Har man rätt att kräva bodelning även om äktenskapet varat kort tid?

2021-04-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |hejBo delningNär man har köpt en lägenhet ca 2-3 år innan man gifter sig och skiljer sig .äktenskap var ca ett år. Har man rätt att kräva bodelning ? Hans naman står inte som ägare eller banken där jag lånade pengar. Nu kräver Han bo delning.Tack för svar
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan man kräva bodelning trots kort äktenskap? Egendom ska fördelas mellan makar genom en bodelning (9 kap 1 § äktenskapsbalken). När man gifter sig går man in med all sin egendom, och all egendom som inte har gjorts till enskild genom till exempel äktenskapsförord ska tas bort från bodelning (7 kap 1 § äktenskapsbalken). Det spelar inte någon roll om egendom har förvärvats innan äktenskapet eller under, det ingår i bodelningen. Egendomen som blir del i bodelningen delas till hälften mellan makarna efter att skulder dragits av (11 kap 3 § äktenskapsbalken, 11 kap 7 § äktenskapsbalken). Det finns dock undantag vid kortare äktenskap, som innebär att den maken med mer egendom kan behålla mer av sin egendom efter en skilsmässa (12 kap 1 § äktenskapsbalken). Då ni har varit gifta i endast 1 år så ska endast 1/5 tas upp till bodelning, jämfört med en vanlig bodelning där allt delas på hälften. Sammanfattning Bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses, och som huvudregel så ska all egendom läggas ihop som inte är enskild enligt äktenskapsförord (vilket jag antar att ni inte har då det inte framgår i frågan). Men, det finns undantag som innebär att mindre del av egendomen ska tas upp. Då ni har varit gifta i endast 1 år så kommer endast 1/5 av all egendom att delas mellan er. Jag rekommenderar dig dock att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vem äger vad i ett äktenskap?

2021-04-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vi är gifta sedan 1 1/2 år tillbaka, min man äger en fastighet värd ca 10 milj, jag köpte in mig och äger 1/8 av fastigheten sedan ngr år innan vi gifte oss, vi har båda särkullbarn. Vi vill veta hur stor del jag äger i fastigheten nu, om vi skiljer oss el om min man går bort före mig. Vi har inget äktenskapsförord.Vem äger vad vid en skilsmässa? Vid ett dödsfall? Vad ingår inte i delning vid skilsmässa/dödsfall? Vad får våra respektive barn vid förälderns bortgång?
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så länge ni är gifta så råder ni över er egen egendom och svarar för era egna skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken [1987:230] [ÄktB]). Med andra ord äger han för nuvarande 7/8 av fastigheten och du äger 1/8 om det är den uppdelningen ni kommit överens om. Det finns två sätt att upplösa ett äktenskap – genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). Det totala giftorättsgodset räknas då samman, varefter värdet delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Med "giftorättsgods" inräknas all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Eftersom ni inte har skrivit något äktenskapsförord så betraktas all er egendom som giftorättsgods, bortsett ifrån vissa typer av försäkringar, gåvor eller testamenten med krav om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Skulle äktenskapet upphöra genom äktenskapsskillnad eller dödsfall så skulle alltså du få 50 % och din make få 50 %. Eftersom ni inte har några gemensamma barn så ärver din makes barn honom och dina barn ärver dig (2 kap. 1 § Ärvdabalken [1958:637] [ÄB]). Om exempelvis du skulle gå bort så skulle din make få 50 % av er gemensamma egendom genom äktenskapsskillnad, varefter dina barn ärver din andel av den gemensamma egendomen. Med vänliga hälsningar

Måste man dela på lån, hus och bil vid skilsmässa?

2021-03-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Vi planerar att köpa ett hus. Jag arbetar hela tiden, men min man arbetar inte i flera år och jag tror inte att ska arbeta i framtiden. Vi är lite över 60 år. Vid ev skilmassa hur måste vi dela lånet, huset, ev bilen?Tack för svaret!
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag använda mig av äktenskapsbalken (förkortas ÄktB). Jag kommer först kort redogöra vad som gäller vid en skilsmässa, och därefter specifikt kommentera de saker du nämner, dvs. lånet, huset och bilen.Utgångspunkten för ett äktenskap är att var make svarar för sina egna skulder och råder över sin egendom (1 kap. 3 § ÄktB). Om man är gift och väljer att skilja sig så ska dock en bodelning ske, bodelningen är alltså inte frivillig (9 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelningen fördelas egendomen lika mellan er som makar. Det som delas och m.a.o. det som ska ingå i bodelningen är det s.k. giftorättsgodset (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelning får också vardera make avräkna sina skulder från giftorättsgodset (11 kap. 2 § ÄktB). Det eventuella överskott som blir kvar efter avräkningen av skulder är den egendom som först läggs samman och sedan delas lika mellan er makar (11 kap. 3 § ÄktB).LånetLånet på huset kommer alltså enligt reglerna jag beskrivit ovan att avräknas mot giftorättsgodset. Står du som ensam låntagare kommer lånet avräknas mot ditt giftorättsgods.HusetUtifrån den information du skrivit med i frågan kommer huset ingå i bodelningen som giftorättsgods, det innebär som ovan beskrivet att ni makar får dela på huset efter avdrag för skulder har gjorts.BilenFör bilen gäller samma som för huset.Det är möjligt att skriva ett äktenskapsförordDu och din man kan även trots att ni redan är gifta upprätta ett äktenskapsförord där ni reglerar era egendomsförhållanden. I äktenskapsförordet kan ni göra egendom som annars vore giftorättsgods till enskild egendom och på så sätt inte vara tvungna att dela på den egendomen vid en skilsmässa (7 kap. 3 § ÄktB). Ni kan med andra ord använda er av ett äktenskapsförord för att inte behöva dela på sådant ni inte vill dela på. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad ingår vid en skilsmässa

2021-03-02 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min fru ska gå isär. Jag är ensam vårdnadshavare för barnet vi har på papper. Jag står också ensam på kontraktet och har ett sparkonto med 3000kr och en bil årsmodell 15. Har hon någon rätt i mina pengar, bil och lägenheten. Vi har varit gifta i 4 år i juni i år.
Linn Gustafsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om äktenskapsskillnad och vilken egendom som ska ingå vid en bodelning, vilket aktualiserar äktenskapsbalken (ÄktB).Jag förstår din situation som så att du och din fru ska skiljas och den egendom som du besitter är en lägenhet, en bil och bankmedel.Vid en bodelning i fall av en skilsmässa ska ert s.k. giftorättsgods ingå och därmed delas lika (10 kap. 1 § ÄktB och 11 kap. 3 § ÄktB). Det som undantas från bodelning är er inbördes enskilda egendom (7 kap. 1 § ÄktB ), vilket är den egendom som till följd av äktenskapsförord, gåvovillkor eller testamente är enskild. Var make har även rätt att i skälig omfattning undanta föremål som maken har uteslutande för sitt personliga bruk (10 kap. 2 § ÄktB).I vissa fall kan det finnas skäl att ifrångå huvudregeln om att giftorättsgods ska delas lika. Ett sådant fall då maken med mest giftorättsgods får behålla mer än den andra maken är om en likadelning är oskälig med hänsyn till äktenskapets längd (12 kap. 1 § ÄktB). Som riktlinje brukar man använda 5 år, men i dessa 5 år inkluderas sammanboende innan äktenskapet (sambo). Du och din fru har varit gifta i 4 år, så om inte tiden för ert sammanboende överskrider 5 år så föreligger skäl för jämkning. Detta innebär att om ert äktenskap och sammanboende varat 4 år så ska endast 4/5-delar av giftorättsgodset ingå vid en bodelning. Att tänka på i fall för jämkning av detta slag är att 5-årsregeln endast är ett riktmärke och att även andra omständigheter kan vägas in. Beroende på omständigheterna i ert äktenskap kan jämkningen bli större eller mindre. Att du har ensam vårdnad för ert gemensamma barn kan vara en sådan omständighet som kan få effekt på jämkningen.Sammanfattningsvis för din situation innebär detta att om dina bankmedel, bil eller lägenhet är enskild egendom så har din fru inte rätt till dem vid en bodelning. Däremot om allt utgör giftorättsgods så ska allt ingå vid en bodelning. I sådant fall kan giftorättsgodset via en jämkning sättas ner, så kan du få rätten till mer än hälften av giftorättsgodset.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Lawline!

Äktenskapsskillnad och vårdnad om barn

2021-04-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Min väns man har den 7 mars ansökt om skilsmässa. Detta fick hon veta 7 april. Han påstår att den som ansöker först har mer rätt till barn hus o pengar. Hur fungerar det egentligen med pengar hus o barn? Hon kommer gå med på skilsmässan men är orolig för sin framtid.Han säger också att han kan få vårdnad över barnen om pappret inte skrivs på
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kan jag säga att påståendet - "att den som ansöker först har mer rätt till barn hus o pengar" - inte riktigt stämmer. Själva handlingen i sig – dvs. att ansöka först om skilsmässa– innebär inte att personen i fråga kommer få mer rättigheter än vad hen i regel har rätt till vid en eventuell skilsmässa. Påståendet - att en make "kan få vårdnad över barnen om pappret inte skrivs på" – är inte heller riktigt. I det följande ska jag försöka att på ett övergripande plan och så gott jag bara kan förklara vad som gäller vid en eventuell skilsmässa och vårdnaden vid äktenskapsskillnad. Bestämmelser om skilsmässa finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i föräldrabalken (FB).Äktenskapsskillnad - betänketidHuvudregeln vid skilsmässa är att makarna har rätt till att skilja sig direkt om de är överens om det. Undantaget är om båda makarna begär det ska den föregås av en betänketid, alternativt om någon av dem bor varaktigt med barn under 16 år som står under makens vårdnad (5:1 ÄktB). Likaledes ska skilsmässan föregås av en betänketid om bara den ena maken vill skiljas (5:2 ÄktB). Som jag förstår det har paret barn, och om de är under 16 år beviljas inte skilsmässan direkt utan ska föregås av en betänketid om sex månader. Eftersom det är mannen ensam som ansökt om skilsmässa ska den föregås av en betänketid även för det fall att barnen skulle vara över 16 år. Betänketiden inleds när hans begäran om skilsmässa delges hans maka (dvs. om makan blivit delgiven den 7 april innebär det att betänketiden startar fr.o.m. 7 april). Efter sex månader måste någon av makarna vända sig till tingsrätten och begära att domstolen ska besluta om skilsmässa. Görs inte sådan begäran inom ett år från att betänketiden började löpa blir skilsmässan inte av och man måste ansöka igen, med ny betänketid för att kunna skiljas (5:3 ÄktB). Äktenskapsskillnad – bodelningNär ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske i vilken makarnas egendom ska fördelas mellan makarna (9:1 ÄktB). Egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7:1 ÄktB). Enskild egendom uppkommer genom t.ex. äktenskapsförord eller gåva/arv som den ene maken fått med villkor om att egendomen ska vara enskild (7:2 ÄktB). I bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11:1 ÄktB). Så sker genom att man först beräknar hur mycket giftorättsgods makarna har, från varje makes giftorättsgods gör man sedan avdrag för de skulder maken har (11:2 ÄktB). Det som återstår av giftorättsgodset efter avdrag för skulderna ska läggas samman och värdet ska sedan delas lika mellan makarna (11:3 ÄktB). Värt att nämna är att man inte måste följa reglerna för bodelning; reglerna är till för att följas framförallt om makarna inte kan komma överens. Det står makarna fritt, för det fall att de är överens, att fördela egendomen annorlunda. Man kan till exempel komma överens om i en bodelning att man inte ska lämna någon egendom alls till den andra maken.Huvudregeln är att vårdnaden är fortsatt gemensamOm barnen står under vårdnad av båda föräldrarna (vilket är det vanligaste) fortsätter vårdnaden att vara gemensam efter skilsmässan (6:3 2 st. FB). I fråga om barnens boende och umgänge är det inget problem i sig så länge föräldrarna är överens. Föräldrarna kan själva tillsammans komma överens om att barnen ska bo varannan vecka hos vardera föräldern, eller mer hos den ena föräldern. Det är först för det fall att de inte kommer överens som det i slutändan kan vara domstolen som får bestämma det.Jag vill avslutningsvis påpeka att det kan vara en god idé att diskutera ärendet med en jurist. I fråga om barns boende, vårdnad och umgänge är sådant frågor som går att få domstolen att avgöra om vid ett senare tillfälle. Men när bodelningen är gjord står den fast.Hoppas du fått svar på din fråga, i annat fall är du varmt välkommen att återkomma! Behöver du/ni hjälp med att göra en bodelning eller om det blir en tvist i skilsmässan är ni välkomna att boka en tid med någon av våra jurister.Med vänlig hälsning,

Hälften var som huvudregel vid skilsmässa

2021-03-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejÄr på väg att lämna min man .Men han kräver pengar av mig jag har bara aktivetetstöd och vi har inga avtal har han rätt till detta jag måste ju betala där jag ska bo och leva .
Karolina Sandgren |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du och din man är gifta, och nu är påväg att skilja er. Jag tolkar det även som att det är din inkomst han vill ta del av, men jag kommer nedan gå igenom även vad som generellt gäller vid bodelning vid en skilsmässa.Du skriver att du och din man inte har några avtal. Som jag förstår det betyder det att ni inte har något äktenskapsförord och att all egendom ni båda äger är giftorättsgods. Man kan enkelt uttrycka det så, att all makarnas egendom i ett äktenskap utgör giftorättsgods i den mån egendomen inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § äktenskapsbalken. Enskild egendom är sådan egendom som tillhör endast den ene maken, vilket man kan stadga genom ett äktenskapsförord eller om egendomen är sådan man fått genom exempelvis ett arv eller en gåva man fått, med villkoret att gåvan/arvet ska utgöra enskild egendom.Vid ett äktenskaps upplösande ska bodelning ske om en make begär det, 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. En bodelning går till så att man först beräknar makarnas respektive andelar i boet, 11 kap. 1 § äktenskapsbalken, vilket i ert fall verkar vara all egendom ni båda äger, och därefter dras makarnas eventuella skulder bort, 11 kap. 2 § äktenskapsbalken. Sedan räknas resterande giftorättsgods ihop och delas upp i två lika delar, som utgör varderas makes del i bodelningen.Det ska även tilläggas att det som ska ingå i bodelningen är den egendom som utgjorde giftorättsgods vid den kritiska tidpunkten, vilket innebär den dagen då talan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten, 9 kap. 2 § äktenskapsbalken. Egendom förvärvad därefter ska inte ingå.Du är kan vara underhållsskyldig gentemot din make under betänketidenVad gäller makars underhållsskyldighet regleras detta i äktenskapsbalkens 6 kapitel.I ett äktenskap ska var och en av makarna bidra efter förmåga till det underhåll som behövs för att tillgodose deras gemensamma och personliga behov, 6 kap 1 § äktenskapsbalken. Meningen är att makarna ska leva på samma ekonomiska standard, oavsett vem av makarna som tjänar mest. Försörjningsplikten gäller även under en eventuell betänketid, av din fråga framgår dock inte om er äktenskapsskillnad kommer föregås av en sådan, men om så är fallet gäller försörjningsplikt er emellan tills den dag då äktenskapet upplöses. Försummas denna plikt, kan en make åläggas av domstolen att betala underhållsbidrag till den andra maken, 6 kap. 5 § äktenskapsbalken.Eftersom det av din fråga framgår att du endast har aktivitetsstöd som inkomst verkar det inte troligt att du skulle vara underhållsskyldig gentemot din make, men jag ville ändå nämna det för dig.Ovan sagda angående underhållsplikt gäller om en make inte på egen hand kan täcka sina behov med de medel denne själv innehar, och den andre maken är underhållsskyldig endast till den del som eventuellt behövs för att täcka gemensamma och personliga behov, 6 kap 2 § äktenskapsbalken. Det vill säga, har din make en inkomst som är likvärdig din eller högre, har du ingen skyldighet att försörja honom eller ge honom några pengar under betänketiden.Mer precist svar än såhär kan jag tyvärr inte ge, baserat på den information som framgick av frågan, men du får gärna kontakta oss på info@lawline.se om du önskar vidare hjälp med att reda ut vad som gäller i just er situation.Med vänlig hälsning,

Kan man fortsätta äga en bostadsrätt med lån gemensamt efter en skilsmässa?

2021-03-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hur gör man om man vill fortsätta äga en bostadsrätt med lån 50/50 efter en skilsmässa? Behöver man skriva ett avtal eller räcker det som står på ägarbeviset? Fördelningen av ägandet eller lånet förändras ju inte efter skilsmässan.
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När ett äktenskap upplöses sker en bodelning, 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). I ett äktenskap finns två sorters egendom, giftorättsgods och enskild egendom. Utgångspunkten är att all egendom ni äger är giftorättsgods, 7 kap. 1 § ÄktB. I en bodelning kommer allt giftorättsgods delas lika mellan dig och din maka. Enskild egendom delas dock inte upp, vad som utgör enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB.För att förtydliga handlar giftorätt inte om äganderätt. Giftorätt är ett latent anspråk vid äktenskapets upplösning på hälften av det gemensamma giftorättsgodset. Man kan avtala om vilka tillgångar som skall utgöra enskild egendom genom äktenskapsförord. Ni kan alltså via äktenskapsförord välja att behålla fastigheten med samma ägarförhållande som enskild egendom. Följden av ett äktenskapsord blir att enskild egendom inte ingår i bodelningen. Makarna/delägarna kan således komma överens i förväg om hur eventuella kommande anspråkskonflikter om egendomen ska lösas. Men efter som att ni redan verkar äga bostadsrätten med 50% vardera så hade uppdelningen av bostadsrätten som giftorättsgods inte förändrat anspråksförhållandet.Ni blir fortfarande samägare av bostadsrätten efter bodelningen och skilsmässan, och då gäller lagen om samäganderätt (SamägL) som reglerar de rättsliga rättigheter och skyldigheterna mellan samägare av egendom. I lagens första paragraf, se 1 § SamägL, definieras samägandet som när två eller fler tillsammans äger en fastighet eller lös sak. Lagen innehåller dock främst bestämmelser om hur handlingar som försäljning av samägd egendom skall hanteras. Sammanfattningsvis kan ni alltså välja att skriva äktenskapsförord för att ägarförhållandet av bostadsrätten skall utgöra enskild egendom för att slippa ha med den i bodelningen. Ägarförhållandet kommer således inte att förändras. Som skilda kan ni fortsätta äga fastigheten gemensamt och ägaravtalet kommer att vara det samma. Behöver ni mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Ni kan boka tid direkt här. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor.

Vilken rätt har jag till min makes egendom vid bodelning?

2021-02-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min fd make lånade ut 3.000.000:- från sitt företag till ett annat företag innan vår skilsmässa, vi hade inget äktenskapsförord. Vilken rätt har jag att kräva min del av det? Vi har inte gjort någon bodelning än. Lånet har inte börjat återbetalas än.
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken rätt har jag till min makes tillgångar vid skilsmässa? Av 1 kap 3 § äktenskapsbalken (hädanefter förkortat ÄktB) framgår att huvudregeln är att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Det är först vid bodelning som det blir aktuellt att dela upp tillgångarna mellan makarna (9 kap 1 § ÄktB). Allting som makarna äger blir giftorättsgods och ska ingå i bodelningen, så vida det inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Av frågan framgår inte att företaget eller andra tillgångar är enskilda, så jag kommer att utgå ifrån att allting är giftorättsgods. Därmed ska all egendom ni äger ingå i bodelning (10 kap 1 § ÄktB). Skulder dras av från respektive makes giftorättsgods (11 kap 2 § ÄktB). Om din make lånat ut pengar kommer dessa att räknas av från hans del på giftorättsgodset. Om vi antar att företaget är värt 5 miljoner kronor, och din make lånat ut 3 miljoner från företaget så kvarstår ett värde på 2 miljoner kronor. Dessa 2 miljoner kronor (värdet på företaget efter att lån dragits av) kommer att tas med i bodelningen och du har rät till hälften när värdet på er egendom satts ihop (11 kap 3 § ÄktB). Om lånet har ränta till exempel, kommer du att ha rätt på avkastning av denna ränta fram till dess att bodelningen är klar. Sammanfattning Vid äktenskapsskillnad och bodelning har man rätt till anspråk på hälften av egendomen som ska bodelas. Det innebär att om du och din make skiljer dig många år framåt, och lånet betalas tillbaka, så kommer det att ingå i er bodelning. Om ni däremot skiljer er innan lånet är betalt, kommer du ändå att ha rätt till företagets värde minus lånet.Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!