Hur prioriteras fordringar på aktiebolaget i en konkurs?

2017-09-01 i Konkurs
FRÅGA
Hej, jag driver en klädbutik i ett AB. Dock går inte denna som planerat och har nu det riktigt kämpigt med försäljningen. Jag har leverantörsskulder på ca 200tkr (förfallna) samt en momsskuld på 90tkr som ska betalas 12 september. Jag har en checkkredit på 175tkr samt ett banklån på ca 61tkr som jag personligen gått i borgen för. Jag och min sambo har satt in 560tkr i bolaget dels till köpeskilling men även tillskjutna medel under detta året. xxx fsg är säsongsbetonad med mest fsg under juli och nu börjar fsg avta rejält efter sommaren. Jag bestämde mig i våras för att avveckla och har inte köpt in några varor för hösten utan har nu ett lager på ca 355tkr (inköpspris). Då jag inser att jag inte kan betala varken mina förfallna levskulder eller min kommande momsskuld funderar jag på konkurs. Hur prioriteras dessa fordringar i en konkurs?
SVAR

Hej,

Tack för att du använder Lawlines expresstjänst.

Prioritetsordning vid konkurs enligt förmånsrättslagen

1. Särskild förmånsrätt

2. Allmän förmånsrätt

3. Oprioriterade fordringar

Borgenärerna i den första kategorin har företrädesrätt till betalning av sin fordran i den egendom där säkerheten är ställd, t.ex. pant. Om säkerheten t.ex. är en fastighet, får borgenären ut sin fordran genom att fastigheten säljs.

I den andra kategorin återfinns borgenärer som har företrädesrätt till betalning av sin fordran ur boets samtliga tillgångar. Dessa kan bland annat vara borgenärers fordringar avseende kostnader för att försätta bolaget i fråga i konkurs, revisorer som har anspråk på arvode för sina uppdrag eller arbetstagares anspråk på lön, pension och andra ersättningar.

Övriga fordringar, dvs. sådana utan särskild eller allmän förmånsrätt, är oprioriterade. Dessa har inbördes lika rätt. Det kan röra sig om leverantörsskulder, skatteskulder och hyresfordringar. Borgenärer med oprioriterade fordringar får sällan betalt, eller bara en liten del av fordran, eftersom de med prioriterade fordringar har rätt till full betalning först.

Normalt inget personligt ansvar för bolagets skulder

Grundtanken med bolagskonstruktionen är att aktiebolaget är en egen juridisk person, för vilken ägaren inte blir personligt betalningsskyldig för de skulder som belastar bolaget (1 kap. 3 § aktiebolagslagen).

Ett undantag till huvudregeln är situationen då ägare går i borgen för att tillföra kapital till bolaget. Ett borgensåtagande är accessoriskt i förhållande till lånet, varför ägaren blir personligt ansvarig för bolagets skuld (10 kap. 8 § handelsbalken).

Ett annat undantag är att bolagets företrädare kan bli personligt ansvarig för bolagets skatteskulder. Utgångspunkten är att bolaget ska betala skatt. Bolagets ägare kan dock under vissa förutsättningar likställas med bolaget. För personligt ansvar för bolagets skatteskulder krävs att företrädaren uppsåtligen (med vilje) eller av grov oaktsamhet underlåtit att betala skatt eller avgift (59 kap. 12-15 §§ skatteförfarandelagen).

Vid utebliven betalning av lånet på bankens anmodan eller vid personligt ansvar för skatteskuld, kan banken och Skatteverket vända sig till kronofogden för att få till stånd en utmätning av ägarens privata egendom.

Prioritering av Ert företags skulder

Det framgår inte huruvida ert bolag har ställt säkerhet för leverantörsskulder, banklån eller checkkredit. Jag utgår från att så inte är fallet. Det finns då inga fordringar med särskild förmånsrätt. Inte heller framgår några allmänna fordringar. Notera att eventuella anspråk från arbetstagare på lön, pension eller andra ersättningar är prioriterade. Om någon av fordringarna mot förmodan är förenade med förmånsrätt, ska dessa betalas till fullo före övriga fordringar. Samtliga fordringar du har redovisat i din fråga är oprioriterade och har inbördes rätt i eventuell konkurs.

Totalt 526 000 kr är redovisat. Ränta tillkommer enligt avtal eller lag på samtliga förfallna belopp. Limitavgift + ränta på uttaget belopp tillkommer på checkkrediten. Därefter får var och en av borgenärerna lika stor andel i konkursboet. Banken kommer därefter att kräva dig på eventuell skuld som återstår för det lånet du är personlig ansvarig för. Det aktiekapital som du och din sambos har tillfört bör vara uttömt efter detta. Notera att ni kan ta upp kapitalförluster i samband med konkursen i era personliga deklarationer för att reducera er skattebörda avseende eventuella kapitalvinster.

Hör av dig om något är oklart i svaret.

Vänliga hälsningar,

Soroosh Parsa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (273)
2021-12-21 Kan jag förlora min bil som står parkerad på ett område som tillför en firma som går i konkurs?
2021-12-02 Hur får jag tillbaka mina pengar när företaget har gått i konkurs?
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?

Alla besvarade frågor (98466)