Umgängesrätt

2011-05-02 i Barnrätt
FRÅGA |Hej Min dotter är 6 år, pappan o jag lämna varandra 6 mån efter födelse. Sen dess har jag kontaktat socialen och advokat för att försöka få ett fungerande umgänge. Vilket aldrig har funkat. Vi har haft med kontaktpersoner så jag har ej närvarat, men har har ändå inte kommit.(har nog haft 5-6 olika kontaktpersoner då det skiljer sig i tid pga att han bryter det och sen vill ha det igen) Eller så har han kommit några gånger sen försvinner han ur bilden. Har har psykiska problem, och har dom fem första åren haft drog, alkohol problem. Hur mycket måste man som mamma hålla på? Det gör våran dotter besviken o ledsen, hur länge ska hon fara i detta? Pappan vill ju bara till o från pga sitt mående enligt honom. Vad ska man göra, detta är inte bra för våran dotter eller någon runtomkring. Tacksam för svar!
Lan Le Huong |Hej! Tack för din fråga! Regler om umgänge mellan barnet och föräldern finns reglerade i föräldrabalken FB 6 kap. Jag ska försöka redovisa de viktiga bestämmelser som kan vara till hjälp i ditt fall. Enligt 6kap 15 Fb skall barnet ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Föräldrarna har gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder tillgodoses så långt som möjligt. Du har gjort ditt ansvar i och med att du gjort allt för att umgänget skulle fungera. I frågan om umgänge är det alltid "barnets bästa" som avgör(6kap 2§ FB). I och med att pappa inte träffar sin dotter enligt avtalet och detta gör dottern ledsen och besviken bör man ta upp umgängesfrågan igen och diskutera vad som är bäst för barnet. Du som mamma och din dotter ska inte behöva fortsätta så här. Det som du ska kunna göra är att ta kontakt med den socialsekreteraren som varit med i detta fall, din advokat och begära prövning av umgängesavtalet. Du bör påpeka problemen för din advokat och socialsekreteraren att umgänget har inte fungerat som det ska. Det är socialnämndens ansvar att se till att umgänget ska fungera enligt avtalet (6 kap 17a FB). Hoppas att socialen och din advokat kan hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för problemet! Med vänliga hälsningar

Barns medborgarskap

2011-04-06 i Barnrätt
FRÅGA |Undrar om medborgarskap om fadern är fransman, modern är svensk och barnet är född i U.S.A, där föräldrarna jobbar och är bosatta ? Kan man ha 3 medborgarskap? Hur fungerar det+
Mathias Gunnervald |Hej, Olika länder tillämpar olika regler för hur man förvärvar medborgarskap. Det finns två huvudprinciper, på latin jus soli och jus sanguinis. Jus soli innebär att ett barn förvärvar medborgarskap om det föds i landet. Jus sanguinis innebär att rätten till medborgarskap i viss stat följer med barnets härstamning, d v s föräldrarnas (vanligen i första hand moderns) medborgarskap. Sverige, liksom de flesta europeiska länder, tillämpar som huvudregel Jus sanguinis. Enligt din fråga är modern svensk medborgare, vilken enligt den svenska medborgarskapslagen innebär att barnet får svenskt medborgarskap oavsett vart barnet föds. Detta enligt 1 § i lag om svenskt medborgarskap. Vänligen,

Barns äganderätt

2011-02-24 i Barnrätt
FRÅGA |Från vilken ålder får barn stå som ägare för ett stort djur, så som häst? Skiljer det sig i fall så som donation och köp?
Elin Karlsson |Hej, När du skriver barn så antar jag att du menar en person som är under arton år och därmed omyndig. Enligt 1:9 Föräldrabalken, se så får den som är under arton år inte själv råda över sin egendom, se https://lagen.nu/1949:381. En person under arton år får heller inte ingå avtal och kan därmed inte genomföra ett giltigt köp av hästen. Det betyder att det är barnets förmyndare, vilket oftast även är desamma som föräldrar som får stå som ägare och skall förvalta tillgångarna enligt 12:1 Föräldrabalken. Det finns dock undantag. Om barnet skulle vara över sexton år får det själv råda över det som han eller hon genom eget arbete förvärvat enligt 9:3 Föräldrabalken. Det betyder alltså att om barnet i fråga har köpt hästen med egna intjänade pengar så kan det stå som ägare. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Har ett barns efternamn rättslig betydelse för ansvaret över barnet?

2011-02-17 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag är ensam stående, men vi båda har gemensamt vårdnad. Barnet har bara mitt efternam. Fadern vill att barnet ska oxå ha hans efternamn. Jag undrar om i fall barnet får faderns efternamn, kan han då få mera rätt eller "makt" över barnet eller det gemensamma vårdnaden? Hoppas ni kan svara mig så fort som möjligt!
Jimmy Mikaelsson |Hej! Föräldrabalken (FB) (https://lagen.nu/1949:381), reglerar frågor om ansvar över barn, vårdnad, umgängesrätt, underhållsskyldighet mm. Barnets efternamn har ingen rättslig betydelse för dessa frågor och har ej heller rättslig betydelse på annat sätt, vad gäller relationen mellan ett barn och dess föräldrar. D.v.s. att ert barn tar även faderns efternamn, kommer inte få någon betydelse för vårdnad, förmyndarskap, umgänge, underhåll etc. Med vänliga hälsningar

Angående yrkande om samtal med barn

2011-04-09 i Barnrätt
FRÅGA |Hej JAg har inte kvar alla mina handlingar från mina vårdnadstvister från Tingsrätten. Har jag rätt att bara ringa och beställa nya handlingar från Tingsrätten.Jag har ett pågående vårdnadstvist mål just nu. Kan man be sitt ombud att jag vill ha beslutat om att jag ska få prata privat med min dotter och tex skypa vi har inte haft eget samtal sedan hon var 7 år och socialen har brustit att stödja mej med det.Hur tänker man kring vittnen i huvudförhandling vilka vittnen är bättre.
Lina Radovic |Du kan ringa till tingsrätten och begära ut handlingar från dina tidigare vårdnadstvister. Du kan be ditt ombud att yrka att du ska få tala/skypa med din dotter ett visst antal gånger i veckan. Då jag inte vet varför du inte har vårdnaden nu är det svårt för mig att bedöma huruvida du har framgång med ett sådant yrkande. Ta upp denna fråga med ditt ombud. Jag kan inte heller svara på vilka vittnen som är "bäst" att åberopa d,å jag inte känner till bakgrunden till vårdnadstvisten. Tips är dock att man ska välja vittnen som har relevanta saker att säga, det ska inte vara fråga om smutskastning av motparten, då detta har en tendens att ge ett oseriöst intryck. Med vänlig hälsning

Ta med sig barn vid flytt

2011-02-26 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag ligger i skilsmässa och vi har 3 gemensamma barn. Vi är inte överens om var barnen ska bo och vara skrivna. Kan jag ta med barnen när jag flyttar? Jag har tagit hand om dom i 6 år då min man har och är sjuk. Vi har gemensam vårdnad och jag har sagt att vi kan ha dom varannan vecka men han ska gå till tingsrätten om en vårdnadstvist.
Mathias Gunnervald |Hej, Utgångspunken vid en äktenskapsskillnad är att de före detta makarna även efter det att äktenskapet upplösts har gemensam vårdad. Vid gemensam vårdnad är huvudregeln att föräldrarna skall fatta alla beslut rörande barnet gemensamt vilket framgår av 6 kap. 13 § föräldrabalken (FB) som hittas http://www.lagen.nu/1949:381#K6P13 . Undantag görs enligt paragrafen för beslut som ”inte utan olägenhet kan uppskjutas”. Till sådana beslut räknas bland annat vardagliga beslut som den förälder barnet vistas hos har att ta ställning till, exempelvis barnets sovtider, fritidsaktiviteter och liknande. När det gäller beslut av mer ingripande betydelse för barnet måste föräldrarna emellertid vara eniga. Till sådana beslut hör, enligt lagförarbetena (prop. 1975/76:170 s 178), bland annat var i landet barnet skall bo. Nås inte enighet har man menat att barnets bostadsort inte får ändras, vilket skulle leda till att den förälder som flyttar med barnet utan den andres medgivande skulle kunna dömas för egenmäktighet med barn enligt 7 kap. 4 § brottsbalken som kan läsas http://www.lagen.nu/1962:700#K7P4 . En domstol kan inte besluta om var barnet skall bo utan, förutom vem som skall vara vårdnadshavare, endast hos vem barnet skall bo samt om umgänge med den förälder som inte är boförälder. Detta får som konsekvens att du skulle behöva väcka talan om ensam vårdnad för att kunna byta sonens bostadsort utan pappans medgivande. En domstol kan i en vårdnadstvist besluta om gemensam vårdnad mot en förälders vilja men ej mot bådas vilja. I ett sådant fall måste vårdnaden ges till en av dem, 6 kap. 5 § FB, http://www.lagen.nu/1949:381#K6P5 . Vänligen,

