Hur ska vår separation hanteras och vad gäller i fråga om gemensamt ägda saker som inte är samboegendom?

Vi har varit gifta skilt oss bott var sitt håll och varit sambors igen. Nu har vi separerat sålt huset och bor var sitt håll.

1 Han nekade mig att delta sluttömningen och städningen av huset. Där deltog bara hans barn.

2 Han kräver att jag ska delta i betalningen av hans krediter som jag har ingen aning om hur många hur mycket och vilka bolag ,

Jag har inte haft tillgång till hans konto för vi har behållit var sitt efter vi blev sambors när vi var gifta så hade bara gemensam konto. Vi har ett gammalt gemensamt lån på 195000 kr. Han har hotat med advokat.

3 Hur delar man värdet på en baklastare köpt för 75000 kr hans son la in 30000 och vi 45000

ett släp 10500 vi 6000 kr sonen 4500kr gräsklippare 4000 kr vedklyv 2000kr inköpspriser. och lite annat en vattengamsugare 3000kr.

Ska jag ha en klumpsumma eller hur gör man.

Önskar ett snabt svar för e-posten som kommer är lite hotfulla.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är sambolagen (SamboL) och lagen om samäganderätt (samäganderättslagen, SamägL). Av förklarliga skäl blir de äktenskapsrättsliga reglerna inte aktuella i det här fallet eftersom ni senast var sambor. Glädjande är att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.

Samboförhållandet, vad gäller?

När ett samboförhållande upphör ska, på begäran av någon av samborna, den s.k. samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning, 8 § 1 st. SamboL. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom under förutsättning att egendomen har förvärvats för gemensam användning och inte utgör någons enskilda egendom, 3 § SamboL. Egendom som inte ska ingå i bodelningen på grund av avtal mellan samborna undantas naturligtvis från bodelningen. Ovan nämner du inget samboavtal och såvitt jag förstår hade huset förvärvats för gemensamt bruk varför utgångspunkten blir att värdet på huset ska hälftendelas. Frågan avseende bohaget och vad som däri ska ingå i bodelningen får hänskjutas till vårt kommande telefonsamtal eftersom det är omöjligt för mig att veta exakt när möblemang och annat dylikt införskaffades. Men generellt gäller att vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Endast om förvärvet har skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts kan det ibland anses ha skett för att egendomen skulle användas gemensamt. Det avgörande blir helt enkelt om avsikten med förvärvet har varit att egendomen skulle nyttjas tillsammans, se prop. 1986/87:1, s. 257.

Alla de övriga saker som du uppger i din ärendebeskrivning utgör inte samboegendom och kommer därför att falla utanför bodelningen. Din sambos skulder, med undantag för det gemensamma lånet, ansvar denne ensamt för. Du har således ingenting med hans krediter att göra. Däremot har din sambo rätt att från hans andel av samboegendom avräkna så mycket som behövs för att täcka skulderna. I 13 § 1 st. SamboL anges nämligen att vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen ska från vad en sambo äger av egendomen så mycket avräknas att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde. Det sistnämnda är viktigt. När samboegendom ska fördelas ska alltså bodelningen göras med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut den dag då samboförhållandet upphörde, 8 § 1 st. SamboL. Det som återstår av samboegendomen, efter att avdrag gjorts för att täcka skulderna, läggs sedan samman för att därefter värdemässigt delas lika mellan er, 14 § SamboL. Slutligen sker den s.k. lottläggningen. I 16 § SamboL sägs att med ledning av de andelar som har beräknats för samborna ska samboegendomen fördelas mellan dem på lotter. Det ankommer alltså på er själva att bestämma vem som ska få vad. Om lotten för någon blir större än andelen måste den som har fått egendom till ett för stort värde kompensera den andre genom att utge en skifteslikvid, dvs. en kompensation motsvarande mellanskillnaden.

Övriga saker som inte är samboegendom, vad gäller?

Mot bakgrund av ovanstående blir sambolagen inte tillämplig på övrig egendom såsom gräsklipparen och vedklyven. Det innebär istället att du, din sambo och hans son äger detta gemensamt, dvs. med samäganderätt, enligt samäganderättslagen.

I 1 § SamägL sägs att äro två eller flera samfällt ägare av fastighet eller lös sak tillkomme envar av dem viss lott i godset. Lotterna vare för lika räknad, där ej annat förhållande kan visas.

Vidare anges i 2 § SamägL att för förfogande över det samfällda godset i dess helhet eller för vidtagande av åtgärd i godsets förvaltning erfordras samtliga delägares samtycke; dock må åtgärd, som för godsets bevarande tarvas och ej tål uppskov, utan hinder därav att någon delägare i följd av sjukdom, frånvaro eller annan orsak är ut stånd att i åtgärden deltaga, av övriga vidtagas.

Språkbruket i lagen är något ålderdomligt, men i klartext innebär ovanstående att andelarna i de gemensamt ägda sakerna kommer att vara lika stora om ingenting annat har bestämts och att förvaltning av dessa och eventuella inplanerade åtgärder kräver konsensus, dvs. samtliga delägares samtycke, vilket i praktiken också innebär att varje delägare vid samägd egendom besitter en slags vetorätt. Undantag görs dock för åtgärder som inte tål uppskov, alltså akuta åtgärder. Jämte detta kan varje delägare, mot övrigas vilja, framtvinga en försäljning via en offentlig auktion, 6 § SamägL (se nedan). Den sistnämnda bestämmelsen går dock att avtala bort. Men hur detta har reglerats eller om det inte har reglerats överhuvudtaget mellan er är för mig ovisst.

En framtvingad försäljning, vad gäller?

I 2 § SamägL stadgas som sagt att för förfogandet över det samfällda godset i dess helhet eller för vidtagande av åtgärd i godsets förvaltning erfordras samtliga delägares samtycke. Det betyder att din sambo eller dennes son kan motsätta sig diverse åtgärder. Ni kan dock alltid sälja era respektive ägarandelar och enklast är givetvis att din sambo eller hans son (eller båda två för den delen) löser ut dig för det fall de önskar behålla sakerna. Men om enighet absolut inte kan uppnås kommer du i förlängningen, och då genom en begäran hos domstol (en tingsrätt som första instans), att kunna framtvinga en försäljning, vilket innebär att egendomen för gemensam räkning kommer att säljas på offentlig auktion, 6 § SamägL. I det här läget skulle dock din sambo, i samband med förordandet av den offentliga auktionen, kunna yrka att domstolen bestämmer ett pris under vilket sakerna inte får säljas. I praktiken leder det till att han kan hindra en försäljning så länge det saknas köpare som är villiga att betala och det lägsta begärda priset objektivt sett inte framstår som orimligt i förhållande till andra liknande objekt på den lokala marknaden (även kallad ortsmetoden).

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Jag är medveten om att den här utredningen blev ganska så allmänt hållen. Men utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det svårt att göra en adekvat bedömning. Låt oss därför ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Eftersom du har betalat för ett Express24-ärende misstänker jag att du önskar en ganska så skyndsam återkoppling. Jag kommer därför att ringa dig redan imorgon lördag den 11/9 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”