Vad gäller vid en separation i ett samboskap?

2020-08-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejVad är det som gäller vid en separation om man är sambo?Båda står som ägare på huset, inget samboavtal finns skrivet men ett testamente finns om att sonen ska ärva oss samt få ta över huset ifall någon går bort.Den andra parten har gått in med mer pengar både vid köp av huset samt under levnadsåren i huset.
Erica Rinaldo |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Till att börja med kan nämnas att Sambolagen är den lag som görs gällande när sambors väljer att separera. Sambolagen är en dispositiv lag som innebär villkor kan avtalas bort helt eller delvis genom ett samboavtal.Samboförhållande och samboegendom För att man ska klassas som sambos krävs att man stadigvarande lever med varandra under parliknande förhållanden och har gemensamt hushåll (1 § Sambolagen). Som i de flesta samboförhållanden äger man viss egendom gemensamt. Denna egendom kallas för samboegendom och utgörs av den gemensamma bostaden och bohaget (3 § Sambolagen). Om du vill veta mer om vad som menas med "den gemensamma bostaden och bohaget" så hänvisar jag dig till regleringen i 5 och 6 § Sambolagen.Något som är viktigt att notera är att viss egendom inte utgör samboegendom. Undantagen är följande; - Egendom som inte förvärvats för gemensam användning (3 § Sambolagen)- Egendom som ena sambon fått i gåva från någon annan än den andra sambon med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (4 § 1 p. Sambolagen)- Egendom som ena sambon erhållit genom testamente med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (4 § p. 2 Sambolagen) - Egendom som ena sambon har ärvt genom ett testamente som innehåller villkoret om att egendomen ska vara mottagarens enskilda (4 § 3 p. Sambolagen)- Egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål (7 § Sambolagen)- Egendom som genom ett samboavtal villkorats som enskild (9 § Sambolagen)Vad händer om ni som sambors separerar?Om ni väljer att separera ska någon av er begära att en bodelning görs (8 § Sambolagen). I en bodelning ska er samboegendom fördelas mellan er. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dagen som ert samboförhållande upphörde. Det kan vara svårt att förstå hur bodelningsprocessen går till varpå jag så pedagogiskt som möjligt ska punkta upp varje steg.1) Till att börja med kan konstateras att ni båda är skyldiga att redovisa för eran respektive samboegendom, för den gemensamma bostaden och för samboegendom som någon av er har haft hans om men som tillhör den andre (11 § Sambolagen). Detta är ni skyldiga att göra till dess att bodelningen görs eller frågan om bodelning har fallit (11 § Sambolagen)2) När redovisningen har gjorts ska ni beräkna era andelar i samboegendomen (12 § Sambolagen). Kom ihåg att samboegendomen endast består av er gemensamma bostad och bohag. Som jag förstår det äger ni en gemensam bostad tillsammans. I denna bostad äger ni olika stora andelar. Det är dessa andelar och andelarna från bohaget som man vid det första steget ska beräkna. Den av er som gått in med en större andel i den gemensamma bostaden kommer inneha en större andel i samboegendomen. Bohaget kommer att fördelas lika mellan er3) När andelarna har räknats ut ska ni se till era skulder (13 § Sambolagen). Om du eller din sambo har en skuld ska detta belopp dras av från den skuldsattes andel4) När era skulder har dragits av ser man till storleken på era andelar. Bådas andelar läggs därefter ihop och delas upp lika mellan er (14 § Sambolagen). Om det av någon anledning skulle anses vara oskäligt att ni delar egendomen lika mellan er ska ni behålla er respektive egendom som andel (15 § Sambolagen)5) Era andelar kommer i sin tur att delas upp i lotter (16 § Sambolagen). Det är i detta steg man ser till vem som ska få vad. Om en av er har ett större behov av er gemensamma bostad eller bohag har denne rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott. Om värdet på egendomen är ringa kommer inte någon avräkningen på lotten att ske Dold samäganderättDet är viktigt att ha i åtanke att det finns vissa undantag från lagens regler. Utgångspunkten i ett samboförhållande är att var och en av er äger sin egendom och svarar själv för sina skulder. Ur rättspraxis (NJA 1980 s.705) har det däremot utvecklats en princip om dold samäganderätt. Principen innebär att sambors kan samäga egendom som endast en av sambornas är ägare till. Dold samäganderätt kan hävdas vid en bodelning när viss egendom inte anses utgöra samboegendom. Principens syfte är att ge den "dolda ägaren" en ekonomisk trygghet vid en upplösning av samboförhållandet. För att kunna åberopa dold samäganderätt krävs att samtliga tre kriterier är uppfyllda; 1) Egendomen har förvärvats för gemensamt bruk2) Den dolda ägaren har bidragit med någon form av ekonomisk insats i samband med förvärvet3) Det ska vid förvärvet ha funnits en gemensam partsvilja att samäga egendomenTestamentet till er sonOm någon av er skulle avlida kommer er son att ärva den avlidna. Detta eftersom arvsordningen i Ärvdabalken blir aktuell (2 kap. 1 § Ärvdabalken). Den kvarlevande av er har rätt att påkalla en bodelning som ska framställas senast när bouppteckningen förrättas (8 och 18 § Sambolagen). Hur kan ni underlätta för er själva vid en framtida separation?Jag skulle råda er att skriva ett samboavtal där ni kommer överens om vem som ska få vad vid en bodelning (9 § Sambolagen). Detta kan vara bra ur bevishänseende om ni skulle bli oense. Vidare kan ni slippa eventuella problem kring den dolda samäganderätten om ni upprättar ett samboavtal som tydligt anger vem som äger vad och vem som ska få vad vid en separation. Vänligen,

Gemensamma lån för sambor

2020-08-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vad gäller när sambor separerar och båda står på gemensamma lån, tex på en bil!
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! De flesta regler om sambor finns i sambolagen (SamboL). När ett samboförhållande upphör på grund av annan anledning än att de gifter sig med varandra så ska bodelning ske (8 § SamboL). I en bodelning ingår samboegendomen. Vad utgör samboegendom? Er bostad och bohag utgör samboegendom om ni köpt in det för gemensamt bruk (3 § SamboL). Alltså inte om den ena sambon äger bostaden sen innan samboförhållandet ingicks. Det är endast bostad och bohag som utgör samboegendom. Bohag är inre lösöre som är avsett att användas i det gemensamma hemmet (6 § SamboL). Bilar utgör således inte samboegendom och ska inte ingå i en bodelning. Hur gör man då med gemensamma lån? Här får man se till en annan lag, nämligen skuldebrevslagen (SkbrL). Här sägs det att om flera personer står på ett lån svarar de solidariskt för skulden (1 kap. 2 § SkbrL). Det innebär att banken kan kräva vem som helst av samborna på hela lånet om betalning skulle utebli. Samborna kommer alltså även efter separationen stå för lånet, men det är ofta praktiskt möjligt att man kan komma överens om vem som ska få behålla bilen (eller att man säljer den) och sedan ber banken flytta över hela lånet på denne. Banken har dock ingen skyldighet att faktiskt tillåta detta. Skulle banken senare kräva den andra sambon som inte har bilen på betalning har sambon som betalade rätt att få betalt från den andra sambon för dennes del (1 kap. 2 §, andra stycket SkbrL). Hoppas du fått svar på din fråga! Vill du ha ytterligare rådgivning i ditt ärende kan du boka tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Kan en sambo få behålla bostadsrätten vid en separation?

2020-08-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min son och hans sambo ska ev flytta isär. De har inga barn.Hon har fast anställning med god lön.Han är sjukpensionär sedan ca 8 år och har däför låg inkomst. Hon hotar med att de ska flytta isär och han är rädd att förlora bostadsrätten. Han har inga möjligheter till fler lån heller. Är redan skuldsatt.De köpte bostaden tillsammans.Vad gäller? Kan han få möjlighet att bo kvar?
Julia Lax |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa sambolagen.Bodelning enligt sambolagen Vid en separation mellan två sambor, ska samboegendom ingå i bodelningen (8 § SamboL). Bodelning innebär att samboegendomen delas mellan samborna. Vad som utgör samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § SamboL).För att bostadsrätten ska vara samboegendom ska den ägas gemensamt och vara köpt avsedd för att användas av både din son och hans sambo (5 § SamboL). Det framgår i din fråga att bostadsrätten är gemensam och den utgör därmed samboegendom. Vem har bäst rätt till bostadsrätten? Vid bodelningen delas samboegendomen lika mellan parterna, bostadsrätten är inräknat i detta (13 och 14 § SamboL). När det gäller hyresrätter och bostadsrätter finns det en särskild regel som kan tillämpas i detta fall (22 § SamboL). Denna regel innebär att en av samborna kan ha bäst rätt att ta över bostaden oavsett om bostaden kategoriseras som samboegendom eller inte. För att denna regel ska gälla, behöver personen som anser sig ha mest behov av bostadsrätten visa synnerliga skäl till att bostadsrätten bör tillfalla denna part (22 § SamboL). Kravet "synnerliga skäl" tolkas restriktivt.Anspråk på att ta över bostadsrätten måste dock framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphört och om sambon lämnat bostaden måste det ske tre månader efter det (22 § SamboL). Det är också viktigt att ha i åtanke att den sambo som övertar bostaden, måste ersätta den andra sambon för bostadens värde. Det får ske genom att bostadens värde avräknas vid bestämmandet av sambornas andelar i bodelningen, om den som lämnar bostaden kan tillgodoses på det sättet. Om det inte är möjligt måste det som fattas betalas med pengar (22 § SamboL). Hoppas du fått hjälp med din fråga, återkom gärna annars! Hälsningar,

Är sparkonto samboegendom och hur delas pengarna vid försäljning av sambors bostad?

2020-08-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag är sambo sen 15 år tillbaka och vi har två barn. Min mor avled för kort tid sedan och jag ärvde 3 mill (inget testamente). Dessa pengar ligger nu på ett eget sparkonto i mitt namn. Vårt samboförhållande är dock för tillfället inte särskilt stabilt och jag vill gardera mig i fall vi skulle gå isär. Kommer min sambo har rätt på 50% av detta om det inte skrivs ett äganderätts-avtal? En annan fråga, han har tidigare yttrat att om vi går isär tycker han att han ska ha en större del av pengarna när vi säljer vårt hus för att han har tjänat mer än mig under tiden vi varit sammen? är det verkligen rimligt? Huset har vi köpt tillsammans och båda står på lånet, men det stämmer att han tjänat mer.
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad som händer med sambos egendom vid separation regleras i sambolagen (SamboL) och jag kommer nedan att besvara dina frågor utifrån denna lag. Svaren utgår ifrån att ni inte har något samboavtal eftersom det inte nämns i frågan.Vad händer med pengarna? Enligt 3 § SamboL är det bara sambors gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk som utgör samboegendom. Det är endast samboegendom som ska delas mellan samborna genom bodelning om samboförhållandet upphör, detta följer av 8 § SamboL. Detta innebär att pengar som ni har på era respektive bankkonton aldrig kommer blandas in i en bodelning. Annat hade det varit om ni var gifta, i sådana fall ska allt som makarna äger och som inte är enskild egendom inkluderas i en bodelning. På grund av att ni är sambos behöver du alltså inte oroa dig för att din sambo kommer få rätt till dina pengar på banken vid en eventuell separation. Vad händer med er bostad? Jag förstår det som att ni har köpt huset tillsammans, för att ha detta som er gemensamma bostad. Detta gör att huset, enligt 3 § SamboL och 5 § SamboL, räknas som samboegendom. Om ni vid en eventuell separation inte kommer överens om hur mycket var och en av er ska få ut från försäljningen av huset har du möjlighet att inom ett år begära bodelning (8 § SamboL). Vid bodelning får ni båda får göra avdrag för skulder som kan hänföras till samboegendomen enligt 13 § SamboL, exempelvis för lånet på huset som ni båda står på. Efter detta kommer era kvarvarande andelar i samboegendomen läggas samman och delas på hälften enligt 14 § SamboL. För att förklara detta på ett annat sätt gör jag ett fiktivt räkneexempel nedan. Sambo 1: Samboegendom = 500 000 kr (tex. hälften av huset och bohag inköpt för gemensamt bruk), skulder som hänförs till samboegendom = 200 000 kr (tex. huslån)Sambo 2: Samboegendom = 400 000 kr (tex. hälften av huset), skulder som hänförs till samboegendom = 200 000 kr (tex. huslån)Sambo 1 får göra avdrag för sina skulder och har då 300 000 kr kvar (500 000–200 000)Sambo 2 får göra avdrag för sina skulder och har då 200 000 kr kvar (400 000–200 000)300 000 läggs ihop med 200 000 = 500 000. Detta ska samborna sedan dela lika mellan sig, innebärande att vardera sambo får 250 000 kr. Denna hälftendelning sker oberoende av om någon sambo har tjänat mer än den andra under förhållandet. Att din sambo tycker att han har rätt till större del än dig är alltså irrelevant, så länge det inte finns ett samboavtal som säger något annat. Sammanfattningsvis Du kommer alltså få behålla dina ärvda pengar, då dessa inte räknas som samboegendom. Eftersom huset är samboegendom kommer pengarna som en försäljning av detta genererar delas på hälften mellan er vid en bodelning. Observera att en bodelning är något man måste begära, det sker alltså inte automatiskt, och att detta ska göras inom ett år från att samboförhållandet upphört (dvs. från att ni flyttar isär). Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, i annat fall är du välkommen att kontakta oss igen! Med vänliga hälsningar

Hur ser betalningsansvaret ut för lån om man äger olika andelar i gemensam bostad och vad gäller om någon av delägarna går bort?

2020-08-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo köpte gård för 4 år sen. På köpeavtalet står det att han äger 2/3 av gården och jag 1/3. Lånen till banken har vi tillsammans det vill säga där står inga procentandelar. Hur blir det om vi säljer? Ska jag betala halva lånet men bara få en tredjedel i vinst? Gäller samma samma sak om någon av oss går bort? Vi har barn men inga gemensamma.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Jag förstår det som att du äger en tredjedel av gården samt att det inte finns några andra avtal som reglerar hur ni delat upp lånet eller vinsten. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för hur betalningsansvaret ser ut för lån och hur man kan reglera detta genom avtal. Din fråga regleras i skuldebrevslagen (skrbL) och sambolagen (samboL). Vem ska betala lånet?När man talar om betalningsansvar i dessa situationer måste man dela upp frågan till: 1) hur ser förhållandet till banken ut? Och 2) Hur ser ert inbördes förhållande ut?. I förhållande till banken har ni troligtvis ett s.k solidariskt betalningsansvariga för lånet på gården. Solidariskt betalningsansvar betyder att banken har rätt att vända sig till vem som helst av er för att få betalt för sitt lån (2 § skrbL). Skulle en av er betala hela lånet (eller mer än den andel ni kommit överens om) har den andre rätt att kräva tillbaka det överskjutande beloppet av den andre genom en s.k regressfordran. Inbördes har ni möjlighet att skriva ett avtal exakt hur stor del av lånet ni ansvarar för samt hur vinsten ska fördelas. Rimligen så delas detta upp utifrån andelarna ni äger i gården. Banken har inget med detta avtalet att göra utan kan trots er inbördes reglering söka betalt hos var och en av er. Däremot så ligger avtalet till grund för den eventuell regressfordran som uppstår om en av er betalar mer än vad ett inbördes avtal föreskriver. Vad sker om någon av er går bort?Sambos har rätt att begära bodelning om en av samborna går bort (8 § andra stycket samboL). Således ska det gemensamma hushållet delas lika (jfr 14 § samboL). Om det är så att er gård bedöms utgöra samboegendom, dvs vara införskaffad för gemensamt bruk så kan det vara så att den efterlevande sambon övertar den andelen som tillhörde den avlidne sambon genom bodelning. SlutsatsMin bedömning är att ni inbördes reglerar hur vinst och lån ska fördelas. Om ni avser att fortsättningsvis vara sambos kan detta göras genom ett s.k samboavtal (9 § samboL). Om det inte står någon särskild fördelning på lånet på det avtalet ni har med banken så kommer de förvänta sig att ni delar på lånet. Därför blir det viktigt att ni inbördes reglerar denna saken. Ni kan självklart kontakta banken och begära att ert avtal med dem också ändras. Om du behöver ytterligare hjälp med ett samboavtal eller hur ni ska gå vidare är du välkommen att kontakta oss här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Bodelning mellan sambors: Vem har rätt till vilket värde av den gemensamma bostaden?

2020-08-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag och min sambo har bott tilsammans i 7 år och har 1 gemensamt barn. Vi har inget samboavtal skrivet mellan oss. Jag har stått för hela kontantinsatsen till vår lägenhet och står ensam ägare på lägenheten och ensam på lånen. Lägenheten köptes av mig för att vi skulle bo tillsammans. Om vi går skilda vägar - då har jag förstått att han har rätt till halva lägenhetens värde. Om lägenheten är värderad till 3 miljoner, har han rätt till 1,5 miljoner, eller är det 3 miljoner minus lån på lägenheten och sedan delat på två?MvhSka skriva samboavtal snabbt som attans
Mikael Kihlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Så som jag förstår din fråga så har du och din partner varit sambos i sju år och ni har ett gemensamt barn. Därtill har ni en lägenhet som ni har köpt i syftet att ha som gemensam bostad. Däremot så har du stått för såväl hela kontantinsatsen som för lånen. Ni har ännu inget samboavtal.En lägenhet som har köpts i syfte att vara sambors gemensamma boende är samboegendomSamboskap regleras i Sambolagen (SamboL). I din fråga framgår det att ditt köp av lägenheten haft till syfte att utgöra gemensam bostad för er. 5§ SamboL redogör för vad som avses med sambors gemensamma bostad. Enkelt förklarat så krävs det att, i detta fallet, lägenheten är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål. Eftersom lägenheten som du köpt uppfyller dessa villkor utgör den samboegendom (3§ SamboL). Det har alltså ingen betydelse att det är du som betalat kontantinsatsen eller att det är du som står på lånet. Samboegendom delas lika mellan parterna, efter att eventuella skulder dragits avPrecis som du ger uttryck för i din fråga kan bodelning komma ifråga då ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra. En bodelning ska genomföras ifall någon av samborna begärt det inom ett år från det att samboförhållandet upphört. Vid bodelning ska samboegendomen fördelas mellan samborna (8§ SamboL).I din situation är det viktigt att skilja på äganderätt och samboegendom. I din specifika situation, om jag förstått dig rätt, så äger du lägenheten samtidigt som den utgör samboegendom. Det innebär att vid en eventuell bodelning mellan dig och din sambo så kommer dina skulder som är hänförliga till lägenheten få täckning av lägenhetens värde. Det som sedan återstår efter att dina skulder subtraherats från lägenhetens värde utgör den samboegendomen som blir föremål för delning mellan dig och din sambo (13–14§ SamboL). Observera att kontantinsatsen inte är att räkna som en skuld och att du inte kommer få täckning för den vid en bodelning.Sambolagen är i huvudsak dispositiv vilket innebär att ni genom ett så kallat samboavtal kan avtala bort lagens regler (9§ SamboL). Genom ett sådant avtal kan ni avtala att bodelning över huvud taget inte ska ske eller att viss egendom, exempelvis lägenheten, inte ska ingå i en eventuell bodelning. Du kan enkelt och till ett fast pris upprätta ett samboavtal via vår avtalstjänst på http://lawline.se/vara_tjanster/avtal.SammanfattningsvisIfall ni inte har ett samboavtal så är det sambolagen som styr vid en eventuell bodelning. Lägenheten som du har köpt utgör samboegendom och kommer vid en bodelning, ifall samboavtal inte existerar, att delas mellan dig och din sambo. Dock så kommer dina skulder (lån) som är hänförliga till lägenheten att få täckning ur lägenhetens värde innan bodelning. Eller som du själv uttrycker det i din fråga: "3 miljoner minus lån på lägenheten och sedan delat på två".

Hur du kan undanta egendom vid ett samboförhållandes upphörande

2020-08-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min partner (sambos, ej gifta) ska köpa hus. Vi kommer dela lika på bolån men jag är den som kommer stå för kontantinsatsen. Vad för avtal/juridiskt dokument behöver vi upprätta för att jag ska ha rätten att få tillbaka den summa jag investerat som instats om vi skulle gå isär?Bästa hälsningar, A
Carl Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som händer med sambos egendom vid separation regleras i Sambolagen (SamboL). Lagen är tillämplig när två personer stadigvarande bor tillsammans i ett partnerförhållande och har gemensamt hushåll, 1 § SamboL. Huset är att anse som samboegendomSkulle ni gå isär är det endast så kallad samboegendom som kan ingå i en så kallad bodelning. Vad som anses vara samboegendom är till exempel den gemensamma bostaden som köpts för gemensam användning, 3 § SamboL. Tolkar jag din fråga rätt kommer huset ni tänkt köpa utgöra samboegendom då ni köper det tillsammans i syfte att nyttja detta gemensamt.Samboavtal undantar egendom från en bodelning om ni skulle gå isärDet är fullt möjligt för dig och din sambo att fritt avtala om vilken samboegendom som ska ingå och inte ingå vid en bodelning. Ni kan alltså upprätta ett så kallat samboavtal vilket i så fall undantar din kontantinsats från bodelning ifall ni skulle gå isär. Detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av dig såväl din sambo, 9 § SamboL.Sammanfattat innebär det att avtalet kan ge dig rätt att få tillbaka hela den summa du investerat som insats om ni skulle gå isär.Hur kan du gå vidare med din fråga?Har du ytterligare frågor eller vill ni ha hjälp med upprättande av samboavtal är ni varmt välkomna att kontakta oss på info@lawline.se för vidare rådgivning.Med vänliga hälsningar,

Vem har rätt till huset när sambos separerar?

2020-08-11 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo och jag köpte ett hus år 2012 för att bo i tillsammans. Han äger 3/4 av huset och jag endast 1/4. Vi är inte gifta. Vi har 3 barn tillsammans. Om vi skiljs åt vem har då rätt till huset?
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Vem har rätt till huset om ni skiljs åt?Till att börja med kommer jag utgå från att ni är sambos som faller in under sambolagens bestämmelser. En sambo avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Vad gäller erat hus så kommer detta räknas som samboegendom, förutsatt att bostaden har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Om jag utgår från det du säger, dvs. att ni köpte huset år 2012 för att bo i tillsammans så ska huset räknas som samboegendom.Huset måste även vara eran gemensamma bostad, vilket jag i detta fall skulle säga att det är eftersom ni äger ett hus som är avsett som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 § sambolagen).Ett samboförhållande upphör sedan när man t.ex. flyttar isär (2 § sambolagen). Då ska en bodelning göras, om det begärs av antingen dig eller din sambo. I bodelningen ska samboegendomen delas upp mellan er (8 § sambolagen). Vem som sedan har rätt till huset om ni skulle gå isär kan påverkas av vem som bäst behöver bostaden (16 § andra stycket sambolagen).Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,