Vad ska man tänka på när man ingår samboskap och vad innebär ett samboavtal?

Vi är ett par, som har varit särbos i snart 10 år. Vill nu bli sambos. Vad säger sambo avtalet, och hur gör vi rätt?

Han har barn sedan tidigare, vi har inga gemensamma barn. Hon har ett barn. Hans barn vill inte träffa henne, och tycker inte om att vi är tillsammans. Hennes dotter tycker det går bra. Hur fungerar detta om han dör, jag tänker samboavtal? Blir hon utan bostad, och allt vi har tillsammans?

Lawline svarar

Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad man ska tänka på när man ingår ett samboskap samt vad ett samboavtal innebär. Regler gällande sambor finns i sambolagen (SamboL) och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga.

Vilka är sambos?

Med sambos avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § SamboL). Ett samboförhållande upphör om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om de flyttar isär eller om någon avlider (2 § SamboL).

Vad är ett samboavtal?

När det kommer till separation av sambor är det normalt sambolagen som tillämpas, såvida det inte finns något skrivet samboavtal mellan samborna. Om det föreligger ett samboavtal kommer den gemensamma egendomen att fördelas i enlighet med vad som har skrivits i avtalet. Genom samboavtalet kan man avtala om att en bodelning inte ska ske eller att en viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § första stycket SamboL). Ett sådant samboavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av samborna (9 § andra stycket SamboL).

När ett samboavtal inte finns

Som nämnt kan man avvika från sambolagen genom att skriva ett samboavtal. Om ett samboavtal inte finns är det dock sambolagen som gäller, vilket innebär att när ett samboförhållande upphör, ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (8 § SamboL). Det som utgör samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om denna egendom har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Med gemensam bostad menas fast egendom som har förvärvats gemensamt (5 § SamboL) och med gemensamt bohag menas möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). Hit räknas inte sådant som används uteslutande för den ena sambons bruk. Egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål räknas inte heller in (7 § SamboL). Även egendom som är enskild undantas från bodelningen (4 § SamboL).

Så går bodelningen till

Vid bodelningen ska först sambornas andelar i samboegendomen beräknas (12 § SamboL). Det som återstår av samboegendomen efter att avdrag har gjorts för skulderna, ska läggas samman och sedan delas lika mellan samborna (14 § SamboL).

Om en sambo dör

Sambor har inte rätt till arv, men en efterlevande sambo har rätt till en bodelning vid begäran (18 § SamboL). En bodelning kommer då att innebära att den gemensamma egendomen delas lika mellan dödsboet efter den avlidne sambon och den efterlevande sambon. En sådan bodelning kommer endast att gälla till förmån för den efterlevande sambon, vilket innebär att exempelvis barn till den avlidne inte kan begära sådan bodelning. Den efterlevande sambon kommer ha rätt att behålla den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget om det är skäligt. Om värdet av bostaden och bohaget skulle överstiga den efterlevande sambons andel så ska dödsboet ersättas för detta (16 § SamboL).

Vad gäller i ditt fall?

Det sagda innebär alltså att sådan egendom som utgör er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag är samboegendom som ska fördelas genom bodelning. Sådan bodelning kan ske exempelvis om ena sambon dör, eftersom att det innebär att samboförhållandet då upplöses. Detta innebär att det som ingår i den gemensamma samboegendomen kommer att delas mellan er och det som inte är gemensam egendom inte kommer att ingå i bodelningen. Om ni vill avtala om att bodelning inte ska ske eller att en viss egendom inte ska ingå i bodelningen, kan ni upprätta ett samboavtal. Samboavtalet finns alltså egentligen till för att avvika från huvudregeln om att gemensam bostad och gemensamt bohag ska delas lika mellan samborna. Om din sambo avlider kommer hans dotter inte att kunna ta del av den andel av den gemensamma samboegendomen som tillfaller dig som efterlevande sambo. Det som inte ingår i den gemensamma samboegendomen samt det som tillfaller dödsboet efter bodelningen, kommer dottern att kunna ta del av i enlighet med den arvsrätt som tillkommer henne, se exempelvis 2 kap. 1 § Ärvdabalken. Då jag inte har tillräckligt med information, kommer jag inte att kunna säga exakt vad som gäller när det kommer till dotterns arvsrätt. Du är dock välkommen att ställa en ny fråga så ska jag besvara den på bästa sätt utifrån de förutsättningarna.

Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!

Med Vänliga Hälsningar,

Temra BaydonoRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning