Vad krävs för att man ska räknas som sambo?

2021-03-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga gällande sambolagen.Jag hyr ut min hyresrät till en väninna (jag är man) både jag och hon är folkbokförda på hyresrätten. Jag vill säga upp min hyresrätten framöver. Jag bor inte i hyresrätten. Vi båda har skrivit på ett hyresavtal för uthyrning i andrahand som jag tagit fram... Dock är det inte inskickat till min hyresvärd. - inga gemensamma konton- ingen chat historik / bortsett det gällande hyresrättens hyra.Om jag köper en bostadsrätt kan min hyresgäst / vän yrka på att vi är sambo och bostadsrätten är tänkt för att vi ska bo i tillsammans och därmed kräva bodelning?
Paulina Asplund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det korta svaret är att du och din vän inte kommer ses som sambor i lagens mening, varför det är så utvecklas nedan. Frågan regleras av sambolagen (SamboL) samt förarbetena till denna.När föreligger ett samboförhållandeI 1 § SamboL definieras vilka förhållanden som räknas som samboförhållanden. Där kan man läsa att med sambos avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Här finns det tre faktorer som är viktiga för att fastställa vad ett samboförhållande innebär; "parförhållande", "gemensamt hushåll" och "stadigvarande bor tillsammans". Vad betyder "parförhållande"?Enligt propositionen till sambolagen tydliggörs att med parförhållande avses att två personer bor tillsammans i ett förhållande vari normalt ingår sexuellt samliv (prop. 2002/03:80 s. 44). Detta innebär att det måste föreligga någon form av kärleksrelation mellan personerna i fråga, varför exempelvis rumskompisar faller utanför definitionen. Eftersom du och din vän inte har någon kärleksrelation utan bara är folkbokförda på samma adress skulle ni inte anses vara i ett parförhållande. Vad betyder "gemensamt hushåll"?Enligt samma proposition som ovan avses med gemensamt hushåll att de som bor ihop delar på sysslor och utgifter. Det ska föreligga antingen gemensam ekonomi eller ett tydligt ekonomiskt samarbete (prop. 2002/03:80 s. 44). Eftersom din vän hyr lägenheten av dig och verkar betala hela hyran kan det inte klassificeras som att ni har ett ekonomiskt samarbete, utan det krävs att du och ni delar på utgifter för bostaden och andra nödvändigheter. Vad betyder att "stadigvarande bo tillsammans"?Att två personer är folkbokförda på samma adress innebär att det föreligger presumtion för att de bor tillsammans. Om du kan bevisa att du faktiskt bor på annan plats än där du är folkbokförd så kommer presumtionen brytas och ni kommer inte anses bo stadigvarande tillsammans. För att visa detta kan hyresavtalet som du och din vän skrivit vara ett bra bevismedel. Slutsatsen av dettaEftersom du och din vän inte är i ett parförhållande och inte kan anses ha ett gemensamt hushåll skulle ni inte anses vara sambor och någon bodelning kommer därför inte bli aktuellt. Om din vän skulle hävda att ni är sambor har du ett bra bevisläge eftersom du har ett hyresavtal för uthyrning i andra hand, kan uppvisa att ni enbart samtalar om hyran genom din chatthistorik och inte har några gemensamma konton eller annat som skulle tyda på en delad ekonomi eller ekonomiskt samarbete. Om inga andra omständigheter föreligger, som du inte har skrivit med här, kan du vara lugn över situationen och behöver inte oroa dig för detta. Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Du är varmt välkommen att kontakta oss igen med ytterligare funderingar! Med vänliga hälsningar,

När räknas man som sambo?

