Får man flytta någon annans bil från sin fastighet?

2021-01-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag och min man har "köpt" ett hus, men nu är det ett problem. I garaget står det en bil och säljaren av huset äger inte bilen. Säljaren har flera gånger provat att få tak på ägar av bil (som har flyttat utomlands) utan att få svar. Nu är problemet hur ska vi göra för att få bort bilen? Finns det något sätt för oss att få den bort?
Sara Djogic |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad gäller flyttning av fordon finns en speciell lag, lagen om flyttning av fordon i vissa fall. Vidare finns en förordning som kompletterar bestämmelserna i lagen, förordning om flyttning av fordon i vissa fall. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i eran situation med utgångspunkt i dessa regleringar.När ett fordon får flyttasEtt fordon får flyttas om det stått parkerat på annans mark i minst sju dygn efter att ägaren har blivit underrättad, 2 2 § 3 stycket lagen om flyttning av fordon i vissa fall. I det fall det inte går att få tag i bilägaren måste bilen ha stått parkerad i en månad på er tomt för att ni ska få lov att flytta den. Tiden beräknas från det att ni har försökt underrätta bilägaren, 17 § förordning om flyttning av fordon i vissa fall. Därefter är det polisen som verkställer flytten av bilen 16 § förordning om flyttning av fordon i vissa fall. Viktigt att poängtera är att ni måste kunna styrka att ni har underrättat bilägaren, eller i det andra fallet, försök få tag på bilägaren.Flytta bilen kan utgöra egenmäktigt förfarandeVärt att ha i åtanke är att om någon parkerat en bil på eran tomt, utan att fråga om lov, får ni som ägare av tomten inte flytta fordonet på egen hand. I det fall ni gör det kan ni göra er skyldiga till brottet egenmäktigt förfarande, 8 kap. 8 § första stycket brottsbalken. Hur ni kan gå tillvägaLösningen att föredra i eran situation hade givetvis varit att ni på ett eller annat sätt lyckas få tag i bilägaren i syfte att nå en samförståndslösning. Utifrån det du har angivit utgår jag dock från att denna möjlighet är uttömd. Mitt råd till er är därför att vända er till Polisen eller Kronofogdemyndigheten. Eftersom sådana här ärenden kan ha lång handläggningstid hos polisen föreslår jag att ni ansöker om vanlig - eller särskild handräckning hos Kronofogden 3 och 4 §§ lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Kronofogdemyndigheten kommer då att ta bort bilen från eran tomt. En sådan ansökan kostar 300 kronor. Den kostnaden kan ni dock begära ersättning för i eran ansökan. Mer information om detta hittar ni på Kronofogdemyndighetens hemsida.Jag hoppas att ni har fått svar på er fråga! Om ni har fler funderingar får ni gärna återkomma till oss på Lawline.Med vänlig hälsning,

Är det olagligt att undanhålla egendom från Kronofogdemyndigheten?

2021-01-29 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej är det olagligt att förvara sina pengar på annans konto i syfte att kronofogden inte ska komma åt pengarna? Vilket straff isåfall?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!UpplysningspliktLös egendom som tillhör den som blir utmätt får utmätas (4 kap. 17 § utsökningsbalken). Egendomen får utmätas oavsett vart egendomen befinner sig. När utmätning har beslutats, får den betalningsskyldige inte till skada för sökanden förfoga över egendomen genom överlåtelse eller på annat sätt (4 kap. 29 § utsökningsbalken). Den som är föremål för utmätning hos Kronofogdemyndigheten är skyldig att lämna de uppgifter om sina tillgångar som behövs i målet (4 kap. 14 § första stycket utsökningsbalken). Den betalningsskyldige kan på heder och samvete behöva bekräfta de uppgifter om sina tillgångar som han har lämnat vid förhör eller i förteckning (4 kap. 14 § tredje stycket utsökningsbalken). Det är därför inte tillåtet att undanta utmätningsbar egendom vid en utmätning.Osann försäkran och vårdslös försäkranOm den betalningsskyldige har bekräftat uppgifterna på heder och samvete, men trots det lämnar osanna uppgifter eller undanhåller sanningen kan han dömas för osann försäkran och straffas med böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet är grovt kan straffet bli fängelse i högst två år. Om den betalningsskyldige har lämnat osanna uppgifter eller undanhållit sanningen med grov oaktsamhet kan han dömas för vårdslös försäkran och straffas med böter eller fängelse i högst sex månader (15 kap. 10 § brottsbalken).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Utebliven återbetalning - vad kan jag göra?

2021-01-20 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Privatperson tar handpenning och slutför inte överenskommen affär, lovar återbetalning men försvinner med pengarna.Vad har jag för alternativ? Kronofogden? Stämning?Det är inte frågan om stora summor, men jag är trött på att i Sverige inte kunna få rätt när man har alla bevis.Kan dock inte riskera rättegångskostnader.
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder till Lawline.Du som borgenär har två alternativ för att kräva gäldenären på betalning. Dessa är antingen 1) inleda ett dispositivt tvistemål i tingsrätten, eller 2) gå via Kronofogden genom att inleda en summarisk process. Du som borgenär har frihet att välja, men när det rör sig om mindre summor är det klart mest lämpligt att ansöka om ett betalningsföreläggande via Kronofogden. Ett betalningsföreläggande innebär att borgenären/sökanden med hjälp av Kronofogden ålägger gäldenären/svaranden att betala en penningfordran som är förfallen till betalning. Regler om betalningsförelägganden finner vi i Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BFL).FörfarandetEn ansökan ska göras skriftligen (9 § BFL) och du ska även ange ditt yrkande samt grunden för det (10 § BFL). Därtill ska du ange fordringens belopp, förfallodagen samt den ränta som begärs (11 § BFL) . När ansökan har inkommit till Kronofogden så ska föreläggandet delges svaranden (29 § BFL), vilket innebär att Kronofogden informerar gäldenären om ditt yrkande. Svaranden har då en viss tid på sig (normalt två veckor) att yttra sig om betalningsföreläggandet (25 § BFL). Därefter kan den summariska processen utmynna på två olika sätt:A) Det ena är att svaranden inte bestrider ansökan, vilket isåfall leder till att Kronofogden meddelar ett utslag (42 § BFL). Kronofogden gör då ingen materiell prövning av yrkandet, utan man konstaterar bara att det är så. Utslaget utgör en exekutionstitel som kronofogden verkställer och du som borgenär får betalt (3 kap. 1 § 8p UB). Utslaget verkställs därefter självmant av KFM (2 kap. 1 § 3 stycket UB) .B) Om svaranden dock bestrider ansökan så blir förfarandet annorlunda. Vid ett bestridande får du som sökanden två alternativ: 1) Om du väljer att vidhålla ditt yrkande så kan du begära att målet överlämnas till tingsrätten (33 § BFL), målet fortsätter då till tingsrätten som ett ordinärt dispositivt tvistemål. 2) Om du avstår från att överlämna målet till tingsrätten så ska Kronofogden avskriva målet (37 § BFL).Dina alternativSom jag redan nämnt har du som borgenär två olika alternativ för att kräva återbetalning av handpenningen. Utan att veta alla omständigheter i just ditt fall så skulle jag föreslå att du ansöker om ett betalningsföreläggande via Kronofogden. En summarisk process är en förenklad processform vars syfte är att sökande på ett snabbt, enkelt och billigt sätt ska få betalt. På så vis riskerar du inte att behöva stå för några rättegångskostnader. Och om svaranden inte bestrider ansökan (eller underlåter att yttra sig öht) så gör Kronofogden som sagt ingen materiell prövning av saken, vilket då innebär att du inte behöver tänka på bevisning mm. Om saken däremot överlämnas till tingsrätten, och övergår till ett tvistemål, så kommer du som kärande behöva bevisa dina yrkanden. Beviskravet kan skilja sig från fall till fall, men i tvistemål brukar man säga att påståendet ska vara "styrkt". Så ifall du sitter på all relevant bevisning och för din talan på ett korrekt sätt så torde det inte finnas några hinder för dig att vinna framgång i målet. Med det sagt vill jag återigen understryka att det är mest lämpligt at gå via Kronofogden.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Tills vidare önskar jag dig lycka till! Med vänlig hälsning,

Hur får jag bort någon annans lösa egendom från min fastighet?

2021-01-18 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |HejMin fd sambo har sin husvagn och släpkärra ståendes kvar på gårdsplan. Hon hämtar inte dessa fast jag bett henne att göra det. Vad kan jag göra?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ansökan om vanlig handräckning hos KFM Det jag rekommenderar dig att göra är att hos kronofogdemyndigheten (KFM) ansöka om s.k. vanlig handräckning, 3 § lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL). Det kan en person göra, som i ditt fall, när man vill att en annan person ska t.ex. ta bort egendom från en fastighet. Formella krav på ansökanAnsökan ska vara skriftlig, 9 § BfL. Ansökan ska vidare innehålla ett yrkande och en grund, 10 § BfL, dvs. i ditt fall att du yrkar på att din f.d. sambo ska ta bort egendomen (husvagnen och släpkärran) från din fastighet. I grunden till ditt yrkande kan du skriva t.ex. att det är hon som äger egendomen, att det är din fastighet och att hon inte tagit bort egendomen efter din bestämda begäran. I din ansökan ska du också uppge dina och din f.d. sambos uppgifter, bl.a. personnummer, adress, telefonnummer, e-post m.m., 18 § BfL.I ansökan ska du även ange ifall du vill ha ersättning för kostnaden att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten, kostar 300 kr att ansöka, 17 § BfL. I ansökan kan du också ta med kostnader för arbetet som du eller ett ev. ombud lagt ner på ansökan, normalt 420 kr. Slutligen ska du även skriva under din ansökan, 19 § BfL. För mer information om hur din ansökan ska se ut och vad ansökan ska innehålla, se kronofogdemyndighetens hemsida.Handläggningen hos KFMOm din ansökan uppfyller ovanstående krav, kommer KFM att delge din f.d. sambo ansökan och hon kommer begäras att lämna ett svar om hon bestrider yrkandet eller inte, 25 § BfL. KFM kommer i delgivning ge henne information att om hon inte inkommer med svar, kommer utslag att meddelas i enlighet med ditt yrkande, 26 § BfL. Inkommer hon inte med ett svar inom 10 dagar kommer KFM att bifalla (besluta om "utslag" på) din ansökan, 42 § BfL. Om din f.d. sambo bestrider ditt yrkande, kan du skriftligen begära att ansökan ska lämnas över till tingsrätten inom fyra veckor från det att du isåfall fick hennes bestridande delgivet till dig, 34 § BfL. Hoppas du fått svar på din fråga, MVH

Hur kan man gå tillväga när inte fått sin fulla betalning vid en försäljning?

2021-01-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej.Jag har sålt två katter för 4000 kronor varav 500 kronor blev betalda i förhand och 3500 skulle enligt överenskommelse som vi skrivit betalas vis löning. De fick katterna men nu hör de inte av sig och har inte betalat resterande 3500 kronor. Hur kan man gå tillväga? Mvh
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Hur kan du gå tillväga?Först och främst bör du fortsätta försöka få tag på personen som är skyldig dig pengar. Om inte det skulle fungera, så är ett alternativ att kontakta Kronofogden.Via Kronofogden kan du ansöka om ett betalningsföreläggande (1-2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Det innebär att du kan få hjälp att fastställa skulden. Kronofogden kommer då skicka ett föreläggande till personen som är skyldig dig pengar. Personen i fråga kan då välja att betala dig de 3500 kr hen är skyldig. I annat fall kan hen bestrida mot betalningskravet och då är det upp till dig om ärendet ska avskrivas eller om det ska tas hand av om domstol. Till sist kan personen välja att inte svara och inte betala, och då kommer Kronofogden ta ett beslut att hen ska betala vad du begärt.Hoppas du har fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

F.d. sambo hämtar inte sina saker

2021-01-28 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Jag undrar ang sambolagen. Min fd sambo flyttade ut för 2,5 år sedan. Han lämnade jättemycket saker i mitt lgh-förråd. Efter att ha försökt få honom att hämta sina saker i 2 år skrev jag att han fick till en viss månad på sig att hämta sina saker, efter den tidsfristen slängs, säljs eller skänks det bort. Han svarade "Ok" på det. Nu 8 månader efter tidsfristen jag gav honom la jag ut några verktyg på annons, varpå han smsade och frågade om jag säljer hans saker. Efter 2,5 år, kan han fortfarande hävda att det är hans saker när jag flera gånger bett honom hämta samt gett tidsfrist? Han har inte visat något intresse av sakerna under hela tiden. Sambolagen säger att bodelning ska begäras inom ett år. Inne i lgh delade vi upp allt innan han flyttade ut. Lgh (hyres) står på mig och jag bodde här 1 år innan han flyttade in.Jag tog bort annonserna när han sa att han kan ordna att hämta de inom en vecka men sedan måste det bort. Jag har inte kunnat använda mitt förråd på 2,5 år och har 2 barn med. Måste kunna förvara cyklar, sparkcyklar, säsongskläder, julpynt osv osv.
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Sambolagen reglerar endast äganderätten Ni verkar på det klara med att sakerna i fråga som utgångspunkt tillhör honom. Att fristen inom vilken en bodelning ska begäras har löpt ut har därför ingen betydelse. Bodelningen skulle nämligen bara reglera vem som äger vad, och det var ni ju redan överens om. Han kan fortfarande hävda att det är hans saker, trots att han underlåtit att hämta dem som ni kommit överens om, men det finns lösningar för en sådan här situation. Du kan få hjälp av kronofogdemyndighetenJag rekommenderar att du söker hjälp hos kronofogdemyndigheten om din f.d. sambo fortsätter att inte samarbeta med dig, och inte gör ett nytt försök att göra dig av med din f.d. sambos saker på egen hand. Skulle du göra det riskerar du att göra dig skyldig till brottet olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Det brottet tar just sikte på situationen när man har besittning över saker som någon annan har äganderätten till, och man förstör, säljer eller på annat sätt hindrar ägaren från att utöva sin äganderätt. Att han godtog det du sa om att du skulle göra dig av med sakerna om han inte hämtade dem inom viss tid kan visserligen tyda på att han samtyckt och att det därmed inte skulle vara olovligt, men det står klart att han inte längre samtycker. Det bästa är alltså att lösa det via kronofogdemyndigheten. Hur går det till? Du kan vända dig till kronofogdemyndigheten med en begäran om vanlig handräckning (lagen om betalningsföreläggande och handräckning, vanlig handräckning återfinns specifikt i 3 §), där du begär att din f.d. sambo tar bort sina saker från ditt förråd. Det kostar 300 kr, men du kan begära ersättning för denna kostnad i samband med din ansökan (17 §). Efter en ansökan kommer kronofogdemyndigheten höra av sig till din f.d. sambo (25 §). Om han då gör som du begärt ska du direkt skriftligen ta tillbaka din ansökan om handräckning, eftersom den inte behövs längre. Om han inte gör någonting efter att ha fått information om ditt krav meddelar kronofogdemyndigheten ett beslut som innebär att din f.d. sambo ska göra som du begärt (42 §). Gör han ändå inte det kan myndigheten verkställa beslutet själva (45 §), till en kostnad på 600 kr. I första hand ska din f.d. sambo betala denna (46 §), men om han inte kan det kan kostnaden istället hamna på dig. Om din f.d. sambo inte agerar men däremot aktivt invänder mot ditt krav får du valet att ta ärendet till domstol, eller släppa det (33 §). Lycka till, och tveka inte att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Jag har gett mitt barn en bil, kan Kronofogden utmäta den?

2021-01-18 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag har gett mitt barn en bil för 3.5 år sedan ,kronofogden har tagit den har dom rätt till det?
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att all lös egendom - såsom en bil - kan utmätas (4 kap. 17 § utsökningsbalken). Undantag från huvudregeln när det kommer till gåva är det fallet att det finns ett överlåtelseförbehåll i ett gåvobrev som innebär att egendomen inte får överlåtas. Om ett sådant förbehåll finns kan Kronofogden alltså inte ta bilen. Om det inte finns något överlåtelseförbehåll har Kronofogden däremot rätt att ta bilen (5 kap. 5 § utsökningsbalken).Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Hur får jag tillbaka pengar som lånats ut?

2020-12-17 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |En större summa pengar har lånats ut som verkar vara stört omöjliga att få tillbaka. Vederbörande lovar och lovar och kommer sedan med diverse ursäkter och bortförklaringar.Nu har vi ledsnat och undrar hur vi lämpligast går vidare.Inget avtal eller skuldebrev har skrivits.
My Öhman |Hej, Tack för att ni vänder er till Lawline för rådgivning kring er situation. Mycket tråkigt att ni inte lyckas få tillbaka pengarna som ni har lånat ut. Om personen som är skyldig er pengar inte på frivillig väg betalar tillbaka beloppet kan ni ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden. Ansökan om betalningsföreläggandeEn ansökan om betalningsföreläggande skickas av er till Kronofogdemyndigheten. Kronofogden skickar sedan ett brev (föreläggande) till personen som är skyldig pengarna. Den som är skyldig pengar kan sedan välja att: Betala vad den är skyldig. Betalar personen helt eller delvis vad den är skyldig måste ni ange det till kronofogden.Bestrida skulden. Kronofogden kontaktar då er och ni väljer själva om ni vill gå vidare till domstol eller inte.Inte betala vad den är skyldig. Betalar personen inte vad den är skyldig men avstår från att bestrida skulden fattar kronofogden ett beslut om betalningsföreläggande. Det innebär att kronofogden kommer att arbeta aktivt med att driva in er skuld. Vem måste bevisa att det är ett lån?Att det inte finns ett skriftligt avtal eller skuldebrev är inte avgörande för er situation. Muntliga avtal är nämligen lika bindande som skriftliga sådana. Skriftliga dokument kan emellertid göra det lättare att bevisa en skuld. Bevisbördan för att det finns en skuld ligger hos er som påstår den. Ofta räcker det med att ni kan bevisa att det skett en överföring. Invänder personen att det inte finns en skuld med ett påstående om att beloppet rör sig om en gåva är det den personen som måste bevisa ett sådant påstående (NJA 2014 s. 364). Sammanfattningsvis är betalningsföreläggande hos kronofogden nästa nödvändiga steg för er att kräva in era pengar. Bestrider personen i fråga skuldens existens kan ärandet hamna hos domstol. Mer om hur ni ska gå tillväga hittar ni här. Hoppas att ni fick svar på er fråga och stort lycka till med att driva ert ärende vidare. Hälsningar,