 § ÄB. En bröstarvinge har enligt 7 kap. 3 § ÄB alltid rätt att få ut sin laglott oavsett vad som står stadgat i ett testamente. Ett barns laglott kan således aldrig med bindande verkan testamenteras bort. Detta kallas laglottsskyddet. Påkalla jämkning av testamente Om ett testamente inskränker en bröstarvinges rätt till sin laglott kan man påkalla jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB. Du kan begära jämkning genom att antingen meddela ditt anspråk till testamentstagarna eller att du väcker talan mot dem. Det finns inga formkrav på hur exakt ett sådant meddelande till testamentstagarna ska vara utformat. Tänk dock på att vara tydlig med att du vill jämka testamentet för att få ut din laglott och att testamentstagarna därmed ska avstå den del som är reserverad din laglott. Meddelandet bör ske genom brev eller mail av bevisskäl. Märk dock att begäran om en sådan jämkning måste ske inom sex månader från det att du blivit delgiven testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB (se 14 kap ÄB för regler om delgivning). Om du inte påkallar jämkning inom denna frist har din rätt gått förlorad. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines juristbyrå. Hoppas svaret varit till någon hjälp!

bortadopterades barns rätt till laglott

2019-08-07 i Laglott
FRÅGA |Jag har tre biologiska barn varav två har valt att adoptera bort sig till annan "fader". Min fru ska ärva allt förutom mina barns laglott. Hur går jag tillväga om jag vill att alla tre barnen ska ärva mig som särkullebarn, trots att två är bortadopterade? Efterarvet ska sedan även det gå till mina barn på samma sätt som ovan. Har barnet som inte är bortadopterat större rätt på något sätt?
Jakob Westling |Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga. Enligt 4:21 FB är rättsverkningen av adoption att du inte anses vara deras juridiska förälder längre. Det för med sig konsekvensen att barnen inte har någon arvsrätt till dig vid ditt bortfall. Det inkluderar även laglotten. Laglotten är en rätt barnet har, som föreskriver att barnet alltid ska ha rätt till 50% av sin arvslott. Vill du se till att de ärver måste du därför skriva ett testamente som tydligt stipulerar att varje barn ska få ⅙ var av arvet (laglotten) och sedan att barnen har efterarvsrätt vid din frus bortfall. Till frågan om det inte bortadopterade barnet har en större rätt:Som nämndes innan förlorar de bortadopterade barnen sin rätt till laglott vid adoption. Det betyder att barnet du har som inte är bortadopterat i normala fall hade haft rätt till hela ditt arv. Det betyder också att hans laglott rent juridiskt är 50% av hela ditt arv. Det betyder att barnet har möjligheten till jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. 7:3 ÄrvB. Det är möjligt då adoptivbarnen inte anses vara bröstarvingar utan testamentstagare utan en laglig rätt till laglott. Hoppas det besvarade din fråga!

Kan man göra bröstarvingar arvlösa?

2019-07-31 i Laglott
FRÅGA |Farfar som är ensamstående dör.Enda sonen är död.Efterlevande;2 barnbarn helsyskon samma mor1 barnbarn annan morFråga;Kan de 2 helsyskonen göras arvslösa genom testamente?Mvh
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är av arvsrättslig karaktär och regleras i ärvdabalken (ÄB). Bröstarvingar har rätt att få ut sin laglottSom bröstarvingar räknas barn och barnbarn (2 kap. 1 § ÄB). Eftersom sonen är död blir barnbarnen (sonens barn) bröstarvingar. Som jag tolkar din fråga är barnbarnen de enda arvingarna som finns och alla barnbarn har samma pappa. Således ska de enligt lagen få ⅓ av kvarlåtenskapen vardera. Hälften av denna arvslott utgör laglotten (7 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar kan påkalla jämkning av testamente för att få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB). Påkallas inte jämkning av testamentet inom sex månader har bröstarvingen förlorat sin rätt till laglotten (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB). SammanfattningOm de två helsyskonen påkallar jämkning av testamentet inom sex månader kan de inte göras arvlösa eftersom de enligt lag har rätt till sin laglott, alltså halva arvslotten. Hoppas detta var till hjälp för dig. Om du har fler frågor är du välkommen att ställa en ny fråga.

Hur stor blir arvslotten och laglotten?

2019-07-29 i Laglott
FRÅGA |Min sambo har avlidit. Hon hade 2 barn sen tidigare inga gemensamma.Hennes tillgångar är ca 4000000.Hon har testamenterat all kvarlåtenskaptill mig. Ett av barnen accepterar, medan ett vill ha ut sin laglott. Ärver jag 50% och barnen 25% vardera.Fråga. Hur mycket är laglotten i detta fall, hur mycket är arvslotten.M.V.H. Orolig
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Alla barn är så kallade bröstarvingar till sina föräldrar, vilket innebär att de har rätt till en laglott var som är lika stor. Är det två barn kommer de att få varsin lika stor del av förälderns kvarlåtenskap, den delas då på två (2 kap. 1 § 2 st. ÄB). Däremot kan arvslotten inskränkas genom testamente (7 kap. 1 § ÄB), dock har barn alltid rätt till sin laglott vilken är hälften av arvslotten denne är berättigad genom lag. Är arvslotten 100 000 kr exempelvis, blir laglotten 25 000 kr. Hoppas du fick svar på din fråga!