2021-03-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hur ofta eller länge får jag vistas hos min särbo då jag nu är pensionär utan att vara sambo?
Matilda Hamner |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Samboförhållande Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, där ingen av personerna är gift (1 § SamboL). Vad som menas med detta är inte helt klart. Man får göra en helhetsbedömning i varje enskilt fall för att se om ett samboförhållande föreligger.Det krävs att personerna stadigvarande bor med varandra. Det talar för att det krävs viss varaktighet och att mer tillfälliga vistelser kan inte utgöra ett samboförhållande. I förarbetena till sambolagen stadgas att ett riktmärke kan vara att parterna bott tillsammans i minst sex månader men att andra omständigheter kan ge anledning till att kortare tid godtas.Det som menas med parförhållande är att man är i ett förhållande där det normalt ingår sexuellt samliv. Begreppet gemensamt hushåll innebär att personerna delar på sysslor och utgifter som bostaden kräver. Högsta domstolens tolkning av samboskapHögsta domstolen har i ett mål uttalat vissa faktorer som är av vikt för att två personer ska betraktas som sambo: sexuellt samliv, gemensamt hushåll, en inte alltför kortvarig förbindelse samt gemensam ekonomi alternativt ekonomiskt samarbete.För att sambolagen ska vara tillämplig föreskrev HD även att den gemensamma bostaden således ska ha karaktären av permanentbostad för båda, samt att det är uppenbart att lagen inte är tillämplig om samlevnaden endast tar sig uttryck i att den ene besöker den andre även om besöken har stor regelbundenhet och frekvens.SammanfattningDet går alltså inte helt klart att säga hur lång tid du kan vistas hos din särbo utan att ett samboförhållande uppstår. Om ni inte vill att sambolagen ska bli tillämplig kan ni alltid skriva ett samboavtal för att vara på den säkra sidan.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Kan min sambo ärva mig framför mitt barn

2021-03-11 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag har en fråga som jag skulle behöva hjälp med. Jag har en vuxen son sedan ett tidigare förhållande som inte längre vill ha med mig att göra. Det är såklart lite sorgligt men inte så mycket att göra något åt. Jag har sedan en tid ett nytt förhållande och min nuvarande sambo och jag undrar vad som händer om vi skaffar tillgångar som till exempel ett hus, en sommarstuga, en bil eller liknande samt har sparade pengar. Vad händer om jag skulle gå bort? Måste min sambo då dela tillgångarna med min son? Vore det någon skillnad om vi istället vore gifta? Skulle det göra någon skillnad om vi skriver all vi skaffar i sambons namn? Kort sagt så undrar jag om det finns något sätt att göra så att min son inte ärver mig?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett barn ärver alltid sina föräldrar. Är det flera barn ärver de med lika delar, se 2 kap 1 § ärvdabalken. Den avlidnes barn kallas för bröstarvinge. Om du inte vill kan du testamentera all din kvarlåtenskap till din sambo. En bröstarvinge har dock alltid laglig rätt till hälften av det arv som efterlämnas efter en förälder enligt 7 kap 1 § ärvdabalken. Det kallas laglott. Bröstarvingen måste klandra testamentet för att kunna göra anspråk på sin laglott inom sex månader från det bröstarvingen blivit delgiven testamentet, se 7 kap 3 § ärvdabalken, annars försitter bröstarvingen sin rätt. I praktiken innebär det att du kan testamentera alla dina tillgångar till din sambo, men du måste räkna med att din son gör anspråk på sin laglott.SamboegendomDet finns skillnader mellan att vara gift och leva i ett samboförhållande. I ett samboförhållande äger ni er egendom ensam, med undantag för gemensam bostad och bohag 3 § sambolagen. Som gemensambostad räknas bostad som är avsedd för gemensamt bruk se 5 § sambolagen. Övriga tillgångar som bil, sommarstuga, båt eller liknande tillhör den som har köpt den, eller på annat sätt fått saken i sin ägo, 4 § sambolagen och 7 § sambolagen. Om du skulle avlida och bostaden är er gemensamma ärver således din son din del av bostaden. Din sambo blir därför tvungen att lösa ut din son ur bostaden. Skulle din sambo vilja begära bodelning efter din eventuella bortgång, måste det ske inom ett år från samboförhållandets upphörande enligt 8 § sambolagen.ÄktenskapVore ni gifta skulle all er egendom vara er gemensamma, så kallat giftorättsgods, 7 kap 1 § äktenskapsbalken, om inget är avtalat om att det ska utgöra enskild egendom 7 kap 2 § äktenskapsbalken. I ett äktenskap finns det ett skydd för den efterlevande maken som gör att den efterlevande maken ärver den avlidne med fri förfoganderätt, se 3 kap 1 § ärvdabalken. Detta gäller dock endast gemensamma barn. Ett barn som den ena maken har från ett tidigare förhållande kallas för särkullsbarn. De har till skillnad från gemensamma barn rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt. De kan dock välja att avstå till förmån för den efterlevande maken, se 3 kap 9 § ärvdabalken.Sammanfattning De lösa saker som ni köper under ert förhållande, eller som ni haft sedan innan ert förhållande ägs av den som införskaffar dem. För att din sambo ska få så stor del som möjligt av din kvarlåtenskap är det klokt av dig att skriva ett testamente om hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. För att ni under ert förhållande ska ha en tydlig bild om vem som äger vad, är det även klokt att upprätta ett samboavtal, som reglerar vem som äger vad, och hur ni ska fördela det vid en eventuell separation.Vi på Lawline hjälper er gärna med att upprätta ett samboavtal eller ett testamente. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss vid övriga frågor.Vänligen,

Hur gör vi med hunden efter separation?

2021-03-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag och min före detta sambo köpte en hund gemensamt för några år sedan. Vi bodde ihop fram tills förra året och hunden har sedan dess bott hos mig mer eller mindre heltid. Hunden har varit iväg hos min före detta sambo ca 1-2 gånger i månaden och då oftast väldigt korta perioder. Nu har jag kommit till den punkten där jag känner att hunden mår bäst av att ha ett fast och stabilt hem med fasta rutiner, dvs att jag har hunden på heltid utan några möjligheter för min före detta att ha honom alls. Jag tänker att detta inte bör vara några problem då köpeskontrakt för hunden står på mitt namn, jag står registrerad som ensam ägare hos Jordbruksverket, har haft honom typ på heltid sedan separation, är den som tar hand om klippning, veterinär, medicinering, bad, pälsvård, tandborstning, kloklippning m.m. Vi har delat på kostnaderna kring allt detta och han har varje månad skickat över halva beloppet. Det och att han betalat hälften för hunden i samband med köp är det som talar för hans fördel. Nu när vi påbörjat denna dialog så anser han att jag inte har rätt att ta hunden för mig själv samt att han tänker dra mig inför rätta. Min fråga är nu följande: Vad kan utfallet av detta rent krasst bli med tanke på ovan listade omständigheter? Har han någon chans att genom stöd från domstol tvinga mig att dela på vårdnaden om honom? Finns det risk för andra negativa konsekvenser för mig om han tar detta vidare rättsligt? Bör tilläggas att jag inte har några problem att köpa ut honom
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!Vad gäller enligt sambolagen?En hund utgör inte samboegendom eftersom att egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål inte hör till sambors gemensamma bohag (7 § sambolagen). Varken du eller din före detta sambo har alltså någon rätt till hunden enligt sambolagen.Vad får det för konsekvenser att man är samägare?Eftersom att ni båda köpte hunden gemensamt och ni har bidragit ekonomiskt så är ni samägare till er hund och samäganderättslagen blir därmed tillämplig. Enligt 2 § samäganderättslagen ska alla beslut rörande egendomen fattas gemensamt av ägarna, detta innebär att ingen av er har rätt att ensamt bestämma över hunden. Om ni inte kan nå en samförståndslösning om var hunden ska bo, vem som ska äga hunden eller om andra frågor rörande hunden så kan en god man utses av rätten, den goda mannen kan då förvalta egendomen åt er (3 § samäganderättslagen).Brottsligt att kvarhålla hunden utan den andra delägarens samtyckeNär två personer är samägare till en egendom har inte någon av dem rätt att behålla egendomen utan den andras samtycke, detta utgör nämligen ett brott som heter egenmäktigt förfarande och regleras i 8 kap. 8 § brottsbalken.SammanfattningDu har inte någon rätt att bestämma att er hund bara ska bo hos dig eller att begära att du ska köpa ut honom eftersom att ni är samägare. Det innebär att ni gemensamt måste fatta beslut om hunden. Om du hindrar din före detta sambo från att ha hunden kan du göra dig skyldig till egenmäktigt förfarande. Om ni inte kan komma överens i olika frågor så kan ni begära att en god man ska utses av rätten som kan förvalta egendomen åt er. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Kan man vara sambo även om man är folkbokförda på olika adresser?

2021-03-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag har köpt hus och flyttar in i dagarna. Min pojkvän kommer bo hos mig mestadels men kommer inte vara skriven på min adress. Behöver vi upprätta någon form av samboavtal eller dylikt när vi inte har samma adress?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att bestämmelserna i sambolagen om b.la. bodelning ska gälla måste ett samboförhållande finnas. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § första stycket SamboL). Ingen av parterna får heller vara gifta (1 § tredje stycket SamboL). Frågan blir vad som menas med "stadigvarande bor tillsammans". Det får inte vara en alltför kortvarig förbindelse (riktmärke är sex månader). En helhetsbedömning får göras i det enskilda fallet om parterna anses uppfylla kravet. Att en av parterna behåller sin tidigare bostad talar emot ett samboförhållande. Sambolagen kan dock fortfarande gälla även om ena parten har en annan bostad som används i viss utsträckning. Lagen gäller dock inte om den ene besöker den andre, även om besöken har stor regelbundenhet och frekvens. Andra omständigheter såsom ett inbördes testamente eller ett avtal mellan parterna om vissa ekonomiska familjeangelägenheter kan tyda på ett stadigvarande förhållande, likaså gemensamma bankkonton och liknande.Sambolagen kan därför gälla även om ni är folkbokförda på olika adresser. Om du inte vill att sambolagen ska gälla kan samborna genom ett samboavtal avtala att viss egendom inte ska ingå i bodelning eller att bodelning inte ska ske. Avtalet skall upprättas skriftligen och undertecknas av samborna.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är alla våra saker gemensamma för att vi är sambos?

2021-03-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Min sambo hävdar att han har rätt till att använda vår bil i första hand, eftersom att det var han som köpte den. Men jag tänker att eftersom vi är sambos ska alla saker vara gemensamma och att han därmed inte kan bestämma över bilen. Vem av oss har rätt?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Mitt korta svar på din fråga är att din sambo har rätt. Gemensam samboegendomI ett samboförhållande är inte all egendom gemensam. Ni svarar fortfarande för er egen egendom och era egna skulder. Samboegendom är bostaden eller bohag som skaffats för att vara en del i det gemensamma hemmet (3 § Sambolagen). Med bohag avses saker som möbler, hushållsmaskiner och andra småsaker som skaffats för hemmet (6 § Sambolagen). Även saker som är avsedda för fritidsändamål är inte samboegendom (7 § Sambolagen). En bil är alltså inte en del av samboegendomen och din sambo behöver inte dela bilen med dig. SamäganderättSambos kan däremot äga flera saker tillsammans som inte regleras av sambolagen. Exempelvis kan samäganderätt uppstå om ni tillsammans köper något med avsikt att ni båda ska bli ägare och båda bidrar till kostnaden på föremålet eller likande (1 § lagen om samäganderätt). Dold samäganderättI vissa fall är det däremot inte lika enkelt. Det går även exempelvis att visa på dold samäganderätt i vissa fall. Dold samäganderätt uppkommer då två eller flera personer faktiskt bidragit på olika sätt till ett inköp, men att endast en av dem verkar som faktiskt ägare. Exempelvis om en står som ägare på bilen trots att båda gemensamt betalat för den.SammanfattningDå er egendom är er egen så har din sambo rätt att göra vad han vill med bilen han köpt om inte du kan visa på samäganderätt eller dold samäganderätt. Däremot innebär detta att det även gäller omvänd för saker du köpt som inte är en del av hus och hem. Med vänliga hälsningar,

Vem har rätt till bilen vid en eventuell separation?

2021-03-11 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag har nyligen blivit sambo. Jag har köpt en bil för 75 000 kr. Men jag har inte körkort. Så min sambo står som ägare och på försäkringen. Min plan är att ta körkort inom ett halvår. Men min fråga är, om vi separerar vill jag ha ett papper på att jag betalt för bilen. Hur funkar det? Jag vill inte bli "lurad" om han helt plötsligt lämnar mig.
Hanna Ullerholt |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av samborna begär det. Genom bodelningen fördelas samboegendomen mellan samborna (8 § sambolagen). Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). En bil är inte samboegendom och vid en eventuell separation ska den alltså inte ingå i bodelning och det är då den av er som äger bilen som får den. Det är inte nödvändigtvis den som är registrerad ägare till bilen som juridiskt sett är att anse som ägare, men det kan vara en omständighet som kan läggas till grund vid en bedömning av vem som äger bilen. Av din fråga framgår inte om din sambo även betalar försäkringen och bränslet till bilen samt om han själv använder bilen. Om så är fallet så är det omständigheter som ytterligare kan peka på att det är han som ska anses vara ägare till den. Att det är du som har köpt och betalat bilen är dock en omständighet som starkt tyder på att det är du som är ägaren. Jag rekommenderar dig att spara köpekontraktet från när du köpte bilen som kan användas som ett bevis på att det är du som äger bilen. Om du och din sambo inte kan komma överens vid en eventuell separation så kan domstol fatta ett beslut om vem av er som ska anses som ägare till bilen och de tittar då på samtliga omständigheter. Därav är det till din fördel att fundera ut vilka omständigheter som kan tala för att du ska bedömas som bilens ägare utöver att det är du som har köpt den. Det kan till exempel vara att du betalar för en eventuell garageplats eller parkeringsplats för bilen, service av bilen eller att det är du som tvättar och tar hand om den i övrigt.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Övertagande av hyresrätt - sambo

2021-03-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Är sambo med 3barn var en är gemensam. Han står på hyreskontraktet. Vad har jag för rättigheter att överta lägenheten utan hans medgivande. Finns inget samboavtal.
Paulina Asplund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår frågan som att du funderar över om du, vid en eventuell separation mellan dig och din sambo, skulle ha möjlighet att överta er lägenhet som innehas med hyresrätt. Frågan är reglerad av sambolagen (SamboL). Separation mellan sambosNär du och din sambo separerar har ni, eller en av er, rätt att begära bodelning i enlighet med 8 § SamboL. Det som delas i en sådan sambodelning är den gemensamma bostaden och bohaget, om detta har förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Att en hyresrätt omfattas av regleringen framkommer i 5 § SamboL. Slutsatsen av detta är att en hyresrätt räknas som samboegendom och ska upptas i bodelningen om hyreskontraktet skrevs under med avsikten att ni båda skulle bo i lägenheten tillsammans. Om din sambo hade hyreskontraktet sedan innan ni träffades kommer lägenheten inte att räknas som samboegendom och ska då inte tas upp i en framtida bodelning. Om lägenheten är samboegendomI detta fall ska, som sagt, lägenheten upptas i en bodelning. Du ska då begära bodelning och enligt 16 § SamboL hävda att du har störst behov av lägenheten. Exempelvis kan det bedömas som att du har störst behov av denna om du kommer ha vårdnaden om barnen eller om barnen ska bo den huvudsakliga delen av tiden hos dig. Hänsyn kan också tas till vilken av samborna som har lättast att skaffa en ny lägenhet, på grund av ekonomiska skäl eller tid i bostadskö. Om lägenheten inte är samboegendomOm lägenheten inte skulle räknas som samboegendom på grund av att den inte har förvärvats för gemensamt bruk, om din sambo skaffade lägenheten innan ni träffades, så finns fortfarande viss möjlighet för dig att överta hyreskontraktet. I sådana fall blir 22 § SamboL gällande och det krävs då tungt vägande skäl för ett övertagande. Exempelvis om du ska ha ensam vårdnad om barnen och dina möjligheter till att skaffa annan bostad är kraftigt begränsade så kan detta bli aktuellt. SlutsatserOm du kommer ha möjlighet att överta lägenheten beror alltså i första hand på om den räknas som samboegendom eller inte. Sedan görs en bedömning av om du har större behov av lägenheten än din sambo, där det krävs starkare skäl för ett övertagande om lägenheten inte är samboegendom. Jag vet inte så mycket om din situation, så jag kan inte uttala mig om hur det skulle bedömas i ditt enskilda fall. Om du och din sambo kommer ha liknande livssituation; ha barnen varannan vecka och liknande ekonomiska förutsättningar, så finns det inte skäl som talar för att du ska få överta lägenheten. Det krävs med andra ord att du behöver bostaden bättre än din sambo och kan bevisa detta.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att kontakta oss igen med följdfrågor eller andra funderingar. Med vänliga hälsningar