Fördelning av kostnader vid umgängesresor

2011-07-29 i Underhåll
FRÅGA
jag undrar hur det egentligen ska vara vad gäller resekostnader för umgänge med sina barn. jag o min sambo har flyttat 23 mil ifrån mina barn sen tidigare förhållande. o undrar nu vem det är som ska bekosta resorna för barnen. är det varannan gång som gäller? som det är nu har jag betalat varje resa de gjort, både hit o hem. ska det vara så? eller kan man begära att barnens mamma ska betala en viss del? till saken hör oxå att jag är arbetslös o betalar fullt underhåll för barnen. o deras mamma jobbar heltid plus har barnbidrag o underhåll för dem.
SVAR
Hej och tack för din fråga!

I 6 kap 15 b § första stycket föräldrabalken kan man läsa att utgångspunkten i de fall då barnet bor tillsammans med endast en förälder är att boendeföräldern ska ”ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det ska ske efter var som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter.”

Av lagkommentaren framgår att bestämmelsen innebär att den förälder som inte bor tillsammans med barnen (dvs du i detta fall) ska ha det huvudsakliga ansvaret för de kostnader som uppstår med anledning av umgänge. Den förälder som bor tillsammans med barnen ska ta del i kostnaderna efter vad som är skäligt. Skälighetsprövningen görs på samma vis som den prövning som görs när underhållsbidrag till barnen bestäms. En förälder som inte har förmåga att bidra till resekostnaderna är inte heller skyldig att göra det.

För att bestämma hur resekostnaderna ska fördelas kan man alltså jämföra med hur fördelning av underhållsskyldigheten går till. Kort kan man säga att vardera förälders nettoinkomst efter skatt beräknas. Härifrån dras ett förbehållsbelopp för förälderns egen försörjning samt för underhåll åt barn m.m. Det belopp som återstår utgör vardera förälders överskott. Resekostnaderna fördelas därefter proportionellt mellan föräldrarna efter överskottsbeloppens storlek. Den förälder som bor tillsammans med barnet svarar för den del av kostnaderna som faller på honom/henne. Observera att boendeförälderns resekostnadsbidrag inte får inkräkta på det belopp som förbehållits boendeföräldern. Av din fråga framgår att barnens mamma arbetar heltid samt får barnbidrag och underhåll för barnen medan du är arbetslös och betalar fullt underhåll för barnen. Det är svårt att göra en bedömning utan ytterligare information och mer konkreta belopp men det framstår som att barnens mamma bör bidra till resekostnaderna. Hur stort detta bidrag ska vara är omöjligt att avgöra med ledning av endast den information du lämnat.

Av lagkommentaren kan man vidare utläsa att det inte endast är ekonomiska faktorer man ska ta hänsyn till när man ska bestämma vilket belopp som är skäligt för boendeföräldern att utge. En annan omständighet som kan beaktas uppges vara om en förälder ”utan någon godtagbar anledning flyttar långt bort.” Utgångspunkten är självklart att en förälder själv får bestämma hur denne vill inrätta sitt liv, men får i så fall samtidigt tåla vissa inskränkningar. Det är dock givetvis ett godtagbart själv att flytta om t.ex. en arbetslös förälder har fått arbete på annan ort.

Som du förstår är fördelningen av resekostnader ingen exakt vetenskap. Utgångspunkten i det aktuella fallet är att det är du som får stå för resekostnaderna (eftersom du inte är boendeförälder). Dock ska barnens mamma bidra till kostnaderna i den mån det är skäligt. Det verkar inte sannolikt att du ensam ska behöva bära hela kostnaden i detta fallet. Ni som föräldrar har möjlighet att avtala om fördelning av resekostnader. Om ni inte kan komma överens kan en domstol besluta om hur resekostnaderna ska fördelas.

I sammanhanget är också Svea hovrätts avgörande, RH 2000:16 intressant. Det rör kostnadsfördelning i samband med umgängesresor. Du hittar rättsfallet här: här.

Hoppas att mitt svar varit till din hjälp. Skriv gärna igen om du har fler frågor.

Vänligen,
Paulina Nilsson

Paulina Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1107)
2022-01-24 Kan man skriva avtal för att förhindra att jag blir försörjningsskyldig?
2022-01-22 Underhålllningsskyldighet vid studier på högskola?
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?

Alla besvarade frågor (98676)