Sambolagen

2020-09-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Min mamma har avlidit och hennes sambo hävdar att han har rätt till arv? Min fråga är om detta stämmer?
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av sambolagen. Enligt 2 § sambolagen upphör ett samboförhållanden när en av parterna avlider. Huvudregeln i Sverige är att sambor inte ärver av varandra. Även om sambor inte har rätt till arv, så har den efterlevande sambon fortfarande rätt till en bodelning om han eller hon begär det (8 och 18 §§ SamboL). En bodelning innebär att den gemensamma egendomen, dvs bostaden och bohaget, delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet efter den avlidne sambon. Det som ingår i bodelningen är sambornas samboegendom. Av 3 § SamboL framgår det att samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om de förvärvats för gemensamt bruk. Vidare framgår det av 7 § SamboL, att till samboegendom räknas inte sådan egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål. En begäran om bodelning måste göras inom ett år från det att samboförhållandet upphört, dvs från den tidpunkten din mamma avled. Har det gått mer än ett år så har rätten till bodelning för den efterlevande sambon upphört enligt 8 § SamboL. Slutsats:Nej, din moders sambo har inte rätt till arv men han har rätt till bodelning, förutsatt att han gör en begäran om bodelning inom ett år från det att samboförhållandet upphört. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen

Rätt att ta del av min sambos arv

2020-09-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Har varit sambo (ej gifta) med en man i många år. Nu har han fått ett arv och sålt ett hus. Har jag rätt få ta del av de pengarna? Mvh
Carolina Olsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att komma fram till om du har rätt till din sambos ärvda pengar tänkte jag diskutera vad som hade gällt om ni hade upphört samboförhållandet, eftersom det är då sambodelning görs. Om ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av samborna begär det enligt 8 § SamboL. I bodelningen ingår samboegendomen. Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag, om det förvärvats för gemensamt bruk enligt 3 § SamboL. Om din sambo exempelvis skulle köpa ett hus för de ärvda pengarna för att ni ska bo där tillsammans kan detta räknas som samboegendom och ingå i en eventuell bodelning. Dock finns det egendom som inte ska ingå i bodelningen, trots att det egentligen ska vara samboegendom. Det gäller till exempel egendom som den ena sambon fått i gåva eller testamente av någon med villkoret att det ska vara den sambons enskilda (4 § SamboL). Din sambos arv kan ha föreskrivits att det ska vara din sambos enskilda. Då kommer inte dessa, eller egendom som ersatt dessa, ingå i en eventuell bodelning mellan dig och din sambo. Slutsats: Du har inte rätt att ta del av din sambos ärvda pengar, men kan få rätt till dessa om din sambo köper bohag eller bostad som förvärvats för gemensamt bruk om inte något av de nämnda undantagen skulle vara uppfyllda.

Ska studieskulder avräknas i bodelning mellan sambor?

2020-09-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vi har varit sambo i 17 år med tre gemensamma barn och har precis separerat. Vi ska göra en bodelning. Jag har en CSN-skuld, kommer den att avräknas i bodelningen? Jag äger inga andra tillgångar att betala av denna med.
Julia Lax |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa bestämmelserna i Sambolagen (SamboL). Huvudregeln är att de skulder som hänför sig till samboegendom ska tas in i bodelningen (13 § 1 st. SamboL). Vad som räknas som samboegendom finner ni här (3-7 §§ SamboL). Är det en skuld som inte är hänförlig till någon särskild egendom, som din CSN-skuld i detta fall, ska den först och främst täckas med din egendom som inte ska ingå i bodelningen. Skulden får avräknas i bodelningen om du inte har egendom som täcker lånet. Det ankommer isåfall på dig att styrka att skulden trots att den inte är hänförlig till egendom som ska delas att den ska avräknas på bodelningen eftersom att du inte kan täcka den med annan egendom (13 § 2 st. SamboL). Det som återstår av samboegendomen, när avdrag gjorts för att skulderna ska täckas enligt ovannämnda bestämmelse ska läggas samman. Värdet ska därefter delas lika mellan er (14 § SamboL). Sammanfattning Om du har en studieskuld som kan täckas med egendom som inte ska ingå i bodelningen, ska den inte avräknas i bodelningen. Om du inte har egendom (som inte är samboegendom) som täcker skulden ska du styrka att den ska avräknas i bodelningen. Hoppas du fått hjälp med din fråga, återkom gärna annars! Hälsningar,

Kan en sambo begära bodelning efter att tidsfristen löpt ut?

