Hur ser arvsfördelningen ut då föräldrars arv ska fördelas och ett av föräldrarnas barn redan har avlidit?

2020-03-08 i Arvsordning
FRÅGA |Hej vi är fyra syskon och alla har barn. Våra föräldrar lever. Om jag som syster dör innan våra föräldrar är borta, vem går mina föräldrars arv till när dom är borta. M.v.h Christina
Sanna Wall |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag hänvisa till ärvdabalk (nedan kallad ärvdabalken), vilket är den del av lagen som reglerar arv. Huvudregeln är att arvet från dina föräldrar ska delas lika mellan er syskon. Om du som syster dör innan era föräldrar går bort så kommer din del av arvet istället att gå till dina barn (om du har flera barn ska de dela lika på din del av arvet) (2 kap. 1 § 2 stycket ärvdabalken). Dina syskon kommer alltså att ärva en fjärdedel var av arvet från dina föräldrar och din/dina barn kommer ärva den fjärdedel som du skulle ha ärvt om du varit i livet. Har du fler frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Har mina brorsbarn rätt till arv efter deras farmor?

2020-03-07 i Arvsordning
FRÅGA |Har min avlidne brors barn,rätt att ärva sin farmor?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din undran!Frågan om arv besvaras med hjälp av Ärvdabalk (1958:637) - i fortsättningen ÄB.2:1 1st. ÄB stadgar att närmaste arvingar på grund av skyldskap äro arvlåtarens avkomlingar (bröstarvingar).I ditt fall är arvlåtarens (farmodern) bröstarvingar dina brorsbarns farmors egna barn, din bror. Är även du barn till din brors mor är du att anse som bröstarvinge och få rätt till arvet i första hand.Arvlåtarens barn taga lika lott. Är barn dött (som i fallet med din bror), skola dess avkomlingar träda i dess ställe, och skall var gren taga lika lott, se 2:1 2st. ÄB.Var arvlåtaren gift skall dock kvarlåtenskapen (arvet) tillfalla den efterlevande maken, se 3:1 ÄB.Har dina brorsbarns farmor skrivit testamente kommer också det att ges företräde, se 11:1 ÄB.Dina brorsbarn har således rätt till arv efter deras farmor, om det inte finns någon efterlevande make, om du inte är bröstarvinge, och om inte något testamente säger annat.Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott, se 7:1 ÄB.Med vänliga hälsningar.

Vad händer med mina pengar när jag går bort?

2020-03-01 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! Om jag har pengar på banken när jag dör tar staten dessa?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,Nja, riktigt så enkelt är det inte även om det i slutändan kan förhålla sig på just det viset. Det korta svaret på din fråga lyder därför: Ja, dina banktillgodohavanden och övrig egendom kan tillfalla staten. Arvsrätt är ett rättsområde som stundtals tenderar att kunna bli ganska komplext. Bestämmelserna avseende arv står att finna i ärvdabalken (ÄB) där lagtexten av många ofta upplevs som ålderdomlig och ganska svårbegriplig, vilket inte direkt underlättar problemlösningen. Jag ska därför i komprimerad och lättläst form försöka att besvara ditt inskickade ärende. Jag har dock lite svårt att tyda huruvida du har några legala arvingar i livet. Men med tanke på hur din fråga är ställd känner jag mig nästan nödgad att utgå ifrån att så inte är fallet. Jag kommer ändå för ordningens skull att kort redogöra för den arvsrättsliga tågordningen, vilken följer enligt nedan. AllmäntDen som avlidit benämnas arvlåtare och den egendom som han eller hon efterlämnar kallas kvarlåtenskap. En grundläggande förutsättning för att man ska vara berättigad till arv är givetvis att man har överlevt arvlåtaren. Den så kallade första arvsklassen består av arvlåtarens avkomlingar (barnen), vilka för övrigt brukar kallas bröstarvingar. Dessa ärver först enligt ärvdabalken och varje barn äger lika stor del i kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § ÄB). Om en bröstarvinge inte skulle vara vid liv träder dennes barn i bröstarvingens ställe (så kallad istadarätt). Annorlunda uttryckt: Arvlåtarens barnbarn ärver i så fall. I den andra arvsklassen finns arvlåtarens föräldrar. Om det inte finns några bröstarvingar tillfaller arvet föräldrarna (2 kap. 2 § ÄB). Om någon av föräldrarna inte skulle vara i livet delar eventuella syskon till arvlåtaren på den avlidne förälderns del av arvet (andra stycket samma lagrum, alltså samma lagparagraf). Om något syskon har avlidit ger istadarätten istället dennes barn arvsrätt. I den tredje arvsklassen finns arvlåtarens far- och morföräldrar vilka ärver om varken föräldrar, syskon eller syskonbarn finns i livet (2 kap. 3 § ÄB). Om en far- eller morförälder är död så delar dennes övriga barn på arvet. Med andra ord arvlåtarens eventuella farbröder, fastrar, morbröder och mostrar. Längre än så sträcker sig inte arvsrätten i Sverige (2 kap. 4 § ÄB), vilket innebär att kusiner inte ärver något. Åter till din fråga och vad som händer om den avlidne saknar arvingar i samtliga arvsklasser?Under förutsättning att du har ställt frågan baserat på ett scenario där du avlider utan att ha några legala arvingar i livet och utan att ha upprättat något testamente så blir svaret JA. Din kvarlåtenskap hamnar i så fall i statens ägo genom att samtliga medel tillfaller Allmänna arvsfonden, vilken är helägd av staten och vars syfte är att stödja barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Notera att om du vid tidpunkten för ditt frånfälle var gift ärver dock din efterlevande make före era gemensamma barn medan så kallade särkullbarn (barn som du har från tidigare förhållanden) däremot har rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ÄB). Dina arvingar i första arvsklassen har sedan rätt till efterarv när din efterlevande make/maka sedan avlider (3 kap. 2 § ÄB).Observera också att föräldrabalken (FB) föreskriver att den som adopteras ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar (4 kap. 21 § FB) varför en sådan person sorterar under den första arvsklassen och således betraktas som bröstarvinge. Vid ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller genom några av våra betaltjänster.Vänligen,

Vad gäller arv när det finns både gemensamma- och särkullbarn?

2020-02-29 i Arvsordning
FRÅGA |hej vad händer nu min maka har gott bort å vi var gifta vi har tre barn två som e hennes å en gemensam vi har två hus å tyvärr mkt skulder både hon å jag finns inge sparande medel å lite grejer nästan tomt på konto vad får jag ärva å vad får barnen ärva tacksam för lite hjälp i frågan
Samuel Gilljam |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar vad du som efterlevande make får ärva och vad de övriga barnen kan ärva. De relevanta bestämmelserna finns i Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB). Allmänt om arvet när det finns både gemensamma- och särkullsbarn.När en make dör görs normalt, om inte den efterlevande maken motsätter sig, en bodelning för att bestämma hur mycket arvingarna ska få (1 kap. 5 §, 9 kap. 1 §och 12 kap. 2 § ÄktB). I en sådan bodelning ska makarna dela på deras tillgångar och skulder på så sätt att båda blir lika "rika" (11 kap. 3 § ÄktB). En efterlevande make får då ta över det som var den andre makens, om inte det finns så kallade särkullsbarn efter denne som ska ärva direkt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Eftersom alla barn ska ha lika stor andel i arv, så ärver särkullsbarnen totalt två tredjedelar av kvarlåtenskapen efter bodelning (2 kap. 1 § ÄB). Den resterande tredjedelen får du som efterlevande make med så kallad fri förfoganderätt, vilket innebär att du inte får testamentera bort den eftersom det sista barnet ska ärva den efter dig (3 kap. 2 § första stycket ÄB).Efterlevande makens särskilda skyddDet finns dock ett särskilt skydd för efterlevande make, som innebär att denne så långt det går ska kunna få ut egendom som motsvarar 4 prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Prisbasbeloppet för år 2020 beräknas, enligt 2 kap. 6 och 7 § socialförsäkringsbalken, till 47 300 kr, vilket innebär att efterlevande make har rätt till egendom till ett värde om 189 200 kr. Så långt pengarna räcker så har du rätt till detta belopp före särkullsbarnen.Att avstå till förmån för den efterlevande makenUtöver vad jag har tagit upp ovan finns det även en möjlighet för särkullsbarnen att avstå sina arv till förmån för den efterlevande maken (3 kap. 9 § ÄB). Detta innebär att du även får deras andel av kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § första stycket ÄB)SammanfattningsvisEfter att en bodelning har skett ärver barnen den avlidnes del. Särkullsbarnen har rätt till en tredjedel av denna var, men kan också avsäga sig de till förmån för dig och de får då ärva senare efter dig. Det gemensamma barnets del får du som efterlevande make med fri förfoganderätt. Du har dock rätt till 189 200 kr så långt pengarna räcker.Jag hoppas att detta svar hjälper dig!

