Hur får jag betalt av de som köpte mitt aktiebolag?

2018-03-16 i Skuld
FRÅGA |Jag har sålt ett aktiebolag men ej ännu erhållit betalning för bolag/aktier enligt överenskommelse. Köpet gjordes 2015. Vad gäller?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har sista datumen för betalning passerat kan du vända dig till Kronofogden. De kan hjälpa dig att kräva in pengarna köparna är skyldiga dig. Vid mer omfattande överlåtelser är det inte ovanligt att man anger i avtalet vad som ska hända om betalningen förfaller. Om detta är fallet rekommenderar jag att ni i första hand följer vad som är skrivet i avtalet före ni går till Kronofogden. Vill du att Kronofogden ska hjälpa dig driva in skulden följer du anvisningarna här. Med vänliga hälsningar,

Kan borgensmannen upplåta fastighetspant som säkerhet?

2018-03-11 i Skuld
FRÅGA |hej Kan man upplåta panträtt i sin egen fastighet som säkerhet för någon annan som vill ta ett lån hos en privatperson? Har en syster som vill låna 50000 kr av en annan, men personen i fråga vill först ha någon form av säkerhet och min syster har ingen säkerhet för lånet, men då tänkte jag att jag kan upplåta panträtt i min egen fastighet för hennes lån? Går det att göra så? Eller måsta hon bli delägare i fastigheten?Och vad skulle i sådana fall hända om jag säljer min fastighet till någon annan? Kan då långivaren som lånat ut pengar till min syster, säga upp lånet?? Har långivaren i fråga regressrätt??? När faller regressrätten ut?? Har man fortfarande regressrätt tex låt sig om lånet blir preskriberat? väldigt tacksam för svar!
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som så att du funderar kring möjligheterna till ett borgensåtagande i form av pantsättning av en del av din fastighet som säkerhet för ett lån som din syster ska ta. Eftersom att din fråga innehåller flera delfrågor kommer jag i det följande att besvara dessa delfrågor för sig. Bestämmelserna kring detta regleras i handelsbalken (HB), jordabalken (JB) och preskriptionslagen (PreskL). 1. Är det möjligt att pantsätta del av sin egen fastighet till säkerhet för ett lån som någon annan ska ta? I juridisk mening kan detta som närmast utgöra ett så kallat borgensåtagande, vilket innebär att du som borgensman garanterar att gäldenärens (din systers, dvs. låntagarens) skuld i framtiden kommer att bli betald till borgenären (privatpersonen som ska låna ut pengarna, dvs. långivaren). Som säkerhet för detta lån har du alltså för avsikt att pantsätta en del av din egen fastighet. I och med detta blir du pantsättare och privatpersonen/långivaren blir panthavare. Både borgensåtagandet och pantsättningen är fullt möjliga att ingå, det föreligger alltså inga juridiska hinder mot detta. Det du bör känna till är att det finns olika typer av borgensåtaganden: * Proprieborgen - Borgensmannen har gått i borgen "såsom för egen skuld", vilket innebär att du tar på dig ett ansvar för din systers skuld som om det vore din egen skuld. I detta fall har långivaren, dvs. privatpersonen möjlighet att kräva vem han vill, antingen dig eller din syster, på betalning. (10 kap. 9 § HB). * Enkel borgen - Borgensmannen blir betalningsskyldig först när det har konstaterats att långivaren inte själv kan betala. (10 kap. 8 § HB). Innan du ådrar dig ett borgensåtagande och/eller pantsätter en del av din fastighet rekommenderar jag dig att du kommer överens med din syster och privatpersonen om detta ska utgöra en proprieborgen eller en enkel borgen. Det finns inga särskilda formkrav för borgensåtagandet men vanligtvis undertecknar borgensmannen en så kallad borgensmening på låntagarens skuldebrev, dvs. på det skuldebrev som skrivs mellan din syster och privatpersonen. Borgensåtagande kan även framgå av ett separat dokument. Å andra sidan skulle det vara tillräckligt att du och privatpersonen skriver ett pantbrev där det tydligt framgår att pantsättningen görs till säkerhet för din systers skuld till privatpersonen. Ifall du inte menar att ådra dig ett borgensåtagande men ändå vill pantsätta en del av din fastighet som säkerhet för din syster lån, rekommenderar jag dig att du och din syster skriver ett skuldebrev om det är så att du genom pantsättningen betalar hela eller delar av hennes lån. 2. Måste låntagaren bli delägare i fastigheten för att pantsättningen ska vara möjlig? Vad händer om pantsättaren säljer fastigheten? Det krävs inte att din syster blir delägare i fastigheten om du själv står som borgensman eller om du själv står som pantsättare eftersom att du också är fastighetsägare. Om du säljer fastigheten kan panten antingen lösas eller skrivas av i samband med försäljningen, vilket du, din syster och privatpersonen får komma överens om i sådant fall. Köparen kan även köpa din fastighet med kvarvarande pant som privatpersonen senare har möjlighet att kräva, men utgångspunkten är ändå att fastigheten ska vara fri från panträttsupplåtelser när den säljs. Om ni väljer det sista alternativet måste du upplysa köparen om att denne köper fastigheten med kvarvarande pantsättning. Att en fastighet byter ägare påverkar alltså inte den rättighet långivaren har. Konsekvensen av detta blir att den nya ägarens fastighet är säkerhet för den gamla ägarens lån. (4 kap. 16 § JB). 3. Vem har regressrätt, när kan man åberopa regressrätten och vad händer om lånet blir preskriberat?Långivaren i fråga, dvs. privatpersonen har rätt kräva dig på betalning direkt eller först när det står klart att din syster som är låntagare inte kan betala - det beror alltså på vilken typ av borgensåtagande som du ingår. Du som borgensman som tvingas att betala hela eller delar av skulden har alltid regressrätt mot låntagaren, dvs. din syster. Regressrätt betyder att man har rätt att kräva återbetalning från den egentliga betalningsskyldiga personen, om man har betalt hela eller delar av dennes skuld. Regressrätten (eller den så kallade regressfordran) kan åberopas när du som borgensman har betalat hela eller delar av din systers skuld.En regressfordran preskriberas tio år efter tillkomsten, dvs. från den dag som du betalade hela eller delar av din systers skuld. Oavsett om en del av den ursprungliga skulden skulle bli preskriberad påverkar inte detta faktum att även din eventuella regressfordran preskriberas. (2 § PreskL). Om du, din syster och privatpersonen önskar hjälp med att skriva skuldebrev med (eller utan) ett borgensåtagande eller ett pantbrev, vill Lawlines jurister gärna hjälpa er med detta. Information om tidsbokning och pris hittar ni i sådant fall här. Hoppas att du har fått svar på dina frågor! Med vänlig hälsning,

Skuldebrev tillfaller dödsboet

2018-03-01 i Skuld
FRÅGA |En släkting till mig har lånat mig en större summa pengar och vi har upprättat ett skuldebrev. I skuldebrevet har vi skrivit att om långivaren dör så övergår fordran till dödsboet, och med samma månatliga återbetalningstakt. Troligen kommer jag och mitt syskon ärva om vår släkting skulle avlida. Hur fungerar det då rent praktiskt, dvs. om långivaren avlider och fordran tillfaller dödsboet, så att jag har en skuld till dödsboet samtidigt som jag också är en av arvingarna? Min släkting har dessutom samtidigt sagt att om han skulle avlida eller bli allvarligt sjuk så kommer han se till att skulden stryks. Borde vi skriva detta i skuldebrevet istället för att fordran tillfaller dödsboet, eller kan det regleras på andra sätt?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa en fråga till Lawline! Enkla och löpande skuldebrevDet föreligger en viktigt skillnad mellan enkla skuldebrev och löpande skulderbrev. Enkla skuldebrev är ställda till viss man, det är alltså endast till en borgenär (oftast långivaren) som betalningen ska ske till, 26 § SkbrL, se https://lagen.nu/1936:81, medan löpande skuldebrev är ställda till "viss man eller order", vilket betyder att de kan löpa mellan olika borgenärer, 11 § SkbrL. Viktigast i den här särskiljningen är att ett enkelt skuldebrev inte är en värdehandling, utan endast ett bevis om fordringens uppkomst och innehåll, till skillnad från löpande skuldebrev som värdehandlingar. Utifrån frågan framstår det som att det rör sig om ett enkelt skuldebrev, utifrån vilket jag kommer att besvara frågan. Preskribering av skuldebrev Ett skuldebrev blir preskriberat efter 10 år om det inte har skett ett preskriptionsbrott, 1-2 §§ Preskriptionslag (1981:130), PreskL, se här https://lagen.nu/1981:130. Preskriptionsavbrott sker genom att (1) låntagaren erkänner skulden, här har även ett bestridande av skulden ansetts som ett erkännande av skulden samt en avbetalning har också ansetts som ett erkännande, (2) borgenären skickar ett skriftligt krav om betalning, eller (3) att borgenären har vidtagit rättsliga åtgärder, d.v.s. gått till domstol, krävt betalning genom Kronofogden, konkursförfarande eller om förhandling offentligt ackord, 5 § PreskL. Upphörande av skuldebrev Upphörande av skuldebrev sker genom att din släkting efterger skulden, då bestämmer hen ensidigt i egenskap av borgenär att skulden ska upphöra. Rent praktiskt sker det genom att din släkting river skuldebrevet, vilket leder till att lånet istället räknas som gåva. En gåva kan sedermera vid arvskiftet betraktas som förskott på arv, om inte arvlåtaren uttryckligen har stadgat att det inte ska göra det. BouppteckningenSkulder och tillgångar tas upp underbouppteckningen, 20 kap 4 §, ÄB. Här kommer alltså skuldebrevet tas upp som en tillgång i boet, och kan överlåtas till annan arvtagare så länge du underrättas om det. SammanfattningsvisDet bästa är att upprätta ett nytt skuldebrev och göra tillägget att din släkting efterger resterande skulden till dig när hen avlider. Hoppas att du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad ska jag göra när min före detta svärmor förfalskat ett skuldebrev?

2018-02-28 i Skuld
FRÅGA |Hej! Mitt ex mamma har skickat mig ett skuldebrev på 45 000 kr och med en årsränta på 12 %. Problemet är att jag tror att detta är en bluff. Tyvärr står min underskrift på detta papper. Löptiden på detta är 2012-03-20 till 2014-03-20. Jag har aldrig under dessa sex år fått hennes kontonummer, hon har aldrig påtalat att jag står i skuld till henne och jag har aldrig hört dessa siffror förr. Jag gick från mitt ex 2013. Detta är en stor infekterad separation som gjort mitt liv väldigt jobbigt ekonomiskt (precis som de önskade). Mitt ex har varit i skuld till henne i alla år jag känt dem och nu efter sex år har hon fått för sig att jag är skyldig henne pengar. Får hon göra såhär? Jag misstänker att de har photoshopat in min underskrift på detta skuldebrev. Kan jag kräva att hon ska uppvisa originalet om det går vidare till domstol? Jag vet inte vad jag ska göra och jag drar mig för att ha en dialog med exets mamma. Ska jag bara låta det vara och se om hon skickar det till Kronofogden och i så fall bestrida kravet?
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du önskar att jag ur något avseende ska komplettera eller tydliggöra svaret är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com. Ur ett juridiskt perspektiv är svaret på din fråga, givet de omständigheter du lyft fram, mycket enkelt. Du är naturligtvis inte att skyldig att betala en skuld som är påhittad. Om det stämmer att ditt ex eller hens mamma gjort ett fotomontage med din underskrift kan det dessutom utgöra urkundsförfalskning enligt 14 kap. 1 § brottsbalken. Urkundsförfalskning är ett allvarligt brott med fängelse i straffskalan och, i mina ögon, en djupt omoralisk handling.Min rekommendation är att du besvarar det framställda kravet med att någon skuld inte existerar och att du tänker göra en polisanmälan om urkundsförfalskning om skuldebrevet använts som underlag i ett ärende hos Kronofogden. Förhoppningsvis räcker det för att din tidigare svärmor ska ta sitt förnuft till fånga och inte driva frågan vidare.Väljer hon att ändå att ändå gå till Kronofogden och/eller tingsrätten tycker jag att du ska kontakta en jurist för en mer noggrann genomgång av situationen. Mina skickliga kollegor på Lawline hittar du här. Med vänlig hälsning,

Vad händer om någon pressar mig på pengar som jag redan betalat?

2018-03-16 i Skuld
FRÅGA |Hej!Skulle få pengar skickat till mitt konto av en person för att ta ut kontant till en annan. Jag tog ut dem pengarna och gav han dem. Men nu så säger han att han inte har fått dem fast han har det och pressar mig nu på pengar. Han har tydligen anmält mig till polisen och sagt att jag inte har gett han pengarna. Vad kommer att hända nu? Kommer jag att bli återbetalningsskyldig fast jag har gett han dem?Mvh
Jennifer Abdulahad |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om jag förstår din fråga rätt så har du betalt av din skuld till en person. Den här personen nekar dock att du redan betalt av skulden och säger att han har gått vidare med en anmälan hos polisen. Jag vill börja med att säga att det finns en risk för att anmälan hos polisen inte stämmer. Civilrättsliga ärenden, dvs sådana situationer som uppkommer privatpersoner emellan, behandlas inte av polisen. Om han vill ha betalt så är det istället hos tingsrätten som han får väcka en talan. Hos polisen kan man bara anmäla brott, se t.ex. allt i brottsbalken. Den som hävdar att det finns en skuld eller ett avtal ska bevisa det. Det innebär att om han som pressar dig inte har bevis på en skuld i pappersform eller liknande så kommer det vara svårt för honom att lyckas. Vad kommer hända nu? Som sagt så är det inte polisen som har hand om dessa ärenden. Att han säger att han har anmält hos polisen kan därför vara en taktik för att skrämma dig och få dig att betala igen. Ifall du kommer bli återbetalningsskyldig beror på ifall han väcker talan hos domstol. Utan bevis om en fordran(skuld) så kommer han sannolikt inte nå framgång med en sådan talan. Av din fråga skulle jag bedöma situationen som att du kan vara lugn. Jag vill dock uppmärksamma dig på att om pressen blir till hot eller liknande så kan du anmäla honom hos polisen för olaga hot, 4 kap. 5 § BrB. Hoppas att det var svar på din fråga, tveka inte på att höra av dig igen annars. Med vänlig hälsning,

Vad gäller för min skuld?

2018-03-05 i Skuld
FRÅGA |Hej, har en snart 22 år gammal skuld till XX-försäkringar på 140,000 enligt ett domslut (-97) gällande återbetalning av motorfordonsförsäkring. Skulden ägs nu som tredje ägare av YY och är idag på över 400,000 kr. I en Tredskodom från (-99) står det fel efternamn tre gånger i domslutet, gäller domen då?Hur tar jag reda på om preskriptionsavbrott föreligger, samt hur mycket är rimligt att betala i en eventuell ackordsuppgörelse?Mvh
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör skulder och preskription av skulder. Jag kommer börja med att gå igenom gällande rätt, applicera det på ditt fall och avsluta med en rekommendation. Jag utgår från att domen och tredskodomen rör samma skuld. Fel efternamnVad gäller fel efternamn om det är ett namn som är felstavat så gör det inte domen ogiltig. Så länge personnumret är riktigt och det hänför till rätt person så blir inte domen ogiltig. Har den dömde lämnat oriktiga uppgifter om sitt namn eller personnummer utan att detta avslöjats under rättegången, får rätten på åklagarens begäran besluta om rättelse av sitt avgörande. (30 kap. 13 § rättegångsbalken.) Om rätten finner att en dom eller ett beslut innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av rättens eller någon annans skrivfel eller liknande förbiseende, får rätten besluta om rättelse. Det är försent att ansöka om återvinning, som kan göras upp till en månad efter den dag då tredskodomen meddelades.Oavsett så har domen vunnit laga kraft sedan 19 år tillbaka och en sådan dom får inte överklagas. PreskriptionsbrottEtt preskriptionsavbrott kan ske på flera olika sätt. Det kan vara genom att du erkänner skulden genom att till exempel betala ränta eller amortering eller erkänner fodringen på annat sätt, du får ett skriftligt krav eller en påminnelse om skulden från borgenären eller att borgenären väcker talan mot gäldenären eller åberopar fordringen vid domstol, hos Kronofogden eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord. Det är du själv som måste höra av dig om du tycker att din skuld är preskriberad. (5 § preskriptionslagen.)En fordran preskriberas vanligtvis efter tio år. Men när det är en konsumentfordran är det tre år. AckordAckord är en ekonomisk uppgörelse mellan en gäldenär, som är på obestånd och dennes borgenärer. För att det ska vara ett ackord krävs att gäldenären har betalningssvårigheter. Fordringsägarna ska känna sig tvungna att efterge delar av sina fordringar. Syftet med ett ackord är att förmå gäldenären att betala åtminstone en del av sina skulder och möjliggöra för gäldenären att undvika konkurs, eftersom de flesta fordringsägarna då normalt får en obetydlig utdelning. Jag kan inte avgöra vad som är rimligt att betala i en ackordsuppgörelse. Men hänsyn brukas tas till hur snabbt du kan betala hela skulden, hur länge du haft den och hur stor del av skulden som består av dröjsmålsränta. Det flesta ackordsuppgörelse slutar i en frysning av räntan och att skulden minskas. Du ansöker själv hos inkassoföretaget om ett ackord.RekommendationJag rekommenderar dig att ansöka om ackord och ange en egen begäran om hur mycket av din skuld du vill betala. Eftersom domen är så pass gammal så borde du ha goda möjligheter att få till en ackordsuppgörelse. Om du har några korta uppföljande frågor kan du höra av dig till mig på greta.apelman@lawline.se.Vänligen

Borgensåtagande

2018-02-28 i Skuld
FRÅGA |Hej! För ca 2 år sen gick jag in som styrelseledamot i min fars AB då han hade några betalningsanmärkningar som gjorde att banken inte ville ge honom ett företagskonto annars vilket han behövde till sin ny startade firma. Firman gick bra och pengar kom in. Efter ett år ungefär så behövde min far ett företagslån på 50 tusen kronor vilket vi bägge två gick i personlig borgen för. I samma veva ger min far mig sparken som styrelsemot och stätter sig själv på den positionen och jag har inget alls med firman att göra längre. Nu ett halvår senare får jag hem ett inkassokrav på 47 tusen kronor där det står att jag är skyldig att betala pga min borgensförbindelse? Min far har hela tiden ägt 100% av företaget och är både VD och styrelsemot. Så min fråga är kan creditbolaget göra så? Firman är ej satt i konkurs än men en ansökan är inskickad. Varför blir jag återbetalningsskyldig trotts att jag fått gå från firman?
Alvaro Castro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är borgenAtt någon, i detta fall du, går i borgen för ett lån innebär sammanfattat ett löfte till långivaren. Den som har gått i borgen har åtagit sig ett ekonomiskt ansvar för en annan persons skulder. Det här ansvaret är då ett betalningsansvar. När detta betalningsansvar aktualiseras beror på vilken typ av borgen det rör sig om. Detta betalningsansvaret upphör inte automatiskt bara för att andra faktorer har ändrats, t.ex. relationer som upphört eller som i ditt fall att du har blivit av med dina uppdrag i företaget. De olika borgensåtagandenaDet finns olika typer av borgensåtaganden och jag kommer kort att redogöra för de vanligaste. Den första är enkel borgen som innebär att du har gått i borgen, åtagit dig ett betalningsansvar, för en specifik skuld. Föreligger en enkel borgen måste långivaren först försöka få betalt från den som ursprungligen lånade pengarna innan långivaren kan gå vidare och kräva pengar från den som åtagit sig ett borgensansvar. En annan typ av borgensåtagande är proprieborgen, detta innebär att du går i borgen "såsom för egen skuld". En sådan här typ av borgen innebär att långivaren kan kräva att få betalt antingen från den som ursprungligen lånade pengar eller från den som åtagit sig borgensansvaret, detta väljer långivaren i det här fallet fritt. Proprieborgen är också den vanligaste typen av borgensåtagande. Uppsägning av borgensåtagandetDen som har gått i borgen för en skuld kan inte själv säga upp sitt åtagande. Den kan dock, i vissa fall, begära att skulden ska sägas upp till betalning. Men detta kan medföra att den som har åtagit sig ett borgensansvar måste betala skulden. En annan möjlighet är att den ursprunglige låntagaren kontaktar långivaren och begär att få byta borgensman eller på något annat sätt kan erbjuda en säkerhet för lånet. RegressrättDen personen som har åtagit sig ett borgensansvar och som p.g.a. detta har tvingats betala av en skuld har alltid regressrätt mot den ursprunglige låntagaren. Det vill säga att borgensmannen har rätt att kräva pengar från den som ursprungligen tagit lånet. SammanfattningsvisDet är med stor sannolik så att du har åtagit dig ett borgensåtagande av den vanligaste typen, en s.k. proprieborgen. Detta innebär att kreditgivaren i detta fall har gjort rätt då de kan begära betalning från antingen låntagaren eller borgensmännen. Det måste dock nämnas att det finns en "jämkningsregel". Har kreditgivaren inte gjort en kreditprövning eller om kreditgivaren har brustit i sin informationsplikt till den som ska åta sig ett borgensansvar, då är det möjligt att borgensåtagandet jämkas, dvs. beloppet sätts ned helt eller delvis, med stöd av 36 § AvtL. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer när en 15-åring som inte kan betala utdömt skadestånd?

2018-02-25 i Skuld
FRÅGA |Hej!Om man som 15 åring blir dömd till att betala skadestånd men inte har råd att betala hamnar ungdomen i kronofogdens register förmodar jag. Blir det en betalningsanmärkning och kommer den då följa honom ända tills han betalar den???
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!FöräldrarFöräldrar brukar ofta betala sitt barns skulder för att barnet ska slippa bli skuldsatt, men de har ingen skyldighet att göra det. Enligt 3 kap. 5 § skadeståndslagen kan en förälder hållas ansvarig för de skador som barnet orsakar genom brott, alldeles oberoende av om föräldern i fråga har varit oaktsam eller inte. Man blir alltså skyldig att betala oavsett. Detta gäller dock inte till ett obegränsat belopp, utan endast upp till en femtedel av prisbasbeloppet det år då skadan inträffade. Observera att inte alla skadelidande begär ersättning från föräldern enligt denna regel, och den aktualiseras därför inte alltid.Skulden följer med den skadeståndskyldige tills att denne betalar eller att skulden preskriberas. Preskriptionstiden är tio år för skulder till privatpersoner och de kan förlängas vid preskriptionsavbrott, t.ex. att en betalningspåminnelse skickas ut. Efter domslutEfter att domen vunnit laga kraft (tre veckor efter domslutet) skickas en kopia till kronofogden. Då frågar kronofogden den som ska få skadeståndet (borgenären) om han/hon vill ha hjälp att få betalt. Om de vill det fyller de i en blankett och lämnar in den till kronofogden. Då skickas ett brev ut till den skadeståndsskyldige.Om den skadeståndskyldige inte betalar börjar kronofogden med att undersöka om denne har några tillgångar att betala skadeståndet med. Undersökningen görs för att hjälpa den skadeståndskyldige att bli skuldfri och för att hjälpa borgenären att få sitt skadestånd. Om den skadeståndskyldige har tillgångar kan det bli aktuellt att kronofogden utmäter dem.Om den skadeståndskyldige inte har några möjligheter att betala skadeståndet kan den som ska ha betalt vända sig till Brottsoffermyndigheten för att få hjälp. Han eller hon har också möjligheter att få ersättning från sitt försäkringsbolag. Om detta händer blir den skadeståndskyldige istället skyldig dem pengar. Man slipper alltså inte betala skadeståndet.BetalningsanmärkningKreditupplysningsföretagen är de som utfärdar betalningsanmärkningar, inte kronofogden. Företaget har vanligtvis kvar uppgifter på en privatperson i tre år efter den dag anmärkningen registrerades.Vänligen