Kan betänketiden förlängas i samband med ansökan om äktenskapsskillnad?

Vad ska det vara för särskilda skäl för att förlänga en betänketid om den 6 månaders betänketiden snart löpt ut?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta om det är möjligt att förlänga betänketiden i samband med ansökan om äktenskapsskillnad. Bestämmelser om äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken (1987:230). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Vad säger äktenskapsbalken om betänketid i samband med skilsmässa?

För att förekomma förhastade beslut ska en ansökan om äktenskapsskillnad, i flertalet fall, efterföljas av en betänketid om mellan sex till tolv månader. Först efter det att betänketiden har löpt i, åtminstone, sex månader är det möjligt för någon av parterna att framställa ett särskilt yrkande om äktenskapsskillnad (5 kap. 3 § äktenskapsskillnad (1987:230)). Observera alltså att äktenskapsskillnaden inte automatiskt "fullbordas" efter det att betänketiden har löpt ut. Istället måste ett särskilt yrkande om äktenskapsskillnad framställas. Om ett sådant yrkande framställs ska också dom om äktenskapsskillnad meddelas. Skulle däremot ett sådant yrkande inte framställas inom tolv månader förfaller ansökan. Då måste en ny ansökan göras om parterna fortfarande önskar skilja sig.

När ska äktenskapsskillnad föregås av betänketid?

Äktenskapsskillnad ska föranledas av en betänketid om båda parterna begär det eller om någon av dem bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under partens vårdnad (5 kap. 1 § äktenskapsbalken (1987:230)). Detsamma gäller om endast en av parterna vill skiljas (5 kap. 2 § äktenskapsbalken (1987:230)).

Kan betänketiden förlängas?

I det fall äktenskapsskillnad ska föranledas av betänketid kan den alltså "fullbordas" först efter sex månader. Den måste också fullbordas inom 12 månader för att ansökan inte ska förfalla. Däremot finns det inte, mig veterligen, någon möjlighet att förlänga betänketiden därutöver. 

Själva tanken med betänketiden är att undvika att förhastade beslut om äktenskapsskillnad tas (se Tottie & Teleman, Äktenskapsbalken (19487:230) 5 kap., Lexino 2020-09-02 (JUNO)). Detta gäller framförallt i situationer då sådana beslut kan gå ut över intressena av det ansökande parets eventuella barn. Likväl är tanken att "en makes bestämda och väl övervägda önskan om äktenskapsskillnad ska respekteras" (se Tottie & Teleman, Äktenskapsbalken (19487:230) 5 kap., Lexino 2020-09-02 (JUNO)). Med reservation för att jag kan ha fel misstänker jag att den etablerade betänketiden, förmodligen, anses tillräcklig för att tillgodose båda dessa intressen varför någon möjlighet till förlängning av densamma inte har ansetts motiverad. 

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. I den mån du skulle vilja ha ytterligare information om äktenskapsskillnad och betänketid kan du läsa mer om detta på Sveriges domstolars hemsida här.  

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”