Samboavtal, bodelning och skulder - Vad gäller?

Hej. Jag separerade i mars. Vi har ett samboavtal där vi skrivit att jag ska ha tillbaka den kontantinsats jag la in i huset vid separation. Det finns även ett skuldebrev på den skulden. Underskrivet och klart från båda. Jag har nu svårt att få mitt ex att ge mig dessa pengar. Han vägrar betala hela utan bara halva som är "hans del" av kontantinsatsen. Men i samboavtalet och det vi alltid sa var att jag skulle ha tillbaka hela kontantinsatsen, inte endast hans del. Jag har då ett skuldebrev som jag vet att jag kan lämna in till kronofogden om det blir så illa så kräver dem honom på pengarna. Men då hävdar han att han kan då använder sambolagen så jag måste betala halva av ett lån för en av våra gamla bilar, ca 5 år sen, som han själv ökat på med egna skulder som han fortfarande betalar. Jag menar då att vi är inte ens sambos längre, vi bor på olika adresser sen juni. Och det står ingenstans att jag ska betala halva det lånet, finns inga dokument på det. Men han menar att sambolagen gör så jag måste ta halva? Då måste en bodelning ske om jag förstått det rätt? Går det ens när vi redan flyttat isär och sålt hus osv? Kan han kräva mig på pengarna genom sambolagen? Eller står samboavtalet och skuldebrevet högre? Jag önskar veta om det kan handla om en juridisk process som exet kan dra igång och vinna eller om jag kan känna mig trygg med de avtal och underskrivna dokument jag har? Tusen tack för hjälp snarast!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är sambolagen. Alla lagparagrafer nedan är hänvisningar till den nyss nämnda lagen om ingenting annat anges. Glädjande är att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.

Samboavtalet, vad gäller?

Så länge samboavtalet uppfyller formkraven bör det vara giltigt. I 9 § sägs att sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Avtalet måste vidare upprättas skriftligen och undertecknas av samborna, dvs. av båda två. Under förutsättning att avtalet är skriftligt och påskrivet av dig och ditt ex är min bedömning som sagt att det bör äga giltighet. Anledningen till att jag skriver "bör" beror på att samboavtal, liksom andra typer av avtal, kan jämkas helt eller delvis, dvs. helt eller delvis ogiltigförklaras. I den nu aktuella lagparagrafens tredje stycke uttalas nämligen att om ett villkor i avtalet är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, får det jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen, jfr 36 § lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen). Det finns dock ingenting i din ärendebeskrivning som tyder på att så är fallet och såvitt jag förstår är avtalet dessutom manifesterat i skrift. Sammanfattningsvis i den här delen innebär ovanstående att ditt ex är skyldig att fullfölja ert samboavtal.

Bodelning, är en sådan möjlig?

När ett samboförhållande upphör ska, på begäran av någon av samborna, den s.k. samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning och en sådan begäran ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde, 8 §. Oavsett om ert samboförhållande formellt kan sägas ha upphört i mars eller i juni har fortfarande inte ett år förflutit varför ditt ex kan kräva att en bodelning genomförs. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom under förutsättning att egendomen har förvärvats för gemensam användning och inte utgör någons enskilda egendom, 3 §. Egendom som inte ska ingå i bodelningen på grund av avtal mellan samborna undantas naturligtvis från bodelningen. Om huset förvärvats för gemensamt bruk är utgångspunkten att värdet på huset ska hälftendelas. Frågan avseende bohaget och vad som däri ska ingå i bodelningen får hänskjutas till vårt kommande telefonsamtal eftersom det är omöjligt för mig att veta exakt när möblemang och annat dylikt införskaffades. Men generellt gäller att vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Endast om förvärvet har skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts kan det ibland anses ha skett för att egendomen skulle användas gemensamt. Det avgörande blir helt enkelt om avsikten med förvärvet har varit att egendomen skulle nyttjas tillsammans, se prop. 1986/87:1, s. 257.

Vad gäller avseende skulderna?

Din före detta sambos skulder ansvar denne i grunden ensamt för. Du har således ingenting med hans krediter att göra. Däremot har din sambo rätt att från hans samboegendom (exempelvis hans andel av huset) avräkna så mycket som behövs för att täcka skulderna. I 13 § 1 st. stadgas att vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen ska från vad en sambo äger av egendomen så mycket avräknas att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde. Det sistnämnda är viktigt. När samboegendom ska fördelas ska alltså bodelningen göras med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut den dag då samboförhållandet upphörde, 8 § 1 st. Det som återstår av samboegendomen, efter att avdrag gjorts för att täcka skulderna, läggs sedan samman för att därefter värdemässigt delas lika mellan er, 14 §. Slutligen sker den s.k. lottläggningen. I 16 § sägs att med ledning av de andelar som har beräknats för samborna ska samboegendomen fördelas mellan dem på lotter. Det ankommer alltså på er själva att bestämma vem som ska få vad. Om lotten för någon blir större än andelen måste den som har fått egendom till ett för stort värde kompensera den andre genom att utge en skifteslikvid, dvs. en kompensation motsvarande mellanskillnaden.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det svårt att göra en adekvat bedömning. Låt oss därför ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Eftersom du har betalat för ett Express24-ärende misstänker jag att du önskar en ganska så skyndsam återkoppling. Jag kommer därför att ringa dig redan imorgon tisdag den 21/9 kl 18.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”