FrågaAVTALSRÄTTAvtal13/06/2013

Möjlighet att köpa loss fordon enligt leasingavtal

Behöver hjälp att tyda nedanstående text i ett leasingavtal. Min fråga: Kommer jag att få köpa loss fordonet till restvärdet på 70.000 kr som vi avtalat, eller säger texten något annat?

"Då leasingavtalet efter leasetiden löpt ut ska avräkning ske. Leasegivaren anvisar då köparen till vilken leasetagaren för leasegivarens räkning har att leverera fordonet.

Om leasetagaren inom tio (10) dagar efter leasegivarens besked anskaffar och till leasegivaren skriftligen anmäler köpare som kontant erlägger köpeskillingen som överstiger vad leasegivaren erhåller från annan köpare ska försäljning ske till den av leasetagaren framtagna köparen. Eljest sker försäljning till köpare som leasegivaren anvisat.

Om försäljning sker till av leasetagaren anvisad köpare ska leasetagaren hålla leasegivaren skadeslös därest köparen riktar anspråk gentemot leasegivaren p g a köpet. Mellan leasetagaren och leasegivaren ska snarast möjligt, dock inom nittio (90) dagar efter återlämnandet avräkning ske.

Härvid ska till grund för avräkning läggas erhållet försäljningspris exkl vid varje tillfälle gällande mervärdeskatt. Om detta pris överstiger leasegivarens restvärde, vilket finns angivet på omstående sida/leasingavtalets framsida, ska leasetagaren såsom återbäring erhålla 100% av detta överskott. Vid underskott ska leasetagaren omgående inbetala detta med tillägg för gällande mervärdeskatt."

Lawline svarar

Hej,

Så som avtalsvillkoren är utformade har leasinggivaren ("uthyraren" och ägaren) en möjlighet att sälja fordonet

  1. till köpare som leasingtagaren anmäler och som betalar mer än någon annan köpare, eller
  2. "till köpare som leasinggivaren anvisat" (enligt första stycket är denna köpare den som leasingtagaren levererat fordonet till).

Den citerade delen av leasingavtalet ger således leasinggivaren rätt att bl.a. sälja fordonet till högstbjudande köpare. Vilket kan innebära att fordonet säljs för ett belopp över dess restvärde på 70 000 kr till en annan köpare än leasingtagaren.

Jag vill dock påpeka att det är viktigt att se till avtalets helhet vid tolkning av avtalet och att det kan finnas andra delar av avtalet som påverkar denna fråga.

Möjlighetenra att jämka avtalet enligt 36§ Avtalslagen är, motbakgrund av det givna avtalsutdraget, begränsade.

 

Vänligen,

Olle AnderssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning