Utmätning - Vad och hur mycket kan tas i mät?

Jag är en 73 gammal dam som har fått ock betalat ca 51000 för implantat i mina tänder ock har jobbat inom äldre omsorgen för dessa pengar ! Nu har jag även gråstarr som måste opereras, själva op kostar inte mkt men glasögonen är inte billiga ! Nu har fogden dragit utöver min pension över 10.000 som jag hade jobbat ihop för att få glasögon samt få lite över !

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är utsökningsbalken (UB). Emellertid saknar din ärendebeskrivning en uttrycklig fråga varför det inte blir helt enkelt att avgöra hur det här problemet ska angripas. Dessutom är den mycket kortfattad. Men såvitt jag förstår verkar du vara skuldsatt och du har sedan en tid tillbaka också blivit föremål får utmätning. Gissningsvis undrar vad och/eller hur mycket Kronofogdemyndigheten (KFM) kan utmäta. Givet avsaknaden av en eller flera frågor och med hänsyn till den korta ärendebeskrivningen kommer den här utredningen att bli något generell till sin karaktär.

I 4 kap. 17 § UB sägs att lös egendom får utmätas, om det framgår att egendomen tillhör gäldenären eller om han enligt 18 § ska anses vara ägare. Och i den sistnämnda lagparagrafen anges att gäldenären anses vara ägare till lös egendom som han har i sin besittning, om det ej framgår att egendomen tillhör annan. Med gäldenär avses för övrigt den som har en skuld (gäld = skuld). Bestämmelsen i 4 kap. 18 § UB är alltså tillämplig på all slags lös egendom som kan vara föremål för besittning och i det här fallet har du, utifrån din information ovan, både besittning över och äganderätt till pensionen samt de likvida medel (10 000 kr) som fogden har tagit i mät.

Enligt 4 kap. 3 § 1 st. UB gäller att utmätning ska ske endast om det belopp som kan beräknas flyta in, efter avdrag för kostnader som uppkommer efter utmätningen, ger ett överskott som gör åtgärden försvarlig. I lagrummets andra stycke uttalas att av utmätningsbar egendom bör i första hand tas i anspråk sådan tillgång som kan användas till fordringens betalning med minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären (du). Ovanstående innebär att kontanter, banktillgodohavanden och annat dylikt först bör tas i mät eftersom detta enkelt och ganska omedelbart kan lyftas. I övrigt bör generellt sådan lös egendom som är realiserbar och som av gäldenären kan undvaras med minsta olägenhet utmätas. Utmätning av lön är också möjligt och brukar inte sällan vara ett hyfsat förmånligt alternativ för gäldenären, 7 kap. UB. Även pension får utmätas under vissa förutsättningar, 5 kap. 8 § UB. KFM:s agerande framstår därför inte som särskilt förvånande.

Givet det ovan anförda finns det i grunden ingenting du kan göra för att undvika en utmätning, under förutsättning att du är skuldsatt och verkställighet avseende betalningsskyldigheten är medgiven enligt 3 kap. UB, vilket synes vara fallet här. Till skillnad från exempelvis utmätning av bostad, bil och/eller annan för vardagen relevant egendom torde utmätning av pengar i begränsad omfattning objektivt sett inte kunna medföra några egentliga olägenheter för gäldenären. Vidare ska nämnas att KFM exempelvis kan genomföra en utmätning även om endast en del av grundavgiften blir betald, se prop. 1993/94:50, s. 362 ff. Samtidigt förtjänas det att säga att åtgärden måste framstå som försvarlig, dvs. utmätning ska bara ske om den kan förväntas inbringa ett överskott efter avdrag för uppkomna kostnader efter utmätningen.

Frågan om vad som får utmätas har redan besvarats översiktligt. Men den intressanta frågan som kvarstår är hur mycket som får utmätas i reda pengar. I 5 kap. 8 § UB anges bl.a. att rätt till pension inte får utmätas i den mån rättigheten behövs för gäldenärens försörjning och fullgörande av underhållsskyldighet som åvilar honom eller henne. Detta gäller dock inte om gäldenären vid förvärv av rättigheten har åsidosatt tillbörlig hänsyn mot sina borgenärer (borgenär = fordringsägare, icke att förväxla med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat). Detta innebär att din pension får utmätas upp till ett s.k. förbehållsbelopp, även kallat existensminimum, och innefattar boendekostnaden + ett normalbelopp. Normalbeloppets storlek varierar beroende på hushållets storlek, om man är ensamstående eller inte. Ovan nämner du tandvårdskostnader och andra kostnader för sjukvård, vilket faktiskt temporärt kan inskränka utmätningsförfarandets omfång, men då krävs att det föreligger synnerliga skäl, 5 kap. 1 § 7 p. UB. Av viss hovrättspraxis följer att begränsade inkomster i kombination med trängande behov av tandvård kan utgöra just sådana synnerliga skäl, se Hovrätten för Övre Norrlands avgörande från 2013 med målnummer ÖÄ 962-12. Men notera att medel vanligtvis brukar undantas från utmätning under högst en till tre månader.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det svårt att göra en adekvat bedömning. Förslagsvis anlitar du en sakkunnig person som kan biträda dig och då företrädesvis en jurist. Vi kan naturligtvis vara dig behjälplig vid upprättandet av all nödvändig dokumentation och i förlängningen även företräda dig inför och under en eventuell domstolsprocess.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo