Hur går det till vid en uppsägning av en provanställd arbetstagare?

2020-05-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej, jag hade ett anställningsavtal på 6 månader (provanställning) på ett företag men detta visade sig att efter 4 dagar på det nya jobbet blev jag uppsagd. För arbetsgivaren bara göra så? Alltså ber mig komma in på ett "möte" på förmiddagen när jag är mitt i en arbetsuppgift och därmed inte meddelat mig på detta möte om uppsägning utan låtit mig oroligt vänta på ett svar ifrån arbetsgivaren tills dagens slut 16.30 där han återigen bet mig komma in på hans kontor och där meddelas jag om att provanställning en skall avbrytas. Avbrutet grundades på att jag inte var tillräckligt duktig på att sätta på 4 nya däck åt en kund. Lite om bakgrunden: Jag sökte tjänsten som däckmontör som de hade lagt upp på arbetsförmedlingen och jag fick komma på en intervju. Med mig på intervjun hade jag mitt CV. På Mitt CV är 90% av de jobb jag jobbat med inom däck.Arbetsgivaren frågar mig hur mycket erfarenhet jag har med att "kränga" på ett nytt däck på en fälg, svaret mitt var inte alls mycket då jag för det mesta varit inringd på säsongerna. De däck företagen jag jobbat på har varit mycket nöjda med mitt resultat, snabb, smidig och noggrann. Jag sade även detta på intervjun.Några dagar efter får jag ett mail från arbetsgivaren sol jag sökte jobb hos att jag ska få chansen till att lära mig mera om yrket och därför blir det anställningsavtal på 6 månader där. Hur blir det med lön? Har ej fått något från dem. Vad kan jag göra? Få ersättningar från dem?Tacksam för svar
Andrea Vrcic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! ProvanställningEnligt 6 § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) framkommer det att avtal får träffas om en provanställnings som är tidsbegränsad till max 6 månader. I andra stycket samma paragraf framkommer det att om inget annat avtalats kommer provanställningen övergå till en tillsvidareanställning. UppsägningstidArbetsgivaren har en skyldighet att underrätta den provanställde om anställningen ska avbrytas i förtid, eller avbrytas utan att övergå i en tillsvidareanställning minst 14 dagar i förväg. Om arbetstagaren är med i ett fack har arbetsgivaren även en skyldighet att varsla den lokala arbetstagarorganisationen (31 § LAS). Rätt till lönDet är som huvudregel du och din arbetsgivare som tillsammans ska förhandla om arbetstider och de lönevillkor som ska gälla. Enligt arbetsrättsliga principer i Sverige ska en arbetstagare aldrig behöva arbeta oavlönat. Enligt 6 § LAS ska en arbetsgivare lämna skriftlig information om de villkor som är av väsentlig betydelse, vilket kan inkludera lön och timmar. Det bästa skulle vara att kräva ett skriftligt anställningsavtal. Ej utbetald lönEtt anställningsavtal är bindande för båda parter, dvs. arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetsgivare har en skyldighet att betala ut lön till sina anställda. Om arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal gäller det som utgångspunkt för alla anställda på arbetsplatsen, inklusive dig som arbetstagare. Arbetsgivaren begår avtalsbrott genom att inte betala ut lön enligt anställningsavtalet eller kollektivavtalet. På detta sätt åsidosätter arbetsgivaren sina skyldigheter i väsentlig mån. Arbetstagaren ska dock på fordran göra gälla detta mot arbetsgivaren. Det innebär att du som arbetstagare måste prata med arbetsgivaren om att du arbetat timmar som varit oavlönade.Svar:Om arbetsgivaren avbryter din anställning ett visst datum kommer den att fortlöpa 14 dagar framåt, alltså 14 dagar efter den dagen som du blev meddelad att du blev uppsagd. Du har rätt till lön för de fyra dagar du arbetad, och även för 14 dagar till som du har rätt att arbeta. Vänligen,

När övergår tidsbegränsad anställning till en tillsvidareanställning?

