Underhåll till make

2014-11-22 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag är förtvivlad av min situation efter min skilsmässa, min Fd man ville att jag skulle sälja mitt företag och låta honom göra karriär. Han lovade att då skulle vi få en skön ålderdom, jag slet som ett djur med hem och barn och en man som aldrig var hemma. Han psykade mig både psykiskt och fysiskt. Jag ville skilja mig, han sa nej jag blev sjukskriven efter att ett barn dött. Min Fd var min chef. Jag fick inte ens ta hand om mina egna pengar, samt tvingade han mig att jobba svart och ge pengarna till mig. När jag mådde som sämst och orkade inte gå ur sängen, min mor hade dött precis innan. Då säger min Fd man att han skall leva livet. Han lämnar hemmet, och där står jag ensam med två gråtande barn. Advokaten jag anlitade undrade vart han gjort av pengarna, då han tjänade ca 100.000 kr i månaden och jag 4.200 i sjukbidrag. Jag fick underhåll i fyra år med 1.500 kr och då skulle jag varit ute i arbetet. Jag är skadad i kroppen och själen efter all smärta. Jag har fått leva på soc, han vägrar hjälpa mig. Han är omgift rik som ett troll, jag har inte ens pengar till maten. Nog borde det väl finnas någonstans i lagen jag kan få hjälp med att få underhåll för att bara bli mätt. Jag är 62 år nu och klagar aldrig, jag ber bara om rätten till mitt liv, jag ett förstört liv och han fick behålla allt. Han tom sålde mitt barndomshem bakom min rygg. Finns det ingen bra advokat som kan rädda mina sista år. Han lovade mig en bra ålderdom, om jag gjorde vad han sa En ledsen kvinna
|Hej,Stort tack för att du vänt dig till Lawline med dina frågor. Inledningsvis vill jag beklaga den situation som du tycks hamnat i här i livet. Jag skall försöka ge dig ett så givande svar som möjligt utifrån den situation du befinner dig i just nu. I din frågeställning nämner du att du fått bidrag med 1.500 kronor i månaden under en fyra årsperiod. Jag tolkar detta som ett underhållsbidrag från din förra detta make, om detta bidrag inte är ett underhållsbidrag från din make kan följande sägas. Efter äktenskapsskillnad kan en make ha rätt till underhållsbidrag enligt 6 kap. äktenskapsbalken. Huvudregeln är dock att varje make, efter äktenskapsskillnad svarar för sin egen försörjning. Enligt 6 kap. 7 § 2 st. äktenskapsbalken har en make rätt, under en övergångsperiod, till underhållsbidrag från den andre maken. Ett krav är att maken som skall erhålla underhållsbidrag har svårigheter att försörja sig själv. Vid bedömningen av underhållsbidragets storlek skall hänsyn tas till om den behövande maken behöver hjälp för att skaffa sig ett pensionsskydd.Emellertid måste en talan om underhållsbidrag väckas tidigare än tre år tillbaka från den dag då talan om fastställande av underhållsbidrag väcktes. För att kunna besvara denna fråga mer grundligt måste det till mer information. Utgjorde bidraget om 1.500 kronor i månaden i fyra år ett underhållsbidrag från din make, och hur länge sedan er äktenskapsskillnad. Om du har rätt till underhållsbidrag är huvudregeln att underhållsbidraget skall betalas fortlöpande. Emellertid kan domstol fastställa att underhållsbidraget skall utbetalas med ett engångsbelopp om det krävs för att en make skall kunna skaffa sig ett pensionsskydd eller om det finns andra särskilda skäl.. Detta framgår av 6 kap. 8 § äktenskapsbalken.Om du önskar vidare konsultation i ditt ärende rekommenderar jag att du vänder dig till vår samarbetspartner Familjens jurist. Har du frågor som anknyter till din frågeställning ber jag dig att höra av dig till mig. Mig når du via filip.henriksen@live.se

Retroaktivt underhåll till barn

2014-11-15 i Underhåll
FRÅGA |Min tonårsdotter har bott hos mig sedan jag och hennes far skilde oss för 3 år sedan, jag har nu fått reda på att jag har rätt till underhållsbidrag då hon studerar på gymnasiet. Kan jag begära det retroaktivt även fast jag inte krävt det tidigare? och i så fall hur går jag till väga? Ringde försäkringskassan för att få hjälp, enligt dem har jag endast rätt att få 1 månad retroaktivt?
|Hej och tack för din fråga!Regler om underhållsskyldighet till barn finns i Föräldrabalkens 7:e kapitel, som du kan hitta här. Barnets föräldrar är skyldiga att svara för dess underhåll fram till barnet fyller 18 år, om barnet går i gymnasium fram ska underhåll dock betalas fram till barnet fyller 21 år. Enligt huvudregeln i 7:2 ska en förälder som inte bor tillsammans med barnet betala underhållsbidrag till barnet. Bidragets storlek varierar beroende på föräldrarnas inkomst, och beräknas enligt 3-6 §§. Något förkortat ska en förälder betala en lika stor andel av barnets underhåll som motsvarar den andel deras egna inkomst utgör av föräldrarnas sammanlagda inkomst. Skyldighet att betala underhållsbidrag kan fastställas genom avtal eller dom, vilket innebär att du kan komma överens direkt med barnets far eller om det inte är möjligt, stämma fadern i domstol. En domstol får inte fastställa ett underhållsbidrag som avser en period längre än 3 år innan talan om underhållsbidrag väcktes, dagen då domstolen tagit emot stämningsansökan. Det är dock möjligt att du avtalar med barnets far om underhållsskyldighet för en tidigare period. HD har angett att retroaktivt underhållsbidrag som huvudregel ska medges fullt ut under 3-årsperioden om det inte skulle vara oskäligt betungande för den underhållsskyldige. Den underhållsskyldiges ekonomiska förhållande och betalningsförmåga kommer därför att få betydelse. Även om barnets far hade haft förmåga att betala löpande under tidsperioden kan det anses oskäligt betungande att behöva betala allt retroaktivt. Underhållsbidrag från en förälder ska skiljas från underhållsstöd, vilket barnet kan få från försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalkens 18:e och 19:e kapitel, som du kan hitta här. Underhållsstödet utgår i stället för underhållsbidraget, barnet kan alltså inte få båda. Om barnet får underhållsstöd kommer barnets far i stället betala tillbaka till försäkringskassan ett belopp som med vissa undantag motsvarar underhållsstödet. Underhållsstöd kan bara utbetalas retroaktivt för en månad innan ansökan inkom till försäkringskassan, se 18:13.Detta innebär att ditt barn kan få underhållsbidrag från barnets far för 3 år retroaktivt, men inte underhållsstöd. Den praktiska konsekvensen av detta är att du inte kan ansöka hos försäkringskassan utan måste komma överens med eller stämma barnets far i domstol. Om du behöver hjälp en stämningsansökan kan du vända dig till vår samarbetspartner familjens jurist som du kan boka tid hos här för att få vidare rådgivning. Vänligen,

Beräkning av underhållsbidrag

2014-11-07 i Underhåll
FRÅGA |Hej, Jag betalar varje månad ett underhållsbidrag på nästan 2500 kr till min exfru för vår 18-årige son. Detta eftersom han bor heltid hos sin mamma (min exfru) och jag endast är umgängesförälder varannan helg. Min exfru och jag har emellanåt diskussioner/konflikter om vad som ska/kan ingå i underhållsbidraget jag betalar varje månad. Finns det en förteckning som beskriver vilka kostnader som ska ingå respektive inte ingå i det månatliga underhållsbidraget jag betalar? Jag har sökt en sammanställning på internet men inte funnit något. Som ett aktuellt exempel på oenighet just nu är kostnader för en studentmössa som mamman vill att jag till hälften ska betala utöver underhållsbidraget (andra hälften av kostanden för mössan står mamman för). Är jag skyldig att betala halva studentmössan? En förklaring/sammanställning vad som ingår i underhållsbidraget hade underlättat mycket.
Emilia Ohlin |Hej och tack för din fråga!Underhållsskyldighet för förälder regleras i 7 kapitlet Föräldrabalken. Föräldrabalken hittar du här.Viktigt att klarlägga till att börja med är att underhållsskyldigheten i normala fall upphör då ditt barn fyller 18 år, men kan sträcka sig som längst tills barnet fyller 21 år, om han under denna tid går i skolan (gymnasieutbildning, grundskola eller liknande), se 7 kap 1 § 2 stycket. I din fråga låter det som att din son snart tar studenten, och efter detta tillfälle upphör alltså din lagstadgade underhållsskyldighet.I 7 kap 1 § står att underhållsbeloppet regleras efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. För att bestämma barnets behov skall avdrag göras för barnets egna tillgångar och inkomster samt sociala förmåner, vilket kan vara exempelvis barnbidrag. Längst ner i 1 § står även att underhållskostnaderna skall beräknas utifrån varje förälders egen ekonomiska förmåga; den så kallade kvotdelningsprincipen. Den ekonomiska förmågan beräknas vanligtvis efter föräldrarnas inkomst, men man kan inte som förälder underlåta att utnyttja hela sin inkomst utan godtagbar anledning. Då kan beloppet istället räknas ut genom att bedöma hur mycket föräldern skulle ha fått ut om han utnyttjat hela sin rätt. Du har även rätt till vissa avdrag, tillexempel om du har barnet hos dig ett visst antal dygn eller om du har fler barn att försörja, se Föräldrabalkens 7 kap 3 och 4 §§.Som du säger är det svårt att endast med stöd av lagen tolka hur stort ett underhållsbidrag bör vara i det enskilda fallet. Du kan dock få viss vägledning genom Konsumentverkets kostnadsberäkning av individuella kostnader i ett hushåll, uppdelat på kön och ålder (se vänstra spalten). I ditt fall går din 18-åriga son in under kategorin ”Kostnader för män”, vilken du finner här.När du fått fram den generella levnadskostnaden kan du fylla i Försäkringskassans formulär, se här, för att få fram barnets sammanlagda behov respektive varje förälders överskott. För att räkna fram det rekommenderade underhållsbidraget multipliceras beloppet för barnets behov med den bidragsskyldiges (i detta fall ditt) överskott, för att slutligen dividera denna summa med föräldrarnas sammanlagda överskott. Då får du ut det belopp som du bedöms bör betala. Observera dock att detta är ett schablonbelopp och att eventuella avvikande omständigheter i just ert fall självklart måste beaktas.Det är således svårt att definitivt svara på om en exempelvis en studentmössa skulle innefattas, då det visserligen är en post som går in under ”kläder och skor” men som ju får anses vara en speciell, ej återkommande utgift. Ni bör dock så långt som möjligt dela lika på de ”obligatoriska” utgifter ert barn har, och här får varje förälder ta ansvar (efter sin förmåga) för att ert barn ska få vad han eller hon behöver.Bäst är om du och barnets andra förälder kommer överens om ett lämpligt underhållsbidrag med grund i ovan nämnda schablonbelopp. Detta bör ske genom avtal. I annat fall kan underhållsskyldigheten och dess belopp fastställas genom dom i tingsrätt, se 7 kap 2 § 2 stycket och 12 § Föräldrabalken.Hoppas du fick viss vägledning inför framtiden!MVH

Underhållsbidrag eller underhållsstöd

2014-10-28 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Min dotter är 16 år och jag får underhållsstöd från försäkringskassan. Min dotters pappa träffar henne aldrig och vill inte ha med henne att göra, än mindre betala något för/till henne. Han är höginkomsttagare och känner närmare 70.000kr i månaden. Skulle jag kunna på något sätt kräva att han ger henne något bidrag? Till saken hör att han aldrig skulle vilja ha kontakt med varken mig eller min dotter då han nu har en annan familj med barn. Vi separerade när hon var fem år. Vad kan jag göra eller ska jag bara nöja mig med underhållsstödet från FK?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!För att kunna kräva att han ska betala pengar till din dotter, får du kräva underhållsbidrag av honom. Enligt 7 kap 2 § föräldrabalken (FB), https://lagen.nu/1949:381, ska en förälder som inte har vårdnaden om barnet och inte bor varaktigt tillsammans med barnet fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag. Detta ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas gemensamma ekonomiska förmåga. Om fadern till barnet är höginkomsttagare finns det alltså goda möjligheter att han skulle kunna tvingas utge ett högre belopp än det du erhåller från försäkringskassan. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal. Det finns en stor möjlighet att fadern motsätter sig underhållsskyldigheten ifall han inte velat ha något att göra med din dotter tidigare, så möjligheterna att bestämma underhållsbidrag via avtal verkar begränsade. Om det inte går att avtala får du ansöka om stämning och via domstol få underhållsbidraget fastställt. En fördel med att få det fastställt i dom är det sedan går att verkställa via kronofogdemyndigheten, och underhållsbidraget kan alltså utmätas hos fadern. Det finns sammanfattningsvis ganska goda möjligheter att få underhållsbidrag, men nackdelen är att detta alltså antagligen måste gå via en domstolsprocess, och du får själv avgöra om det underhållsbidrag du kan få utöver underhållsstödet överstiger de ekonomiska kostnaderna som uppstår när man processar i domstol.Hoppas du har fått svar!

Rätt till barnpension vid flytt hemifrån

2014-11-20 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Har X rätt till barnpension om hon studerar på gymnasienivå med rätt till studiebidrag och inte är skriven på samma adress som sin kvarlevande mor? Modern hävdar att så inte är fallet, att X förlorar sin barnpension i samma skede som hon skriver sig hos sin pojkvän som är genomsnittligt avlönad. Vad säger lagen?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Rätt till barpension framgår av socialförsäkringsbalken (SFB) och den hittar du här https://lagen.nu/2010:110Av 78:2 SFB framgår att ett barn har rätt till barnpension om ena eller båda föräldrarna har avlidit och föräldern/föräldrarna var försäkrade enligt SFB 4 och 6 kapitel. Detta innebär att föräldern måste ha förvärvsarbetat i Sverige, SFB 6:6.Eftersom X i nuläget verkar ha barnpension utgår jag ifrån att det inte är ett problem.Rätten till barnpension går inte förlorad om X flyttar hemifrån utan det utgår enligt kriterierna redovisade ovan fram tills att X fyller 18 år, 78:4 SFB.Dessutom har X rätt till förlängd barpension fram till juni det året X fyller 20 om X studerar på grundskola, gymnasieskola eller motsvarande skola, 78:5 stycke 1 punkt 2 SFB, studiestödslagen 2:2, https://lagen.nu/1999:1395.Behöver du hjälp med att vidta åtgärder som nämnts är du välkommen att kontakta oss, på tfn 08-533 300 04 eller maila info@lawline.se.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen 

Underhållsskyldighet för myndigt barn

2014-11-09 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Min nuvarande man har en son på 19 år. Han och hans ex har delat vårdnad, när sonen var ca. 14 valde han bo hos mamman på heltid, för att det var bekvämare att ta sig till träningen där ifrån. Sedan den dagen har pappan betalat underhåll 1300 en summa som han och exet kom överens om. Förutom underhållet har han fått betala andra kostnader så som, klippning, telefon räkning, kläder, spotify..... dem här extra kostnaderna har varit nästan varje månad och vissa månader är summan så hög så som 5000:- och det såklart utöver underhåll. Mamman tjänar mer än pappan och ändå ska allt delas trots att hon vet om vår kämpiga ekonomi. Jag har två barn på 14år och 12år fr mitt förra äktenskap. I somras gick sonen ut gymnasiet och jobbar nästan heltid idag, pappan har försökt avbryta underhållet men mamman tycker att det är hans skyldighet att betala både underhåll och dela andra kostnader precis så som de hittills gjort och fram tills sonen tjänar bra så att han kan betala hemma. Vi vet inte hur mycket sonen tjänar. Helt förvirrad vet inte vad som är rätt eller fel? Är tacksam för ett svar. 
|Hej!En förälder är endast underhållsskyldig för sina myndiga barn om de fortfarande går i skolan, 7:1 föräldrabalken. Då din mans son har gått ur gymnasiet kvarstår inte längre underhållsskyldigheten. Din man har därför inte längre någon skyldighet att betala underhållsbidrag till sonens mamma eller sonen själv, och han är inte heller skyldig att på något sätt betala för de utgifter som sonen har.Det står självklart föräldrar fritt att även efter det att den lagliga underhållsskyldigheten upphör försörja sina barn. Någon skyldighet finns dock inte. Din man kan därför vägra betala underhåll till sonens mamma. Att sonens mamma själv väljer att stå för kostnader för sin son, t.ex. mat och hyra, är hennes ensak, och hon har ingen rätt att övervältra kostnaderna på den andra föräldern.Föräldrabalken hittar du https://lagen.nu/1949:381Vänliga hälsningar,

Underhållsskyldighet för barn som bedriver studier vid Komvux

2014-11-06 i Underhåll
FRÅGA |Hej, min snart 20 år gamla dotter ska börja kommunal vuxenutbildning. Räknas detta som gymnasieutbildning och blir jag i så fall åter försörjningspliktig för henne?
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.Enligt 7 kap. 1 § 1 st. föräldrabalken föreligger en underhållskyldighet. Föräldrar ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Vid bestämmande av underhållsskyldighet skall hänsyn tas till barnets inkomster och tillgångar samt sociala förmåner (exempelvis studiebidrag). Enligt 7 kap. 1 § 2 st. föräldrabalken upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller arton år. Går barnet i skola efter denna tidpunkt är förälder underhållsskyldig under den tid som skolgång pågår, dock längst till barnet fyller tjugoett år. Med skolgång avses studier i grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning. Förälder är enbart underhållsskyldig för den tid som barnet går i skolan. Görs ett uppehåll i studierna föreligger för perioden ingen underhållsskyldighet utan skyldigheten inträder först igen när barnet återupptar sina studier.Gällande studier vid Komvux kan sådana i vissa situationer komma att fall inom ramen för ”annan jämförlig grundutbildning”. I praxis har uttryckts att (se rättsfallen NJA 1990 s. 49 II och NJA 1990 s. 49 III) efter genomförd gymnasieutbildning kan fortsatta studier vid Komvux på en annan linje leda till underhållsskyldighet. Den fortsatta utbildningen måste i ett fall av detta slag vara motiverad men kraven ska inte ställas alltför högt. Huruvida underhållsskyldighet föreligger i ert fall kommer bli en bedömningsfråga. De avgörande faktorerna är om dottern sedan tidigare har en avslutad gymnasieutbildning och vilken inriktning studierna vid Komvux har. Har din dotter sedan tidigare avslutat exempelvis en samhällsvetenskaplig utbildning på gymnasienivå och vid Komvux avser att studera liknande program/kurs är det svårt att motivera att underhållsskyldighet kvarstår. Är den utbildning som bedrivs vid Komvux av helt annan sort, exempelvis inriktning omvårdnad, är däremot underhållsskyldigheten med stor sannolikhet tillräckligt motiverad. Lika är fallet om dottern sedan tidigare ej har någon avslutad gymnasieutbildning, då kan studier vid Komvux motivera underhållsskyldighet fram tills hon fyller tjugoett år.Föräldrabalken finner du https://lagen.nu/1949:381#K7Vänligen,

Underhållsskyldighet mot makas barn

2014-10-08 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Min son vill prova på att flytta till sin biologiska pappa. Jag är gift med en annan man. Blir då min nuvarande mans inkomst inräknad i det belopp jag ska betala i underhåll till min sons biologiska pappa?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Eftersom din nuvarande make inte har någon underhållsskyldighet gentemot din son när sonen inte längre bor hos er så ska din nuvarande makes inkomst inte räknas med när underhållsbeloppet fastställs. Försäkringskassan har en hjälpfull tabell på sin hemsida som kan hjälpa er att räkna ut beloppet. Denna tabell hittar du här: http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/separerar/underhallsbidragJag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,