Rikta ett betalningsföreläggande mot samtliga gäldenärer?

FRÅGA
Jag representerar en ekonomisk förening som har en fordran på en fritidsfastighet avseende fastighetens andel av kostnaderna för schaktning och indragning av vatten och avlopp. VA-anläggningen har blivit föremål för lantmäteriförrättning, som nu vunnit laga kraft. Fastigheten betalar inte hela det fakturerade beloppet, utan håller inne med 70 000 kr. Påstötningar har gjorts. Fastigheten har tre delägare. Två av delägarna (passiva delägare, äger 25% vardera) nyttjar inte fastigheten, och de engagerar sig inte i frågan. Den som nyttjar fastigheten (aktiv delägare, äger 50%) vägrar göra rätt för sig. Till saken är att de passiva delägarna inte kommer överens med den aktive delägaren.Jag överväger nu att ansöka om betalningsföreläggande. Bör jag i BF rikta kravet mot samtliga delägare, eller skall jag nöja mig med den aktive delägaren? Om svaret är JA kan jag göra det i samma ansökan?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rikta kravet mot samtliga delägare?

Min rekommendation är att du riktar kravet mot samtliga delägare. Detta beror på att Kronofogden inte gör någon materiell prövning av ärendet. Det vill säga kommer de inte att utreda huruvida ett skuldförhållande föreligger och vem som är skyldig vad. Om du endast riktar anspråket mot den aktiva delägaren ökar risken för att denne bestrider föreläggandet och att du måste ta ärendet vidare till domstol. Om du istället riktar kravet mot samtliga delägare är chansen större att de medger föreläggandet, eftersom den aktiva delägaren då inte i ett senare led behöver kräva de två passiva delägarna på deras andelar i regress. Med andra ord minskar risken för att du måste gå vidare i processen och ansöka om stämning i domstol. Du kan ansöka om betalningsföreläggande mot samtliga delägare i en och samma ansökan.

Om du har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?