Möjlighet att kräva betalning enligt avtal

2012-05-21 i Avtal
FRÅGA |Hej, Jag har anlitat ett bolag för löpande tjänstgöring veckovis i mitt hem. Dock efter andra tillfället, vill jag inte fortsätta nyttja tjänsten. I och med avtalet som skrevs på plats band jag upp mig på 3 månader, och därmed om 3 fakturor. Hur som helst gjorde bolaget då något liknande tyst överenskommesle att endast fakturera för 1 månads arbete, eftersom jag avbröt samarbetet efter endast 2 veckor. Min fråga är om bolaget kan nu i efterhand, ca 1 år, kan kräva betalning för de resterande 2 månadernas fakturor som jag egentligen enligt avtalet ska betala... det finns inget skriftligt på den tysta överenskommelsen.
Isabel Ringsby |Hej! Först och främst bör klargöras om du har köpt tjänsten via distansavtal. Med distansavtal avses sådana avtal där all kommunikation sker över distans, som exempelvis är fallet vid internethandel. Enligt Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) 9 § har en konsument ångerrätt uppgående till 14 dagar från dess att ett avtal om en tjänst ingicks, se även 10 §. Vidare har du inte beskrivit huruvida utförandet av tjänsten avbröts i samband med att du sade upp samarbetsavtalet. Givetvis ska du inte behöva betala för tjänster som du inte har mottagit. Har tjänsten inte levererats till dig finns därför inte heller någon möjlighet att utkräva dig på betalning, i sådana fall har ju inte din motpart uppfyllt sin del av ert avtal. Slutligen kan nämnas att preskriptionstiden för en fordran gentemot en konsument är tre år enlig Preskriptionslag (1981:130) 2 §. För en annan fordran gäller en tioårig preskriptionsfrist. Innebörden av att en fordran preskriberas är att den inte längre kan utkrävas i domstol. Däremot krävs givetvis att det faktiskt finns en gällande fordran för att några krav ska kunna ställas på dig. Har du mottagit tjänsterna utan att betala för dem skulle företaget mycket väl kunna ställa krav på betalning, i annat fall har inte de levererat enligt avtalet och din uppsägning bör i sådana fall ha betraktats som godkänd varvid några krav inte kan ställas på dig. Vänliga hälsningar, Isabel

Påtryckningsmedel vid kontraktsbrott

2012-05-19 i Avtal
FRÅGA |Jag skrev över en gammal bil för skrotning till en bilhandare i höstas. Han lovade att hämta bilen som stod på tomten till vårt fritidshus. Nu visar det sig att bilen fortfarande står kvar efter två påstötningar. Vilka påtryckningar finns för att få honom att ta hand om bilen. Polisanmäan?
Erik Rosqvist |Hej! När bilhandlaren lovade dig att hämta bilen ingick ni ett avtal. Det innebär att bilhandlaren gör sig skyldig till ett kontraktsbrott när denne inte hämtar bilen. Som påtryckningsmedel kan du hota med att föra ärendet till domstol. För det fall ärendet hamnar i domstol är det viktigt att du kan bevisa att ett avtal har ingåtts mellan er. Bevisbördan för att så har skett ligger på dig. En domstol kan dock inte tvinga bilhandlaren till att hämta bilen, men för det fall denne vägrar kan skadestånd i stället utgå. En förutsättning för att så sker är dock naturligtvis att domstolen finner att bilhandlaren har gjort sig skyldig till kontraktsbrott. Mitt råd är dock att undvika en domstolsprocess så långt det är möjligt, då det är kostsamt och tidskrävande. Jag tycker däremot att du ska framföra det som påtryckningsmedel. Lycka till!

Avtalsbundenhet

2012-05-14 i Avtal
FRÅGA |äkta par från Iran som ska skiljas. Kan kvinnan begära sin hemgift som var fastställt vid vigseln i Iran? Kvinnan har papper ( två vittne har skrivit på) på att han ska omedelbart betala hennes hemgift vid begäran. Finns det någon advokat som kan hjälpa henne i fallet?
Ester Sandgren |Hej och tack för din fråga. Jag förutsätter i mitt svar att frågan, vid eventuell tvist, ska avgöras i Sverige och inte i Iran. Jag utgår således från svensk lagstiftning och kan inte svara på vad utfallet skulle bli i Iran då jag inte behärskar det landets lagstiftning. För att svensk lagstiftning ska användas förutsätts att inget är avtalat om var en eventuell tvist ska avgöras. Jag tolkar din fråga som att det föreligger ett avtal mellan mannen och kvinnan, där mannen har förbundit sig till att betala en summa pengar till kvinnan när hon begär det. En viktig huvudprincip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Mannen är således skyldig att betala när kvinnan begär det om giltigt avtal föreligger. Om betalning inte sker kan kvinnan väcka talan i domstol. Då det rör sig om en civilrättslig tvist saknas en allmän rätt till ombud eller advokat, det får man bekosta själv. Istället för att väcka talan i domstol kan man vända sig till kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Kronofogdemyndigheten hjälper då till fastställa skulden. Länk till kronofogdemyndigheten: http://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html Med vänlig hälsning Ester Sandgren

Avtalsbundenhet

2012-05-07 i Avtal
FRÅGA |Min chef lovade mig halvårs tj.ledighet via mail som han senare tog tillbaka via mail, kan han göra det eller är löftet bindande?
Ester Sandgren |Hej och tack för din fråga. Som jag uppfattar din fråga hade du och ditt chef ingått ett avtal där du beviljades tjänstledigt. Huvudregeln vid avtal är "pacta sunt servanda" och innebär att avtal ska hållas. Det framgår av 1 § Avtalslagen. Det innebär att din chef är bunden till det han har sagt. Det framgår inte av din fråga varför du vill vara tjänstledig. I vissa fall har arbetstagare lagstadgad rätt till ledighet. Sådan rätt gäller för studier,föräldraledighet, vård av närstående samt bildande av näringsverksamhet. Om ditt behov av ledighet rör någon sådan fråga finns särskilda bestämmelser. Återkom gärna med ytterligare funderingar om du har frågor kring detta. Länk till Avtalslagen: http://www.lagen.nu/1915:218 Med vänlig hälsning Ester Sandgren

Oskäliga vitesklausuler

2012-05-21 i Avtal
FRÅGA |I ett samarbetsavtal mellan frilansare och översättningsbyrå står det: 75 000 kr i vite, eller högre belopp som motsvarar skadan, för varje fall av brott mot sekretessklausulen. Enligt sekretessklausulen får frilansaren inte avslöja eller utnyttja konfidentiell information. Med konfidentiell information avses all information om uppdraget, med undantag av information som är allämnt känd. Är detta rimligt? Jag tycker att beloppet är högt och definitionen av konfidentiell information otydlig. Hur skulle översättningsbyrån utkräva vitet från frilansaren? Genom att gå till domstol?
Isabel Ringsby |Hej! Tack för din fråga! Först och främst vill jag börja med att påpeka att huvudregeln inom svensk avtalsrätt är att avtal ska hållas och att de parter som har ingått ett avtal är bundna av detta. Dock finns det en möjlighet att enligt 36 § Avtalslagen jämka ett oskäligt avtal, vilket innebär att domstolen justerar prestationerna mellan parterna till att bli rimligare. Här bör dock påpekas att denna regel endast är avsedd att tillämpas i undantagsfall då det finns en större diskrepans mellan parterna, som om exempelvis den ena parten är ett stort företag och den andra parten en konsument. I regel brukar domstolen dock utgå från att parterna har själva rätt att komma överens om avtalets innehåll och att detta har gjorts som ett medvetet val. Då det gäller en otydlig klausul måste en domstol försöka tolka vad denna betyder. I regel utgår man från avtalets skriftliga innehåll men då detta inte ger tillräcklig vägledning måste man försöka utröna parternas gemensamma intentioner. För att utfå vitet bör översättningsbyrån lämpligen vända sig till domstol, för det fall frilansaren inte frivilligt betalar på anmodan. Härvid är det också viktigt att påpeka att det är översättningsbyrån som har bevisbördan, d.v.s. att översättningsbyrån måste bevisa att de är berättigade till vite och till vilket belopp. Jag hoppas att detta ger svar på dina frågor! Vänliga hälsningar Isabel

Avtal om återtagande av hund.

