Hur stor nyttjanderätt har man till samägd fastighet?

2019-06-25 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej, jag äger en 1/4-delar av ett fritidshus och 3/4-delar ägs av en släkting. Vad säger lagen om nyttjanderätten? Som jag har läst Lag om Samäganderätt så har båda lika stor rätt att nyttja huset. Min släkting säger att det är ägarandelarna som styr dvs att jag endast har rätt till 1/4 av sommaren. Vad är det som gäller egentligen?
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är av förmögenhetsrättslig karaktär och regleras främst i lag om samäganderätt (samäganderättslagen). Föreligger samäganderätt?Är två eller flera ägare till egendom tillkommer de var och en en lott i egendomen (1 § samäganderättslagen). Dessa lotter är lika fördelade om inget annat anges (1 § samäganderättslagen). Här anges ju dock annat, och din lott är ¼ och din släktings ¾. Detta lagrum säger dock ingenting om själva nyttjandet eller förfogandet över egendomen, utan klargör endast om samäganderätt föreligger och lotternas fördelning. Förfogande över godsetHuvudregeln är att förfogande över godset i dess helhet kräver samtliga delägares samtycke, oavsett lotternas fördelning (2 § samäganderättslagen). Här handlar det dock inte om nyttjande utan om försäljning och andra ingripande åtgärder såsom pantsättning av fastigheten. NyttjandeSamäganderättslagen säger egentligen ganska lite om själva nyttjanderätten. Det som sägs är att om man inte kommer överens om nyttjandet kan en god man efter ansökan av någon av delägarna förordnas att omhänderta egendomen under viss tid (3 § samäganderättslagen). Man kan alltså säga att det förutsätts att man ska komma överens om nyttjandet och skulle man inte göra det är sista utvägen att en god man förordnas att omhänderta egendomen tills man kommit överens. Avslutande rådEftersom delägarna i princip förutsätts komma överens om nyttjandet är det inte så dumt att skriva ett samäganderättsavtal som regleras nyttjandet i framtiden. Hoppas detta var till hjälp för dig. Har du fler funderingar kan du kontakta vår juristbyrå. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08 533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00.

Kan man sälja en samägd lägenhet trots att inte samtliga ägare lämnar sitt samtycke?

2019-06-13 i Samägandeavtal
FRÅGA |Jag äger en lägenhet tillsammans med mina systrar och min far. Min systrar och min far vill nu sälja denna och menar att de kan göra detta utan mitt medgivande - är detta korrekt?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagJag utgår ifrån att er lägenhet är en bostadsrätt, och att ni inte har något inbördes samägandeavtal. Detta gör lagen om samäganderätt, SamägL, tillämplig (1 § SamägL). Lagen är inte direkt tillämplig på just bostadsrätter, men i praxis (se bland annat NJA 2015 s. 72) har den i stora delar ansetts kunna tillämpas analogt även på bostadsrätter. Kan de andra samägarna sälja lägenheten utan ditt samtycke? För att få förfoga över lägenheten krävs det att samtliga samägare ger sitt samtycke (2 § SamägL). De kan alltså inte sälja lägenheten utan ditt samtycke. Däremot finns det en möjlighet för vardera samägaren att ansöka hos tingsrätten om att lägenheten ska säljas på offentlig auktion (6 § SamägL). Det kan vara viktigt att komma ihåg att försäljning på offentlig auktion ofta innebär att egendomen säljs till ett lägre pris än vid frivillig försäljning. Sammanfattning För frivillig försäljning krävs samtliga samägares medgivande, men däremot kan varje samägare begära att lägenheten ska säljas på offentlig auktion.

Hur går man till väga för att sälja sin andel i samägd egendom?

2019-06-11 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej! Jag och mitt ex köpte ett tält tillsammans för ca 6500 kronor. Nu när vi gjort slut har jag bett honom att köpa ut tältet av mig för 3000 kronor. Tältet i fråga har nypris på 11000 men vi fick rabatt när vi köpte det alltså är det värt ca 6000 kronor. Han köpte tältet men jag har överföring till honom som bevisar att jag var med och köpte det, och andra i vår närhet var med när vi köpte tältet och vet att vi köpte det tillsammans. Kan jag kräva honom på pengar, och i så fall hur går jag till väga?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEtt tält är att betrakta som lös egendom, närmare bestämt en lös sak, och eftersom du och ditt ex är samägare till tältet så är lagen om samäganderätt tillämplig (1 § lagen om samäganderätt). Vad kan du göra? För att du ska kunna sälja tältet eller liknande krävs det att ditt ex ger sitt samtycke (2 § lagen om samäganderätt). Du har alltså rätt att föreslå att ni ska sälja tältet eller ge honom möjligheten att köpa loss din andel, men han måste godkänna det. Vill han inte detta har du även rätt att ansöka hos tingsrätten om att tältet ska säljas på offentlig auktion, om inte den andra samägaren visar synnerliga skäl som talar mot detta (6 § lagen om samäganderätt). Det bör i detta fall inte föreligga några synnerliga skäl som talar för att du inte ska ha rätt att sälja tältet. Att sälja något på offentlig auktion innebär ofta att egendomen säljs till ett lägre pris än vid annan försäljning. Detta är något du skulle kunna använda som argument för att ditt ex ska köpa ut din andel eller att ni tillsammans ska sälja tältet utan rättens inblandning. Sammanfattning Eftersom du är samägare (vilket du även har bevis på) kan du, om ni inte kommer överens, ansöka hos tingsrätten om att tältet ska säljas på offentlig auktion. Mitt råd till dig är därför att vända dig till ditt ex och berätta om din rätt till tvångsvis försäljning. Förhoppningsvis får den vetskapen honom att gå med på att köpa loss din andel, och i annat fall får du dina pengar ändå. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan man tvångsinlösa en delägares del om denne inte betalar för den samägda fastigheten?

2019-05-31 i Samägandeavtal
FRÅGA |Vad kan man göra om en delägare av en fastighet inte betalar? Kan man tvångsinlösa den delen? Personen i fråga bor i ett av fyra hus.
Marika Jaaniste |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar utgår jag ifrån att det inte rör sig om en jordbruksfastighet samt att ni som delägare till fastigheten inte särskilt har avtalat om vad som ska gälla i frågor gällande den samägda fastigheten. Därmed utgår jag ifrån lagen om samäganderätt i mitt svar. Utgångspunkten enligt denna lag är att samtliga beslut rörande den samägda egendomen ska fattas gemensamt och att kostnaderna för fastigheten ska fördelas lika mellan delägarna och därmed proportionellt utifrån hur stor del respektive delägare äger av fastigheten (2 § och 15 § lagen om samäganderätt).Offentlig aktionInledningsvis ska det understrykas att respektive delägare har möjlighet att fritt förfoga över sin andel och således sälja denna utan samtycke från övriga delägare. I 6 § lagen om samäganderätt föreskrivs dock en möjlighet för en delägare att hos tingsrätten begära att den samägda egendomen ska säljas på offentlig auktion. Tingsrätten ska då utse en god man med uppgiften att ta hand om försäljning av egendomen (9 § andra stycket lagen om samäganderätt). Detta är en lämplig åtgärd att ta till för en delägare som är av uppfattningen att samägandet måste upphöra. I samma bestämmelse föreskrivs en möjlighet för någon av delägarna att invända mot att den samägda egendomen ska säljas på offentlig auktion. Det krävs emellertid synnerliga skäl för att hindra en sådan försäljning vilket i praxis har tolkats mycket strängt. Synnerliga skäl avser sociala eller ekonomiska skäl.Det ska understrykas att delägarna har rätt att under auktionen lägga bud, men inte någon rätt till att köpa fastigheten innan den tas upp på auktion. RekommendationInledningsvis kan du som delägare försöka förmå den specifika delägaren att fullgöra sina skyldigheter och betala genom att kräva henne/honom på pengarna och i sista hand stämma henne/honom i tingsrätten. Om du vill att samägandet ska upphöra till följd av att den specifika delägaren inte fullgör sina skyldigheter kan du enligt lagen om samäganderätt framtvinga en offentlig auktion. Om du upplever att de åtgärder som föreskrivs i lagen om samäganderätt inte är att föredra eller att det finns en möjlighet att samtliga samägare kan komma överens med hjälp av en extern part, är min rekommendation att anlita en jurist. En jurist kan exempelvis hjälpa till med att försöka förmå den specifika delägaren att fullgöra sina skyldigheter. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1725 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Vänligen,

Sälja samägd egendom

2019-06-20 i Samägandeavtal
FRÅGA |HejJag och mina två bröder har fått min fars jordlott i gåva. Vår far börjar bli äldre och han vill att vi ska ta hand om denna lott. Jag skrev ett samägande avtal mellan oss bröder där alla skrivit på, vår far ger oss en gåva och vi tre äger tillsammans.Den av oss bröder som står som ägare på egendomen vill nu dra sig ur och behålla jordlotten själv. Han hävdar också att vårt samägoavtal är ogiltigt. Alla har skrivit under på detta och jag undrar om detta håller juridiskt om det går så illa att min bror säljer nämnda jordlott.Med vänlig hälsning, Rolf
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Eftersom ni skrivit ett avtal om ert samägande till egendomen så har ni lika delar enligt lagen om samäganderätt (SamL) 1 § om inget annat framgår. Enligt SamL 2 § så ska beslut som rör helheten av egendomen, t ex en försäljning, tas samfällt av delägarna med undantag av akut art som rör underhållet. Däremot förfogar varje delägare över sin andel. Det innebär att er bror har rätt att sälja sin andel till er eller någon annan men alltså inte egendomen som helhet utan ert medgivande. Det finns dock möjlighet för en delägare att via domstolen begära att egendomen säljs på offentlig auktion enligt SamL 6 §. Vid ett sådant förfarande skulle en god man förordnas att sköta försäljningen och fördela pengarna mellan delägarna i enlighet med andelarna. Skulle ni vid en sådan auktion vilja behålla egendomen så finns inga hinder för att lägga bud själva men man kan väl hoppas att er bror hellre skulle vilja sälja sin andel direkt till er och slippa dra ärendet till domstolen. Hoppas att ni kan komma överens med er bror, att ni fått svar på frågan och lycka till!

Vad kan man göra när ett samägandeskap till en hund inte fungerar?

2019-06-12 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej!För 2 år sedan så köpte jag en hund, mitt ex som då var min sambo var med när jag köpte hunden. Det var jag som betalade och står som ägare på hunden. Vi hade då en bra kontakt och bestämde oss när det tog slut att vi skulle ta hand om hunden tillsammans. Så därefter har hon betalat sin halva av hunden till mig.Det funkade okej de första månaderna men har sedan dess gått över till något väldigt påfrestande.Jag får tjata på henne varje månad för att betala sin del av försäkringen.När vi ska hämta/lämna hunden så ska hon oftast bråka om det ena och det andra och det hela har gått överstyr.Detta var min hund från första början. Det är jag som tagit honom till vetrinären, jag som sett till att han fått sina vaccinationer, jag är den enda som klipper klorna och tar bort fästingar från hunden trots att vi har honom varannan vecka.Så nu till min fråga, jag står som ägare på alla papper och på jordbruksverket. Är det då jag som äger hunden trots att hon i efterhand har betalat av halva kostnaden av hunden?Bör också tillägga att vi har inte skrivit något kontrakt om samägandeskap.Hjälp mig, jag mår så dåligt över att inte kunna säga upp kontakten helt med mitt ex som terroriserar mig mentalt utan att oroa mig att hon på något juridiskt sätt kan ta hunden ifrån mig.Har inga problem att betala tillbaka hennes andel av hunden till henne heller.
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom djur i lagens mening är att betrakta som lös egendom, närmare bestämt en lös sak, och ni nu äger hunden tillsammans så är lagen om samäganderätt, SamägL, tillämplig (1 § SamägL). Detta på grund av att du skriver att ni inte har upprättat något samägandeavtal. Vad kan du göra? Trots att du utåt sett står som ägare så har hon nu köpt en andel i hunden och betraktas därför som samägare. Om inget annat framgår så presumeras ni därför äga hälften av hunden var (1 § SamägL). Med samäganderätt följer också en gemensam rätt att förfoga över egendomen, det vill säga måste du ha ditt ex:s samtycke för att kunna ta beslut rörande hunden (2 § SamägL). Om ni inte kan komma överens finns det dock en möjlighet att ansöka hos tingsrätten om att hunden ska säljas på offentlig auktion (6 § SamägL). Detta ger dig en möjlighet att köpa hunden och få hela äganderätten. Sammanfattning Du och ditt ex är samägare till hunden. Eftersom det handlar om ett levande djur är det givetvis bäst om ni kan komma överens. Går inte det kan du ansöka hos tingsrätten om att hunden ska säljas på offentlig auktion, vilket ger dig möjligheten att köpa hunden ensam. Det kan tilläggas att försäljning på offentlig auktion oftast resulterar i ett lägre försäljningsvärde än vid frivillig försäljning, vilket du kan använda som argument för att ditt ex istället frivilligt ska sälja sin andel till dig. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan jag överlåta min andel i en samäganderätt?

2019-05-31 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej,Vad säger lagen om Samäganderätt ang följande fråga:Jag äger 33% av ett landställe tillsammans med mina två syskon. Min nuvarande fru och jag kommer troligen att skiljas. Jag avser att överföra 50% av min tredjedel till min fru som gåva eller som del av bodelningen. Kan mina syskon motsätta sig att jag överför hälften av min andel med min nuvarande fru?Med vänlig hälsning
Azra Delkic |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom du äger lantstället tillsammans med dina två syskon blir Lagen om samäganderätt tillämplig. Den är dock dispositiv och gäller såvida ni inte har avtalat annat. Som utgångspunkt vid samägande krävs det att delägarna måste godkänna beslut som rör egendomen i dess helhet. Även att delägarna är överens om förfogande och förvaltning av det samägda, 2 § Samäganderättslagen. Med förfogande avses exempelvis att ägarna ska vara överens om det samägda ska säljas eller hyras ut. Med förvaltning avses åtgärder för det samägdes vård. Du kan exempelvis inte sälja hela bostaden utan dina syskons medgivande. Däremot krävs inte något godkännande från dina syskon när du endast vill förfoga över din andel av egendomen. Det innebär att du kan överlåta hälften av din andel till din fru utan att dina syskon kan motsätta sig det, förutsatt att ni inte har avtalat om annat. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur gör vi när vi inte kan enas om skötsel av samägd fastighet?

2019-05-06 i Samägandeavtal
FRÅGA |Vi har twistemål i vårt hus angående skötsel. Ägardelen är tyvärr 50% och 50% .Hur kan man på bästa sätt få någon tredje part som kan skilja?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din frågeställning rör det sig om ett samägande av en fastighet för vilket samäganderättslagen är tillämplig.Som utgångspunkt vid samägande krävs det att båda delägarna är överens om såväl förfogande som förvaltning av den samägda fastigheten (2 § SamägL). Med förfogande avses att ni måste vara överens om ni t.ex. vill sälja hela fastigheten eller hyra ut den. Med förvaltning avses faktiska åtgärder för fastighetens vård. Kan ni inte komma överens om skötseln av fastigheten kan ni vända er till tingsrätten och begära att domstolen utser en god man (3 § SamägL). Tänk på att en god man ska ha betalt för det uppdrag som utförs och att det ofta är en god idé om ni kan komma överens utan att begära en god man. Men kan ni inte komma överens, är det ett alternativ.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,