hur bevisar tredje man sin äganderätt till egendom som utmätts för gäldenärss skuld?

FRÅGA
Hej mitt ärende min son, han har lånat en av mina bilar för att kunna utföra sitt arbete som säljare (jobbat i ca 8 månader över hela länet) han har skulder hos KF (skuldsanering inledd om KF tar bilen blir han utan jobb nästa dag) han vart stoppad av polis och kronofogde 2021-09-21 bilen vart utmätt han har dock kvar den i sin besittning.Begäran om rättelse till KF från mig 2021-09-28 alla bilhandlingar som bifogats står i mitt namn. Nyttjanderättsavtal bifogad.Beslut KF 2021-10-15 avslår begäran om rättelse.KF motiverar sitt beslut till att min son inte visade upp nyttjanderättsavtalet vid kontrollen och att vi är närstående.KF anser att det talar i viss mån för att jag äger bilen. KF menar att utifrån dagsläget tillgängligt material inte kan anses utrett att jag äger bilen.KF anser att jag köpte bilen 2017 samt att jag är ensam låntagare men att det inte är styrkt att jag själv gör löpande avbetalningar till kreditgivaren eller bekostar övriga utgifter försäkring o skatt service mm.Jag kommer att bifoga kopior till överklagan KF/Tingsrätt på utgifter på vinterdäck skatt försäkringsbrev service avbetalningar och en Excel fil-från mitt kontoutdrag till KF där det framgår klar och tydligt att jag betalt alla utgifter 2017-2021-10-25 från mitt konto har ni förslag på ev. kompletteringar? Om det behövs skickar jag gärna kopior på mina filer.(alt 2 skall jag ta hem bilen ställa den i garaget har KF rätt att behålla utmätningskravet då)
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har en bil som du äger, som du har lånat ut till din son, som Kronofogden har utmätt den för din sons skulder, och nu undrar du vad som gäller gällande din rätt till bilen och vad du kan göra för att visa detta. Det är huvudsakligen utsökningsbalken som reglerar detta förfarande.

Kronofogdens rätt att utmäta egendom för persons skulder

Kronofogden får utmäta egendom för persons skulder, och då får de ta egendom som inte uttryckligen undantagits från lagen (4 kap. 2§ UB), så som ägarens beneficium, läs mer om det nedan. Lös egendom, så som en bil, får endast utmätas om det framgår att egendomen tillhör din son, eller om han kan antas vara ägare (4 kap. 17§ UB). Egendom som din son har i sin besittning presumeras vara hans, om det inte framgår att egendomen tillhör dig (4 kap. 18§ UB). Om ni båda växelvis har bilen, eller om ni bor ihop exempelvis, och kan då anses ha den i sambesittning, får den också endast utmätas för hans skulder om det framgår att bilen tillhör honom (4 kap. 19§ 2st UB). För att du ska kunna bryta presumtionen att bilen tillhör din son, kräv det att det framgår av utredningen att han inte äger bilen, eller att du äger bilen och att du kan styrka din äganderätt. Om det finns äganderättsintyg eller nyttjanderättsavtal så antyder detta ju att din son inte är ägare till bilen. Men om din son kört bilen, eller haft bilen på sin parkeringsplats, presumeras hans äganderätt då han kommer anses ha den i sin besittning.

Om ärendet överklagas till tingsrätten får du där också möjlighet att höra vittne som kan styrka din version, och generellt är det då lättare att styrka sin äganderätt vid domstol än vid Kronofogden på grund av att det inte finns samma begränsning i vad som får läggas till grund för beslutet.

Ägarens beneficium

Ytterligare en begränsning i Kronofogdens rätt att utmäta egendom, är om egendomen utgör gäldenärens beneficium (5 kap. 1§ UB). Detta är egendom som utgör gäldenärens basala behov, så som något essentiellt för hans levnad, exempelvis för att den behövs för att ta sig till arbetet. Detta är dock svårt att argumentera kring, och det är något som din son får göra i andra hand, alltså om det är så att Kronofogden eller tingsrätten kommer fram till att bilen visst tillhör honom. Då kan han göra gällande att Kronofogden ändå inte får utmäta den för hans skulder, då den ingår i hans beneficium för att han ska kunna ta sig till jobbet. Om bilen dock är väldigt dyr, finns det ett utrymme för Kronofogden att ändå ta den och sälja den, för att sedan låta han köpa en billigare bil.

Vad kan du använda till stöd för din äganderätt?

Min bedömning utifrån vad du har skrivit, är att läget inte är helt hopplöst för dig. Det är du som ska bevisa att det är du som äger bilen och inte din son, och som utgångspunkt är äganderättshandlingar och köpekontrakt väldigt bra utgångspunkter. Det kan dock finnas något som kallas dold samäganderätt, vilket innebär att trots att man inte står som ägare för en viss egendom, kan samäganderätten vara dold om ni förvärvat bilen för att använda den ihop och han bidragit ekonomiskt till brukandet av bilen. Det verkar dock inte vara fallet här. Dessutom har du ett nyttjanderättsavatal som talar starkt för att även om din son brukar bilen, så äger han inte den. Andra saker som kan tala till din fördel är såklart allt underlag som indikerar att det är du som står för de löpande utgifterna kring bilen, så som försäkring och liknande, vilket du nämner. Ytterligare underlag kan vara mejlkonversationer med säljaren, kontoutdrag från banken för att styrka köpet av bilen, skatteutbetalning för bilen, kontoutdrag för löpande kostnader, reparationer, service, besiktning och liknande. HD har slagit fast att det är den tredje mannen, du i detta läge, som ska styrka att du har äganderätt till bilen, och på vilka grunder du har detta. Beviskravet är relativt högt, och bedömningen ska göras mot bakgrund av en sammantagen bedömning av samtliga framlagda omständigheter (NJA 2019 s. 765). I detta mål som är en samling av tre mål egentligen, har flera personer gjort gällande bättre rätt till just bilar, och lagt fram intyg om att han står registrerad på bilen, stått för bilens försäkring och andra avgifter, vilket domstolen anser tala i viss mån för äganderätt, men att annan person hade bilen i sin besittning talade starkare. Det verkar här som att domstolen ställer ett ganska högt krav på tredje man, och att presumtionen för äganderätt vid besittning är väldigt stark tyvärr. I det första målet hade ett hästsläp tagits från en kvinnas garage, vilket innebar besittning, men det tillhörde egentligen en annan kvinna, som förvarade släpet där under en utlandsvistelse. Domstolen trodde inte på henne, även om hon var registrerad ägare, och svarat för betalning av försäkringar och fordonsskatt. Vid det andra målet gällde det en bil, där en annan person hävdade äganderätt, som åberopat bevisning som visade att han var registrerad som bilens ägare, stött för försäkring och andra avgifter, men detta räckte inte då HD fäste vikt vid att han bodde 40 mil från den person som lånade bilen och han inte lämnade en tydlig förklaring till varför den var utlånad. I det tredje målet handlade det om ett bolag, som en person var styrelseledamot i, där bolaget stod som ägare på en bil som fanns i styrelseledamotens garage. Bolaget hade åberopat köpekontrakt och intyg från säljaren av bilen om vem som denne sålt bilen till, samt underlag som visade att bolaget betalt bilen och dess avgifter då den användes i verksamheten. Inte här heller ansåg HD att detta räckte. I ett annat mål, var det också ett bolag som gjorde gällande bättre rätt till en bil vid utmätning, och där lyckades bolaget visa att det var bolaget som hade köpt bilen för sina medel, och med hjälp av förhör med den som lånat bilen, ansågs det framgå att bilen var utlånad, och därför behöll bolaget äganderätten (Göta Hovrätt ÖÄ 2121-11, 2011-11-28). I ett äldre mål, som möjligtvis anses ha tappat lite värde på grund av HDs dom år 2019, vann tredje man framgång att hävda att bilen tillhörde denna trots annans besittning, genom att visa att hon vad den som stod för de löpande utgifterna, skatten och försäkringen, samt genom att åberopa köpeavtal, betalningsorder och kontoutdrag från bank. Hovrätten gav tredje man rätt, och att annan person nyttjade bilen inte räckte för att låta Kronofogden utmäta den (Svea hovrätt, ÖÄ 5764-02, dom 2002-07-08).

Vid åberopande av en köpehandling kan detta tillmätas olika betydelse beroende på innehållet i den (NJA 1984 s. 275, NJA 1984 s. 132). Det räcker inte alltid att man kan visa vem som köpt egendomen, utan det krävs under vissa omständigheter att man kan visa hur man har finansierat köpet, ex. genom låneavtal, eller om köpehandlingen innehåller underteckning av säljaren där det framgår att försäljningen görs direkt till dig. Men då dessa handlingar lätt kan upprättas för skens skull, är domstolen försiktig med att tillmäta dessa handlingar alltför stor betydelse.

Sammanfattning och råd

Det är helt enkelt inte helt klart hur rättsläget ser ut kring vad som krävs för att kunna styrka sin äganderätt till egendom vid utmätning. Domstolarna och Kronofogden verkar fästa olika vikt vid olika typer av handlingar, och främst betona att presumtionen för äganderätt vid besittning är stark. Det är därför bra om du kan lägga fram så mycket underlag som möjligt för din sak, och även kalla vittnen som kan intyga dessa omständigheter. Jag skulle säga att det underlag du själv nämnt är så nära man kan komma ett styrkande av sin äganderätt, och många har betydligt mindre underlag än det. Min bedömning är att du har goda chanser att styrka din äganderätt med det underlaget, och jag kan inte mer än ovan hitta annat underlag som du skulle kunna komplettera med. Beroende på vad som står i dina handlingar och utifrån domstolens helhetsbedömning, är det möjligt att det skulle kunna räcka, men det är tyvärr inget jag kan lova utan det är ju domstolen som gör den bedömningen. Det höga beviskravet beror huvudsakligen på att gäldenärer generellt inte ska kunna hävda att egendomen tillhör någon annan, eller genom olika pappersarbeten försöka ge intrycket av att någon annan än denne äger egendomen, för att undanhålla egendomen från utmätning. Borgenärers rätt står sig ganska stark här, även om din äganderätt borde anses vara minst lika stark. Det svåra är att bevisa det. Att du tar omhand bilen i sig rubbar inte nödvändigtvis din sons besittning, då andra faktorer än den fysiska besittningen påverkar, så som brukande, tillgång till bilnycklar och liknande. Domstolen gör helt enkelt en helhetsbedömning av samtliga omständigheter, som man ser av ovan rättsfall, fästs olika vikt vid olika omständigheter.

Jag rekommenderar dig att ta hjälp av en jurist för att föra er talan vid tingsrätten, för att titta närmre på underlaget och era samtliga omständigheter. Om du önskar vidare vägledning eller hjälp, är du välkommen att återkomma till mig så kan jag skicka er vidare till vår juristbyrå. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (538)
2022-01-22 Betalningsföreläggande
2021-12-31 Vad kan man göra för att få tillbaka sin katt?
2021-12-30 Vad gör jag när grannen olovligt nyttjar en del av min fastighet?
2021-12-21 Hur gör man om lånetagaren inte betalar tillbaka pengar?

Alla besvarade frågor (98576)