Vem ärver?

2020-03-07 i Arvsordning
FRÅGA |Hej, vi har en fråga vad gäller vem som ärver. I höst åker vi på semester, det är jag, min sambo med hennes dotter samt dotterdotter. Vad händer om vi omkommer allihop? Jag har två barn i ett tidigare äktenskap, min sambos dotter har en exman som också är far till hennes dotter. I övrigt finns inga nära anhöriga frånsett syskon.
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB). Jag kommer dela upp svaret i fyra olika delar och redogöra för vem som ärver, en familjemedlem i taget – frågeställaren (du), din sambo, din sambos dotter och slutligen din sambos barnbarn.Vem ärver dig?Av din fråga framgår det att du har två barn från ett tidigare äktenskap. Barn befinner sig i den första arvsklassen; de är bröstarvingar och har först rätt till den avlidnes förmögenhet (2 kap. 1 § ÄB).Om du mot all förmodan skulle omkomma på semestern, så kommer dina två barn ärva 50 procent av din förmögenhet var. Vem ärver din sambo?Din sambo har också ett barn och därutöver även ett barnbarn som båda befinner sig i den första arvsklassen och skulle därmed ärva din sambo först – dock har de i det uppmålade scenariot tyvärr också omkommit, varför vi får gå vidare till de övriga arvsklasserna.I den andra arvsklassen befinner sig den avlidnes föräldrar och syskon (2 kap. 2 § ÄB). Om din sambos föräldrar fortfarande är i livet ärver de 50 procent var av deras barns förmögenhet – om en av föräldrarna däremot har avlidit träder eventuella syskon i dess ställe. Har din sambo inga syskon, och endast en förälder i livet – ärver denne hela din sambos förmögenhet (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).Om varken föräldrar eller syskon finns, och mor- och farföräldrar inte heller är i livet – så tillfaller din sambos förmögenhet den Allmänna Arvsfonden (5 kap. 1 § ÄB).Vem ärver din sambos dotter?I frågan nämner du att din sambos dotter också har ett barn – som är bröstarvinge, men som i detta scenariot tyvärr inte är i livet heller. Därför får vi gå vidare till den andra arvsklassen.I detta scenariot som du lägger fram har även din sambo har omkommit – det framgår dock inte av frågan om din sambos dotters andra förälder fortfarande är i livet eller inte. Jag kommer redogöra för både vad som gäller om denne är i livet och om denne är avliden.Om den andra föräldern är i livet kommer den ärva din sambos dotter själv eftersom att din sambo också har omkommit i detta scenariot (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).Är den andra föräldern inte i livet, får vi istället titta på mor- och farföräldrarna – är alla i livet ärver de var sin fjärdedel. Om någon av mor- eller farföräldrarna inte är i livet träder eventuella syskon i deras ställe (2 kap. 3 § ÄB).Om varken föräldrar eller syskon finns, och mor- och farföräldrar inte heller är i livet – så tillfaller förmögenheten den Allmänna Arvsfonden (5 kap. 1 § ÄB).Vem ärver din sambos barnbarn?Eftersom att din sambos barnbarn inte själv har några barn, så kommer den andra arvsklassen vara mest relevant. Detta innebär att barnbarnets föräldrar kommer ärva – i detta scenariot har dock barnbarnets mor omkommit tillsammans med barnbarnet, men barnbarnets far är fortfarande i livet. Eftersom att barnbarnets far är den enda föräldern i livet, kommer han att ärva hela sin dotters förmögenhet (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).Sammanfattning:- Dina barn kommer att ärva 50 procent var av din förmögenhet om du skulle omkomma på semestern.- Din sambos föräldrar eller syskon kommer ärva din sambos förmögenhet, om de fortfarande är i livet.- Din sambos dotters andra förälder ärver hennes förmögenhet om denne fortfarande är i livet - annars ärver mor- och farföräldrarna.- Din sambos barnbarns far (dotterns exman) ärver din sambos barnbarn.Det blev ett lite längre svar, men jag hoppas att det besvarade din fråga – om inte, är du varmt välkommen att kontakta oss igen! Med vänliga hälsningar,

Ärver modern före sonen trots att föräldrarna är skilda?

2020-03-04 i Arvsordning
FRÅGA |Hej.När pappa dör och av hans 3 barn lever bara en son. Moder lever men föräldrarna är skilda. Ärver sonen allt eller ärver han bara en tredje del och modern två tredje delar?Många tack.
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad händer med kvarlåtenskapen när förälder dör?När någon dör är det alltid barnen som är arvtagare i första hand (2 kapitlet 1 § ärvdabalken). Det finns dock skyddsregler som i praktiken innebär att om det finns en efterlevande make/maka får hen ärva före gemensamma barn eftersom barn sedan får ärva alla tillgångar när den efterlevande maken/makan dör i framtiden (3 kapitlet 1 § ärvdabalken). Detta gäller endast om föräldrarna fortfarande är gifta när ena parten dör.Kommer sonen eller mamman ärva i detta fall?I det fall du beskriver är föräldrarna skilda och därför har deras äktenskap upplösts. Det innebär att sonen kommer ärva all pappans kvarlåtenskap, förutsatt att pappan inte skrivit ett testamente som fördelar hans kvarlåtenskap på annat sätt (9 kapitlet 1 § ärvdabalken). Om han har skrivit ett testamente kommer sonen vara berättigad minst sin laglott (7 kapitlet 1 § ärvdabalken). Laglotten är hälften av arvslotten. Det innebär exempelvis att om pappan har 100 000 kr i tillgångar är det sonens arvslott, eftersom sonen är ensam arvstagare. Om pappan har testamenterat bort sina tillgångar har sonen i vart fall rätt till 50 000 kr. Sammanfattning Om det inte finns testamente kommer sonen ärva allt hans pappa äger. Att sonens moder fortfarande lever spelar ingen roll eftersom föräldrarna är skilda. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Hur delas arvet mellan halvsyskon?

2020-02-29 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! Hur fördelas arvet efter Kalle som är avliden och är enda barnet? Kalles föräldrar skildes när Kalle var liten. Kalles far lever, modern är död. Modern hade två söner i ett tidigare äktenskap och en i ett senare. Tacksam för svar. Hälsningar Hans
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Vad som gäller för arv framgår av ärvdabalken (ÄB). Om den avlidne inte har några bröstarvingar (barn i rakt nerstigande ledd) så delar föräldrarna på kvarlåtenskapen enligt 2:2 § ÄB. Om en förälder inte är i livet tillfaller dennes del av kvarlåtenskapen dennes barn, d.v.s. den avlidnes syskon. Halvsyskon har lika stor rätt till den gemensamme förälderns del som övriga syskon. Din situationKalles föräldrar ärver hälften var av Kalles kvarlåtenskap. Den avlidne moders del delas lika mellan alla halvsyskon till Kalle på moders sida. Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

Hur kommer arvet delas efter min mormors bror?

2020-02-27 i Arvsordning
FRÅGA |Min mormors bror har avlidit. Han var ej gift och hade inga barn. Inga levande föräldrar kvar .Strax efter gick min mormor bort och hon lämnar efter sig en son och en dotter som är helsyskon genom äktenskap. Även en son från tidigare. Min mormor och hennes bror hade två syskon till, som är döda sedan många år tillbaka. Och de syskonen hade vardera en son som finns i livet. Hur kommer arvet delas efter min mormors bror?
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Vem som ärver vem framgår av ärvdabalken (ÄB). Enligt 2:1 § ÄB ärver personer i första arvsklassen den avlidne, d.v.s. barn i rakt nerstigande ledd. Om ingen i första arvsklassen är i livet ärver personer i den andra arvsklasen där föräldrarna delar på kvarlåtenskapen enligt 2:2 § ÄB. Om någon av föräldrarna är döda ärver dennes barn den avlidnes kvarlåtenskap, d.v.s. den avlidnes syskon. Din frågaEftersom din mormors bror inte har några barn delar dennes föräldrar på kvarlåtenskapen. Då dessa inte är i livet vid arvsskiftet tillfaller 1/3 av kvarlåtenskapen din mormor och hennes två syskon vardera. Din mormors tredjedel delas lika mellan hennes barn med en tredjedel vardera. Det spelar alltså ingen roll att dessa är halvsyskon då alla är till lika stor del släkt med din mormors bror. SlutsatsDin mormor och hennes två syskon får 1/3 av kvarlåtenskapen. Då alla dessa är nu avlidna tar deras barn sina föräldrars ställe och delar lika på förälders arvslott. Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,