Underskrift vid arvsskifte saknas

2021-03-24 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej!Vi är 5 personer som ska skriva under ett arvskifte. Nu är det en person som det inte går att få tag på för kontonummer och underskrift. Vad kan man göra?Mvh
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsregler finns reglerade i ärvdabalken (ÄB).Jag kommer först besvara din fråga utifrån omständigheten att ni har en till namnet känd arvinge som vistas på okänd ort respektive en okänd arvinge, och sedan besvara frågan hur ni går till väga om en underskrift saknas.Vad händer om en arvinge inte går att hitta?16 kap. 1 § ÄB fastslår att om en till namnet känd arvinge vistas på okänd ort ska den som handhar boet anmäla det till Skatteverket. Då ska Skatteverket lägga in en notis i Post- och Inrikes tidningar att arv har tillfallit personen med en uppmaning om att göra sin rätt till arvet gällande inom fem år. Detsamma gäller om den/de ansvariga dödsbodelägarna eller Socialstyrelsen inte vet vem arvingen är överhuvudtaget enligt 16 kap. 2 § ÄB. Även då har arvingen fem år från kungörelsen (inte dödsfallet) på sig att göra anspråk på arvet. I detta fall ska alltså Skatteverket göra en slags efterlysning av den person ni inte fått tag på i tidningen när bouppteckningen efter den avlidne ska upprättas. Om det går att få tag på den eftersökte har hen tio år på sig att göra sin rätt till arvet gällande enligt 16 kap. 4 § ÄB. Gör hen inte sin rätt gällande inom den tidsram som gäller förlorar hen sin rätt till arvet enligt 16 kap. 7 § ÄB och i sådant fall tillfaller dennes arv istället den som hade fått den eftersöktes arv om denne varit avliden (16 kap. 8 § ÄB.)Underskrift saknasFör att alla ska få ut sin del av arvet måste alla dödsbodelägare skriva under. Att alla dödsbodelägare skriftligen måste skriva under en handling vid arvskifte fastlås i 23 kap. 4 § ärvdabalken. Med tanke på att det är arvingarna som förrättar arvskiftet ska oenighet i första hand lösas genom att delägarna försöker komma överens. Jag tolkar dock din fråga som att detta alternativ däremot inte är aktuellt eftersom ni inte får tag på personen i fråga. Vad gäller då?Enligt 23 kap. 5 § ärvdabalken får dödsbodelägarna begära att tingsrätten utser en så kallad skiftesman som ska hjälpa till med att skifta arvet. Skiftesmannen kommer då i första hand att försöka ena dödsbodelägarna, och förhoppningsvis får ni då tag i personen i fråga och kan komma överens. Skulle det vara så att den sista delägaren inte vill skriva under handlingen kan skiftesmannen genomföra ett tvångsskifte och då kommer arvet att skiftas trots att det föreligger oenighet mellan dödsbodelägarna. Ersättning till skiftesmannen betalas av dödsboet.Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!Lycka till och allt gott,