Vad har en arbetsgivare för rätt/skyldighet att anställa?

Hej! på jobbet så är jag i en liten tvist om att få en tillsvidareanställning från att vara timanställd. Det är så att det har öppnats en tillsvidareanställd plats inom företaget och det finns massa timanställda, mer exakt är det så att det finns 2 personer som jobbat längre än mig som timanställda, den som jobbat längst som timmis är inte intresserad av att bli tillsvidareanställd, den som jobbat näst längst är intresserad, personen som jobbat längst tackade nej till tillsvidareanställning. När jag hade pratat med chefen så resonerade han om att ifall det finns anledning till att ge tillsvidareanställning till en timmis som jobbat under kortare tid (d.v.s om man visar fram fötterna och gör ett bättre jobb) så kan chefen alltså redovisa för facket varför man erbjudit den personen tillsvidareanställning. Men dock verkar det nu som att det blir att man erbjuder bara i tur och ordning, när jag googlar så hittar jag bara regler om turordning vid uppsägning, men inga turordningsregler vid anställning. Kortfattat undrar jag om chefen är tvungen till att erbjuda andra kollegan tillsvidareanställning pga lagar och regler eller gör han det bara för att.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om det finns någon turordningsregel som en arbetsgivare är skyldig att följa när hen rekryterar nya tillsvidareanställda inom verksamheten. Jag kommer att dela upp svaret i två delar där den första delen handlar om när en visstidsanställning går över till en tillsvidareanställning och den andra delen berör arbetsgivarens arbetsledningsrätt.

När en visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning

Då det inte framgår av din fråga tolkar jag det som att du har en visstidsanställning. Om du har haft en visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod övergår visstidsanställningen till en tillsvidareanställning (5a § LAS). Om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats kan det finnas andra regler om när en visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning. Om din kollega har varit anställd i mer än två år under en femårsperiod har hen alltså rätt till en tillsvidareanställning, på så vis blir det en slags "turordning". Denna regel ger dig som visstidsanställd en trygghet, men det är först när du uppfyller ovan nämnda tidskrav som din chef är skyldig att ge dig en tillsvidareanställning.

Din chef har som huvudregel rätt att anställa vem han vill

Svaret kan skilja sig beroende på om du är anställd inom privat- eller offentlig sektor.

Privat sektor

Inom den privata sektorn har arbetsgivaren (din chef) fri anställningsrätt, det betyder att han fritt kan välja vem han vill anställa till en viss tjänst. Det finns dock undantag till denna regel, din chef får inte ta beslut som är diskriminerande enligt diskrimineringslagen (diskL). De diskrimineringsgrunder som finns i diskL är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder (1 kap. 5§ diskL). Utifrån informationen i din fråga kan jag inte göra någon mer omfattande bedömning. Om du har anledning att tro att du har blivit diskriminerad är det upp till din chef att visa att diskriminering inte har skett.

Offentlig sektor

Inom den offentliga sektorn är den fria anställningsrätten begränsad, här gäller istället att den som anställs ska vara bäst lämpad för tjänsten, ett objektivt krav som varierar beroende på om anställningen är statlig eller kommunal.

Sammanfattande svar

Om din kollega har haft en visstidsanställning i över två år under en femårsperiod ska hens anställning övergå till en tillsvidareanställning, då är din chef skyldig att erbjuda din kollega en tillsvidaretjänst. Om så inte är fallet gäller att din chef har rätt att ge tjänsten till valfri person.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson BandelinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo