Faderskapsutredning

2012-08-27 i Faderskap
FRÅGA |Hade besök av en delgivningsman som letade efter min dotters pappa. Är jag tvungen att delge mannen detta? Idag är han sambo med en annan kvinna, men har anmält att han är inneboende hos henne. Vår dotter bor där varannan vecka. Kan jag anmäla att han är sambo men inte inneboende? Vad innebär detta för honom. Tacksam för svar
Cecilia Lindström |Hej! Enligt 2 kap 1 § Föräldrabalken är socialnämnden tvyngen att utreda vem som är far till barnet, de gör detta genom att bland annat enligt 2 kap 4§ inhämta upplysningar från modern. Om de inte får upplysningar från dig kommer de gå vidare och söka upplysningar från andra personer mm, detta följer av att de enligt 4 kap 7 § inte får lägga ner en utredning förrän det visat sig helt omöjligt att fastställa vem som är far eller liknande. Så mitt svar på första frågan är att du inte är tvyngen att delge mannen detta, du är inte heller _tvyngen_ att berätta för socialnämnden, men det försvårar enbart deras utredning óch leder till att de tvingas gå vidare med den. Du behöver inte på något sätt förklara eller anmäla hans boendesituation, det har ingen betydelse för faderskapsutredningen. Att personen i fråga blir fastställd som far får självklart familjerättsliga betydelser, frågor om t.ex. vårdnad och underhåll blir aktuella. Enligt 6 kap 3 § Föräldrabalken kommer dock vårdnaden tillfalla dig då ni inte var gifta med varandra vid tillfället för födslen? Enligt 7 kap 2 §, samma lag, är en förälder som inte har vårdanden om ett barn skyldig att betala underhåll efter förmåga. Vårdnads och underghållsfrågor är relativt komplicerade och beror mycket av vad fadern och modern i fråga vill ha, (yrkar på) så hör gärna av dig igen om dessa frågor skulle uppkomma.

Faderskapstalan genom socialnämnden

2012-06-30 i Faderskap
FRÅGA | Hej! Jag fick nyss barn med en kille som bor på ett stödboende och har gått på maria ungdom för att han drack för mycke. Han umgås med en kompis som röker på väldigt ofta och har har ett hemskt humör mot mig och säger väldigt dumma saker. Va kan han göra om jag inte bekräftar faderskapsintyget? kan han gå till domstol om delad vårdad fast de inte står på papper att han är pappan?
Sofia Linder |Hej. Tack för din fråga. Om du inte medverkar till en faderskapsbekräftelse kan pappan till ditt barn försöka få faderskapet fastställt genom dom. Pappan till ditt barn kan inte föra talan själv i målet men det han kan göra är att vända sig till socialnämnden och få den att väcka talan. Socialnämnden är skyldig att utreda vem som är pappa till ett barn enligt 2 kapitlet 1 § föräldrabalken och kan ta till DNA-undersökning om det krävs. Svaret på din fråga blir alltså att om pappan till ditt barn vill ha faderskapet fastställt är det också troligt att det blir så. Vänliga hälsningar, Sofia Linder Länk till föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381.

Avtal om faderskap och faderskapets skyldigheter vid donation av spermier

2012-05-13 i Faderskap
FRÅGA |Min vän har frågat mig om jag vill ställa upp och ge henne ett barn, donera sperma helt enkelt. Min fråga är, kan man avtala bort barnets rätt att ärva mig eller att göra 'anspråk' på mig som far, eller mammans möjligheter att ställa krav på mig som far?
Johan Corell |Hej! Jag tolkar din fråga som att det handlar om _privat insemination_, dvs. insemination utanför den statliga sjukvården och utanför reglerna i 6 kap. lag om genetisk integritet. Vad gäller faderskapet och de skyldigheter som följer av ett faderskap så kan de _ej_ avtalas bort. Detta innebär att om kvinnan blir gravid genom den privata insemination så kan du som givare fastställas som fader till barnet genom dom, se 1 kap. 5§ föräldrabalken (FB). Detta gäller dock inte om kvinnan är gift eller sambo med en man som lämnat ett giltigt samtycke till inseminationen, eftersom den mannen då anses vara barnets fader, se 1 kap. 6§ FB. Om det inte finns ett giltigt samtycke kan du enligt tidigare paragraf förklaras vara barnets far och blir då underhållskyldig för barnet, se 7 kap. 1§ FB. Om du inte bor tillsammans med barnet så har barnet rätt till umgänge enligt 6 kap. 15§ FB. Barnet kommer också ärva dig och barnets laglott kan ej testamenteras bort. Hoppas det gav svar på din fråga. Lag om genetisk integritet - https://lagen.nu/2006:351 Föräldrabalken - https://lagen.nu/1949:381 Med vänliga hälsningar

Upphävande av faderskap

2011-09-28 i Faderskap
FRÅGA |Hej jag undrar om man kan frånsäga sig ett faderskap (i samråd med barnet) eller om barnet kan, i samråd med fadern där båda är överens få ett faderskap ogiltigförklarat eller upphävt?
Linn Torstensson |Hej och tack för din fråga! Regler om faderskap återfinns i Föräldrabalken (FB). För att ett faderskap ska upphävas krävs en dom från domstolen där barnet har sin hemvist, FB 3:3. Detta kan ske genom att fadern eller barnet väcker talan om upphävande av faderskapet, se FB 3:1 och 3:2. Det är alltså genom att väcka talan i domstol som hävning av faderskap kan ske. Länk till Föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381 Med vänlig hälsning,

Hävande av faderskap

2012-08-20 i Faderskap
FRÅGA |Har en bekant som är väldigt gammal. Han skrev på för ett faderskap i unga år trots att han inte själv tror att han är far till barnet, bara för att slippa allt "trubbel". Han vill inte göra ett DNA test. Kan hans fru göra det nu när han lever, och/eller är det möjligt att göra vid eventuell bortgång?
Victoria Nilsson |Hej! Ett faderskap hävs genom dom från domstol, 3:3 Föräldrabalken (FB). När fadern lever är det endast han och barnet som har rätt att väcka en sådan talan, 3:1 & 3:2 FB. Det är således inte möjligt för faderns fru att väcka en talan om hävande av faderskapet. Om fadern är avliden kan hans fru eller arvingar under vissa förutsättningar väcka talan om hävande av faderskapet, 2:1 FB. För det första krävs att fadern inte varaktigt sammanbott med barnet. För det andra krävs det att fadern inte har bekräftat faderskapet. Det innebär att fadern inte ska ha agerat som om det vore hans barn. Den faderskapsbekräftelse som fadern skrivit på borde kunna anses vara en sådan bekräftelse, trots att fadern hade vetskap om att barnet kanske inte var hans. I sådana fall har inte frun någon talerätt. Föräldrabalken hittar du här: https://lagen.nu/1949:381 Vänliga hälsningar,

Fastställande av faderskap

2012-06-18 i Faderskap
FRÅGA |Jag har aldrig haft möjlighet att träffa min pappa. Bara telefonsamtal. Har en halvsyster, som jag också bara har pratat med i telefon. Nu fick jag veta att han dog 2009, och att min farfar dog i januari. Nu har min faster hittat mig och vill att jag ska vara med i bilden om arvet av farfar. Min pappa fanns inte med på födelseattesten, men på dopsattesten. Först nekade han till faderskapet, men sen ändrade han sig och betalade underhåll till min mamma i 18 år. Men vi hittar inga skrivna papper där han godkänner faderskapet. Räcker inte underhållsbidraget som bevis?
Ingrid Faxing |Hej, Om de var gifta när du föddes eller om han är bokförd som din far så räcker det som bevis om faderskap 1 kap. 1§ föräldrabalken (FB) [https://lagen.nu/1949:381]. Var de inte gifta när du föddes och han inte är bokförd som din far kan du vända dig till socialnämnden som ska utreda faderskapet enligt 2 kap 1§ FB. Socialnämnden kan då föra tala om faderskapet i domstol. Genom DNA-analys eller dylik kan faderskapet sedan fastställas, 1§ lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap (https://lagen.nu/1958:642) samt 2 kap. 5§ FB. Enligt praxis räcker det dock att din mor under sanningsförsäkran uppger att han var din far för att detta ska kunna fastställas. Det faktum att din far betalat underhåll till dig styrker även bevisningen för att han faktiskt var din fader. Om domstolen ändå inte kan fastställa att han verkligen var din fader kan du, enligt praxis från hovrätten, T 221-08, begära en genetisk undersökning som visar om du och hans andra barn har samma far eller inte.

Faderskapsutredning efter faders död

2012-01-31 i Faderskap
FRÅGA |Hej, jag undrar hur man lättast går tillväga då det vid en mans död enligt papper visat sig att han utöver den bröstarvinge alla visste om har ett barn från ett tidigare äktenskap. Han har på 50 talet gift sig två månader innan barnet föds, därmed pga giftomålet presumerats vara fader antar jag. Då det nu verkar ytterst tveksamt om barnet verkligen skulle vara hans undrar jag hur man nu efter hans död lättast går tillväga för att reda ut detta innan arvskifte görs?
Linn Torstensson |Hej och tack för din fråga! Faderskapsfrågor regleras i Föräldrabalken (FB). Precis som du uppmärksammat presumeras maken till modern vara far till barnet, FB 1 kap 1 §. När nu den presumerade fadern avlidit kan en av de taleberättigade arvingarna väcka talan om att faderskapet ska hävas i enlighet med FB 3 kap 1 §. Detta förutsätter att barnet inte varaktigt sammanbott med fadern samt att fadern inte bekräftat faderskapet. På det sättet blir faderskapsfrågan utredd och sedan kan arvsskiftet göras med utgångspunkt i resultatet. Länk till Föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381 Med vänlig hälsning,

Talerätt vid fastställande av faderskap

2011-07-13 i Faderskap
FRÅGA |Jag och min förra tjej har en son på 7 månader. När han föddes var min tjej gift på pappaer(barn inom äktenskap)så det står en annan man som pappa i papprena. Skilsmässan mellan dom vart klar 10 dagar efter han föddes. Jag och min son har gjort dna prov, och jag är hans pappa. Vi har nu varsinna boenden mamman och jag och hon andvänder honom imot mig för att jag inte har nån juridisk rätt till honom innan det första faderskapet upphävs via domstolen. Hur kan jag maktlösa pappa göra om inte mammam är arbetsvillig att upphäva det gamla och fastställa mitt nya. (mannen som hon var gift med finnss tydligen i utlänskt fängelse och går inte att få tag på) Familjerätten säger att bollen ligger hos mamman. Men pojken blir lidandes utav det :/ Mvh
Lina Radovic |En man som anser sig vara ett barns far har ingen rätt att väcka talan om fastställande av faderskapet. Du kan däremot kontakta socialnämnden i din kommun och förklara situationen. Socialnämnden kan väcka talan vid domstol för barnets räkning om modern inte är samarbetsvillig. 2 kap. 1 § FB och 3 kap. 5 § FB, se https://lagen.nu/1949:381