FrågaFAMILJERÄTTFaderskap18/05/2014

Faderskap efter privat insemination

Min fru (jag är man) är gravid efter insemination i egen regi. Donatorn är vår gemensamma vän. Vad krävs för att jag ska bli juridisk förälder till detta barn och att det inte har några rättigheter från donatorn (exempelvis arv)? Jag har samtyckt till inseminationen, måste detta göras skriftligt? Kan jag förlita mig på faderpresumtionen eller måste jag göra en närståendeadoption för att bli juridisk förälder? Barnet kan komma ett se asiatiskt ut då donatorn är av asiatiskt ursprung, kan faderskapspresumtionen sättas ur spel på grund av det och hur gör vi i så fall för att jag ska bli juridisk förälder och att donatorn inte kommer att ha några juridiska skyldigheter?

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

Frågan om faderskap behandlas i Föräldrabalken som du hittar https://lagen.nu/1949:381. 

Precis som du säger gäller när ett gift kvinna föder ett barn en presumtion om att hennes make är barnets far, FB 1:1. Föräldraskapet fastställs så att säga automatiskt och ingen närmare utredning behöver göras, utan det antas helt enkelt att maken är barnets far om inget annat framkommer. Den här huvudregeln gäller även er, och du kommer att ses som barnets far enligt 1:1 så länge ingen klandrar faderskapet.

Det finns dock en bestämmelse i FB 1:2 2 p. som säger att rätten kan förklara att mannen i äktenskapet inte är far till barnet om ”det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader”. Här kan alltså den omständigheten att barnet har ett helt annat utseende än mannen i äktenskapet falla in. Men i fall som rör just insemination finns det en regel i FB 1:6 som säger att om maken i äktenskapet har lämnat samtycke till en insemination, och det är troligt att barnet har avlats genom denna, så ska mannen i äktenskapet (det vill säga du i detta fall) anses vara far till barnet. Den här regeln gör alltså att du som har lämnat samtycke kommer att anses vara barnets far, även om barnet har ett annat arvsanlag än du, och regeln i FB 1:2 2p kommer inte att bli aktuell. Regel i 1:6 har egentligen tillkommit till skydd för barnet, så att mannen som lämnat samtycket inte långt efter barnets födsel skall kunna ”komma undan” faderskapet genom att hävda att han inte är barnets riktiga far, med stöd av till exempel 1:2 2p.

Det här innebär att du både juridiskt sett fullt ut kommer att ses som barnets far. Donatorn kommer inte att ha några juridiska rättigheter eller skyldigeter gentemot barnet. Regeln gäller även om donationen skett i egen regi. Gällande samtycket är ett muntligt samtycke tillräckligt, men för barnets säkerhet rekommenderar jag att du dokumenterar ditt samtycke även skriftligt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar er lycka till med föräldraskapet!

Andrea KaalhusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000