Om barnbidrag

2011-02-19 i Barnrätt
FRÅGA |Hej.Min fru och jag har 3 barn gemensamnt av 5.Hon får ensamt barnbidraget för alla.Har jag rätt att ta del av dessa pengar?Och isf hur gör man? Tilläggas skall att min fru har ett "köpberoende" och anväder bla dessa pengar till allt annat möjligt.Går det göra något enl lag åt detta??
Jenny Gustafsson |Hej Tommy! Barnbidraget betalas ut till den person som barnet bor hos och som har vårdnaden om barnet. Med vårdnad menas det juridiska ansvaret för barnet. Eftersom jag inte vet hur vårdnaden ser ut för de två barn som inte är era gemensamma, utgår jag ifrån att det främst är barnbidraget för era tre gemensamma barn som din fråga rör. Eftersom ni är gifta har ni gemensam vårdnad om dem. (Föräldrabalken 6 kap 3 §). Det blir endast aktuellt att dela på barnbidraget för ett barn om vårdnadshavarna inte bor tillsammans och barnet bor hos dem växelvis (Socialförsäkringsbalken 16 kap 8§). Enligt försäkringskassan kan då en av föräldrarna begära om delat barnbidrag mot den andra förälderns vilja. Eftersom du fortfarande är gift och bor tillsammans med dina barns mamma blir detta alltså inte aktuellt i ditt fall. Däremot kan vårdnadshavare som bor tillsammans välja om barnbidraget ska betalas ut till mamman eller pappan. Om vårdnadshavarna inte gör ett sådant val betalas barnbidraget ut till mamman(Socialförsäkringsbalken 16 kap 5 §). Mitt förslag att ni anmäler till försäkringskassan att du ska bli mottagare av bidraget för något eller alla era tre barn. En sådan blankett heter ”Gemensam anmälan om mottagare av barnbidraget” och finns på Försäkringskassans hemsida. För att göra en sådan anmälan behöver du dock ha din frus samtycke. Om din fru inte går med på detta blir det svårare. Som gifta ska du och din fru fördela utgifter och sysslor mellan er (Äktenskapsbalken 1 kap 4 §). Ni ska som föräldrar var och en efter förmåga stå för barnets underhåll(Föräldrabalken 7 kap 3 § st 3). Barnbidraget är ingen inkomst till barnet utan ska gå till barnets vårdnadshavare som enligt föräldrabalken har ansvaret för att barnets behov blir tillgodosedda(Föräldrabalken 6 kap 2 §). Den teoretiska möjlighet jag ser för dig att få del av barnbidraget mot din frus vilja är om du skulle begära ensam vårdnad om era gemensamma barn. Detta är dock inte en lösning som jag rekommenderar - den skulle troligen inte få gehör i en domstol så länge du är gift med dina barns mamma. Eftersom det anses att gemensam vårdnad är bäst för barnen, är det bara i fall då det är omöjligt för föräldrarna att samarbeta som domstolen upphäver den gemensamma vårdnaden(NJA 2000 s. 345). Eftersom du fortfarande är gift och bor ihop med barnens mamma är det inte troligt att en domstol skulle göra en sådan bedömning i ditt fall.

Syskon som vårdnadshavare

2011-02-05 i Barnrätt
FRÅGA |Om föräldrarna skulle avlida med två gemensamma barn, 20 och 7 år, har då det äldre barnet rätt till att få vårdnaden om sitt yngre syskon om det äldre har god ekonomi och egen bostad, eller hamnar vårdnaden hos någon annan?
Carina Persson |Hej! När båda föräldrarna dör skall domstolen anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare, 6:9 Föräldrabalken (FB). Den som utses skall vara lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Om föräldrarna eller någon av dem har gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare, skall denna person förordnas, om det inte är olämpligt. Om barnet har nått tillräcklig mognad och motsätter sig förordnandet är det inte lämpligt att utse honom/henne. För att bli förordnad till vårdnadshavare krävs att personen i fråga är myndig, 6:10a FB. Det finns inget som hindrar att ett myndigt syskon blir anförtrodd vårdnaden. Något formkrav för tillkännagivande om vem som önskas som vårdnadshavare finns inte, utan det kan ske både skriftligt och muntligt. Föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381 Vänliga hälsningar