2020-05-26 i Anställningsformer
FRÅGA |Finns det fortfarande något som säger att om man varit anställd ett år, så har man rätt att bli anställd? Har för mig att det har varit så i alla fall.Med vänlig hälsning
Betül Duran |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Frågan handlar om rätten till att bli anställd när man har jobbat i ett år. Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare regleras i lagen (1982:80) om anställningsskydd. Är arbetsgivaren tvungen att anställa en person som har jobbat ett åt?Det råder avtalsfrihet mellan arbetsgivare och arbetstagare som innebär att båda parterna har rätt att fritt välja motpart i avtalsförhållandet. En arbetsgivare kan inte tvingas att ta en viss person i sin tjänst och en arbetstagare kan inte tvingas att utföra arbete åt en viss arbetsgivare.Kan en arbetsgivare tidsbegränsad anställa arbetstagare utan några begränsningar?Ett anställningsavtal gäller tillsvidare om parterna inte kommit överens om annat (4 § första stycke lagen (1982:80) om anställningsskydd). Tidsbegränsade anställningar få dock träffas i vissa fall som särskild anges i lagen (4 § första stycke lagen (1982:80) om anställningsskydd). Tillåtna tidsbegränsade anställningar upphör är visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och när arbetstagaren fyllt 67 år (5 § lagen (1982:80) om anställningsskydd). Arbetsgivare kan inte anställa arbetstagaren tidsbegränsad hur länge den vill. Om arbetstagaren har varit visstidsanställd i mer än två år under femårsperiod (5a § första stycke lagen (1982:80) om anställningsskydd). På motsvarande sätt övergår en anställning som vikarie till en tillsvidareanställning om arbetstagaren har varit anställ i mer än två år under en femårsperiod (5a § tredje stycke lagen (1982:80) om anställningsskydd).Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda konstateras att friheten för arbetsgivaren att tidsbegränsad anställa arbetstagaren är inte obegränsad. Efter en viss tid övergår en tidsbegränsad anställning till en tillsvidareanställning först efter att man har varit anställd mer än två år under en femårsperiod. Anställningen upphör därför inte utan uppsägning vid den avtalade tidpunkten utan först efter uppsägning. Eftersom du har varit anställd i ett år, kan det inte vara tal om en övergång.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Hur många timmar i veckan är en heltidsanställning

2020-05-16 i Anställningsformer
FRÅGA |en person som är anställd på 20 tim/vecka arbetar genomgående 180 tim/månad under ett helt år.visst anses det som en heltidsanställning ?
Camilla Stein |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns ingen lag som reglerar hur mång timmar i veckan som en heltidstjänst är. Enligt 5 § Arbetstidslagen har en arbetstagare rätt att jobba max 40 timmar i veckan. Det finns även möjlighet för arbetsgivaren att bestämma om kortare arbetstid. Ifall det finns ett kollektivavtal blir de reglerna om arbetstider tillämpliga istället, se 3 § Arbetstidslagen. Slutsatsen är att det som utgångspunkt beror på kollektivavtalet ifall det är en heltidsanställning.Vänliga hälsningar,

Får ett företag provanställa en medarbetare som redan arbetat ett år på arbetsplatsen?

2020-05-06 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Jag har jobbat på ett företag i drygt ett år, först som intern/praktikant 2 månader och sedan med ett allmänt visstidskontrakt 1 år som går ut om några veckor (maj/juni). I januari/februari 2020 sa de att de ville fortsätta anställa mig efter visstidskontraktets slut och visade upp en ny arbetsbeskrivning som jag skulle "jobba mig in i" under våren och sedan gå in officiellt i när det nuvarande kontraktet gick ut.Nu är det alltså dags att gå in i en tillsvidareanställning men de vill nu ge mig 6 månaders provanställning först. De säger tydligt att detta inte alls beror på att de vill testa mig (de vet att jag presterar bra) utan endast som konsekvens av covid-19 och som en säkerhet för de. Arbetsuppgifterna är mer eller mindre identiska som de jag fick i januari/februari och som jag jobbat med sedan dess.Får de ge mig provanställning 6 mån trots att jag jobbat på företaget i över ett år och jobbat med samma uppgifter sedan januari/februari? Och hur lång är uppsägningstiden om de skulle vilja säga upp mig under provanställningen?Tacksam för svar!
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lag:Anställningsavtal regleras i lagen om anställningsskydd (LAS), vilket är en skyddslagstiftning som reglerar förhållandet mellan den enskilda arbetstagaren och arbetsgivaren. Inom arbetsrätten har även domstolspraxis stor betydelse som normkälla, och rättsfall från Arbetsdomstolen (AD) är därmed av största vikt vid tolkning av arbetsrättsliga lagar.Två typer av anställningar enligt LAS:Enligt LAS så finns det två typer av anställningsformer (tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning) som jag kommer att gå igenom nedan:Tillsvidareanställning:Tillsvidareanställning, även kallad fast anställning i vardagligt tal, gäller till dess arbetstagaren eller arbetsgivaren avslutar den. För att arbetsgivaren ska kunna avsluta en tillsvidareanställning krävs saklig grund.Tidsbegränsad anställning:I en tidsbegränsad anställning finns det en begränsning i hur länge anställningen pågår. Huvudregeln är att anställningen inte avslutas i förtid om uppsägning inte finns reglerad i anställningsavtalet, eller om någon av parterna begår ett grovt avtalsbrott. I LAS 5 § får avtal om tidsbegränsad anställning träffas för:- Allmän visstidsanställning- Vikariat- SäsongsanställningAllmän visstidsanställning (din anställningsform i dagsläget):Kan användas i högst två år utan någon specifikt skäl. Den omvandlas automatiskt till en tillsvidareanställning när arbetstagaren haft en allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, antingen under en femårsperiod eller under en längre period om den anställde haft allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsanställning i en följd.Provanställning - en typ av tidsbegränsad anställning:En provanställning får vara högst sex månader enligt LAS 6 §. Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen skall fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, ska besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. En provanställning kan avbrytas i förtid av både arbetsgivaren och arbetstagaren, utan att skäl behöver anges. Om provanställningen avbryts i förtur är arbetsgivaren skyldig att meddela arbetstagaren två veckor innan uppsägning. Det är alltid möjligt att avsluta en provanställning omedelbart. Då kan dock arbetsgivaren bli skyldig att betala allmänt skadestånd för brott mot underrättelse- och varselskyldigheten. Det finns däremot ingen skyldighet att betala ersättning för utebliven lön.Provanställningens syften:Syftet med provanställningen är att arbetsgivaren ska få möjlighet att pröva ut en person för en viss tjänst innan den övergår i en tillsvidareanställning. Vid provanställningar finns det inga krav på att arbetsgivaren måste ha objektivt godtagbara skäl för att pröva en person. Arbetsdomstolen har uttalat vid flera tillfällen att en provanställning ska godkännas även om den kan verka onödig, till exempel om arbetsuppgifterna har förändrats.I propositionen till LAS (Prop 1981/82:71), som beskriver bakomliggande syften med bestämmelserna finns dock följande utdrag som behandlar när provanställning bör vara accepterat eller inte:"Det skall finnas ett klart behov av ett prov, t.ex. när det måste ställas särskilda krav på kvalifikationer hos en arbetssökande som inte kan visa att han eller hon har skaffat sig de kvalifikationerna genom utbildning eller tidigare arbetserfarenhet." s. 42."Även om regeln om provanställning i sig själv inte ger utrymme för rättslig prövning av om prövobehovet är större eller mindre i det enskilda fallet, medför den möjligheter att ingripa mot tidsbegränsning av en anställning under beteckningen provanställning när omständigheterna är sådana, att det måste sägas vara fråga om ett kringgående av lagens huvudregel om tillsvidareanställning." s. 49 ff."Inte heller kan det tillåtas att den som redan har varit anställd i ett arbete hos en arbetsgivare återanställs i samma arbete på prov, i varje fall inte om det inte finns starka sakliga skäl för det som t.ex. om den tidigare anställningen ligger långt tillbaka i tiden eller om den har varit av obetydlig kortvarighet och därför inte har gett tillfälle till prövning av arbetstagaren." s. 50.Praxis från Arbetsdomstolen:Arbetsdomstolen stadgade även i målet AD 1991 nr 40 att provanställningen var uppenbart omotiverad, och att det var fråga om missbruk av anställningen som anställningsform. Målet behandlande en tjänsteman som före provanställningen under 19 år varit anställd hos en lokal skattemyndighet, och där arbetat med likartade arbetsuppgifter som de hos nya arbetsgivaren.Sammanfattning:I ditt fall, där din arbetsgivare själv har sagt att det inte handlar om att det vill pröva dig som arbetstagare bör en provanställning inte vara godtagbart arbetsrättsligt. Om det arbete som anges i ditt nya provanställningsavtal inte på väsentliga punkter skiljer sig från de uppgifter du utför i dagsläget, eller medför att arbetsgivaren kan ställa högre krav på dig i exempelvis organisatoriska frågor, kännedom i branschen etc ser jag detta endast som ett försök att kringgå en tillsvidareanställning. Då en provanställning får godkännas även om den verkar onödig så kan detta bli en bedömningsfråga. Det som talar för att du bör bli tillsvidareanställd är dock som nämnt att du har "jobbat dig in" i din nya anställning, samt att arbetsgivaren sagt att de inte har något behov av att pröva dig.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Lön under provanställningen

2020-05-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej jag har en fråga om provanställning. Min arbetsgivare har sagt att dom extra timmarna som jag har jobbat han kan betala ut för mig efter provanställning som är 6månader. Borde han inte betala dom extra timmarna varje månad?
Andrea Vrcic |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Under tiden som du är provanställd har du rätt att få lön och andra anställningsförmåner på samma sätt som om du vore tillsvidareanställd. Villkoren för din provanställning förhandlar du på samma sätt som inför vilken anställningsform som helst. Huvudregeln på arbetsmarknaden är att få lön månadsvis men det framkommer undantag. Om det finns ett aktuellt kollektivavtal på arbetsplatsen omfattas du per automatik av det, och därmed många förutbestämda anställningsvillkor. Skulle det vara så ett kollektivavtal inte föreligger behöver du själv förhandla om dina villkor. För att vidare utreda frågor är du varm välkommen att boka tid med vår juristbyrå för det här.Vänligen,

Måste anställningsavtalet vara skriftligt?

2020-05-23 i Anställningsformer
FRÅGA |Om.man har börjat arbeta på en arbetsplats innan anställningsavtal skrivs. Får arbetstiden innan avtalet räknas med?
Arman Mohajeri Falah |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring anställning hittar du i lagen om anställningsskydd (LAS).Ett anställningsavtal är giltigt oavsett form, även ett muntligt avtal är därmed bindande. Det är därmed okej att inte få skriftliga anställningsavtal eller annan skriftlig information vid själva anställningstillfället. Arbetstagaren ska dock inom en månads tid få skriftlig information från arbetsgivaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet, 6c § första stycket LAS. Ett muntligt anställningsavtal är precis lika bindande, men det är alltid lättare att bevisa vad som överenskommit om det finns ett skriftligt avtal. När du får anställningsavtalet ska det framgå att du har börjat arbeta från den datum som du har gjort därmed arbetstiden ska räknas med. Jag tolkar ditt fall att avtalet har slutits genom muntligt överenskommelse innan du började arbeta och det skriftliga beviset får du efteråt.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning/

Anställningsavtal och formkrav

2020-05-09 i Anställningsformer
FRÅGA |jag har tackat ja till ett jobberbjudande via mail, arbetsgivaren bad mig svara skriftligt ja eller nej angående erbjudandet. Jag skickade ett mail till arbetsgivaren där jag bekräftade mitt val av att godta erbjudandet. Är jag bunden till detta avtal eller skulle jag kunna dra mig ur om jag vill. Jag har inte skrivit på något bindande kontrakt eller liknande. Gäller samma regler för personer över respektive under 18 år?
Jakob Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Anställningsavtal följer inget formkrav. Det betyder att man kan ingå i ett anställningsavtal på väldigt många sätt, muntligt,skriftligt, över e-mail etc. Så till din första fråga så är det möjligt att ingå avtal över mail, frågan för dig är snarare om du faktiskt upprättar ett avtal när du säger ja där. I många fall kan kommunikation över mail ses som förhandling över anställningen snarare än ett rakt ja. Vi ser det som en förhandling just för att det är så vanligt att senare skriva på ett anställningskontrakt för att påvisa att avtal har upprättats.Mycket har att göra om du subjektivt trodde att du accepterade anställningen när du svarade ja för att avtal ska ses ha upprättats.Oavsett blir det väldigt sällan konflikt över dessa problem för de blir lösta parterna emellan. Till din andra fråga om samma regler gäller för personer under/över 18 så får vi konsultera föräldrabalken.Enligt 9:1 FB så är barn under 18 omyndiga. Det innebär att de inte har rådighet över sin egendom och de kan inte åta sig förbindelser, dvs ingå i avtal, . Det innebär ju även anställningskontrakt faller inom den definitionen.Dock tillåts,enligt 6:12 FB, att barn över 16 själva ingår i kontrakt om anställning utan samtycke från föräldrar. Slutsatsen är därav att barn över 16 kan ingå i anställningskontrakt utan föräldrars samtycke, medans för barn under 16 så krävs det.

Vad gäller när tjänstegöringsgrad inte framgår av avtalet?

2020-04-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej,Jag har en tillsvidareanställning på ett hotell där jag jobbar deltid. I mitt anställningsavtal så framgår det tjänstegöringsgrad, vad gäller? Finns det ett minimum på x antal timmar eller behöver dom inte ge mig några timmar alls eftersom det inte framgår i mitt avtal?MvhAlex
André Tito |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din arbetsrättsliga fråga.Du vill alltså veta om du har ett minimum av antal timmar som du har rätt/skyldighet att arbeta under en viss period. Tillsvidareanställning regleras i 4 § lagen om anställningsskydd (LAS) och utgör den vanligaste anställningsformen och därmed huvudregeln. I LAS regleras inte tjänstgöringsgraden eller någon annanstans (förutom rätt till heltidstjänsten, men det är irrelevant i detta sammanhang), utan det ska framgå av anställningsavtalet som du och din arbetsgivare kommer överens om. I AD 1976:4 skrev arbetsdomstolen att en arbetsgivare har en upplysningsskyldighet gentemot arbetstagare avseende tjänsten som sådan – däri även sysselsättningsgraden. Den ordinäre arbetstid är viktig att känna till eftersom detta har betydelse för beräkningen av övertidsarbete i enlighet med arbetstidslagen. Detta bör framgå av avtalet. Om det inte framgår av avtalet, vilket är det som verkar har skett i din situation, råder jag dig att kontakta din arbetsgivare för klargörande. I andra hand ditt fack, om du är medlem i ett sådant. I tredje hand fackansvarig på det hotellet du arbetar på. Med vänlig hälsning,