Samboavtal formkrav

Hej!

När vi flyttade till annan bostadsrätt 2015 skrev vi ett samboavtal. Nu har vi blivit tveksamma om det är korrekt utformat.

Samboavtal börjar med våra fullständiga

namn,adress, personnummer.

Följande är ikryssat: Sambolagens bodelningsregler ska inte tillämpas.

"Maria som står som ägare för Br....(Adress) är också den som får full rätt för bostaden om samboförhållande upphör.

Martin har därför ingen rätt att kräva någon del av bostaden/vinst m.m.

Slutligen: Signatur, namnförtydligande och datum."

Är det tillräckligt tydligt/juridiskt riktigt att Maria kommer att ha full tillgång till bostaden efter eventuell separation? Måste vittnen närvara och skriva på vid upprättande av samboavtal? Vill också tillägga att vi har barn (gemensamma) ihop.

Tack på förhand!

Hälsn M

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samboavtal

Sambolagen reglerar vissa delar av förhållandet mellan två sambor. För att anses som sambor och därmed omfattas av lagen förutsätts att två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande med gemensamt hushåll samt att ingen av dessa är gift (1 § sambolagen).

Lagen är till stor del dispositiv, vilket innebär att delar av den, genom avtal, kan avtalas bort (s.k. samboavtal). Det är samboegendomen mellan samborna som regleras. Genom detta kan avtalas att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen.

Samboegendom

Samboegendomen utgörs av det gemensamma bohaget och bostaden om denna förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Undantag görs för sådan egendom som en av samborna fått genom gåva, testamente, arv eller sådan egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål av den ena sambon (4 och 7 § sambolagen).

Samboavtalets formkrav

Ett samboavtal får upprättas innan eller under ett samboskap. Uttrycker avtalet bägge parters gemensamma vilja, blir avtalet giltigt genom att detta upprättas (1) skriftligen samt (2) undertecknas av båda sambor (9 § sambolagen). Ett krav på vittnen finns inte.

Så länge den gemensamma viljan tydligt går att utläsa av kontraktet är kravet på tydlighet uppfyllt. Viktigast är att parterna kontrollerar med varandra vad de anser att överenskommelsen innebär och förtydliga detta så långt som möjligt i kontraktet. Ju mer detaljerat desto bättre.

Under samboskapet får nytt avtal upprättas och ersätta det tidigare (9 § sambolagen).

Övertaganderätten som inte går att avtala bort

Viktigt att konstatera är att man genom ett samboavtal inte kan avtala bort 22 § sambolagen, vilket innebär att i de fall den gemensamma bostaden ägs enbart av den ena sambon och bostaden inte förvärvats för gemensamt bruk eller annars inte utgör samboegendom så har den andra sambon, trots detta, rätt att överta bostaden när samboförhållandet upphör om denna sambon bäst behöver den. En sådan övertaganderätt gäller, om samborna har gemensamma barn, enbart om det med hänsyn till omständigheterna i fallet anses skäligt.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Du kan boka en tid med vår juristbyrå HÄR eller ringa oss för att få mer information.

Vänligen,

Erika JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning