Spelar det någon roll vem som har köpt bohag för gemensamt bruk?

FRÅGA
Hej jag och min sambo skall skilja oss och vi äger ett hus tillsammans (50%) var. Vi har köpt möbler och prylar till vårt gemensamma boende en del har jag köpt för egna pengar som kommer att delas och en del har köpts via hans företag. Han menar att det som hans företag har köpt (trots att det har varit för gemensamt bruk) Inte kommer att bodelas just eftersom att hans företag har betalat för dessa möbler. Hur fungerar det? Är det en rättvis fördelning? Vad gäller?
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att du och din sambo ska upphöra att vara sambos och att ni är oeniga kring hur visst bohag ska fördelas. Bohaget i fråga har anskaffats för gemensamt bruk, men din sambo hävdar att bohaget ska tillfalla honom eftersom hans företag har betalat för det. Det är oklart huruvida din sambo äger företaget och har köpt möblerna via det, eller om du menar att han jobbar för ett företag där han själv inte har delägarskap. För att svara på din fråga redogör jag för reglerna kring samboegendom och gör sedan en bedömning av din situation. Din fråga är familjerättslig och behandlas i Sambolagen (SamboL).

Bohag som har anskaffats för gemensamt bruk

Vid en bodelning mellan sambor fördelas samboegendomen mellan samborna, och precis som du säger består samboegendom enligt 3 § SamboL av bl.a. bohag som har förvärvats för gemensam användning. Vad som utgör bohag för gemensam användning specificeras i 4, 6 och 7 §§ SamboL. Av 6 § SamboL följer vad som menas med sambors gemensamma egendom, nämligen möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Detta begränsas dock i 7 § SamboL till att bara gälla gemensamt bohag som inte huvudsakligen används för fritidsändamål. En begränsning av vad som utgör gemensamt bohag görs i 4 § SamboL, där det framgår att egendom inte är samboegendom om egendomen erhölls genom gåva, arv eller testamente och det av givaren, vid gåvotillfället eller annars i testamente, framgår att egendomen ska vara sambons enskilda. Gåva eller arv som inte följer med en sådan förordning om att det ska vara sambons enskilda egendom, är således i regel att betrakta som samboegendom om den används gemensamt.

Bedömning av din situation: Bohaget har förvärvats för gemensam användning

Du beskriver att visst bohag anskaffades via din sambos företag. Som sagt kan detta ordval tolkas på olika sätt, nämligen antingen att din sambo genom sitt företag köpte bohag till er eller att ett företag han jobbar för har köpt bohag till honom. Detta borde egentligen inte spela någon roll, men är ändå värt att påpeka.

Oavsett vilken relation som din sambo har till företaget, anser jag att det är fråga om att möblerna, som företaget har köpt, innebär uttag ur verksamheten och att han därför har erhållit skattepliktiga förmåner som i princip kan likställas med lön. Under sådana förhållanden har bohaget inte anses varit gåvor från företaget, utan snarare utbetalningar av inkomst som tillhör inkomstslaget tjänst. 4 § SamboL kan alltså inte hjälpa oss att avgöra den här frågan. Däremot uppfylls ordalydelsen i 3 § SamboL eftersom din sambo, oavsett ställning till företaget, har förvärvat bohaget och ni därefter har använt det tillsammans. Därmed borde syftet om gemensamt brukande vara uppfyllt. Bohaget som har köpts via din sambos företag borde därför ingå vid en bodelning mellan er. Jag ska tillägga att detta är ett tämligen ovanligt fall av inköp av bohag med ett icke-uppenbart svar, varför det är möjligt att en domstol skulle kunna göra en annan bedömning.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3061)
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?
2022-01-17 Samboavtal formkrav
2022-01-14 Får min dotters sambo rätt till lägenheten jag köpt med henne?
2022-01-14 Vem får bilen? – Sambolagen

Alla besvarade frågor (98495)