Arvsordningen

2020-04-04 i Arvsordning
FRÅGA |Hej!Det är länge sedan jag och min dotters pappa bodde ihop.Jag har dotter och en syster som lever.Om jag dör ärver väl min dotter allt?Men vad händer med kvarlåtenskapen om jag dött och så dör min dotter?Vänligen,
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar utgår jag ifrån att du inte skrivit ett testamente samt att du och din dotters pappa inte är gifta. Jag kommer först berätta allmänt hur arvsreglerna fungerar för att sedan berätta vad som gäller i ditt fall.ArvsordningenRegler om arv hittas i ärvdabalken.Arvtagare är uppdelade i tre klasser (2 kap ärvdabalken).I den första arvsklassen ingår den avlidnes bröstarvingar, dvs. barn och deras avkomlingar (barnbarn osv). I första hand ärver barnen och det är endast om något barn har avlidit som barnbarnen ärver.I den andra arvsklassen ingår föräldrar och syskon. För att arvsklass två ska bli aktuell krävs att det inte finns några bröstarvingar. I första hand är det föräldrarna som ärver. Har någon av föräldrarna avlidit så ärver den avlidnes syskon och halvsyskon.I den tredje och sista arvsklassen ingår mor- och farföräldrar samt deras barn (dvs. den avlidnes farbröder, fastrar, morbröder och mostrar). Har någon av mor- och farföräldrarna avlidit så ärver dennes barn i mor- eller farförälderns ställe. En förutsättning för att dessa släktingar ska ha rätt att ärva är att det inte finns några arvingar i den första eller andra arvsklassen.Om den som avlidit inte har några arvingar i varken arvsklass 1, 2 eller 3 så går arvet till den Allmänna arvsfonden.Vem ärver din kvarlåtenskap?Det framgår i din fråga att du har en dotter och en syster. Skulle du avlida medan din dotter och din syster är vid liv så kommer din dotter att ärva hela din kvarlåtenskap eftersom att hon tillhör första arvsklassen. Din syster kan endast ärva om din dotter skulle avlida innan dig eller om du skriver ett testamente där din syster inkluderas.Om du avlider så får din dotter hela arvet. Skulle hon sedan avlida så kommer arvet att utdelas utefter arvsklasserna. Har din dotter exempelvis inga barn (arvsklass 1) så går hela hennes arv till pappan (arvsklass 2).Hoppas du fått svar på din fråga!

Arvingar inträder i dödsbodelägarens ställe

2020-04-04 i Arvsordning
FRÅGA |Hej ! Jag är dödsbodelägare . gift , barn , barnbarn , bouppteckning klar men vi har ej delat upp arvet . Om jag dör nu , ärver mina efterlevande då ? Eller blir mina efterlevande utan eftersom arvsskifte ej har skett och att jag därmed ej hunnit få arvet ?
Jessica Konduk |Hej! Tack för din fråga. Om du (arvtagaren, d.v.s. en av delägarna i dödsboet) levde på dagen för arvlåtarens död, tar du arv efter arvlåtaren enligt, 1 kap. 1 § ÄB. Det innebär att om delägaren lever när arvlåtaren dör men avlider under tiden som dödsboet hålls oskiftat, så tillfaller arvet ändå delägaren. Dina arvingar träder då in i ditt ställe och ärver det som skulle ha tillfallit dig. Vilka som ärver dig beror på den legala arvsrätten.Den legala arvsrätten grundas direkt på lag och bygger på familje- och släktgemenskap. I första hand går arvet nedåt till den dödes avkomlingar, det vill säga den dödes bröstarvingar, 2 kapitlet 1§ ÄB. Det finns dock en regel som skjuter upp bröstarvingars arvsrätt om den avlidne efterlämnar make eller maka och bröstarvingarna är makarnas gemensamma barn. Skulle den avlidne inte efterlämna några bröstarvingar går arvet uppåt till den avlidnes föräldrageneration - far, mor, syskon och syskons avkomlingar - det vill säga den andra arvsklassen och detta regleras i 2 kapitlet 2§ ÄB. Skulle den avlidne inte heller ha någon i denna arvsklass går arvet vidare ett steg till uppåt till tredje arvsklassen den så kallade far- och morföräldragenerationen samt deras barn i enlighet med 2 kapitlet 3§ ÄB (observera dock att kusiner inte har någon arvsrätt). Förutom dessa regler finns även en bestämmelse i 18 kap 1 § ärvdabalken där det framkommer att när en dödsbodelägare avlider innan arvet har fördelats inträder dennes dödsbodelägare i hens ställe. Detta innebär att din fru och dina barn, i första hand träder in som arvingar i ditt ställe, om du avlider innan arvet har skiftats. Detta gäller under förutsättningen att du inte har något testamente som fördelar arvet annorlunda. Om du vill anlita en jurist för att få hjälp med att skriva testamente eller arvskifte är du välkommen att mejla mig jessica.konduk@lawline.se

Har jag rätt till arvet efter min farbror?

2020-03-31 i Arvsordning
FRÅGA |Min farbror har gått bort. Han var gammal och hade inga barn. Föräldrarna är döda sedan länge. Min far är också död sedan många år. Kvar finns en syster till den avlidne (med två egna barn) och jag och min bror. Den andra arvsklassen gäller förstår jag. Hur ser fördelningen ut? Skulle den avlidnes två syskon ärvt 50% var? Tar jag och min bror över dessa 50% från vår döde far? Har systerns barn arvsrätt?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att dina farföräldrar endast haft barn med varandra, dvs. att din far, farbror och faster är helsyskon. Jag kan kort säga att du har helt rätt i det du skriver! Nedan förklarar jag juridiken bakom detta.Den legala arvsordningenDen legala arvsordningen är den lagfästa ordningen som bestämmer vilka som ska ärva efter någon. Denna ordning gäller om inte det finns ett testamente som säger någonting annat (det finns dock undantag från detta vad gäller bröstarvingar men det aktualiseras inte här). Jag antar att din farbror inte har skrivit ett testamente, varför den legala arvsordningen gäller och innebär följande.I svensk arvsrätt finns det tre olika arvsklasser (2 kap. ärvdabalken, ÄB). De i den första arvsklassen ärver allt. Om det inte finns några i den första arvsklassen går man vidare till den andra arvsklassen. Om det inte finns några i den andra arvsklassen går man till slut vidare till den tredje. Om det inte finns någon som tillhör arvsklasserna går arvet till Allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § ÄB). Är det flera personer i en arvsklass delar dessa lika på kvarlåtenskapen, dvs. det som den avlidne lämnar efter sig.Bröstarvingar tillhör den första arvsklassen (2 kap. 1 § ÄB). Med bröstarvinge menas helt enkelt barn. Eftersom din farbror inte hade några barn går vi vidare till den andra arvsklassen.Din farbrors föräldrar tillhör den andra arvsklassen (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Din farbrors föräldrar delar lika på arvet. Men eftersom din farbrors föräldrar inte lever ska föräldrarnas barn (dvs. din farbrors syskon) dela lika på den del ens förälder har rätt att få i arv efter den avlidne (2 kap. 2 § andra & tredje stycket ÄB). Din faster kommer alltså att få 50 % av kvarlåtenskapen. Eftersom hon lever är det hon som får ärva, inte hennes barn. Resterande 50 % går till din far men eftersom han gått bort kommer du och din bror att få dela på din fars 50% av din farbrors kvarlåtenskap.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Möjlighet att testamentera bort bröstarvinges del i arv

2020-03-30 i Arvsordning
FRÅGA |Jag är ensamstående och har en dotter samt en dotter, som är avliden- som har två barn- alltså mina barnbarn. Jag skulle vilja ge min dotter, som hjälper mig mkt- det mesta av mitt arv. Hur formulerar jag det i mitt testamente?Kan jag ge mina barnbarn 1/4 del och min dotter 3/4 delar? Eller kan min dotter få hela arvet?
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag förstår din fråga så undrar du om du kan strukturera ditt testamente till fördel för för din ena dotter, antingen så att hon får en större del av arvet eller hela arvet. I en sån här frågeställning aktualiseras ärvdabalken (här)(jag kommer nedan förkorta lagen som ÄB). I denna lag regleras den legala arvsordningen (2 kap. ÄB). Enligt dess bestämmelser är bröstarvingar främst i turordningen att ärva (2 kap. 1 § ÄB). Huvudregeln är att arvlåtarens barn tar lika lott av arvet (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). I samma bestämmelse sägs att ifall en bröstarvinge har avlidit, så ska dess avkomling träda i dess ställning. Detta gör att din ena dotters barn har ställning som bröstarvingar på grund av att din dotter gått bort. Detta kallas istadarätten. Detta är utgångspunkten för din situation. Eftersom barn tar lika lott, och din ena dotters barnbarn har inträtt i din dotters ställning, betyder detta att dina barnbarn har rätt till ½ av arvet och din dotter har rätt till den andra halvan av arvet. Nu kommer vi till din fråga ifall du kan ändra detta förhållandet på något sätt. Kort kan sägas att du har rätt att upprätta testamente (enligt 9 kap. 1 § ÄB) och regler för hur detta ska gå till finns i ärvdabalkens tionde kapitel (här). Egentligen ställs det inget krav på hur du formulerar testamentet. Däremot kan sägas att det är bra att vara så tydlig som möjligt med hur du vill att arvet ska fördelas. Du är alltså fri att formulera ditt testamente som du vill. Det finns dock vissa formella krav på hur man upprättar ett testamente (10 kap. ÄB). Regler om laglott:I ärvdabalken finns regler som tillförsäkrar bröstarvingar att ta del av arvet. I lagens 7 kap 1 § stadgas att hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvinge utgör hans laglott. I detta fall så är respektive barnbarns arvslott ¼ av arvet, alltså sammanlagt ½ av arvet. Deras laglott kommer alltså vara ⅛ av arvet var, och ¼ av arvet tillsammans. Detta är vad de som minst har rätt till av ditt arv. Därav följer att dina barnbarn som minst har rätt till denna del av egendomen. Det ska dock påpekas att du som testamentsgivare har rätt att testamentera bort all din egendom till din dotter om du vill. För att barnbarnen ska ha rätt till sin laglott i detta fall måste de påkalla jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Har barnbarnen inte påkallat jämkning inom 6 månader från det att de tog del av testamentet genom delgivning så har de förverkat sin rätt till laglotten. I ett sånt scenario är testamentet giltigt och din dotter får all din egendom. Det bör noteras att barnbarnen var för sig måste påkalla jämkning för att få ta del av sin del av laglotten. Sammanfattningsvis: Du kan testamentera bort all din egendom till din dotter om du vill, men dina barnbarn kan begära jämkning av testamentet och på så vis få ta del av sin laglott (som är ⅛ av arvet var i detta fall, dvs. ¼ av arvet totalt). Hoppas detta besvarade din fråga! MVH

Vem ärver min bror?

2020-04-04 i Arvsordning
FRÅGA |HejMin bror har avlidit, han var ensamstående- ogift o inga barn.Jag är helsyskon med honom och det finns 3 st halvsyskon ( på vår fars sida)Vad säger ärvdabalken och arvsrätten om detta, alltså hur kommer arvet att fördelas.Det finns inget testamente.Hls/
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem ärver min bror?Enligt den legala arvsordningen är det din brors föräldrar som är närmsta arvingar eftersom din bror var ogift och inte hade några barn (2 kap. 2 § ÄB). Din brors kvarlåtenskap fördelas lika mellan hans föräldrar som således ärver hälften vardera.Om föräldrarna är avlidna går deras respektive del av arvet vidare till deras egna bröstarvingar, dvs deras barn. Om er far är avliden innebär det att din brors arv som utgångspunkt går till honom, men att det går vidare och fördelas lika mellan hans bröstarvingar, dvs du och de tre halvsyskonen på pappans sida. Om er mor är avliden fördelas hennes andel av arvet lika mellan hennes egna bröstarvingar, dvs bara på de barn som är hennes egna.SammanfattningArvet efter din bror fördelas som utgångspunkt på hans två föräldrar. Om någon eller båda av dem är avlidna fördelas deras respektive andelar på deras egna bröstarvingar. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon kompletterande fråga eller om det råder oklarheter kring svaret kan du skriva en kommentar nedan. Med vänliga hälsningar

Kan en vän ärva något?

2020-04-01 i Arvsordning
FRÅGA |Om en kvinna avlider och har en hjärtevän, samt två barn och barnbarn. Naturligtvis går arvet till barn och barnbarn enligt första arvsklassen, men går något av de 20 miljoner kr kvinnan lämnat efter sig eller hennes egna lägenhet som hon bott i, till hjärtevännen (som för övrigt inte bott med kvinnan eller har gemensam egendom med). Mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar förutsätter jag att hjärtevännen inte är förälder till den avlidna kvinnans barn. Vem ärver?Det är precis som du skriver att den avlidna kvinnans egendom tillfaller arvingarna i den första arvsklassen i enlighet med den legala arvsordningen (2 kap. 1 § ÄB). I arvet ingår all kvinnans egendom, dvs både bostad, banktillgångar och fysisk egendom m.m. Om man vill frångå den legala arvsordningen krävs att man upprättar ett testamente där man föreskriver vilken egendom som ska tillfalla vem. Om kvinnan inte upprättat något testamente kommer arvet att fördelas till hennes arvingar i första arvsklassen enligt den legala arvsordningen och hennes hjärtevän ärver ingenting. Om kvinnan upprättat ett giltigt testamente med sin hjärtevän som mottagare kan hjärtevännen ärva vad som kvinnan föreskrivit ska tillfalla honom. SammanfattningFör att någon annan än de legala arvingarna ska ha rätt att ärva krävs att den avlidne upprättat ett giltigt testamente. Om personen i fråga inte har gjort det fördelas arvet endast enligt den legala arvsordningen. Utan testamente kommer således kvinnans hjärtevän inte att ärva något från henne. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Make ärver före gemensamma barn

2020-03-30 i Arvsordning
FRÅGA |Hej Min far dog för 4 år sen.Min bror och mamma är på samma sida.Har ett landställe. Som vi inte är ense om.Kan jag få.ut mitt farsarv?
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huruvida du kan få ut ditt arv efter din far nu beror på hur omständigheterna ser ut. Var din far och mamma gifta när din far avled? Ifall dina föräldrar var gifta har nämligen din mamma arvsrätt som din fars maka. Enligt lag ärver nämligen make före gemensamma barn (3 kap 1 § ärvdabalken). De gemensamma barnen får istället rätt till ett efterarv när den efterlevande maken avlider (3 kap 2 § ärvdabalken). Ifall dina föräldrar var gifta och det inte finns något testamente som ger dig rätt till ditt arv direkt behöver du alltså vänta till att även din mamma avlider för att kunna få ut arvet. Ifall dina föräldrar inte var gifta är det du och din bror som har arvsrätt (2 kap 1 § ärvdabalken). Ni ska i så fall dela lika på arvet efter din far. Eftersom att din far har varit död i fyra år bör en bouppteckning redan ha upprättats. Innan ett arvskifte kan göras måste en bouppteckning upprättas och den dödes och dödsboets skulder betalas (21 kap 4 §). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan min före detta man ärva mig "indirekt" om ett av våra gemensamma barn går bort?

2020-03-30 i Arvsordning
FRÅGA |Jag är skild och vi har två gemensamma barn som inte har egna barn. Mina föräldrar är borta och jag har en bror.Om jag gör bort ärver ju mina barn, men det jag undrar är vad som händer om något av barnen går bort före sin far. Ärver han dom då, dvs indirekt mig?Kan jag stoppa detta genom ett testamente?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). I Sverige finns det en legal arvsordning. Det innebär att arv sker i en viss ordning till specifika personer ifall det inte finns ett testamente. Enligt 3:1 ÄB ärver makar varandra i första hand. Viktigt här är att endast makar ärver varandra, inte före detta makar. Eftersom du och din före detta man har skilt er har han inte någon rätt att ärva dig. Istället kommer ditt arv att gå till dina barn enligt 2:1 ÄB. Detta verkar också vara vad du kommit fram till på egen hand enligt frågan.Skulle något av dina barn sedan gå bort före sin pappa kommer deras arv i första hand att gå till deras egna barn enligt 2:1 ÄB, ifall de har några vid den tiden. I andra hand ärver föräldrarna enligt 2:2 ÄB. Det innebär att hälften av barnets arv kommer gå till pappan, alltså din före detta man. Den återstående hälften kommer gå till mammans sida, alltså din. Om du vid den här tiden hunnit gå bort ärver istället arvlåtarens syskon, alltså ditt andra barn.Sammanfattningsvis innebär detta att det kan bli så att din före detta make "indirekt" ärver dig. Så kan bli fallet ifall du avlider först och ditt arv går till dina barn. Om ett av barnen sedan dör före sin pappa kommer arvet att gå till föräldrarna om barnet inte har egna barn. Den halvan av arvet som går till din före detta man kan då delvis bestå av pengar som barnet ärvt av dig. Detta kan du inte stoppa med hjälp av testamente eftersom pengarna vid den tiden tillhör ditt barn. Det är ditt barns eventuella testamente som kan reglera vem pengarna ska gå till i sådana fall.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,