Regressrätt

2010-03-30 i Fordringar
FRÅGA |FRÅGA Min mamma blev övertalad att skriva på ett hos Ikanobanken på 75000 kr. Hon trodde att gick i borgen för grannen men det var ett 50-50% lån. Lånet skulle vara för att rensa upp grannens andra dåliga lån så min mamma fick aldrig se några pengar. Mamma var 76 år (hon har gått bort nu)och grannkvinnan är sjukpensionär. När mamma gick bort så slutade grannkvinnan att betala på lånet och nu vill Ikanobanken ta hela lånet från mammas konto. Vad kan jag göra?
Klas Eklund |Hej Regler om borgen återfinns i 10 kap handelsbalken. det innebär att din mor som borgensman har åtagit sig att för Geldenären (hennes granne) fullgöra lånet mot borgenären (banken). Här verkar det som att din mor inte förstått vad hon skrivit på och istället tecknat ett lån tillsammans med grannen. utifrån den lilla information som jag har att behandla så tror jag att det blir svårt att bevisa att hon trodde att det hela var en borgen istället. Om det vore så att det var en borgen så är det troligt att det är en så kallad proprieborgen(används i princip uteslutande) som innebär att banken kan (när grannen slutar betala) välja att gå direkt på din mor istället för grannen. Din mors dödsbo lämnas då med en regressrätt mot grannen/geldenären. Då bevisläget för att hävda att din mor blivit lurad verkar svårt så borde dödsboet i vartfall kunna föra en regresstalan mot grannen för att återvinna de 50% av lånet som egentligen skulle täckas av henne. För att kunna se om en sådan talan är möjlig så behövs mer information om lånet och hur ansvarsfördelningen ser ut inom detta. Jag råder dig att vända dig till ett ombud som kan bedöma detta med all tillgänglig information. Handelsbalken se här (https://lagen.nu/1736:0123_2) Lycka till ! Med vänlig hälsning

Betalningsföreläggande

2010-02-24 i Fordringar
FRÅGA |Jag har en revers på ett lån som jag har gett till en vän. Vi har båda skrivit under och det står att jag ska få tillbaka det senast 6 mån efter att jag har bett om det.Men ingen ränta är angiven. Hur driver jag in denna revers, var vänder jag mej? Tack!
Maria Holme |Hej, Om din vän inte vill betala tillbaka frivilligt kan du använda dig av reglerna om betalningsföreläggande för att få en exekutionstitel som är en förutsättning för utmätning enligt 3 kap. 1 § 8 p. Utsökningsbalken (UB), se https://lagen.nu/1981:774. Förfarandet med betalningsföreläggande regleras i Lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BFL) och är avsett för ostridiga krav på betalning, alltså i fall då gäldenären är medveten om sin skuld men inte vill betala. När man ansöker om betalningsföreläggande ska man ange sin fordran och specificera den enligt 10-11 §§ BFL se https://lagen.nu/1990:746. Förfallodagen måste ha passerats enligt 2 § BFL, se https://lagen.nu/1990:746. Det finns färdiga blanketter som kan fyllas i och skickas till Kronofogdemyndigheten. Att ni inte avtalat om att ränta ska betalas har ingen betydelse. När ansökan inkommit skickar Kronofogdemyndigheten ett föreläggande till gäldenären enligt 25 § BFL, se https://lagen.nu/1990:746. Gäldenären har då 10 dagar på sig att bestrida fordringen. Om gäldenären inte bestrider kommer Kronofogdemyndigheten att meddela ett utslag i enighet med din ansökan enligt 42 § BFL, se https://lagen.nu/1990:746 Detta utslag fungerar alltså som en exekutionstitel och verkställighet kommer att ske utan att du ansöker om det enligt 2 kap. 1 § 3 st. UB, se https://lagen.nu/1981:774. Om din vän bestrider fordringen inom den angivna tiden kan Kronofogdemyndigheten inte meddela ett utslag. Du kan då begära att ärendet överlämnas till tingsrätten enligt 33-34 §§ BFl, se https://lagen.nu/1990:746. I tingsrätten prövas då huruvida du har en fordran eller inte. Om tingsrätten kommer fram till att det finns en fordran och förpliktar din vän att betala kan du använda denna dom som en exekutionstitel som Kronofogdemyndigheten på din ansökan kan verkställa. Med vänliga hälsningar

