Vad innebär 19 kap. 11 § 2st. ÄB?

2021-05-25 i Skuld
FRÅGA
Jag undrar över 19 kap 11 § ÄB 2st "Finnas tillgångarna ej förslå till gäldens betalning, skall boutredningsmannen söka träffa uppgörelse med borgenärerna. Om uppgörelse ej kan nås och delägarna ej fylla bristen samt ej heller offentligt ackord kommer till stånd, skall boutredningsmannen avträda boets egendom till konkurs."Kan ni ge några exempel på detta... vad är det som borgenärerna ska komma överens om? jag tänker att egendomen sätt i konkurs i vilket fall som helst om det inte finns pengar?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

19 kap. 11 § Ärvdabalken (ÄB) reglerar överlag, boutredningsmannens allmänna befogenheter. Boutredningsmannen är den person som företräder dödsboet om exempelvis någon av dödsbodelägarna skulle begära det (19 kap. 1 § ÄB). Då dödsboförvaltningen är inriktad på att dödsboet ska avvecklas, är en viktig del av av boutredningsmannens uppgifter att betala boets skulder, där dödsboets tillgångar ska användas för betalning.

Andra stycket reglerar det fall att dödsboet är insolvent

19 kap. 11 § 2 st. ÄB reglerar hur boutredningsmannen ska gå tillväga i det fall att det inte finns tillräckligt med tillgångar för att betala skulderna, dvs då dödsboet är insolvent. Bestämmelsen anger då att boutredningsmannen i första hand ska försöka nå en överenskommelse med borgenärerna. Denna överenskommelse brukar oftast gå ut på att borgenärerna nöjer sig med att enbart få betalt en del av sin fordran, med andra ord att dödsboet enbart betalar en del av skulden. Uppgörelsen kan också avse att borgenärerna utser en förvaltare som de anser ha större förutsättningar för avvecklingens genomförande än boutredningsmannen. Om borgenärerna inte skulle gå med på en uppgörelse samt att dödsbodelägarna inte själva vill skjuta till pengar för att "fylla bristen" (vilket också är en typ av överenskommelse), är boutredningsmannen skyldig att ansöka om konkurs.

Borgenärerna kan när som helst ansöka om att försätta dödsboet i konkurs, men det behöver inte vara det mest fördelaktiga för dem

Ekonomiskt sett är dödsboets avvecklingen en angelägenhet som huvudsakligen angår borgenärerna i det fall att skulderna överstiger tillgångarna. Borgenärerna kan när som helst sätta dödsboet i konkurs, men möjligheten att få till stånd en uppgörelse med borgenärerna tillgodoser ofta borgenärernas intresse bättre än en konkurs. Detta beror dels på att det inte är säkert att en konkurs kommer medföra att borgenären får betalt för sin fordran, men också på grund av att konkursförfarandet är mer kostsamt än att lösa det genom en överenskommelse.

Som svar på din fråga så är det absolut så att det finns möjlighet att försätta dödsboet i konkurs om det är insolvent. Men det är inte alltid det som är det mest fördelaktiga för borgenärerna, varför en överenskommelse med dödsboet enligt 19 kap. 11 § 2 st. ÄB kan vara mer gynnsamt.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin Hedlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (501)
2021-06-08 Måste jag svara på delgivningskvittot vid betalningsföreläggande om jag har betalat skulden?
2021-05-27 Är det möjligt att överlåta en skuld till ny gäldenär?
2021-05-27 Avskriva skuld
2021-05-25 Vad innebär 19 kap. 11 § 2st. ÄB?

Alla besvarade frågor (93179)