Kan jag driva in en skuld med sms som bevis?

2018-05-22 i Skuld
FRÅGA |Jag har lånat ut pengar till min vän för betalning av lägenhetshyra. Villkoren var att skulden skulle betalas tillbaka samma dag, och vi kom överens över SMS. SMS:en är inte formellt skrivna, men det framgår att betalning har utgått från mig via Swish och att pengarna ska återbetalas samma dag. 3 månader senare och efter upprepad kontakt så har jag inte fått tillbaka pengarna. Har jag något juridiskt stöd för att driva in skulden?
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det låter som att du kan bevisa att din kompis har en skuld till dig, att sms:en inte är skrivna formellt ska inte spela någon roll. Det första du kan göra är att ansöka om betalningsförläggande hos Kronofogden (mer information om detta här). Om personen då skulle bestrida skulden så kan du stämma denne hos tingsrätten. Med tanke på sms:en och att informationen antagligen finns sparat på Swish tolkar jag det som att du skulle ha goda chanser att gå vinnande ur den tvisten.Med vänliga hälsningar,

Samägd fastighet- solidariskt betalningsansvar

2018-05-12 i Skuld
FRÅGA |Skild sen 4 år tillbaka, har en fastighet fortfarande som vi äger hälften var. Får ej sålt fastigheten. Om man säljer den med förlust. Hälften var då i förlust. Han är omgift och är ej grön. Alltså får han ej något nytt lån för att betala förlust på skulden. Vad gäller? Blir det jag då som får ta hela förlust skulden?
Isabella Arsov |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Solidariskt betalningsansvarJag tolkar din fråga som att ni har ett lån på fastigheten och att försäljningspriset inte kommer täcka lånet på fastigheten. Betalningsansvaret för lånet beror på vem som åtagit sig skulden, dvs. vem är det som står som låntagare på lånet? Då ni äger fastigheten gemensamt utgår jag också från att ni båda står som lånetagare på lånet vilket innebär att ni svarar för skulden gemensamt om fastigheten säljs för ett pris som inte täcker lånet. När flera är ansvariga för samma skuld föreligger ett solidariskt betalningsansvar om inget annat har avtalats vilket betyder att borgenären kan vända sig till vem han vill för betalning, (2 § skuldebrevslagen). Borgenären har därmed rätt att kräva dig på betalning för den del av skulden som din fd make svarar för.RegressansvarTrots att du kan komma att krävas på betalning för din fd. makes skuldansvar för den samägda fastigheten föreligger ett regressansvar. Det betyder att du har en återkravsrätt på din fd make och kan kräva denne på betalning för den del av skulden som din fd. make egentligen svarade för men som du fick betala efter krav av borgenären.SammanfattningDet kan bli så att du får betala hela skuldförlusten men i och med att fastigheten är samägd svarar ni också för skulden gemensamt och du kan därmed kräva din fd. make på betalning för hans del av skulden.Hoppas du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig till Lawline igen om det är något mer du undrar över!Vänligen

Återbetalning av swish-lån

2018-05-11 i Skuld
FRÅGA |Finns det något sätt att få tillbaka sina pengar som en vän lånat? Jag har ett mejl där hon lovar swisha så fort hon kommer till Sverige fr semester där vi var tillsammans och där hon lånade pengarna. Har också ett utomstående vittne som hört henne lova detta. Tacksam för svar!
Yekta Keskin |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår dig rätt har du lånat ut pengar till en person, som du nu önskar få återbetalt. Eftersom det verkar ha uppstått en tvist om gälden bör du som första steg vända dig till tingsrätten. Där ska du ansöka om stämning genom ett förenklat tvistemål (FT-mål). Du ska begära att domstolen fastställer att skulden existerar med ett exakt belopp (plus ränta, enligt räntelagen) samt att personen som du lånat ut pengarna till fullgör sitt betalningsansvar. Till stämningsansökan ska du bifoga allt underlag du har, Swish-bekräftelser och SMS-utskrifter samt övriga bevishandlingar som styrker svarandes betalningsansvar. En ansökan om stämning kostar 900 kr hos tingsrätten, kostnaden läggs på den ursprungliga skulden som svarande sen kommer behöva återbetala. När du sedan fått en dom, kommer den att ligga till underlag för en exekutionstitel som du kan vända dig till Kronofogdemyndigheten med, genom att ansöka om betalningsföreläggande. Kronofogden söker sedan det praktiska med att driva in skulden. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Fullgörelstalan på grund av fordran på exsambo

2018-04-30 i Skuld
FRÅGA |HejHur får jag min exsambo att lösa ut min del av vårt tidigare gemensamma hus. Vi hade ett upprättat samboavtal där det tydligt framgick att vid en separation skulle huset delas 50/50. I nuläget har jag inte fått en krona av min sambo som bor kvar i huset sedan mer än 3 år tillbaka. Han undviker hela tiden diskussioner i frågor kring hur vi ska lösa den ekonomiska delen efter vårt uppbrott Måste jag vända mig till kronofogden för att han ska "vakna"?MVHEmelie
Jennifer Jalaho |Hej! Tack för att använder Lawline!För att få någon att fullgöra en förpliktelse om denna har genom ett avtal kan motparten väcka en fullgörelstalan i Tingsrätten, se 13 kap. 1 § Rättegångsbalken. Det innebär att om din talan vinner bifall, alltså om rätten fastställer att din exsambo ska betala, erhåller du genom domen även en exekutionstitel. Detta innebär vidare att du kan begära verkställighet hos Kronofogden om din sambo trots domen inte betalar. Med vänlig hälsning,

Vad kan jag göra för att få tillbaka min deposition?

2018-05-13 i Skuld
FRÅGA |Hej, har betalat in Deposition o som jag kan se på nätet att jag har rätt att få tillbaka Depositionen efter 6 månader om jag skött inbetalningarna...Inga klagomål eller annat men dom vägrar.. Vad jag göra nu....MVH
Åsa Bergqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar dig som att du och depositionshavaren har avtalet om att du skulle få tillbaka depositionen efter 6 månader under förutsättning att du skötte dina skyldigheter enligt avtalet. Att du inte får tillbaka dem utgör därför ett kontraktsbrott. För att få tillbaka pengarna måste du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Kronofogden kommer då hjälpa dig att fastställa skulden och därefter driva in skulden om du önskar. Förutom att skulden alltså måste fastställas krävs att skulden avser pengar har förfallit till betalning. Ange också vad skulden hänför sig till och grunden till varför du anser depositionshavaren betalningsskyldig.Skulle du ansöka om betalningsföreläggande och depositionshavaren skulle betala skulden till dig måste du underrätta kronofogdemyndigheten om detta så snabbt som möjligt. På kronofogdemyndighetens hemsida finns mer information om deras tillvägagångssätt och en blankett för ansökan om betalningsföreläggande du kan fylla i. Länk: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html Hoppas att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga eller kommentera nedan.Vänligen,

Skuldebrev

2018-05-11 i Skuld
FRÅGA |Hej!det är såhär att min sambo och hans f.d affärspartner tillsammans tog ett lån på 300.000 kr, i min sambos namn dock skrev de emellan sig ett skuldbrev , där bägge parter undertecknade att de skulle dela på alla lånekostnader. Sedan dess har affärspartnern betalt som han skulle, i mer än ett år. Dock upphörde han plötsligt att skicka betalningen så min sambo står nu i en mindre ekonomisk kris med lån som äter upp större delen av hans lön.min fråga är, skulle vi kunna vinna en sådan här tvist? Detta skedde innan jag och min sambo blev tillsammans, så tyvärr kunde jag ej påverka detta inledningsvis. Jag Vet att har man väl tagit ett lån i sitt eget namn kan det vara väldigt svårt att få rätt. Därav undrar jag om brevet de skrev under sinsemellan, samt affärspartnerns regelbundna betalningar på något vis skulle bidra till att min sambo får rätt i en tvist som går till domstol?Mvh
Jacqueline Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så har din sambo ett lån på banken som han sedan har avtalat med en annan person om att vara ansvarig för hälften av det lånet. Du undrar nu vad ni ska göra när den andra personen inte betalar sin del av lånet.Eftersom din sambo ensam avtalade med banken är han ensamt ansvarig för det lånet. Står lånet i din sambos namn kan han alltså inte kräva av sin affärspartner att denne ska betala lånet åt honom.Däremot kan din sambo vända sig till sin affärspartner och kräva att han betalar för skuldebrevet. Du beskriver att affärspartnern har betalat som han skulle under en längre tid. Är det så att skuldebrevet innehåller en tidsplan för när han ska betala en viss summa av lånet måste den tidsplanen följas. Uppfyller inte affärspartnern sitt betalningsansvar enligt skuldebrevet har din sambo möjlighet att kräva det genom att gå till domstol. Är det å andra sidan så att det inte står i skuldebrevet när betalning ska ske har din sambo rätt att kräva affärspartnern på hela det återstående beloppet (se 5 § skuldebrevslagen).Svaret på din fråga blir alltså att din sambo fortfarande är skyldig att betala det lånet som han ensamt har tagit hos banken. Däremot kan han kräva det belopp han har rätt till från sin affärspartner genom skuldebrevet. Betalar inte din sambos affärspartner inte kan din sambo väcka talan mot affärspartnern och kräva betalning. Hoppas detta svar var till hjälp!Vänligen,

Är det tillåtet att ta över min frus privata skulder?

2018-05-08 i Skuld
FRÅGA |Är det tillåtet att ta över min frus privata skulder?Det skulle förbättra chansen för skuldsanering för oss och samtidigt skriva över fastigheten till 100% på henne.
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kan till en början nämnas att huvudregeln är att skulder aldrig kan överlåtas. Undantaget för detta är ifall fordringsägaren tillåter en sådan överlåtelse. Vem det är som betalar skulderna spelar dock ingen roll. Detta innebär i praktiken att du kan överta din frus skulder genom att betala dem åt henne, men en formell skuldöverlåtelse kan vara desto svårare att få till då det kräver fordringsägarens tillåtelse. Hoppas svaret varit till din hjälp, annars får du gärna höra av dig igen!Mvh,

Krav på återbetalning

2018-04-30 i Skuld
FRÅGA |Jag lånade min flickväns systers sambo 7000 som han vägra betala tillbaka . Kan jag ta honom till tingsrätt över detta
Jennifer Jalaho |Hej! Tack för att du använder Lawline! I ett tvistemål är det parterna i målet som bestämmer vad som domstolen ska döma över. Ett krav på återbetalning kan tas upp till prövning i domstol genom att du väcker en fullgörelsetalan vilket regleras i 13 kap. 1 § Rättegångsbalken. Om en sådan talan bifallas, alltså att domstolen fastställer att din flickväns systers sambo ska betala tillbaka pengarna till dig erhåller du i samband med domen en exekutionstitel vilket innebär att du kan ta hjälp av Kronofogden om det är så att du inte får betalt. Med vänlig hälsning,