Condictio indebiti - krav på felutbetalning

2010-01-29 i Fordringar
FRÅGA |Hej, För ett par år sedan gick min mamma bort i cancer i stor sorg och saknad. Strax innan jul förra året fick jag och min bror ett varsit brev där en bank meddelade oss att dom missat en pensionsförsäkring som nu skulle betalas ut retroaktivt till oss. För någon vecka sedan fick vi vardera 69000:- insatt på våra konton samt en utbetalningsavi. Min bror ringde även banken för att dubbelkolla att det verkligen stämde, vilket det enligt dom gjorde. Jag betalade genast av lite skulder på 15000:- och min bror satte in pengarna på ett sparkonto. Senare kom ett brev att det blivit fel i utbetalningen och att vi genast ska betala tillbaks 65000:-... Detta har ju förutom att riva upp gamla sår satt mig i knipa då 15000:- redan är förbrukade, i god tro, och jag inte har någon möjlighet att få fram dessa pengar. Vi hade ju hellre varit utan pengarna än att behöva gå igenom detta... Finns det något vi kan göra? Har vi några rättigheter i det här?
Daniel Jessen-Winbo |Hej! Din fråga aktualiserar det som juridiskt sett kallas solutio och condictio indebiti och som man kan översätta med felutbetalning samt krav på felutbetalning. För det som har hänt är ju helt enkelt att banken har betalat ut pengar till er som ni egentligen inte har varit berättigade till och huvudregeln (som inte återfinns i lag utan utvecklats av högsta domstolen, HD)vid sådana här felutbetalningar är att pengarna ska betalas tillbaka. Dock finns det från denna huvudregel viktiga undantag. Det som aktualiseras i ert fall är att man inte har någon skyldighet att betala tillbaka om man mottagit pengarna i god tro samt inrättat sig i god tro. Om vi först börjar med kravet på god tro så anser jag att ni båda har varit i god tro. Ni har kollat med banken så det verkligen stämmer och med hänsyn till den kunskap en bank borde besitta i sådana här frågor skall man med all rätt kunna lite på deras uppgifter. Jag vill även nämna att vid bedömningen av sådana här fall tas även hänsyn till om den som betalat ut pengarna har varit culpös (oaktsam). T ex i Nja 1994 s.177 har HD sagt att det är vid sådana här bedömningar viktigt att ta hänsyn till ”omsättningens säkerhet”. Med detta menas att man som mottagare ska kunna känna sig trygg efter att ha mottagit pengar, detta i synnerhet då ena parten (ni) är konsumenter/privatpersoner och det kan krävas att banken har största möjlighet att överblicka situationen. Du har inte nämnt något om tiden mellan de att ni fick pengarna till dess banken ville ha dem åter. Ju längre tid det förflutit häremellan ju mer talar det för att pengarna inte behöver gå åter (Nja 1989 s.224). Vad sedan gäller att man ska även inrätta sig i god tro så nämns det i den juridiska litteraturen att man skall planera in pengarna i sin ekonomi. Här är jag dock inte helt säker på exakt vad som gäller och jag vill även poängtera att frågan har varit uppe för prövning hos högsta domstolen ett flertal gånger. Har pengarna konsumerats är i alla fall detta krav uppfyllt så när det gäller de 15000:- du betalat dina skulder med är det med största sannolikhet så att det för dessa pengarna du inte kommer behöva betala tillbaka något. Vad däremot gäller de övriga pengarna (hos dig) samt de pengar din bror satte in på sparkonto kan jag tyvärr inte ge några säkra svar. Högsta domstolen har även poängterat i ovan nämnda domar att bedömningen av om condictio indebiti föreligger eller inte ska ske med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. Jag hoppas jag inte har rört till det för er men jag hoppas jag givit er en grund för att kunna föra frågan mot banken och skulle de inte hålla med er så skulle jag råda er att kontakta en verksam jurist som säkerligen har större erfarenhet av sådana här frågor. Med vänlig hälsning

Indrivning av fordran

2009-12-26 i Fordringar
FRÅGA |Har en lånefordran (löpande skuldebrev) på 60-årig svensk medborgare som sedan 20 år bor i USA. Han vägrar nu ens ta emot en uppsägning av lånet. Att lagsöka i USA är inget alternativ pga av kostnaderna. Han har dock intjänad pensionsrätt i Sverige (både allmän pension och fribrev avseende tjänstepension). Dessutom kommer inom något år arv efter föräldrar i Finland. Vad kan göras för att få betalt för min fordran?
Frida Henkow |Hej!Du får vända dig till Kronofogdemyndigheten som kan hjälpa dig att driva in din fordran. Om din motpart påstår att fordran inte finns, kan du gå till domstol och föra en fastställelse talan att denne är skyldig att betala dig. Kronofogdemyndigheten kommer ev. kunna ta av den intjänade pensionen.Mvh

Hur gör man för att få tillbaka sin häst?

2010-03-19 i Fordringar
FRÅGA |Vår häst är försvunnen. Han kom till en fodervärd i sept -09. Muntligt avtal - värden har honom till juni -10. Värden ångrade sig - vi kontaktade värden som sade att om inte vi hämtar hästen inom x antal dagar så är hästen hennes. Vi hade ingen möjlighet att ta hem honom just då. Nu har vi det. Kontaktat värden som skickat hästen till någon - vägrar säga vart. Värden ringde igår och sade: Ni får honom men först ska ni betala veterinärkostnader (5000 kr) för kolik. Utöver det vill hon även ha betalt för stallkostnader. Vi vet inte hur vi ska gå vidare. Hjälp oss, snälla.
Elias Himsel |Hej, Jag vill börja med att beklaga er situation, att er häst är försvunnen måste vara väldigt frustrerande och tungt. Jag kommer att bedöma händelserna ur ett juridiskt perspektiv och därefter ge råd kring hur ni kan agera. Enligt allmänna avtalsrättsliga principer skall avtal hållas och därför begår fodervärden ett kontraktsbrott om hon på eget bevåg beslutat att inte längre ta hand om hästen. Har man åtagit sig något är utgångspunkten att man under skadeståndsansvar är skyldig att fullgöra åtagandet och i första hand borde fodervärden därför försökt hitta en lösning i samförstånd med er. Att ensidigt kräva att ni inom x antal dagar hämtar hästen och att den annars tillfaller henne är alltså inte möjligt, däremot är det fullt möjligt att ni gemensamt kommer överens om sådana villkor. Jag förutsätter emellertid att så inte skett och kan påpeka att om fodervärden gjort allvar av sitt hot att betrakta hästen som sin egen så hade hon också gjort sig skyldig till förskingring. Med tanke på hur omständigheterna har utvecklats kan jag emellertid förstå att fokus inte ligger på att förmå fodervärden att fullgöra avtalet, utan på att få tillbaka hästen. Båda parter tycks också nu vara överens om att ni ska få tillbaka hästen, men för att så ska ske kräver fodervärden betalt för vissa kostnader. Frågan är då om fodervärden har rätt att hålla kvar hästen som säkerhet för dessa fordringar? Inom juridiken finns ett begrepp som kallas för retentionsrätt och som medför att fodervärden under vissa förutsättningar kan ha en sådan rätt. Tanken bakom retentionsrätten är att den som exempelvis förvarat en häst åt någon annan inte ska behöva tillåta att hästens ägare hämtar hästen utan att betala för de kostnader och utlägg som fodervärden haft. Givetvis är inte retentionsrätten absolut eller ovillkorlig och de fordringar som läggs till grund för utnyttjandet av retentionsrätten måste vara nödvändiga och stå i rimlig proportion till hästens värde. En ytterliggare förutsättning är också att fodervärden förmår att styrka fodringarna. Kan inte fodervärden förmå att visa att denne haft kostnader som medför retentionsrätt föreligger en skyldig att återlämna hästen till er. Min bedömning är att ni har att ta ställning till tre alternativa tillvägagångssätt för att få tillbaka er häst (att på egenhand ta tillbaka hästen så länge den befinner sig i fodervärdens besittning utesluter jag eftersom det är brottsligt). I första hand bör ni överväga huruvida ni är beredda att acceptera veterinär och stallkostnaderna. Vad gäller veterinärkostnaderna för kolik talar mycket för att detta är en kostnad som i en tvist faller på er, angående stallkostnaderna är frågan mer öppen beroende på ert avtal. Men rimligtvis kan fodervärden göra anspråk på skäliga förvaringskostnader för hästen. Givetvis måste fodervärden kunna styrka de kostnader hon haft. Har ni inget att invända mot fodervärdens anspråk och inte heller vill kvitt dessa mot eventuella skadeståndsanspråk (pga. av det ovan nämnda kontraktsbrottet) är en möjlighet att betala fordringarna och därefter kräva hästen. Med tanke på fodervärdens agerande bör ni då se till att säkra bevisning genom skriftliga kvitton och överenskommelser. Om ni inte accepterar fodervärdens anspråk kan ni vända er till Kronofogden eller lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Det förstnämnda alternativet innebär att ni ansöker om handräckning och verkställighet och att Kronofogden därefter riktar ett krav mot fodervärden att lämna tillbaka hästen. Om fodervärden inte invänder mot kravet kan Kronofogden därefter verkställa det. Om fodervärden däremot invänder genom att exempelvis hävda retentionsrätt får ni istället avgöra om ni vill gå vidare och låta tingsrätten avdöma tvisten Att vända sig till Kronofogden är det billigaste och enklaste sättet att få tillbaka hästen på under förutsättning att fodervärden inte invänder mot kravet. Vet ni med er att fodervärden kommer att invända mot ert krav att få tillbaka hästen bör ni därför överväga att inte gå omvägen via Kronofogden och direkt vända er till tingsrätten och där yrka att fodervärden förpliktigas att utge er häst. Att stämma fodervärden eller att vända sig till Kronofogden kan vara ett bra sätt att sätta press på en motpart som förhalar och beter sig oregerligt och därigenom öka möjligheterna att komma överens på frivillig väg. Att komma överens på frivillig väg bör vara er målsättning eftersom det tar lång tid för domstolen att avgöra en tvist samtidigt som det kan bli väldigt dyrt för den part som förlorar. För att på bästa sätt bedöma hur ni bör agera är mitt råd att ni kontaktar en yrkesverksam jurist som i detalj och med fingertoppskänslighet kan bedöma situationen. Lycka till,

Borgen och regressrätt

2010-02-18 i Fordringar
FRÅGA |Hej, En undran: Jag gick i borgen för en nära släkting för ca 20 sedan, och fick ta på mig skulden då han inte kunde betala.Tyvärr har jag bara skuldebrevet kvar, inte kvittot på att jag själv betalat skulden.Jag har påmint personen i alla år men aldrig fått någon kvittens på detta.Min man kan vittna om detta.Hur ser mina möjligheter ut att kräva in skulden i dag?
Daniel Jessen-Winbo |Hej, Att gå i borgen brukar lite skämtsamt kallas för att gå i sorgen och det är klart att det i många fall går problemfritt och är en oerhört snäll gärning men ofta så blir det tvistigheter som i ditt fall. Lagreglerna om borgen är gamla och återfinns i handelsbalkens 10 kapitel, se https://lagen.nu/1736:0123_2#K10. Vad jag förstår så är det din regressrätt mot din nära släkting du undrar över och inte din betalnings giltighet mot borgenären. Skulle det röra din betalnings giltighet så innehar du såvitt jag förstår skuldebrevet som väl bör visa att skulden är betald. I alla fall visar det att något ytterligare anspråk inte finns. För att istället övergå till regressrätten så innehas en sådan fordran av en borgensman mot en gäldenär (din släkting) då man betalt skulden. För att kräva in skulden så borde även här ditt innehavande av skuldebrevet visa på att betalning har skett. Även fast borgenären du betalat till inte har velat utfärda någon kvittens kan du väl kanske ligga på han/hon mer eller om gäldenären (din släkting) inte vill betala försöka inhämta ett yttrande från (ringa till) borgenären du betalat till när du söker upp gäldenären. Att gäldenären inte själv har betalt skulden borde väl även tala för att han förstår att du har gjort det. Jag har i svaret bortsett från eventuella regler om preskription. Detta eftersom det inte frågas efter samt eftersom jag inte ved vad för typ av huvudfordran det är fråga om samt att jag inte vet något om eventuella preskriptionsavbrott. I alla fall så tror jag att dina möjligheter att få tillbaka dina pengar är stor. Du innehar ju skuldebrevet som brukar vara ett kvitto man får då man betalat om inte borgenären har kvar det i sin besittning. Skulle din släkting inte ge med sig så kan man ju väcka talan i domstol om frågan. I och med både din man och borgenären som vittne borde du ha goda bevismöjligheter i en eventuell tvist. Med vänlig hälsning

överlåtelse av fodran

2009-09-27 i Fordringar
FRÅGA |Jag har också fått p-krav från Köpenhamn, där det inte var p-förbud, men jag inte hade p-skiva. Krav har nu efter nästan 3 månader från ett svenskt företag som på uppdrag driver in 800 kr och hotar med inkasso. Om jag inte betalar hotar de med danska Kronofogdemyndigheten. Kan de driva in kravet, som jag anser är vansinnigt efter en dag i Danmark!
Klas Eklund |HejDin fråga verkar bestå av två delar. Dels huruvida företaget kan kräva in skulden samt huruvida de kan skicka ärendet till danska kronofogdemyndigheten.När det gäller överlåtande av fodringar som din skuld på 800 kr så är det något som är vanligt. Det händer ofta att företag med likviditetsproblem behöver sälja fodringar för att få fram pengar. jag har svårt att se några problem med detta så länge det är godkänt av företaget som din skuld frånbörjan var till.om du inte betalar din skuld så kan det drivas in.sammantaget så som jag förstår din fråga så är det tillåtet att sälja en fodring.lycka tillmed vänliga hälsningar

Bevisning av fordran

2009-07-20 i Fordringar
FRÅGA |Hej vill veta vilka regler som gäller i detta ärende.Jag lånade ca 8000 av en tjej kompis för ca 1,5 år sen och då sa vi att jag skulle betala tillbaka så fort jag kunde. har betalat ca 1000 kr hittills pga väldigt dålig ekonomi, och nu har hon skickat krav genom kronofogden. Detta lån överfördes via våra bank konton. Det är inte så att jag inte vill betala henne men har ej 8000 på rak arm.Och hon skrev ej lån när hon överförde.
Maria Holme |Hej,Det är långivaren (borgenären), din kompis, som ska visa att du är skyldig henne pengar. Även om hon inte skrev att det var ett lån blir det svårt att motbevisa att det inte är fråga om ett lån om hon kan visa att hon överfört pengar till dig och att du redan börjat amortera.Med vänlig hälsning