Kan ett dödsbo betala en skuld innan bouppteckningen är förrättad?

2021-04-28 i Skuld
FRÅGA
Kan man betala trängselavgift och trafikförsäkring före bouppteckningen är gjord, så att det inte går till kronofogden? Den avlidne har andra fordringsägare. Tacksam för snar hjälp. Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du undrar huruvida det är möjligt för ett dödsbo att betala en skuld innan bouppteckningen har förrättats och därmed gynna en fordringsägare framför andra. Din fråga är tämligen kortfattad varför skrivelsen nedan inte heller kommer att bli särskilt lång. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av frågan är ärvdabalken (ÄB).

I 21 kap. 1 § ÄB stadgas att innan en månad har förflutit efter det att bouppteckningen förrättades eller, om boet förvaltas av boutredningsman, uppgörelse har träffats med samtliga borgenärer om betalningen av skulderna får en skuld betalas endast om det med fog kan antas att betalningen inte är till skada för borgenärerna (borgenär = fordringsägare, icke att förväxla med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat). Av det nu sagda följer alltså att skulder enligt huvudregeln endast får betalas först en månad efter att bouppteckningen har förrättats, vilket är en bestämmelse som syftar till att säkerställa en likabehandling av borgenärskollektivet.

Mot slutet av lagrummet (lagparagrafen) framgår dock att undantag från huvudregeln kan göras "om det med fog kan antas att betalningen inte är till skada för borgenärerna". Med "borgenärerna" avses av förklarliga skäl dödsboets övriga fordringsägare. Undantaget kan åberopas om dessa har säkerhet för sina fordringar med sådan förmånsrätt att de även i en konkurs måste utgå till fullo eller om det annars och otvivelaktigt finns full täckning för betalning av dödsboets samtliga skulder. Kravet är således högt ställt och utgångspunkten är hela tiden att en betalning som eventuellt sker innan den tidpunkt som anges i lagtexten inte får framstå som menlig för övriga borgenärer.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Mot bakgrund av ovanstående har jag svårt att avgöra om dödsboet i den förevarande situationen kan betala trängselavgifterna och kostnaden för trafikförsäkringen innan bouppteckningen är gjord, eller rättare sagt innan en månad har förflutit sedan förrättningen ägde rum. Svaret på din fråga beror följaktligen på hur dödsboets förmögenhetsställning ser ut. Men märk väl att huvudregeln är att det inte är möjligt och att kravet är högt ställt för att kunna frångå detta.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?