Samäganderätt till hund

2018-10-27 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej! Jag och mitt ex köpte en hund tillsammans. Vi delade på kostnaden. Vid köpesläget så tyckte vi att det inte spelade någon roll vem som stod som ägare och det har jag läst mig till att det inte ska spela någon roll så länge man betalar båda två. För tre år sedan separerade vi, hon jobbar dagtid och jag jobbar 5 skift vilket har gjort att jag haft hunden i den mån jag kunnat. Nu har vi kommit till en punkt där hon inte vill jag sa ha hunden alls. Hon anser det är hennes hund och vill köpa ut mig, hon hotar till och med att gå vidare till rätten. Jag är helt förstörd och vill verkligen inte mista hunden. Vad ska jag ta mig till härifrån? Vore tacksam för något råd eller vart jag kan vända mig.
Emma Rönnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag först att redogöra för om samäganderätt föreligger i er situation och avslutningsvis kommer jag att ge lite råd om ni väljer att vända er till domstol.Föreligger samäganderätt?Om båda två betalat hunden och syftet var att denne skulle ägas av er tillsammans uppkommer automatiskt samäganderätt enligt Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt. Ni har båda lika stor rätt till hunden enligt denna lag. Svårigheten blir att bevisa samäganderätt om endast ett namn står på köpekontraktet, dvs. om din före detta partner står som ägare för hunden, eftersom huvudregeln är att den som står på kontraktet äger hunden. Vad händer om ni inte kan komma överens?Vid alla åtgärder och frågor som rör hunden krävs bådas samtycke, 2 § samäganderättslagen. Därför bör ni komma överens om hur ni ska dela på hunden, dvs. hur mycket du ska få träffa den. Om ni inte kan dela på tiden med hunden kan ni komma överens om att den ene köper ut den andre och därmed blir ensam ägare. Om ni inte kan nå en överenskommelse kan ni vända er till tingsrätten som då kan pröva äganderättsfrågan.Vad kan vara bra att tänka på om ni tar detta till domstol?Om ni vill ta detta till domstol så kommer du behöva bevisning på att du bidragit med tid och pengar (bankbetalningar, kvitton, osv) för att ta hand om hunden. Det är även viktigt att du kan bevisa att ni hade hand om hunden ungefär lika mycket efter separationen. Om domstolen håller med dig kommer ni äga hunden med samäganderätt och måste fortsättningsvis komma överens om hur ni ska dela tiden med hunden, eller om någon av er ska köpas ut. Jag hoppas verkligen att det löser sig och att ni kan komma överens. Om du vill ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist. - Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. - Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Vänligen,

Hur gör jag om jag inte kommer överens med delägare till fastighet?

2018-10-22 i Samägandeavtal
FRÅGA |Jag och min bror ärvde ett hus efter våra föräldrar. Min bror vill / kommer aldrig att bo där. Men vid arvskiftet fråga jag varför han ville ha huset tillsammans med mig blev svaret att han skulle känna pengar på det.Han vägrar att underhålla eller renovera huset så det står och förfaller vi har inget avtal så jag kan inte kräva ersättning om jag lägger pengar på huset. Varje gång jag vill måla eller åtgärda något får jag negativt svar.Jag upplever det som att han inte var nöjd med sitt arv utan skall ta ut så mycket som möjligt av mig genom att hålla huset som pant i en typ av utpressning. Jag har erbjudit honom samma summa som vi löste ut våran andra broder. Jag upplever detta som bedrägligt beteende eller typ av utpressning vad kan man göra?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Då du äger ett hus tillsammans med din bror handlar det om ett samägande till vilket samäganderättslagen (SamägL) är tillämplig. Samäganderättslagen är dispositiv vilket innebär att det går att avtala om att lagen inte ska användas. Eftersom du skriver att ni inte har något avtal utgår jag från att samäganderättslagen är tillämplig i dess helhet. Jag utgår även från att ni äger halva fastigheten var.Utgångspunkten är att ni måste vara överens om alltSom utgångspunkt vid samägande krävs det att ni båda delägare är överens om såväl förfogande som förvaltning av den samägda fastigheten (2 § SamägL). Med förfogande avses att ni måste vara överens om ni t.ex. vill sälja hela fastigheten eller hyra ut den. Med förvaltning avses faktiska åtgärder för fastighetens vård t.ex. att måla om eller åtgärda något. Det finns dock ett undantag; det får göras undantag från kravet på enighet om en åtgärd är brådskande eller nödvändig. Till nödvändiga och brådskande åtgärder torde räknas åtgärder för att skydda egendomen mot förstörelse eller hastig värdeförsämring (t.ex. att laga ett läckande tak). Däremot ingår sannolikt inte att måla om fastigheten. Om undantaget är tillämpligt är din bror skyldig att stå för halva kostnaden för den åtgärd du varit tvungen att utföra.Som delägare i fastigheten kan du begära tvångsförsäljning av fastighetenKan du och din bror inte komma överens om fastighetens vård och han inte låter dig köpa ut honom finns det en möjlighet för dig att begära tvångsförsäljning av fastigheten på offentlig auktion. Ansökan om sådan försäljning ska lämnas in till tingsrätten. Din bror kan normalt inte förhindra försäljningen, undantaget är om det finns synnerliga skäl då det kan ges anstånd (6 § SamägL). I praxis har rekvisitet "synnerliga skäl" tolkats strängt och det ska mycket till innan synnerliga skäl anses föreligga för att skjuta upp/få anstånd med försäljningen.Domstolen kan besluta om ett minimiprisOm du eller din bror begär det, ska domstolen besluta om ett minimipris som fastigheten inte får säljas under (9 § SamägL). Minimipriset har funktionen av ett minimiskydd för att fastigheten inte ska säljas så billigt att det blir oförmånligt för någon av er. Minimipriset får inte sättas så högt att det i praktiken förhindrar eller försvårar en försäljning.Högsta domstolen har i praxis uttalat att när en fastighet utbjuds till försäljning enligt samäganderättslagen är utgångspunkten för minimipriset att det ska motsvara taxeringsvärdet. Om en utredning i det särskilda fallet ger stöd för bedömningen att försäljningspriset kommer att avvika från det marknadsvärde som ligger till grund för försäljningen, ska minimipriset sättas till tre fjärdedelar av ett försiktigt uppskattat försäljningspris (NJA 2012 s. 757).Rätten utser en god man och delägarna delar på kostnadernaNär rätten beslutar om att fastigheten på din begäran ska säljas på offentlig auktion kommer en god man att utses. Vederbörandes uppgift är att ombesörja auktionen och fördela köpeskillingen (8 § SamägL). De kostnader som uppkommer för god man, auktionskostnader m.m. ska ni som delägare dela på utifrån er lott i fastigheten (15 § SamägL). I fallet innebär det att om ni äger halva fastigheten var så delar ni på kostnaderna med hälften var.Under auktionen kan vem som helst lägga bud på fastigheten. Vill du köpa ut din bror och behålla fastigheten kan du således lägga bud under auktionen. Men det innebär även att andra intressenter får möjlighet att lägga bud för att köpa fastigheten. Om du och din bror är närvarande under auktionen och överens om att anta eller förkasta ett anbud gäller ert beslut (12 § första stycket SamägL). Är ni däremot inte överens gäller det högsta budet, så länge det inte understiger eventuellt beslutat minimipris (12 § andra stycket SamägL).För- och nackdelar med tvångsförsäljning av samägd egendomDen största fördelen med tvångsförsäljning för dig är att det ger dig möjlighet att köpa ut din bror även om ni inte är överens. Ytterligare en fördel är att det verkliga marknadspriset kommer att visas. Nu har jag ingen uppfattning om priset på fastigheten ni samäger, men det kan ju vara så att priset blir lägre än vad du erbjudit honom (likväl som det kan bli högre).Nackdelarna med tvångsförsäljning är främst kostnaden som uppkommer för god man (lön för visning, auktionskostnader m.m.). En annan nackdel är att det finns en risk att du inte lägger det högsta budet och att någon annan i slutändan blir ägare till fastigheten.Sammanfattning Du och din bror kan ska som utgångspunkt vara eniga i allt som rör fastigheten ni samäger. Undantagsvis kan du få göra renoveringar om det finns risk att fastigheten förstörs eller hastigt sjunker i värde. Normalt underhåll räknas däremot inte in i undantaget. Kan ni inte komma överens har du möjlighet att begära tvångsförsäljning med stöd av samäganderättslagen. Begäran om tvångsförsäljning inges till tingsrätten som kommer att besluta om försäljning och utse en god man. Den gode mannen ombesörjer visning och försäljning av fastigheten. Kostnaderna delas mellan delägarna utifrån deras lott i den. Om någon av parterna begär det kan tingsrätten besluta om ett minimipris för fastigheten, enligt praxis är det taxeringsvärdet. Minimipriset innebär att fastigheten inte kan säljas hur billigt som helst. I undantagsfall kan det beslutas om ett minimipris som är högre än taxeringsvärdet. Om båda delägarna är närvarande vid auktionen gäller ett bud om båda är ense om att anta det. I annat fall gäller högsta budet, så länge det överstiger minimipriset. Under auktionen kan såväl någon av delägarna som andra intressenter lägga bud på fastigheten.Om tvångsförsäljning är ett alternativ rekommenderar jag att du anlitar en jurist för ändamålet. Jag kan varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga jurister hos Lawline! Någon av våra jurister kan granska ditt ärende närmre och även hjälpa dig att ansöka om tvångsförsäljning om det är den åtgärd som bedöms lämpligast.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur går offentlig auktion till och var annonseras fastigheten?

2018-10-18 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hur går en offentlig auktion till?? o var annonseras fastigheten ut någonstans??
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Reglering om offentlig auktion av samägs fastighet finns i lagen om samäganderätt. Det är denna lag jag hänvisar till nedan om inget annat nämns. Det är Tingsrätten som beviljar en ansökan om offentlig auktion. Innan den påbörjas har alla delägare till fastigheten möjlighet att begära att det beslutas om ett minimipris för försäljningen. Då får fastigheten inte säljas för mindre än detta pris. Detta stadgas i 9 §. Auktionen sköts av en god man som sköter auktionen och fördelar köpeskillingen mellan delägarna efteråt. Den gode mannen ska också utfärda ett köpebrev för fastigheten enligt 8 §. Om alla delägare är närvarande och kommer överens om att anta eller neka ett bud gäller det beslutet. Om ni inte är överens gäller det högsta budet så länge det överskrider det minimipris som det eventuellt beslutats om. Detta står i 12 §. De förvaltningskostnader som uppkommer i och med auktionen ska betalas av samtliga delägare och delas upp efter hur stor andel varje delägare äger i fastigheten, 15 §. Gällande annonsering sker det på samma sätt som vid en vanlig försäljning, alltså på internetsidor, tidningar etc. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Samäganderättslagen 6 §, en delägare kan tvinga fram en försäljning

2018-10-16 i Samägandeavtal
FRÅGA |Mina syskon och jag blev efter ett arv delägare (1/3 tillsammans) i ett gammalt hus (tax värde ca 5 tkr). Vi är överens om att avyttra vår del p g a alldeles höga driftskostnader. Om ingen vill överta vår del undrar jag om vi har rätt att kräva att huset ska säljas, eller vad kan vi göra? Man måste väl inte äga något man inte vill ha?
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga finns i lagen om samäganderätt. Där står att man som delägare i egendom har rätt att vända sig till domstol och kräva att egendomen ska bjudas ut till försäljning (6 § lag om samäganderätt). Denna rätt gäller så länge man inte har avtalat bort den, d.v.s. delägarna ska inte ha avtalat att samäganderättslagen inte ska gälla. I och med att du och dina syskon har ärvt fastigheten kan jag tänka mig att ett sådant avtal inte finns och att det därför är möjligt att få till en försäljning även om resterande ägare inte vill sälja. Domstolen ska godkänna ens begäran om försäljning så länge någon av de andra delägarna inte visar synnerliga skäl för anstånd. Sådana synnerliga skäl kan t.ex. vara att det är dåligt konjunkturläge och därför skulle innebära en stor förlustaffär att sälja just nu. I så fall får man avvakta och försöka få till stånd en försäljning i ett senare läge. För att summera så kan alltså du tillsammans med dina syskon eller ensam vända dig till domstolen och kräva en försäljning av fastigheten, alla delägare måste alltså inte vara överens om en försäljning. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Krävs ombud vid tvångsförsäljning.

2018-10-22 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej,Två personer äger och bor i en lägenhet.Dom har nu avslutat sitt förhållande och den ena parten vill sälja, den andra parten vägrar.Den som vill sälja har god ekonomi. Den som vägrar är långtidssjukskriven och har därmed begränsad ekonomi. Hen vill inte sälja då hen inte har möjlighet att köpa en ny bostad med nuvarande ekonomisk situation.Lånet betalas för närvarande till stor del genom en försäkring som den vägrande har. Jag har läst att man kan ansöka om tvångsförsäljning. Kräver detta att den som ansöker har ett juridiskt ombud som man själv bekostar? Finns det andra vägar?Mvh Louise
Jakob Westling |Hej!Tack för att du valde lawline till hjälp med din fråga!Som jag har tolkat frågan så äger ni två lägenheten tillsammans. Ni är alltså samägare i lagens mening. Då är lag om samäganderätt tillämplig. Enligt 2§ i den lagen krävs alla delägares samtycke för kunna sälja fastigheten.Dock, som du säger, så finns det i 6§ ett undantag där en samägare kan få rätten att tvinga huset till en försäljning. Detta är dock beroende på att ni inte har ett försäljningsförbud mellan er,som inte framgår av informationen jag har här.Härefter kommer ni få bestämma ett gemensamt lägsta pris för fastigheten och så kommer en god man utsedd av rätten utfärda resten. En alternativ lösning skulle vara att ni löser det internt mellan varandra. Det finns möjligheter till att köpa ut parten som vill flytta. Du behöver såklart inte ett ombud för detta och du kan skicka in ansökan själv. Dock kan det vara svårtolkat över vad man måste göra.http://www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Avgifter/ är hemsidan som skulle kunna hjälpa dig med ansökan.Generellt kan sägas att du behöver:1. det som yrkas,2. de omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet och3. de bevis som åberopas och det som skall styrkas med varje särskilt bevis.Första punkten menar då på vad du vill ska hända. Att du har samägd egendom som du vill sälja.Andra punkten ska du skriva att du vill sälja samägd egendom som en delägare motsätter sig till.Tredje punkten ska du bifoga bevis på att egendomen är samägd.

Kan jag tvinga min bror att sälja sin andel i fastigheten vi ärvde efter vår mor?

2018-10-22 i Samägandeavtal
FRÅGA |<p>Mon och min brors mor gick bort den 4 februari 2016 och min bror och jag ärvde fasigheten som hon och hennes man bodde i. De hade äktenskapsförord så fastigheten blev vår. Det fanns även ett löfte om att jag skulle lösa ut min bror med 500 000 kr och själv bo i fastigheten. Nu är det så att vår styvpappa bor kvar i huset och jag vill lösa min bror med löfte om att vår styvfar får bo kvar. Nu har min bror backat och vill inte hjälpa mig få ägandet av huset då han är "rädd att vår styvfar ska bli åsidosatt". Vår styvfar bor där till självkostnadspris och betalar således ingen hyra. Jag har svårt att få till ett lån och långivarna vill att jag skall stå på hela lagfarten för att få lånen och att vi skall skriva en skuldsedel mellan oss, min bror och jag, och det vägrar min bror att göra. </p><p>Vad har jag för chanser att få detta köp att gå i lås, kan han vägra detta då vi alla kommit överens om att jag skulle ha huset när mor var borta. Min bror är inte alls intresserad av huset och vill inte ha det. Som det ser ut idag har jag ingen som helst fördel av mitt arv efter mor. Hon ville att jag skulle ha det och att det inte skulle säljas vidare utan att jag skulle lösa min bror med 500 000, taxeringsvärdet vid hennes bortgång var 945 000. Idag bor jag i fastigheten tillsammans med min styvfar och har så gjort sedan hösten 2016.</p>
Pontus Schenkel |<p>Hej!</p><p>Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!</p><p>I detta fall tycks det som att du och din bror äger fastigheten och byggnaden med samäganderätt. Sådan uppstår bland annat i de fall delägarna ej av fri vilja erhållit samäganderätt, exempelvis vid arv. Lagen är dispositiv och kan således avtalas bort, men det finns inget i din fråga som tyder på att du och din bror avtalat bort samäganderättslagen (<a href="https://lagen.nu/1904:48_s.1" target="_blank"><b>SamägL</b></a>). Eftersom du inte nämner något om ett sådant avtal utgår jag från reglerna som återfinns i lagstiftningen.</p><p><b>Delägares möjlighet att begära förvaltare av samägda fastigheten eller framtvinga en försäljning</b></p><p>Kan delägare av en fastighet inte enas finns det möjlighet att vända sig till tingsrätten i den domkrets fastigheten är belägen. Tingsrätten utser i sådana fall en förvaltare som kan hjälpa till att medla och sköta andra praktiska frågor beträffande fastigheten (<a href="https://lagen.nu/1904:48_s.1"><b>3 § </b><b>SamägL</b></a>).</p><p>Delägare kan även kräva att den samägda fastigheten ska säljas på offentlig auktion. Detta är ett effektivt medel i de fall en av delägarna inte vill sälja sin andel. Ansökan om en sådan försäljning ska lämnas in till tingsrätten. Din bror kan huvudsakligen inte förhindra försäljningen. Undantaget till denna regel är dock de fall det finns synnerliga skäl, vilka kan medföra anstånd med den framtvingade försäljningen (<a href="https://lagen.nu/1904:48_s.1#P6S1" target="_blank"><b>6 § SamägL</b></a>). I praxis har rekvisitet "synnerliga skäl" tolkats strikt och anstånd med försäljningen beviljas inte ofta. Det ska dock noteras, att egendomen under den offentliga auktionen utbjuds för gemensam räkning, vilket innebär att hela fastigheten utbjuds; inte enbart din brors andel. Det kan alltså tyckas något motsägelsefullt att du ska framtvinga en försäljning av fastigheten, varpå andra spekulanter "bjuds in", och du riskerar förlora fastigheten. Detta följer av att det är oftast så att tvångsförsäljning sker i de fall resterande fastighetsägare motsätter sig en ägares vilja att sälja sin andel. </p><p><b>Rätten utser en god man och ni delar på kostnaderna</b></p><p>I de fall rätten beslutar om att fastigheten ska säljas under offentlig auktion, kommer en god man utses. Dennes uppgift är att ombesörja auktionen och fördela köpeskillingen (<a href="https://lagen.nu/1904:48_s.1#P8S1" target="_blank"><b>8 § SamägL</b></a>). De kostnader som uppkommer för god man, auktionskostnader m.m., ska ni som delägare dela på (<a href="https://lagen.nu/1904:48_s.1#P15S1" target="_blank"><b>15 § SamägL</b></a>). I ert fall innebär det, att om ni äger halva fastigheten var, delar ni på kostnaderna med hälften var.</p><p><b>Slutsats</b></p><p>Du kan inte tvinga din bror att sälja sin andel av fastigheten till dig. Däremot kan du ansöka om förvaltare, som kan medla er emellan. Du kan även ansöka om att fastigheten försäljs vid offentlig auktion. Detta är dock något motsägelsefullt, eftersom du vill bo kvar i/ha kvar fastigheten. I sådana fall tvingas du köpa fastigheten åter under den offentliga auktionen. Detta är dock riskabelt, eftersom andra intressenter kan påverka budgivningen.</p><p>De överenskommelser som du nämner tycks vara muntliga och är av den anledningen svåra att bevisa.</p><p>Jag rekommenderar att du upprättar ett hyresavtal med er styvfar. På så vis försäkrar du din bror om att styvfadern får bo kvar i huset. Därefter skulle din bror kunna sälja sin del i fastigheten till dig.</p><p><i>Jag kommer att ringa dig onsdag den 24:e oktober ca kl. 17.00. Om tiden inte passar kan du mejla mig på pontus.schenkel@lawline.se. Jag föreslår att vi under samtalet utreder saken mer ingående.</i></p><p>Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!</p><p>

6 § lag om samäganderätt, gör det möjligt att i vissa fall tvinga fram en försäljning av samägd egendom

2018-10-16 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej ! Jag äger10 procent i en bostadsrätt och min mor äger 90 procent.Nu har det uppstått en konflikt mellan oss på grund av att jag, men inte min mor, vill sälja bostaden. Kan min mor hindra mej från att sälja?
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga finns i lagen om samäganderätt. Där står att man som delägare till egendom kan vända sig till domstol för att få till en försäljning (6 § lag om samäganderätt). Denna rätt kan dock avtalas bort. Om du och din mor har kommit överens om att samäganderättslagen inte ska vara tillämplig eller att en försäljning kräver båda samtycke är de det som ska gälla. Om något sådant inte har avtalats, kan du vända dig till en tingsrätt. De kommer att godkänna din begäran om försäljning, såvida din mor inte kan visa synnerliga skäl för anstånd. Som exempel på sådana synnerliga skäl kan nämnas om det är dåligt konjunkturläge och en försäljning skulle innebära en stor förlustaffär. Då får man avvakta och försöka tvinga fram en försäljning i ett senare läge. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan de andra delägarna tvinga mig att sälja min andel i vår bostadsrätt?

2018-10-16 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej. Jag äger 10% i en bostadsrätt som i övrigt ägs av mina föräldrar och bror. Nu vill de sälja lägenheten till min bror för ett pris som är mycket lägre än värderingen (ca 60% av marknadsvärdet) och jag går inte med på att sälja min del. Min bror har som plan att sälja lägenheten och göra en stor vinst. Kan de tvinga mig att sälja mina 10%? Vad händer om min bror vill sälja lägenheten vidare och jag sitter på de 10% förutsatt att jag har rätt att behålla dem? Jag vet att jag kan föreslå att de köper mina 10% till det marknadsmässiga värdet men jag anser det inte aktuellt då min bror gör en enorm vinst och jag anser det vara ett mycket orättvist upplägg överlag.
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att ni är flera som äger bostadsrätten är den samägd. Bestämmelser kring samägd egendom finns i samäganderättslagen. En bostadsrätt är visserligen lös egendom och faller därför inte under lagens uttryckliga tillämpningsområde då den bara omfattar fastigheter och lösa saker. Högsta domstolen har dock slagit fast att samäganderättslagen till stor del ska gälla även för bostadsrätter. (se 1 § SamägL, här och NJA 1995 s. 478)Dina föräldrar får sälja sina andelar men kan inte tvinga digFör att hela bostadsrätten ska kunna säljas krävs alla delägares samtycke. I ert fall är tanken dock att bostadsrätten säljs till din bror, som redan är delägare. Det är alltså inte en försäljning av hela bostadsrätten. Varje delägare har rätt att sälja sin del till vilket pris som denne vill. Dina föräldrar kan därför sälja sina andelar i bostadsrätten till din bror utan ditt samtycke. De kan dock inte tvinga dig att sälja din del. Det är upp till dig att bestämma när och till vilket pris du vill sälja dina 10%. Du har alltså rätt att behålla dina 10% även om dina föräldrar säljer sina andelar. (se 2 § SamägL)Din bror får sälja sina andelar men kan inte tvinga digI det fall att din bror tar över era föräldrars andelar blir det istället bara du och han som samäger bostadsrätten. Detta förändrar dock inte din rätt att säga nej till att sälja din andel. Det är dock fritt fram för din bror att sälja sin andel till dig eller någon utomstående. Observera att det kan bli praktiska problem att sälja till någon utomstående med tanke på att köparen måste bli godkänt av bostadsrättsföreningen. (se 2 § SamägL)Undantag: Offentlig auktionEnda möjligheten för din bror att sälja hela er bostadsrätt är att domstolen, på din brors begäran, godkänner att bostadsrätten säljs på offentlig auktion. Domstolen kommer dock att avslå hans ansökan om du kan visa att det finns synnerliga skäl till varför en offentlig auktion inte ska ske. Jag vill påpeka att även en offentlig auktion kan vara problematisk ur den aspekten att en köpare måste bli godkänd av bostadsrättsföreningen. (se 6 § SamägL)Vid en försäljning av din andel ska du självklart få din beskärda del av vinsten, dvs 10%. Samäganderättslagen är dispositivViktigt att komma ihåg är att samäganderättslagen i stora dela är dispositiv. Det innebär att reglerna kan avtalas bort. Ni har till exempel avvikit från samäganderättslagen genom att föreskriva att ni äger olika stora delar i bostadsrätten. Jag rekommenderar därför att du kollar igenom vad som står i ert avtal angående försäljning för att vara helt säker på vad som gäller i en sådan här situation. Finns det inget föreskrivet i avtalet är det samäganderättslagen som gäller. SammanfattningNi samäger bostadsrätten och det är därför samäganderättslagen som reglerar denna situation, så länge ni inte har avtalat om något annat. Dina föräldrar kan inte tvinga dig att sälja din andel till din bror. Det är dock fritt fram för dem att sälja sina andelar till vilket pris de vill. Om din bror senare vill sälja lägenheten kan han inte tvinga dig att sälja din andel. Han kan därför bara sälja sin del i bostadsrätten. För att kunna sälja hela bostadsrätten och därmed också din andel krävs det att domstolen har godkänt en offentlig auktion.Hoppas du har fått svar på dina frågor! Vill du ha ytterligare hjälp är du varmt välkommen att ta dina frågor vidare till vår juristbyrå, här. Med vänliga hälsningar,