Jag har ensam vårdnad av mitt barn, vem får vårdnaden om jag dör?

2021-04-06 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, det är en sak jag har undrat länge. Om en person har ensam vård dör, vem får då vårdnaden av barnet?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kan det konstateras att barnets bästa, enligt svensk rätt, ska vara avgörande vid frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Hänsyn ska även tas till barnets egna vilja, med beaktande av dess ålder och mognad (6 kap 2a § Föräldrabalken).Om en förälder som har ensam vårdnad dör så ska rätten på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap 9 § 2 st Föräldrabalken). Vid bedömningen av huruvida den efterlevande föräldern ska få vårdnaden så ska hänsyn tas till vilken relation barnet har till föräldern. Hänsyn ska även tas till om det finns någon annan person som barnet känner sig trygg hos och om denne skulle vilja vara dess vårdnadshavare. Om så är fallet kan det då vara lämpligare att denne får vårdnaden om barnet (Prop 1981/82:168). Det finns även en regel som anger att den avlidne vårdnadshavarens vilja ska beaktas (exempelvis om viljan framgår av testamente) vid valet av ny vårdnadashavare. Detta såvida det inte är olämpligt (6 kap 10 a § 4 st). Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får jag bestämma över mina egna pengar om jag är under 18 år?

2020-11-06 i Barnrätt
FRÅGA |Hej jag är 17 år och vill köpa en dyr väska men mina föräldrar låter inte mig fast jag har tjänat pengarna själv. Har de rätt att bestämma över det?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En omyndig person (under 18 år) har enligt huvudregeln i 9 kap 1 § Föräldrabalk (1949:381) ingen rättshandlingsförmåga, vilket innebär att denne själv inte får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser. Det finns dock undantag från detta.I 9 kap 3 § Föräldrabalken anges att en omyndig person som är över 16 år får råda över vad denne själv har tjänat genom eget arbete. Detsamma gäller i situationer då den omyndige fått gåva, testamente, förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande med villkor att den omyndige själv ska få råda över egendomen. Detta enligt 9 kap 4 § Föräldrabalken. I ditt fall är du under 18 år och därmed omyndig vilket innebär att du enligt huvudregeln inte har någon rättshandlingsförmåga. Detta innebär att du inte får ingå avtal själv, vilket även omfattar köp. Du är dock över 16 år och har tjänat ihop pengarna själv vilket gör att du enligt undantaget i 9 kap 3 § Föräldrabalken har rätt råda över dem. Det innebär alltså att du har rätt att köpa en väska för pengarna du har tjänat genom eget arbete.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,