Hur ska en provanställning avslutas?

2020-07-22 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej. Jag har haft 6 månaders provanställning hos ett företag utan kollektivavtal. I avtalet står det att denna övergår till en tillsvidareanställning om inte uppsägning meddelas senast 2 veckor innan datumet det gått 6 månader. Under semestern 2 dagar innan 6 månader har gått blir jag meddelad uppsägning utan skäl. Får det gå till så här? Det står klart och tydligt i kontakter att uppsägning måste meddelas senast 2 veckor innan annars övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning.
Julia Lax |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att tillämpa lagen om anställningsskydd (LAS) för att besvara din fråga. Hur fungerar en provanställning? En provanställning får pågå i max 6 månader, sedan övergår anställningen till en tillsvidareanställning (6 § LAS). Om personens provanställning inte ska övergå till en tillsvidareanställning ska detta meddelas (6 § LAS). Arbetsgivaren får i sådana fall själv besluta om anställningen ska fortsätta eller inte och det finns inte krav på att det måste föreligga sakliga skäl för att anställningen inte ska bli en tillsvidareanställning. Hur får en provanställning avslutas? Om en provanställning ska avbrytas i förtid, eller avslutats utan att övergå i tillsvidareanställning, ska arbetsgivaren underrätta om det minst 2 veckor i förväg även enligt lag (31 § LAS). Om arbetsgivaren bryter mot detta kan den bli skadeståndsskyldig för påvisad skada. Detta innebär att du inte kan få skadestånd för utebliven lön för att anställningen inte övergått till en tillsvidareanställning men påvisad skada är ersättningsgill. Om du är fackligt organiserad har arbetsgivaren även en skyldighet att informera din arbetstagarorganisation om uppsägningen (31 § LAS).Hoppas du fått hjälp med din fråga, återkom gärna annars! Hälsningar,

Kan jag bli inlasad om jag har ett nystartsjobb?

2020-06-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Kan man bli inlasad om man har nystartsjobb. Min arbetsgivare säger att nystartsjobb är ett lönebidrag så de kan man ej, jag hävdar motsatsen.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör inlasning kommer vi kika närmare på anställningsskyddslagen (LAS).Du har rätt, nystartsjobb omfattas av inlasningsreglernaNystartsjobb är ingen egen anställningsform, utan en skattesubvention. Du behöver fortfarande bli anställd i en anställningsform erkänd av anställningsskyddslagen.Huvudregeln är tillsvidareanställning (4 § LAS). Det kan även vara tal om en tidsbegränsad anställning, det vill säga allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning eller om du fyllt 67 år, en särskild tidsbegränsad anställning (5 § LAS).Se även Arbetsförmedlingens förklaring att nystartsjobb inte är en egen anställningsform. Den finns tillgänglig via https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/nystartsjobb/nystartsjobb---sa-gar-det-till.Du blir således "inlasad" om du haft en allmän visstidsanställning i mer än antingen sammanlagt två år under en femårsperiod, eller under en period då du haft tidsbegränsade anställningar i form av en allmän visstidsanställning, ett vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra. Även ett vikariat övergår i en tillsvidareanställning om du varit anställd som vikarie hos arbetsgivaren i mer än sammanlagt två år under en femårsperiod. Detta gäller alltså alldeles oavsett om det är ett nystartsjobb (5a § LAS).Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och håller tummarna för att du snart är fast anställd!Med vänliga hälsningar,

Jurist och advokat om tidigare brottslighet?

2020-06-14 i Anställningsformer
FRÅGA |Får man bli jurist eller advokat om man är tidigare dömd?
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att en person har tidigare blivit dömd hindrar inte att personen kan bli antagen till juristutbildningen och utbilda sig till jurist. Vid antagning till juristutbildningen görs ingen koll i belastningsregistret eller liknande. Vid ansökning av olika framtida jobb kan det dock hända att arbetsgivare kollar i belastningsregistret, exempelvis vid olika myndighetsjobb eller liknande. Det ska påpekas att omständigheterna i det enskilda fallet bör vara avgörande för hur tidigare brottslighet hindrar person från att få en anställning eller inte. Omständigheter som med stor sannolikhet tas i beaktande är hur långt tillbaka i tiden brottet begicks, vilket brott som är begånget och om det rör sig om upprepad brottslighet eller inte. För att få kalla sig för advokat krävs att juristen har har blivit antagen som ledamot av Sveriges Advokatsamfund. För att bli antagen som ledamot av Sveriges Advokatsamfund uppställs ett antal krav, däribland att den sökande ska "ha gjort sig känd för redbarhet och i övrigt anses lämplig att verka som advokat". Jag kan inte finna något i Anvisningar för ansökan om inträde i Sveriges Advokatsamfund som direkt uttrycker att en tidigare dömd inte får antas som ledamot, men tidigare brottslighet skulle kunna vara av betydelse vid bedömning av redbarhet och övrig lämplighet. Det är en bedömning som görs av samfundet utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.Jag hoppas att du fick klarhet i det hela! Med vänlig hälsning,

Upphörande av provanställning

2020-05-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej, Jag hade en provanställning men blev uppsagd av min arbetsgivare i förväg. Min arbetsgivare gav mig ett papper att skriva på där det stod att vi var överens om att avsluta anställningen från och med dagens datum. Jag skrev på pappret (hade inget annat val riktigt) och förväntade mig få två veckors uppsägningstid vilket står i lagen. Arbetsgivaren bad mig gå på dagen och ville inte att jag skulle arbeta mina två veckor på uppsägningstiden fastän att jag var villig att göra det. Jag gjorde som hen sade och gick hem när jag avslutat mina sista uppgifter och kom inte tillbaka, dock förväntade jag mig att få lön för dessa två veckor av uppsägningstiden då jag trodde jag hade rätt till detta, men det kom aldrig någon lön för dessa två veckor som var min uppsägningstid. Har inte jag rätt till min lön under uppsägningstiden så länge jag står till arbetsgivarens förfogande? Jag står ju för min del av avtalet inom uppsägningstiden. Att arbetsgivaren bad mig gå på dagen anser jag inte ska påverka mig. Jag hade en heltidstjänst med fast månadslön. Jag vill kräva pengarna från arbetsgivaren nu i efterhand men vill först veta om jag har rätten på min sida!Kan nämnas också att jag inte hittade ett annat jobb under uppsägningstiden så det var inte så att jag gick till ett annat jobb istället. Tack på förhand!
Amanda Keith |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om anställningsförhållandet regleras i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).Avtal om tidsbegränsad provanställning får träffas under förutsättningen att prövotiden är högst sex månader och om varken arbetsgivaren eller arbetstagaren har sagt upp anställningen då prövotiden löpt ut övergår provanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning, 6 § LAS. Det är tillåtet att avbryta en provanställning före prövotidens utgång, om inte annat har avtalats, och arbetsgivaren har då ingen skyldighet att förklara varför anställningen avbryts. Arbetsgivaren behöver alltså inte ange någon saklig grund till varför han/hon vill avbryta provanställningen. Om en arbetsgivare avser att avbryta provanställningen i förtid eller avbryta den innan den övergår till en tillsvidareanställning ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om det minst 14 dagar i förväg, 31 § LAS. Då en arbetstagare är fackligt organiserad ska arbetsgivaren, i samband med underrättelsen, också varsla den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör. Denna s.k varseltid är inte samma sak som uppsägningstid och om det inte står skrivet i eventuellt kollektivavtal så finns det inget explicit krav på uppsägningstid när det gäller provanställningar. Om arbetsgivaren inte iakttar varseltiden och därmed bryter mot sina skyldigheter enligt LAS kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren, 38 § LAS. Viktigt att understryka är dock att ett åsidosättande av underrättelseskyldigheten enligt 31 § inte medför att en provanställnings avslut förlorar sin rättsliga verkan. Detta innebär alltså att då en arbetsgivare avbrutit en provanställning utan att ha beaktat skyldigheten att underrätta arbetstagaren 14 dagar i förväg kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren men att anställningen ändå förblir avslutad. Arbetsgivaren kan alltså bli skyldig att betala ut allmänt skadestånd för brott mot 31 §. Däremot har arbetsgivaren inte någon skyldighet att betala ersättning för utebliven lön, (se AD 2003 nr 115). Du har dock givetvis rätt till lön och andra anställningsförmåner för den tid du faktiskt arbetar där. Om arbetsplatsen har kollektivavtal är det vanligt att villkoren för provanställningen regleras i det. Reglerna kring detta kan skilja sig åt mellan olika kollektivavtal. I vissa kollektivavtal benämns varseltiden dessutom som uppsägningstid. Jag kan därför rekommendera att du kollar upp vad som gäller enligt eventuellt kollektivavtal med din fackliga organisation, för just dig. Finns det ett eventuellt kollektivavtal med avvikande regler, gäller alltså istället dessa. Vad du kan göra nu När det gäller provanställningar kan man inte ifrågasätta giltigheten av anställningens upphörande med stöd av LAS, eftersom arbetsgivaren har rätt att avbryta anställningen innan prövotidens utgång utan att ange skäl varför. Då arbetsgivaren inte iakttagit skyldigheten att underrätta om anställningens upphörande 14 dagar i förväg kan du dock ha rätt till skadestånd. Min rekommendation är att du vänder dig till facket för hjälp med detta, om du är fackligt organiserad. När en provanställning avslutas i förtid eller inte övergår till en tillsvidareanställning ska arbetsgivaren dessutom alltid varsla facket om arbetstagaren är fackligt organiserad. Detta ska ske för att även de ska kunna agera. Hoppas att detta svar kan vara behjälpligt och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Kan arbetsgivaren avsluta provanställningen trots ett fastställt datum på när anställningen övergår i tillsvidareanställning?

2020-07-03 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående ett anställningsavtal.Jag har en provanställning som löper ut i augusti.När jag sökte en lägenhet behövde jag ett anställningintyg och bad om det om det vara så att jag skulle få en fast tjänst efter min provanställning.Jag fick ett underskrivet intyg på vilket datum min anställning går över till fast tjänst.Nu är jag plötsligt uppsagd precis innan min fasta tjänst skulle börja. Får de göra så när man fått ett skriftligt intyg och datum på när tjänsten kommer att övergå till fast.?Mvh/Ellinor
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan rör ett antal situationer i Lag (1982:80) om anställningsskydd (nedan LAS).Du anger att du har en provanställning som löper ut i augusti. 6 § LAS stadgar att det är tillåtet att träffa avtal om provanställning, om prövotiden är högst sex månader.Provanställningar är en tillåten form av visstidsanställning, enligt 4 § 2st. LAS. Vid provanställningar finns inte det anställningsskydd som råder vid tillsvidareanställningar, eller andra tidsbegränsade anställningar. En provanställning kan avslutas utan saklig grund från arbetsgivarens sida. Provanställningen övergår automatiskt i en tillsvidareanställning efter att prövotiden löpt ut, se 6 § 2st. LAS. Om inte annat har avtalats får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång, se 6 § LAS in fine.Att din arbetsgivare har angett vid vilket datum provanställningen övergår i en tillsvidareanställning hindrar inte denne från att fritt avbryta din provanställning i förväg. Det ligger inom arbetsgivarens allmänna arbetsledningsrätt att agera i enlighet med bestämmelsen om provanställning.Det framgår inte av din fråga om det är på det viset att din arbetsgivare har lovat dig en tillsvidareanställning genom intyget. Är det faktumet har din arbetsgivare begått ett avtalsbrott genom att inte fullfölja sina åligganden, om det finns det dock för lite information för att kunna ge ett definitivt svar.Du är välkommen att ställa ytterligare en fråga om du har fler funderingar.Med vänliga hälsningar!

Får arbetsgivaren provanställa mig trots att jag redan har arbetat som anställd?

2020-06-29 i Anställningsformer
FRÅGA |Jag är just nu anställd på ett 1 års kontrakt som ska snart förnyas. Min arbetsgivare har sagt att de tänker anställa mig på 6 månaders provanställning nu. Kan de göra så med tanke på att jag har redan arbetat med samma arbetsuppgifter i 1 år?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Anställningsavtal regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Den är en skyddslagstiftning som reglerar förhållandet mellan den enskilda arbetstagaren och arbetsgivaren. Även Arbetsdomstolens avgöranden är av vikt vid tolkning av arbetsrättsliga frågor. Under underrubriken "syftet med provanställning" redovisar jag ett konkret svar på din fråga med hänvisning till förarbeten till LAS.Allmänt om anställningsformerDet finns två typer av anställningsformer enligt LAS, tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Tillsvidareanställning gäller till dess arbetstagaren eller arbetsgivaren avslutar den. För att arbetsgivaren ska kunna avsluta en tillsvidareanställning krävs att det görs med saklig grund. Tidsbegränsad anställning är en anställningsform som begränsas i tid och huvudregeln är att anställningen inte avslutas i förtid. Undantag från det gäller om det finns reglerat i anställningsavtalet eller om någon av parterna begår ett grovt avtalsbrott. Avtal om tidsbegränsad anställning träffas för allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning, (5 § LAS).Allmän visstidsanställning kan avtalas i högst två år utan något specifikt skäl. Den omvandlas automatiskt till en tillsvidareanställning när arbetstagaren haft en allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, antingen under en femårsperiod eller under en längre period om den anställde haft allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsanställning i en följd, (5 a § LAS). Provanställning (en form av tidsbegränsad anställning) får avtalas i högst sex månader, (6 § LAS). Vill varken arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen ska fortsätta efter att prövotiden har löpt ut, ska besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. En provanställning kan avbrytas i förtid av både arbetsgivaren och arbetstagaren, utan att skäl behöver anges. Om provanställningen avbryts i förtid är arbetsgivaren skyldig att meddela arbetstagaren två veckor innan uppsägning.Syftet med provanställningSyftet med provanställningen är att arbetsgivaren ska få möjlighet att pröva en person för en viss tjänst innan den övergår i en tillsvidareanställning. Vid provanställningar finns det inga krav på att arbetsgivaren måste ha objektivt godtagbara skäl för att pröva en person. I proposition 1981/82:71 om en ny anställningsskyddslag finns vissa hänvisningar till vad som bör vara accepterat och inte vid en provanställning. Det ska exempelvis finnas ett tydligt behov av att pröva arbetstagaren, exempelvis när det måste ställas särskilda krav på kvalifikationer hos en arbetssökande som inte kan visa att han eller hon har skaffat sig de kvalifikationerna genom utbildning eller tidigare arbetserfarenhet, s. 42. Det framgår även att det inte tillåts att den som redan har varit anställd i ett arbete hos en arbetsgivare återanställs i samma arbete på prov. I sådant fall ska det finnas starka sakliga skäl för det, exempelvis om den tidigare anställningen ligger långt tillbaka i tiden eller om den har varit av obetydlig kortvarighet och därför inte har gett tillfälle till prövning av arbetstagaren, s. 50. Praxis från Arbetsdomstolen (AD)I AD 1991 nr 40 hade en tjänsteman före en provanställning hos en ny arbetsgivare varit anställd hos en lokal skattemyndighet i 19 år, där han hade arbetat med likartade arbetsuppgifter som de hos nya arbetsgivaren. AD menade att provanställningen var uppenbart omotiverad och att det var fråga om missbruk av anställningen som anställningsform. SammanfattningEftersom du redan kommer att ha varit anställd hos arbetsgivaren och utfört samma arbetsuppgifter innan provanställningen, bör en provanställning inte vara arbetsrättsligt motiverat. Om det arbete som anges i ditt nya provanställningsavtal inte på väsentliga punkter skiljer sig från de uppgifter du utför i dagsläget, eller medför att arbetsgivaren kan ställa högre krav på dig i exempelvis organisatoriska frågor, kännedom i branschen och så vidare, kan det ses som ett försök att kringgå reglerna om anställningsformerna. En provanställning kan dock vara accepteras även om den verkar onödig vilket gör att detta kan bli en bedömningsfråga. Det kan vara så att du kanske inte mött alla tänkbara scenarion relaterade till de arbetsuppgifter du har. Men om arbetsgivaren försöker kringgå reglerna om anställningsformerna kan denne bli skyldig att betala ut skadestånd till dig som arbetstagare, (38-39 §§ LAS). Skadeståndet kan då bestå av dels ett allmänt skadestånd för förlusten och kränkningsersättning, dels ett ekonomiskt skadestånd för det brott mot LAS som åtgärden innebär.Hoppas du fick svar på din fråga och att situationen löser sig för dig!Med vänliga hälsningar,

