Borgenärsskydd till egendom som gäldenären innehar med begränsad rätt

2018-02-04 i Konkurs
FRÅGA |Hej. Jag har lämnat in min motorcykel till en verkstad som nu har gått i konkurs. Dom har inte påbörjat arbetet på motorcykeln. Jag har pratat med konkursförvaltaren som inte alls är angelägen att hjälpa mig. Min fråga är om jag på något sätt kan kräva att få hämta min motorcykel från verkstaden? Jag kan ju bevisa via registreringsbevis att jag äger den. Anledningen till att jag vill hämta den snabbt är för att jag ska byta in den mot en ny och har kan inte vänta hur länge som helst.
|Hej och tack för att du vänder dig till oss!Givetvis har du rätt att vid en konkurs få din motorcykel tillbaka, men under vissa omständigheter. Du som borgenär har som utgångspunkt separationsrätt om ditt anspråk är (1) individualiserat, alltså att anspråket avser ett individuellt bestämt föremål och (2) det går att identifiera, alltså att föremålet ska kunna gå att peka ut.Vid deposition gäller dessutom att när du (deponent) lämnar din motorcykel till företaget (depositarie) för reparation, har företaget en s.k. redovisningsskyldighet gentemot dig. Företaget ska vid uppmaning återlämna saken du deponerat.Separationsrätt innebär att du har rätt att få ut din egendom ur konkursboet, där egendomen inte anses ingå i konkursboet. En sådan separationsrätt gäller utan undantag när ovanstående omständigheter föreligger. Du kan alltså rakt av åka dit och kräva att få din motorcykel tillbaka, då ditt anspråk angår en specifik motorcykel som du kan peka ut genom dess registreringsummer. Min rekommendation är att du kontaktar konkursförvaltaren igen och tydligt kräver att få din motorcykel tillbaka. Konkursboet har inget rätt att inkludera din motorcykel bland deras egendom. Oftast brukar konkursförvaltare dock reda ut sådant efter en viss tid - du har alltså goda förutsättningar för att få motorcykeln tillbaka. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Konsuments garantirätt hos ett konkursbolag

2018-01-31 i Konkurs
FRÅGA |Om jag handlar en vara från ett företag med en viss garanti sedan försetts det bolaget i konkurs, hur gäller garantin då? Går den vidare till bolaget grossist? Eller försvinner den?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Något som många blandar ihop är reklamation och garantier. Jag tänker att jag bara ska klargöra detta för säkerhetsskull innan jag besvarar frågan. Enligt konsumentköplagen har du en viss tids reklamationsrätt för en vara. Fel som visar sig inom denna tid ses enligt konsumentköplagen som ursprungliga fel och du kan därför reklamera detta till företaget. Företaget måste därför kunna bevisa att du själv har orsakat felet för att kunna säga nej till din reklamation, se 23 § Konsumentköplagen.När det har gått mer än sex månader går bevisbördan vanligtvis över på dig som konsument. Det betyder att du ska kunna bevisa att det är ett ursprungligt fel på varan för att kunna kräva något av företaget. Vissa företag kan dock erbjuda garantier som ett komplement till regeln om reklamation i lagen. Vad garantin omfattar är upp till företaget men om felet omfattas av garantin ska du få felet åtgärdat utan kostnad. Det är först efter att garantin har löpt ut som du själv måste bevisa att felet är ursprungligt. När ett företag går i konkurs har företaget mer skulder än tillgångar och en konsuments reklamationsrätt eller garanti är en så kallad oprioriterad fordran. Det framkommer dock av 46 § Konsumentköplagen: "Om säljaren är på obestånd, har upphört med sin näringsverksamhet eller inte kan anträffas, har köparen rätt att rikta anspråk på grund av fel på varan mot en näringsidkare i tidigare säljled som har överlåtit varan för vidareförsäljning." Det är därför som du säger möjligt att istället rikta anspråket mot varans tillverkare eller grossist. Jag rekommenderar därför dig att ta kontakt med varans tillverkare!Med vänliga hälsningar,

Oprioriterad fordran i konkursbo

2018-01-13 i Konkurs
FRÅGA |Hej, Jag har anlitat en byggfirma att bygga på mitt hus, jag har betalat dom en stor summa i förväg och nu har dom satt sig i konkurs, har jag rätt att få tillbaka min pengar? (dom har inte utfört arbetet)
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga Vid konkurser så gäller att borgenärer (de som har en fordran mot konkursboet) har olika förmånsrätter, vilket handlar om vilka som ska få betalt först. Detta regleras i förmånsrättslagen. Särskilda förmånsrätter ska först ha betalt, efter det ska allmänna förmånsrätter ha betalt och sist ska oprioriterade fordringar betalas. Din fordran kommer troligtvis vara en oprioriterad fordran men det finns ändå chans att få betalt. Om du får betalt i detta fall är tyvärr omöjligt att svara på då jag inte vet hur mycket tillgångar företaget har samt hur många borgenärer som har fordringar samt hur mycket dessa fordringar uppgår till. Mitt tips är att höra av dig till konkursförvaltaren vilket oftast är en advokatbyrå och anmäla att du har en fordran och fråga om du har någon möjlighet att få tillbaka pengarna. För att ta reda på vem som är konkursförvaltare så kan du höra av dig till kronofogden, kontaktuppgifter till kronofogden hittar du här. Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom gärna om det är något mer du undrar över! Med vänliga hälsningar,

Har en uthyrare rätt att återfå egendom från den hyrandes konkurs om uthyraren har sålt kontraktet till en tredje part?

2017-12-23 i Konkurs
FRÅGA |Hej,vad gäller om låt oss säga företag A hyr ut lös egendom till företag B. Företag A väljer sedan att sälja hyreskontrakten till finansbolag C, vilket överlåtelsen ej meddelas till företag B. Har finansbolaget någon rätt att ta tillbaka den uthyrda lösa egendomen, har dem sk återtagandeförbehåll på egendomen från företag B om företag B går i konkurs men vet inget om överlåtelsen till finansbolag C?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Dessa situationer är krångliga att ta sig an, eftersom det inte finns någon lagstiftning att luta sig emot när det kommer till hyra av lös egendom, eller saklega som det något gammalmodigt brukar kallas.Att ett företag säljer sina hyreskontrakt till ett annat företag innebär egentligen inga problem. Kontrakten i sig kvarstår och kan inte ändras eller hävas av förvärvaren så länge den part som hyr egendomen inte gör sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott. Förpliktelserna och skyldigheterna enligt avtalet kvarstår och hyran skall således fortfarande betalas. Det är vanligt att fordringar överlåts till finansbolag för att få ut nästan hela värdet direkt, istället för att vänta på varje kunds inbetalning. Detta kallas factoring.Återtagandeförbehåll?Ett återtagandeförbehåll behöver i princip aldrig bakas in i ett hyreskontrakt, eftersom det är underförstått att egendomen ska tillbaka till uthyraren efter hyrestidens utgång. Inte heller behövs det av den anledningen att den hyrande parten inte skulle betala hyran, eftersom detta i de allra flesta fall innebär ett väsentligt avtalsbrott som ger uthyraren rätt att häva avtalet och ta tillbaka egendomen.Återtagandeförbehåll spelar störst roll vid avbetalningsköp. Om säljaren vid ett avbetalningsköp har återtaganderätt så kan denne tillerkännas s.k separationsrätt (rätt att få ut den på avbetalning sålda egendomen ur köparens konkursbo) i köparens eventuella konkurs. Om återtagandeförbehåll inte avtalats vid avbetalningsköp så ingår egendomen i köparens konkurs, även om den inte är helt avbetald. Jfr konsumentköplagen 40 § 3 st och köplagen 54 § 4 st.Konkurs hos den hyrande partenOm den part som hyr egendomen skulle gå i konkurs så finns det ett väldigt enkelt sätt att lösa problemet för uthyraren. I en konkurs ska enbart det som tillhör gäldenären ingå, dvs enbart gäldenärens egendom, vilket framgår av konkurslagen 3 kap. 3 §. Uthyraren skulle i detta fall kunna peka på det faktum att den uthyrda egendomen är just uthyrd, och alltså inte ägs av gäldenären. Därför ska uthyraren också som regel tillerkännas separationsrätt till egendomen i konkursen. I praktiken skulle det krävas att uthyraren har någon sorts bevis för detta, exempelvis hyreskontrakten, eftersom all egendom som finns i gäldenärens besittning vid konkursbeslutet presumeras tillhöra gäldenären tills annat bevisats, jfr 4 kap. 18 § utsökningsbalken.Att den hyrande parten inte vet någonting om att hyreskontrakten överlåtits spelar inte någon större roll vid frågan om separationsrätt i konkursen. Den hyrande parten har aldrig ägt egendomen och därför ska den heller inte ingå i konkursboet.Däremot kan det vara så att de köpta hyreskontrakten blir värdelösa vid en konkurs hos den hyrande parten, eftersom dessa enbart utgör fordringar på gäldenären. Om inte någon säkerhet ställts för betalning av hyrorna så är fordringen också oprioriterad, vilket innebär att man får betalt sist i konkursen. Finansbolaget C får troligtvis i denna situation svårt att få betalt enligt kontraktet, men detta är en situation som får lösas mellan finansbolaget och uthyraren.SammanfattningSå länge hyreskontrakt eller annat bevis på att egendomen inte tillhör gäldenären kan uppvisas så ska inte egendomen ingå i dennes konkursbo, eftersom enbart gäldenärens egendom ska ingå.Vad gäller betalning enligt hyreskontraktet kan sägas att det troligtvis skulle bli svårt att få fullt betalt så länge man inte har någon säkerhet (exempelvis pant) för att få betalt. Oprioriterade fordringar får oftast inte någon utdelning i konkursen över huvud taget.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Konkursborgenär - när får jag betalt?

2018-01-31 i Konkurs
FRÅGA |Har en prioriterad fodring på ett konkursbo När betas de pengar ut? Det finns pengar i konkursboet
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När all egendom i konkursboet har förvandlats till pengar ska konkursförvaltaren upprätta ett utdelningsförslag. Utdelningsförslaget ska sedan fastställas i domstol. När beslutet att fastställa utdelningen och beslut att bestämma arvode till förvaltaren har vunnit laga kraft (normalt sett tre veckor från beslutet) ska förvaltaren snarast skicka de pengar som tillkommer varje borgenär. Det är tyvärr omöjligt att säga hur lång tid en konkurs kommer att ta från konkursbeslutet tills att du får betalt för dina fordringar. Detta är helt beroende på hur stor konkursen är, hur många borgenärer som finns, om förvaltaren måste föra återvinningstalan, om någon klandrar utdelningsförslaget och så vidare. Det finns alltså en rad olika faktorer som kan innebära att en konkurs tar längre eller kortare tid. Om du börjar bli otålig i väntan på betalning kan du kontakta konkursförvaltaren och fråga hur konkursen fortskrider. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Vad händer med leasingobjekt samt med borgensmän i en konkurs?

2018-01-17 i Konkurs
FRÅGA |Jag har ett aktiebolaget och har ett leasingavtal hos Wasa Kredit för restaurangutrustning och har två stycken borgensmän. Om aktiebolaget går konkurs vad händer och vad händer borgensmän?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det undrar du främst vad som vid en konkurs händer med leasingavtalet och därtill kopplad utrustning och vad som händer med borgensmännen.UtrustningenOm aktiebolaget går i konkurs så kommer Wasa kredit att begära tillbaka den utrustning som de äger och har leasat till aktiebolaget. Eftersom att utrustningen fortfarande tillhör dem och så länge utrustningen finns i behåll så har de rätt att få tillbaka utrustningen om aktiebolaget går i konkurs. Utrustningen tillhör alltså inte aktiebolaget och skulle inte ingå i en konkurs.BorgensmännenVad som kommer att hända med borgensmännen beror framför allt på två olika faktorer.För det första beror det på vilken eller vilka skulder de har ingått borgen för. De kan antingen ha ingått borgen för en viss eller flera specifika skulder, eller till exempelvis alla skulder (generell borgen) som aktiebolaget har hos en viss långivare. Detta reglerar hur mycket de kan komma att krävas på. Om de endast ingått borgensförbindelse för en viss specifik skuld kan de endast krävas på pengar för avbetalning av just den specifika skulden. Om de har ingått en generell borgen för alla skulder hos en långivare så kan de krävas på alla skulder som aktiebolaget har hos den långivaren.För det andra beror det på avtalet vad borgensmännen kommer att behöva betala. Eftersom att borgensmännen har gått i borgen för just aktiebolagets skulder beror deras skyldigheter och rättigheter på hur borgensavtalet ser ut. Vad kan hända för borgensmännen?Om aktiebolaget går i konkurs kommer långivaren att kunna kräva borgensmännen på pengar. Vanligtvis gäller då också att borgensmännen, om de har betalat borgen, kan kräva tillbaka motsvarande summa från den de gått i borgen för. Detta innebär att om långivaren kräver de två borgensmännen på 50 000 var så kan borgensmännen vända sig mot aktiebolaget för att kräva tillbaka de 50 000 var de utbetalat till långivaren. Detta är ett problem om aktiebolaget är i konkurs, eftersom att aktiebolaget då inte kommer att kunna betala tillbaka till borgensmännen.Detta innebär att borgensmännen egentligen endast får problem om aktiebolaget som de gått i borgen för inte kan betala sina skulder eller är i konkurs. Det är framför allt då som de kommer att krävas på pengar, och det är endast då som de inte kan få tillbaka motsvarande summa från aktiebolaget.Jag hoppas att mitt svar klargör situationen lite för dig. Tveka inte att ställa fler frågor eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Varför tillfaller betalningen till borgenärer med allmän förmånsrätt?

2017-12-28 i Konkurs
FRÅGA |Hej, jag genomgår en konkurs där det finns allmänna och särskilda fordringar (ex bankskuld).Konkursförvaltaren sa i början av konkursen att banken låg först i turordning (där jag är borgenär). Nu har det kommit in pengar från en faktura som betalades dagen innan konkursen som han anser var felaktig. Dvs, han drog tillbaks den betalningen. Då har ju jag trott att pengarna som kom tillbaks ska betala banken som är prioriterad, men han menar att i detta fall går dessa pengar till Fora. Kan det stämma och varför hamnar de över banken som är prioriterad?Tack på förhand!
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Anledningen till varför betalningen tillfaller en borgenär med allmän förmånsrätt och inte till dig med särskild förmånsrätt beror att de olika förmånsrätterna ger prioritet på olika sätt. En fordran med särskild förmånsrätt är en fordran som har pant/ inteckning i viss egendom, tex. i fastighet eller i företagshypotek. Är fordran förenad med säkerhet i en fastighet får borgenären rätt till betalning ur just den intecknade fastigheten. En borgenär med allmän förmånsrätt har istället företräde ur samtliga tillgångar som finns i det s.k. allmänna boet. Dvs. de medel i konkursboet som inte är förenade med särskild förmånsrätt. En betalning som återvinns till konkursboet går till det allmänna boet och tillfaller därför borgenärer med allmänförmånsrätt, medan borgenärer med särskild förmånsrätt har rätt till betalning ur den säkerhet som ställts för fordringen. Jag hoppas att jag har kunnat ge dig svar på din fråga!

Vem kan ansöka om ett bolags konkurs?

2017-12-22 i Konkurs
FRÅGA |Hej.Min far och jag har varit delägare i ett AB 50/50 hans sambo sitter med i styrelsen.Utan min vetskap har han satt bolaget i KK. En bolag som gått att räddaHar han och hans sambo rätt att göra så?
Ronja Westlin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att försättas i konkurs krävs att bolaget inte kan betala sina skulder och att detta tillstånd inte är tillfälligt (1 kap 2 § 2 stycket konkurslagen; kronofogden). Bolaget själv kan ansöka om konkurs, likväl som en gäldenär (2 kap 1 § konkurslagen; domstolen). Det är däremot tingsrätten som försätter bolaget i konkurs (domstolen).I ditt fall verkar det som att din far har haft behörighet att ansöka om konkurs å bolagets vägnar, vilket gör att han därmed har rätt att göra så. Om du tror att något inte har gått rätt till så kan det vara aktuellt att överklaga, viktigt här är dock att poängtera att ett konkursbeslut inte kan återkallas (2 kap 22 § konkurslagen). Skatteverket redogör för viktiga punkter vid en överklagan. Jag hoppas att du känner att du har fått ett tydligt svar på dina frågor, om det är något mer du undrar över så är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen,