Visst får jag behålla all enskild egendom när min sambo har avlidit?

Min sambo dog och vi skrev samboavtal, vi skrev också i samboavtalet att vissa saker (dessa saker har jag som bilaga med foto och underskrift till samboavtalet), inte skulle ingå i samboegendomen och skulle vara min enskilda egendom. Jag bodde kvar i lägenheten i 1 månad efter att min sambo dött, men sen blev jag tvungen att flytta. Jag tog med mig min enskilda egendom som jag har papper på. Nu blir jag anklagad av bröstarvingarna att jag tömt dödsboet och att detta är straffbart. De mer eller mindre anklagar mig för att ha stulit från dödsboet. Jag har ju inte tömt dödsboet utan bara tagit min enskilda egendom som jag har papper på. Bröstarvingarna var ju inte närvarande när jag flyttade. Men jag sa till flera av dem att jag hade papper på mina saker. Min enskilda egendom ingår ju inte i dödsboet och jag blev ju tvungen att flytta av personliga skäl. Jag har inte heller begärt bodelning, men däremot tog jag en soffa och byrå. Och det var väl fel. Men jag har lämnat möbler kvar och diskmaskin och tv. Nu kräver bröstarvingarna att jag ska skicka samboavtal med bilagor till dem. Var de tvungna att närvara och kontrollera att det jag tog med mig var min enskilda egendom? Jag vet att man inte får röra dödsboet, men min enskilda egendom måste jag väl få röra? De sakerna ingår ju inte i dödsboet eller i samboegendom.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är sambolagen och nedan lagparagrafer är hänvisningar till den nyss nämnda lagen om ingenting annat anges,

Ett samboförhållande upphör, föga förvånande, om någon av samborna avlider, 2 § 1 st. 3 p. och enligt 8 § 1 st. gäller att när ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. I lagrummets andra stycke anges vidare att begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Om samboförhållandet upphör genom att en sambo avlider eller om en sambo avlider inom ett år från det att samboförhållandet upphörde ska dock begäran framställas senast när bouppteckningen förrättas.

Men eftersom du inte har begärt någon bodelning innebär det att det står dig och dödsboet efter din sambo, vilket företräds av dennes bröstarvingar, fritt att bestämma hur samboegendomen ska fördelas. Och det görs lämpligen genom en informell förhandling. Det ska dock noteras att det endast är sambornas gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom och under förutsättning att egendomen har förvärvats för gemensam användning och inte utgör någons enskilda egendom, 3 §. Med bohag avses föremål som soffor, bord, köksgeråd och annat dylikt, vilket innebär att bilar, båtar, kontanter, värdepapper, konst m.m. inte kommer att bli föremål för någon bodelning. Märk väl att sambor, precis såsom har skett här, får avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Genom ett nytt avtal får de även ändra på vad som tidigare överenskommits. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av båda parter och om formkraven inte är uppfyllda blir överenskommelsen ogiltig, 9 §. Men jag utgår ifrån att formföreskrifterna har iakttagits av dig och din framlidne sambo.

Att bröstarvingarna nu anklagar dig för att ha tömt dödsboet framstår som lite väl drastiskt. Såvitt jag kan bedöma och utifrån din ärendebeskrivning finns ingen rättslig grund för deras antagande. Påståendet om det förövade tillgreppsbrottet (exempelvis stöld, förskingring etc.) måste självfallet även kunna ledas i bevis. Däremot går det möjligen att kritisera dig för att du godtyckligt tog med dig soffan och en byrå. Dessa torde utgöra en del av bohaget, men huruvida sakerna också utgjorde samboegendom är för mig ovisst eftersom det är omöjligt (för mig) att veta exakt när möblemanget införskaffades. Men generellt gäller att vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Endast om förvärvet har skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts kan det ibland anses ha skett för att egendomen skulle användas gemensamt. Det avgörande blir helt enkelt om avsikten med förvärvet har varit att egendomen skulle nyttjas tillsammans, se prop. 1986/87:1, s. 257.

När det gäller bostaden har jag svårt att avgöra om den har något verkligt förmögenhetsvärde eller endast ett s.k. bruksvärde, dvs. om lägenheten är (var) en bostadsrätt eller hyresrätt. Givet den information som finns tillgänglig i nuläget och med tanke på att du bara valde att lämna bostaden samt helt utan att senare ha framställt en begäran om bodelning misstänker jag att det sannolikt rör sig om en hyresrätt. Min bedömning är därför att du har fog för din uppfattning. Den egendom som omfattas av samboavtalet och som utgör din enskilda egendom är din och ingen annans. Spörsmålet avseende soffan och byrån kan dock behöva hänskjutas till en förhandling. Beroendet på värdet kan det naturligtvis vara skäligt att låta dig behålla dessa mot bakgrund av att du lämnade övriga möbler, diskmaskin och en tv. Emellertid är det utan ingående kunskaper om alla för ditt ärende relevanta omständigheter svårt att göra en adekvat analys. Det kan mycket väl också vara så att du faktiskt bör begära en bodelning med risk för att annars gå miste om en del pengar och/eller annan egendom. Men det beror återigen på egendomens marknadsvärde.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”