2012-05-18 i Avtal
FRÅGA |hej! jag köpte en hund av en person som inte kunde ha henne kvar pga sjukdom. den förra ägaren hade inte tagit hand om hunden så en anmälan om vanvård gjordes. (inte av mig) sen har jag haft kontakt med länsveterinär i stockholm. har gjort en besiktning på hunden. gjort ägarbyte så hon är min nu. men så fick jag tag i köpeavtalet som kenneln och den förre ägaren skrivit... där står det att om hunden skall säjlas eller omplaceras så ska hon tillbaka till uppfödaren. avel, avlivning, operativa ingrepp på könsorgan skall säljaren/uppfödaren kontaktas först. så alltså har den förre ägaren gjort fel.. jag hade tänkt ringa uppfödaren för att berätta att jag har hunden nu.. men har hon rätt att ta tillbaka hunden? vad har jag för rättigheter? vad kan hända?
Cecilia Lindström |Hej! Avtalet som har gjorts mellan den förre ägaren och uppfödaren är giltigt mellan dessa två personer. I förhållande till dig som tredje man ställer sig dock saken annurlunda. Huvudregeln är alltid att ett avtal *inte* är bindande i förhållande till en utomstående tredje man. Du är alltså på inget sätt bunden av deras avtal. Därmed kan inte heller uppfödaren tá tillbaka hunden. (en annan sak är att det möjligen mellan den förre ägaren och uppfödaren kan bli akutellt med skadestånd.) MVH Cecilia

Friskrivning efter avtalets ingående (redan besvarad)

2012-05-10 i Avtal
FRÅGA |Kan en friskrivning inngåes etter at kontrakten er inngått og pengene betalat. Feilen ble oppdaget etter kontraktsinngåelse og innrømmet av selger. reduksjon i pris ble gitt mot friskrivning fra detta punkt i frågelistan. Er det lov?
|Hej! Din fråga har redan besvarats en gång. Vänligen se länken: http://www.lawline.se/answers/13926 Om du inte är nöjd med vårt svar ber vi dig att omformulera frågan. Vänliga hälsnignar

Friskrivning efter avtalets ingående

2012-05-05 i Avtal
FRÅGA |Kan en friskrivning inngåes etter at kontrakten er inngått og pengene betalat. Feilen ble oppdaget etter kontraktsinngåelse og innrømmet av selger. reduksjon i pris ble gitt mot friskrivning fra detta punkt i frågelistan. Er det lov?
|Hej! Vad jag kan förstå så har det gjorts en friskrivning efter att avtalet har ingåtts och skrivits under. Om så är fallet så gäller som utgångspunkt inte friskrivningen. När ett avtal ingås så har man accepterat de villkor som står i avtalet och om det är någonting som är viktigt så ska det stå med i avtalet. En friskrivning är ofta en betydande klausul som kan påverka innebörden av avtalet väldigt mycket och en friskrivning som inte finns med i avtalet gäller därför normalt sett inte. Det är mycket viktigt att känna till att avtal kan ingås både muntligt och skriftligt. Om det gäller fastigheter så måste det dock vara skriftligt. Om det är exempelvis en bil som har sålts så räcker det istället med ett muntligt avtal, vilket då kan vara gällande parallellt med ett skriftligt. Annorlunda uttryckt så fäster man stor vikt vid parternas avsikter med avtalet och vad man faktiskt har kommit överens om. I sådana fall kan en friskrivning vara giltig om den är överenskommen, men inte står i det skriftliga avtalet. Det är naturligtvis väldigt svårt att bevisa att man har kommit överens om en friskrivning i sådana fall. Läget kompliceras ytterligare av vilka som är avtalsparter. Då en konsument ingår ett avtal med en näringsidkare så ställs det högre krav på tydlighet och utformningen av avtal hos näringsidkaren. Det är normalt sett näringsidkaren som utformar avtalen. Står ingen friskrivning med i ett sådant avtal är det näst intill omöjligt att hävda att en sådan ska gälla efter att avtalet har ingåtts. En grundläggande princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Det innebär bland annat att avtalet inte kan ändras efter att det är ingått, förutsatt att inte båda parter går med på det. Om det är så att ni inte har kommit överens om någon friskrivning vid avtalets ingående och säljaren sedan kommer och lägger till en sådan friskrivning så är den inte giltig. Om det skulle bli en tvist i domstol så måste säljaren bevisa att ni hade kommit överens om en sådan friskrivning. Återkom gärna med fler detaljer om vad det är som har sålts och vem som har köpt vad och fått prisreduktion så kan en mer precis bedömning göras. Om det dock rör sig om en fastighetsförsäljning så kan jag säga med relativt stor säkerhet att friskrivningen inte kan göras gällande i efterhand, främst med tanke på det stränga kraven på avtalets skriftliga form vid sådana försäljningar. Vänliga hälsningar