När övergår en "timanställning" till en tillsvidareanställning?

2020-05-31 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej, När går en timanställning över till en tillsvidareanställning? Hur många dagar ska man ha arbetat in? Har en fråga till gällande projektanställning: Om man har arbetet på ett projekt i mer än två år (sammanhängande), går man över till en tillsvidareanställning då även om ens projekt inte är avslutat än? Tusen tack på förhand.
Amanda Keith |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Timanställning Huvudregeln är att en anställning gäller tillsvidare om inget annat anges, i praktiken innebär det att en anställning är en tillsvidareanställning om avtal inte träffats om något annat. Avtal om olika sorters tidsbegränsade anställningar får dock träffas och det ska då framgå av anställningsavtalet att det är en tidsbegränsad anställning. De tidsbegränsade anställningsformer som man får träffa avtal om är allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete, 5 § Lag om anställningsskydd (LAS). Det får även träffas avtal om provanställning, 6 § LAS. En timanställning är officiellt inte någon egen riktig anställningsform. Anställningen i sig måste alltså vara en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Begreppet innebär i princip bara att lönen betalas ut per timme. I praktiken brukar man, typiskt sett, prata om att en timanställning föreligger när arbetsgivaren och arbetstagaren har kommit överens om att arbetstagaren ska utföra arbete åt arbetsgivaren, vars omfattning och arbetstid inte är helt och hållet bestämt i förväg, alltså att arbetstagaren vid upprepade tillfällen kallas in för arbete. Vissa kallar det för timanställning när det rör sig om en tillsvidareanställning som är begränsad till vissa timmar. Det vanligaste är dock, när man pratar om timanställning, att det rör sig om flera visstidsanställningar, det vill säga upprepade tidsbegränsade anställningar. Projektanställning Projektanställning som anställningsform är egentligen inte något juridiskt begrepp. Det finns alltså inga särskilda lagbestämmelser om "projektanställningar". Man brukar dock, i praktiken, tala om "projektanställning" när det rör sig om en anställning för ett specifikt projekt för en begränsad tid. Det utgör då en tidsbegränsad anställning. Arbetsrättsligt kan den ses som en allmän visstidsanställning.Omvandling till en tillsvidareanställningOm man som arbetstagare är allmänt visstidsanställd övergår anställningen till en tillsvidareanställning om man har varit visstidsanställd hos samma arbetsgivare i mer än 2 år under en femårsperiod. Likaså gäller om man har ett vikariat. En anställning övergår också till en tillsvidareanställning om man har haft tidsbegränsade anställningar, (såsom visstidsanställning, vikariat eller säsongsanställning), i sammanlagt 2 år om anställningarna följer på varandra. En anställning anses ha följt på en annan om den tillträtts inom 6 månader från den föregående, alltså om det gått max 6 månader mellan anställningstillfällena, 5 a § LAS. Det som räknas in i de 2 åren är tiden som man faktiskt varit anställd. Vid en så kallad timanställning är det alltså varje separat arbetstillfälle som räknas ihop. Varje arbetspass som man arbetar och har timlön för ses som ett arbetstillfälle.Genom kollektivavtal får avvikelser göras från ovannämnda bestämmelser, 2 § LAS, varför andra regler kan gälla enligt eventuellt kollektivavtal.Sammanfattning Har man haft en allmän visstidsanställning på arbetsplatsen i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod ska alltså anställningen övergå till en tillsvidareanställning. Det kan finnas särskilda regler kring vad som gäller för just konvertering till tillsvidareanställning i det kollektivavtal som eventuellt gäller på arbetsplatsen. Det bästa kan då vara att kontakta facket för att få ett individuellt svar på vad som gäller i just denna fråga.Hoppas att detta svar kan vara behjälpligt och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar eller om svaret var otydligt! Med vänlig hälsning,

Oavlönat arbete

2020-05-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Timanställd och efter dispyt med arbetsgivaren avbröt hen min "anställning". Jag lämnade ID-kort och nycklar och körde hem. Väl hemma kom jag på att jag fått 20 timmars arbete som var godkända och klara. Det finns bevis pdf-fil där timmar och godkännande framgår. I min värld har vi slutit ett avtal gällande dessa timmar. Kan jag kräva att få arbeta eller få lön för detta avtal?
Andrea Vrcic |Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som huvudregel är det du och din arbetsgivare som tillsammans förhandlar om lönevillkor och de arbetstider som ska gälla. Som arbetstagare ska du aldrig behöva arbeta oavlönat enligt arbetsrättsliga principer som råder här i Sverige. Enligt 6 § Lagen om anställningsskydd ska arbetsgivaren lämna skriftlig information om de villkor som är av väsentlig betydelse, vilket kan inkludera lön och timmar. Det bästa skulle vara att kräva ett skriftligt anställningsavtal. Ej utbetald lön:Anställningsavtalet är bindande för båda parter, dvs. arbetsgivaren och arbetstagaren. Det är arbetsgivarens skyldighet att betala ut lön till sina anställda. Om arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal gäller det som utgångspunkt för alla anställda på arbetsplatsen, inklusive dig som arbetstagare. Genom att inte betala ut lön enligt anställningsavtalet eller kollektivavtalet begår arbetsgivaren avtalsbrott. Arbetsgivaren åsidosätter därigenom sina skyldigheter i väsentlig mån. Arbetstagaren ska dock på fordran göra gälla detta mot arbetsgivaren. Du måste som arbetstagare prata med din arbetsgivare om att du arbetat oavlönat och benämna exakt vilka timmar det gäller. Gällande fordran mot sin arbetsgivare:Det uppkommer en fordran om lönen inte utbetalas enligt anställningsavtalet som förfallit till betalning den dag lönen ska betalas ut, vanligtvis den 25:e varje månad. Därmed kan en dröjsmålsränta aktualiseras enligt räntelagen (RL). Lagen gäller om inget annat avtalats, i kollektivavtalet eller anställningsavtalet. Dröjsmålsränta börjar löpa från den 25:e fram till den dagen som lönen utbetalas enligt 3 § 1 st och 6 § RL. Arbetstagarens tillvägagångssätt:Som arbetstagare kan du påpeka till arbetsgivaren om att din fulla lön inte blivit utbetald. Om inte arbetsgivaren vill betala ut de timmar du faktiskt har arbetat kan du vända dig till ditt fackförbund (förutsatt att du är med i ett fackförbund). Om du som arbetstagare inte vill vända dig till ditt fackförbund eller inte är med i ett fackförbund kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM). Genom att vända dig till KFM kan du ansöka om ett betalningsföreläggande. Det innebär att KFM ålägger arbetsgivaren att betala ut lönen, och att du som arbetstagare får din fordran betald enligt 2 § 1 st lag om betalningsföreläggande. Ett sådant betalningsföreläggande görs skriftligen enligt 9 § lag om betalningsföreläggande. Du kan läsa mer om detta på KFM:s hemsida, där även blanketter finns för ansökan. För att vidare utreda frågor är du varm välkommen att boka tid med vår juristbyrå för det här.Vänligen,