i vilken ordning delas pengarna ut, kommer barn eller testamente först?

2018-07-07 i Bröstarvinge
FRÅGA |Jag och min syster ärver nu vår mor.Det finns ett testamente där mina föräldrar testamenterar en summa till var och ett av barnbarnen.Jag har två barn och min syster har tre.Innebär testamentet att barnbarnen får pengarna först och min syster och jag delar på det som blir över?
Nora Olofsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Kort svarBarn har rätt till hälften av arvet även om mer har testamenterats bort så länge de kräver det, se förtydligande nedan.Tillämplig lagEftersom din fråga handlar om arv så är det Ärvdabalken (ÄB) som jag kommer använda mig av i svaret.Lite begreppHela arvet som finns brukar kallas arvslott. Barn eller andra i rakt nedstigande släktled (exempelvis barnbarn) kallas bröstarvingar, 2 kap. 1 § ÄB. Dessa arvingar har en särskild rätt till hälften av arvslotten, deras andel kallas laglott, 7 kap. 1 § ÄB.Laglott går före testamenteDu och din syster är bröstarvingar till er mor och ni har därför rätt till hälften av arvet då det är er laglott, 2 kap. 1 § ÄB och 7 kap. 1 § ÄB. Om barnbarnens testamenterade arv tillsamman är mer än hälften så kan ni kräva att få ut er del som är 50 % (ni skulle då få 25 % var), 7 kap. 3 § ÄB. Barnbarnen får då mindre än vad som är testamenterat. Men ni kan också välja att avstå och låta barnbarnen få även en del av er laglott genom att inte begära en jämkning av testamentet. Förtydligande exempelFör att du lite enklare ska förstå reglerna så gör jag två exempel.Förutsättningar: det finns 2 barn och 5 barnbarn Hela arvet är 200 000 kr Det är testamenterat 25 000 kr till vardera barnbarn Eftersom hela arvet är 200 000 så är laglotten 100 000 då den är hälften av arvet. Barnbarnen har tillsammans fått 125 000 testamenterat till sig, det återstår då mindre än hälften (75 000 av 200 000). Barnen till den avlidne har rätt till 100 000 på grund av deras laglott om de jämkar testamentet. Om de inte jämkar så får de dela på de 75 000 som är kvar. Förutsättningar:det finns 2 barn och 5 barnbarnHela arvet är 200 000 krDet är testamenterat 10 000 kr till vardera barnbarnBarnbarnen har i det här exemplet tillsammans fått 50 000, då kvarstår det 150 000 vilket är mer än hälften. 150 000 går till de 2 barnen. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny!Vänliga hälsningar,

Kan min son göra anspråk på pengarna som ska gå till en förmånstagare?

2018-06-19 i Bröstarvinge
FRÅGA |Har en del pengar med förmånstagare (min bror) och jag undrar om min son kan göra anspråk på detta?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel ska pengarna tillfalla den som står som förmånstagare, det vill säga din bror (14 kap 7 § FAL). Enligt 14 kap 7 § 2 st kan dock efterlevande make/maka eller barn begära jämkning om förmånstagarförordnandet skulle leda till ett oskäligt resultat för någon av dem. Pengarna kommer då att tillfalla denna person istället, helt eller delvis. Detta innebär att exempelvis din son skulle kunna göra anspråk på pengarna, trots att din bror står som förmånstagare. För att din son ska kunna få del av pengarna krävs det som tidigare nämnts att förmånstagarförordnandet skulle leda till ett oskäligt resultat för honom. Om det inte skulle göra det har han ingen rätt till pengarna. Vid prövningen om "oskäligt resultat" ska man särskilt beakta skälen för förordnandet samt förmånstagarens (din brors) och bröstarvingens (din sons) ekonomiska förhållanden. Det är generellt sett ganska svårt att få igenom en begäran om jämkning om man inte har det väldigt dåligt ställt rent ekonomiskt. Om din son har normal inkomst och kan försörja sig själv och sin eventuella familj är det med andra ord svårt att få några pengar. Om det skulle vara så att du vidtar många åtgärder för att försöka minska din sons arv kan det finnas skäl för jämkning, trots att han inte är i en dålig ekonomisk situation. Om du inte har vidtagit några sådana åtgärder är det dock, som tidigare nämnts, svårt för din son att få igenom en jämkning. Pengarna kommer med andra ord troligtvis att gå till din bror, precis som du förordnat. För att få framställa en begäran om jämkning måste man väcka talan mot förmånstagaren inom ett år från det att bouppteckning efter försäkringstagaren avslutades eller dödsboanmälan gjordes. Väcks inte talan inom denna tid är rätten till jämkning förlorad.Med vänlig hälsningHedvig

Kan barnbarn ärva från far- och morföräldrar

2018-06-11 i Bröstarvinge
FRÅGA |Jag har haft en tvilling syster som gick bort i februari.Hon har två pojkar.Båda mina föräldrar lever.Min fråga är ärver dessa söner min mamma och pappa när de dör?Vore tacksam och få svar på detta!
Victoria Najafi |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ett kortfattat svar på din fråga är att som barn till dina föräldrar har du rätt att ärva häften av den kvarlåtenskap som de lämnar efter sig vid sin död. Denna rätt kan inte testamenteras bort. Det dina föräldrar kan göra är att testamentera bort den andra hälften till barnbarnen. En noggrannare förklaring till din fråga är att Sveriges arvsrätt kan beskrivas som tvådelad. Dels den legala arvsrätten och dels den testamenterade arvsrätten. Den legala arvsrätten är den rätt till arv som nära släktingar har enligt lag, det vill säga enligt 2 kap. ärvdabalken (ÄB). Dessa släktingar har rätt att ärva den avlidne även om den avlidne inte förtydligat det i ett testamente. Barns rätt till arv kan den avlidne inte testamentera bort. Är du ensambarn har du som barn till din mor rätt att ärva hälften av hennes kvarlåtenskap, 7 kap. 1 § ÄB. Är ni flera syskon delar ni lika på denna hälft, 2 kap. 1 § 2 stycket ÄB. Barnbarnen inkluderas också i den legala arvsordningen. Som barn till dina föräldrar ärver du enligt ärvdabalken före barnbarnen, 2 kap. 1 § 2 stycket ÄB. Som tidigare nämnt kan dina föräldrar inte testamentera bort din rätt till hälften av hennes kvarlåtenskap. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, återkom gärna om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Rätten till arv som bröstarvinge

2018-05-09 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min pappa avled för några veckor sedan. Han är omgift och har 2 barn i detta äktenskapet. Vi har inte haft kontakt på över 30 år och jag undrar om jag automatiskt ärver honom? Eller hur fungerar detta, jag har haft kontakt med hans barn i och med dödfallet.
Ludwig Ivarsson |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Frågan du har ställt är en arvsrättslig fråga och regleras främst i Ärvdabalk (1958:637). Inom arvsrätten finns en grundläggande idé om att bröstarvingar alltid har en arvsrätt, se 2 kap. 1 § ÄB. Det innebär att du och din fars andra avkomlingar har rätt till att ärva av honom. Det finns bestämmelser som säger att bröstarvingar kan tvingas vänta med sitt arv till förmån för efterlevande make eller maka. Som jag kan utläsa av din information är din mor inte efterlevande maka till din far vilket innebär att du har rätt att få ut din laglott direkt. Du bör notera att arvet till viss del kan fördelas olika beroende på om din far efterlämnat ett testamente eller inte. Oavsett testamente har du och de andra bröstarvingarna till din far en lagstadgad rätt till er laglott, vilket är halva arvslotten, enligt 7 kap. 1 § ÄB.Sammanfattningsvis har du en lagstadgad rätt att ta arv från din far oavsett om hur din kontakt med honom har sett ut tidigare. Du har rätt till att få ut direkt.Med vänlig hälsning,

Har bortadopterade barn rätt att ärva från sin biologiska pappa?

2018-06-29 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej,Min halvsysters pappa har gått bort - ( vi hade endast samma mamma )Min syster är född -69Innan dess hade pappan ett barn I ett äktenskap - född -64 I Sverige.Detta barnet återvände till Österrike med sin mor och blev där adopterad av den nye mannen till mamman.Hon är därmed österrikisk medborgare.Pappan hade också skrivit ett "testamente" att endast min syster skulle ärva och den adopterade dottern skulle inte få någonting alls.Bouppteckningen är gjord och min syster är enda arvtagare enligt svensk lag.Nu hävdar den bortadopterade dottern att hon har rätt till arv från sin biologiska pappa.Finns det någon förordning mellan Österrrike och Sverige som skulle kunna styrka detta ?Tack för hjälpen
Alexander Garin Folkegård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Angående frågan om det finns någon förordning som skulle vara tillämplig mellan Sverige och Österrike så är det svensk lag som ska tillämpas eftersom den avlidne var bosatt i Sverige. Ett bortadopterad barn ska anses vara adoptantens barn och inte barn till den biologiska föräldern (4 kapitlet 8 § föräldrabalken). Detta betyder att barnet som nu är i Österrike inte har rätt till arv från sin biologiska fader eftersom hon inte är att betraktas som barn till din halvsysters pappa enligt lagens mening. Det finns inte heller något som tyder på att hon ska få något genom testamente. Hon skulle endast ha rätt att ärva om din halvsyskons far hade testamenterat något till henne. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Barns rätt till föräldrars egendom

2018-06-19 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min pappa och hans fru sålde sitt hus till deras gemensamma dotter Min pappas fru stod som ägare på huset har jag ingen rätt att få del av huset?
Julia Stenslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det första vill jag klargöra att du inte har någon rätt till din pappas egendom alls, tills dess att han avlider. Du har alltså i nuläget ingen rätt att få ta del av huset. När din pappa avlider har du däremot som bröstarvinge rätt att få ut din laglott. Storleken på denna laglott blir ju beroende av hur stor egendom din pappa hade vid sin död. Eftersom att din pappas fru stod som ägare på huset så är det inte säkert att han tagit del av vinsten för försäljningen. Detta beror på om huset var fruns enskilda egendom eller inte. Utgångspunkten är alltså att du inte har någon rätt till huset i sig eller vinsten för försäljningen så länge din pappa lever. Huruvida du får del av det vid hans död beror på om huset var hans frus enskilda egendom eller inte. Hoppas svaret var till hjälp!

Arv vid gifta föräldrar respektive föräldrar som genomgått äktenskapsskillnad

2018-06-04 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Mamma och pappa är gifta nu men ska skilja sig om några månader. Jag är deras dotter men jag har ett halvsyskon som är pappa dotter. Om pappa dör, och han har skilt sig från mamma, vem får ärva och hur mycket? Och om pappa dör men dom fortfarande är gifta, vem ärver då och hur mycket?
Ludwig Ivarsson |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Du har ställt en arvsrättslig fråga. Frågor rörande arv återfinns framförallt i Ärvdabalk (1958:637). Du har presenterat två scenarion, ett där dina föräldrar fortfarande är gifta när din far avlider och ett scenario när dina föräldrar har genomgått en äktenskapsskillnad när din far avlider.Förhållandet om dina föräldrar är giftaOm din far är gift är huvudregeln att din mor har rätt till arv före bröstarvingarna om de är makarnas gemensamma barn, i fallet du. Din mor ärver då med en fri förfoganderätt, vilket innebär att äganderätten till egendomen inte övergår till henne. Istället har din mor rätt att fritt förfoga över egendomen under sin livstid. Du har därefter rätt till arv från din far respektive mor när din mor avlider. Din fars andra barn omfattas däremot inte av huvudregeln. Enligt undantaget i 3 kap 1 § ÄB har särkullebarn alltid rätt att få ut sin arvslott efter sin förälder när föräldern avlidit. Om det inte finns något testamente som ändrar situationen förutsättningar skulle det kunna se ut som följande. Din fars barn, du och hans andra barn, har rätt till hälften var av er fars egendom. I och med att din far var gift med din mor innebär det att hon har företräde framför dig och får fritt förfoga över ditt arv. Din fars andra barn har däremot rätt till sin hälft av arvet direkt då er far inte var gift med dennes mor.Förhållandet om dina föräldrar har genomgått en äktenskapsskilnad.Den företrädesrätt som din mor skulle haft om dina föräldrar finns inte vilket innebär att du och din fars andra barn har rätt till arv direkt. Om inget testamente finns att beakta innebär det att ni kommer att få dela lika på den kvarlåtenskap som din far efterlämnar sig.SammanfattningDen större skillnaden om dina föräldrar är gifta eller inte är att du inte direkt har rätt att få ut din arvslott om de fortfarande är gifta. Din fars andra barn har såsom särkullebarn däremot rätt att få ut sin laglott direkt. Värt att notera är att arvslotten är det minsta som en bröstarvinge har rätt till.Med vänlig hälsning,

Arvsregler för gemensamma barn

2018-04-21 i Bröstarvinge
FRÅGA |min man dog för snart två år sen, vi var gifta och har två barn tillsammans. min fråga är hur gör man med farsarvet, jag kan ingenting om sådana saker, får barnen ut det när jag också är borta. Tacksam för svar.
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv hittar du i ärvdabalken. Huvudregler om arv:Mitt svar nedan kommer att förutsätta att din man inte hade något testamente.Huvudregeln är att era gemensamma barn, också kallade bröstarvingar, ärver allt från sina föräldrar. Barnen är alltså ensam arvinge enligt 2 kap 1 § ärvdabalken. Är däremot arvlåtaren (din man i det här fallet) gift kommer den efterlevande maken att få all kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, detta enligt 3 kap 1 §. När efterlevande make avlider kommer barnen efter den första arvlåtaren att ärva sin andel efter denne. Eftersom att barnen är era gemensamma barn kommer de att ärva allt efter dig, såvida du inte har ett testamente. Då kommer barnen alltså dels att få ut den andel som utgör efterarv efter deras pappa och dels sitt arv efter dig. Om du skulle ha testamente:Skulle det vara så att du har testamente har barnen rätt till sitt efterarv efter din man plus sin laglott om denne inte tillgodoses genom testamentet. Laglotten utgör hälften av arvslotten vilket alltså motsvarar 50% av vad de skulle ha ärvt om inget testamente fanns. Innan utdelning av din kvarlåtenskap i enlighet med ett eventuellt testamente ska dock den andel av din kvarlåtenskap som utgörs av efterarvet från din man delas ut till barnen. Därefter kommer laglotten att delas ut om barnen har begärt det och den inte täcks av testamentet. Därefter delas kvarlåtenskapen ut i enlighet med testamentet. Alltså: arvet efter din man kommer era barn att få vid ditt frånfälle. Om du skulle testamentera bort egendom kommer efterarvet att räknas ut som en andel av din kvarlåtenskap och delas ut innan fördelning innan testamentet sker. Har du inget testamente kommer era barn ärva allt efter dig, då inklusive arvet efter deras far. Hoppas att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga eller kommentera nedan. Vänliga hälsningar,