2020-09-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vi har varit sammanboende i 17 år, och de senaste 6 åren i en bostad som hon står på i kontraktet och hon har också lagt in hela insatsen. Vi har inte upprättat något samboavtal För två år sedan flyttade hon ut och skrev sig på en annan adress. Nu ska vi sälja, har jag förverkat min rätt att få 50% av boendet enligt samblagen, då varken hon eller jag har påbörjat en bodelning inom 1 år efter det att hon flyttat ut?
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad säger lagen?Reglerna om samboskap finner vi i sambolagen (2003:376), hädanefter refererad till som SamboL. När ett samboförhållande upphör som följd av att de exempelvis flyttar isär ska en bodelning ske ifall någon av samborna begär detta. I denna bodelning ska samboegendom ingå. (2 § och 8 § SamboL.) Samboegendom är sådan egendom och bostad som införskaffats för gemensamt bruk av samborna eller någon av dem. (3 § SamboL.) Ifall ingen av samborna begär en bodelning inom 1 år efter det att samboförhållandet upphör går rätten till bodelning förlorad. (8 § SamboL.) Dock kan samborna komma överens gemensamt om att göra en bodelning efter att tidsfristen löpt ut. SammanfattningSvaret på din fråga är att enligt sambolagen har du förlorat din rätt till bodelning av samboegendomen eftersom varken du eller din tidigare sambo begärt bodelning inom tidsfristen på 1 år. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline! Mvh,

Ska jag som blivande sambo dela på lån, amortering etc trots att jag inte äger bostaden?

2020-09-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vi flyttar ihop, min blivande sambo betalar bostaden, en Brf, han står för kontantinsats och lånen. Min fråga är, hur fördelar vi kostnaden? Min blivande sambo anser att jag ska betala lika mycket som honom av ränta, amorteringen och avgiften, jag anser att då han står för lånen, insats, amorteringar är det ett sparrande för honom. Sambon anser att han satsar sina pengar i insatsen och får ingen ränta på pengarna, jag anser att värdestigningen är hans ränta. Om vi separerar, avlider får han vinsten vid försäljning - jag får ingenting.Vi kunde inte reda ut detta, och köp på gång, hoppas ni kan hjälpa oss
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Till att börja med är det viktigt att ni reder ut sådant innan ni köper något gemensamt, därför är det bra att du ställer frågan! Det låter som att han ska köpa en bostadsrätt för gemensamt bruk. Därav kommer sambolagens regler tillämpas vid erat dödsfall/separation gällande bostaden. Du kan bli inskriven som delägare hos Lantmäteriet genom t.ex. att han skänker 50 % av bostadsrätten i ett gåvobrev eller att du köper halva bostaden. I 3 § SamboL anges att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Detta innebär att även en bostad som endast ena sambon förvärvat för egna medel utgör samboegendom om den förvärvats för gemensam användning. Alltså kommer värdet av bostadsrätten att fördelas lika mellan er, trots att du inte står som faktiskt ägare. Det går att avtala bort sambolagen i ett samboavtal om båda parter skulle vilja detta.Giltig gåvaFör att din sambo ska kunna skänka halva bostadsrätten till dig ska ett gåvobrev upprättas. Det är oerhört viktigt att formkravet för ett gåvobrev uppfylls för att det överhuvudtaget ska vara giltigt. Gåvohandlingen måste därför vara skriftlig, underskriven av gåvogivare och gåvotagare, innehålla uppgift om vilken bostadsrätt gåvan rör, samt innehålla en förklaring från din sambo som gåvogivare att han vill överlåta bostadsrätten till mottagaren av gåvan. Om ni därefter ska dela på lånet räcker det med ett samboavtal. Sälja halva husetEtt alternativ för er är att du köper del av bostadsrätten t.ex 50 %. Detta skulle leda till att ni båda äger huset 50 % vardera och vid försäljning skulle ni också få 50 % vardera, d.v.s. ni delar på vinst/förlust. När man säljer bostadsrätt upprättar man ett överlåtelseavtal. Överlåtelseavtalet måste innehålla detta enligt 6 kap. 4 § bostadsrättslagen (BRL) :* Handlingarna ska vara skriftliga och undertecknade av både köpare och säljare* Det ska tydligt framgå vilken bostadsrätt kontraktet gäller och överenskommet pris* Uppgifter om säljare och köpare ska finnas med* Kontraktet behöver vara daterat* Om du som säljer är eller har varit gift, sambo eller registrerad partner kan det krävas samtycke från din sambo/make/maka/partnerÖverlåtelseavtalet brukar också tala om vilka villkor som gäller för affären – det vill säga detaljer som du och köparen kommit överens om. Till sist brukar dokumentet och namnteckningarna bevittnas av två personer.Vidare ska även bostadsrättsföreningen underrättas om överlåtelsen och få ta del av överlåtelsehandlingen, se 9 kap. 10 § BRL. Det kan även nämnas att den som övertar en bostadsrätt ska bli, om denne inte redan är, medlem i bostadsrättsföreningen, se 6 kap. 1 § BRL. Sammanfattningsvis har du delvis rätt i att det är han som kommer stå som ägare då det är han som köper den, men du har fortfarande rätt till värdet av bostadsrätten om ni skulle separera. Därför blir det rättvist att ni delar på amorteringen och räntan. Viktigt är dock att ni skriver ett samboavtal angående lånen+ räntan och även andra krav som ni har på varandra, så att ni har ett underlag ifall ni skulle bli oense i framtiden. Om ni behöver hjälp med att skriva ett juridiskt korrekt samboavtal kan ni maila natasha.fathifard@lawline.se för offert.Jag hoppas du har fått svar på dina frågor, återkom annars gärna.Önskar dig en trevlig dag!Med vänlig hälsning,

Skillnad mellan sambo och giftemål gällande arv

2020-09-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |hej jag har en fråga, har varit sambo med en kvinna i 7 år ,hon har ett vuxet barn och jag två vuxna.Är det någon fördel för oss om vi gifter oss.hälsningar Hans Höglin
Andrea Vrcic |Särkullbarn ärver alltid efter sin förälder enligt Ärvdabalken, och därmed spelar det ingen roll om föräldern är gift, sambo eller ensamstående, se här.. Alla särkullsbarn har rätt till sin arvslott även om ni gifter er. Vid giftemål blir förändringen endast hur stort arv som särkullbarnen har rätt till. Som sambor krävs för det första ingen bodelning när samboförhållandet upphör, detta sker bara på begäran av någon av parterna (se här). I ett samboförhållande där ingen bodelning sker tillfaller all egendom den part som äger den. I detta fall skulle särkullbarnen ärva allt som dennes förälder äger. Skulle en bodelning ske delas det därmed lika på egendomen och då ärver särkullbarnen bara av den del, den kvarlåtenskap, som föräldern har rätt till efter bodelningen. Detta blir även fallet om ni är gifta men då ska en bodelning ske och ingen begäran krävs. Ytterligare en skillnad på om ni gifter er eller inte är vad som kommer att ingå i en eventuell bodelning vilket sedan påverkar storleken på arvet för särkullbarnen då de ärver det föräldern får ut i bodelningen. I samboförhållanden delar man på gemensam bostad och gemensamt bohag, se sambolagen här. Det kan vara bra att skriva ett testamente om specifika föremål eller det som den ena partnern äger om ni inte gifter er om äganderätten bara står på ena parten men ni vill dela på det specifika föremålet. Sammanfattningsvis så kommer alltså särkullbarnen att ärva, den stora skillnanden om ni gifter er är att de troligtvis kommer att ärva en mindre del då de bara ärver det som tillfaller sin förälder efter en bodelning och i ett äktenskap ingår mer egendom i en bodelning än i en eventuell bodelning i ett samboförhållande.

Synnerliga skäl för övertagande av bostad - sambo

2020-09-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |vilka synnerliga skäl kan finnas till att en sambo som inte betalat för en gemensam bostad och som skrivit samboavtal på detta ska få behålla en bostad vid separation? I detta fall har parten som inte ska betala för den gemensamma bostaden barn sedan innan, spelar sådant in?
Paulina Asplund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att den ena sambon inte äger någon del av den gemensamma bostaden, att det finns samboavtal och att du undrar om det ändå är möjligt för denna sambo att ta över bostaden vid en separation. Frågan regleras av sambolagen (SamboL) och utreds vidare nedan.Vad är samboegendom? När ett samboförhållande upphör och någon av parterna begär det ska enligt 8 § SamboL deras samboegendom fördelas mellan dem genom bodelning. Enligt 3 § SamboL utgörs samboegendom av bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk. Om samborna har skrivit ett samboavtal som säger att viss egendom inte ska vara samboegendom vid bodelning blir detta gällande enligt 9 § SamboL. Som huvudregel gäller alltså att om ett samboavtal har skrivits som säger att den ena sambon ska ha rätt till bostaden vid en bodelning så gäller detta. Vad krävs för att en sambo ska få behålla bostaden? Ett undantag till vad som skrivits ovan är möjligheten till övertagande av bostad i vissa fall, som regleras av 22 § SamboL. Observera att regleringen endast gäller för hyresrätt och bostadsrätt, om bostaden är fast egendom (hus) så är ett övertagande alltså inte möjligt. Denna bestämmelse riktar in sig på situationen du beskriver, dvs. att den ena sambon äger bostaden, att bostaden inte utgör samboegendom och att den andra sambon vill ta över bostaden. Enligt 22 § 1 st. SamboL kan den sambo som enligt samboavtalet inte har rätt till bostaden ändå få ta över denna under två olika omständigheter: 1. Om den sambo som vill överta bostaden har sambornas gemensamma barn i huvudsak boende hos sig och om sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.ELLER 2. Om sambon inte har några gemensamma barn boende hos sig men det finns andra synnerliga skäl (vilket är ett högre krav än vad som krävs för punkt 1 ovan)Nu förstår jag din fråga som att sambon som i ditt fall vill ta över bostaden har barn men att dessa inte är gemensamma, vilket gör att punkt 2 ovan blir tillämplig. Frågan blir då vad "synnerliga skäl" kan vara, ledning för att tolka detta kan hämtas av hur frågan tidigare har bedömts av domstolarna och av förarbeten till sambolagen. Det krävs till att börja med att den sambo som vill överta bostaden har ett betydligt större behov av denna än den andra sambon, att det av olika anledningar kan vara mycket svårt för personen ifråga att få tag i bostad på annat sätt (exempelvis på grund av sjukdom, ekonomiska svårigheter, osv.). Även ett samboförhållandes längd kan spela in vid bedömningen, ett längre förhållande talar starkare för ett övertagande. Om den sambo som vill överta bostaden har egna barn som bor hos sig kan det vara en faktor att ta hänsyn till, om inte också den andra sambon är i samma situation. Även att sambon som vill överta bostaden är gravid med sambornas gemensamma barn kan enligt förarbetena räknats som synnerliga skäl. Jag kan inte exakt säga vad som krävs för att uppnå synnerliga skäl i ditt fall, eftersom jag inte har så mycket information att gå på. Detta blir en fråga för domstolen att avgöra om anspråk om övertagande av bostaden framställs. Sammantaget kan jag dock konstatera att om inga gemensamma barn finns så krävs det starka skäl för att ett övertagande ska bli aktuellt. Angående att framställa anspråk och ersättning till den andra sambonOm man kommer fram till att det faktiskt föreligger synnerliga skäl bör det observeras att enligt 22 § 2 st. SamboL ska anspråk på övertagande framställas inom ett år efter att samboförhållandet upphörde. Om sambon som vill ta över bostaden har flyttat ut ur densamma gäller istället att anspråk ska framställas senast tre månader efter flytten. Enligt 22 § 3 st. SamboL ska den sambo som får rätt att överta bostaden även ersätta den andra sambon antingen genom att betala bostadens värde eller genom att avstå från annan egendom i bodelningen. Detta beror såklart av hur mycket bostaden är värd. SammanfattningsvisJag kan inte säga exakt vad som krävs för att uppnå synnerliga skäl för övertagande i ditt fall. Att den sambo som vill överta bostaden har egna barn som är stadigvarande boende hos denne är något som kan spela in vid bedömningen. Det beror från fall till fall och sambornas behov av bostaden ska vägas mot varandra. Synnerliga skäl är dock ett högt ställt krav och det ska mycket till för att nå upp till detta. Jag hoppas att du fått lite klarhet i frågan av mitt svar, annars är du varmt välkommen att kontakta oss igen! Med vänliga hälsningar

Hur blir det med det jag investerar i min sambos hus om vi går isär?

2020-09-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag har blivit sambo med en man som redan innan äger sitt hus. Hur blir det när jag i samband med renovering och nya inköp "investerar" i fastigheten? Om vi mot all förmodan skulle gå skilda vägar i framtiden tänkte jag mest på. Är det bättre att jag köper in mig som delägare i fastigheten? Eller giftermål?Tacksam för svar!Mvh
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det förhållande din fråga handlar om regleras av sambolagen (SamboL) och äktenskapsbalken (ÄktB). Svaret på din fråga är att du troligtvis inte har någon rätt till nya inköp och/eller "investeringar" i fastigheten som är din sambos utan att vidta några åtgärder. Det baseras på att den samborättsliga lagstiftningen endast tar med en bostad som "förvärvats för gemensam användning" (3 § SamboL), vilket ju inte skett i ert fall då din sambo ägde huset innan ni träffades, samt på s.k. praxis från Högsta domstolen där liknande frågor prövats.Om du vill gå in som delägare i fastighetenAtt gå in som delägare i fastigheten är möjligt. Om du vill gå in som delägare i fastigheten behöver det ske en överlåtelse av den del som du ska överta. Detta kan ske genom köp eller gåva. Av din fråga tolkar jag det som att du vill köpa dig in i fastigheten. Det ni behöver få klart för er då är hur stor andel du ska köpa, och därmed äga. När ni bestämt detta behöver ni upprätta en överlåtelsehandling (vid köp blir det ett köpeavtal), för denna kan ni ta hjälp av en jurist om ni vill.SamboavtalOm du skulle gå in med en annan andel än 50 %, dvs. hälften, i fastigheten kan det också vara bra att tänka på ett samboavtal. Ett samboavtal kan vara till för att avtala bort sambolagens regler om bodelning, som föreskriver en hälftendelning, vilket t.ex. kan användas för de fall då man vill ta med sig lika mycket ut som man går in med (9 § första stycket SamboL).GiftermålAtt gifta er är också ett alternativ. Då blir huset tillsammans med dess "innehåll" (möbler osv) s.k. giftorättsgods, vilket ingår i en bodelning vid en eventuell skilsmässa (9 kap. 1 § ÄktB). På så sätt får du ju del av din investering. Här ska dock noteras att om huset är behäftat med en föreskrift om att det ska utgöra enskild egendom så är det inte giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB).Behöver du hjälp av en jurist för att upprätta en överlåtelsehandling hjälper Lawline dig gärna, ta kontakt via följande länk: https://lawline.se/bokaHoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,