Avtalsbundenhet

2012-05-07 i Avtal
FRÅGA |Min chef lovade mig halvårs tj.ledighet via mail som han senare tog tillbaka via mail, kan han göra det eller är löftet bindande?
Ester Sandgren |Hej och tack för din fråga. Som jag uppfattar din fråga hade du och ditt chef ingått ett avtal där du beviljades tjänstledigt. Huvudregeln vid avtal är "pacta sunt servanda" och innebär att avtal ska hållas. Det framgår av 1 § Avtalslagen. Det innebär att din chef är bunden till det han har sagt. Det framgår inte av din fråga varför du vill vara tjänstledig. I vissa fall har arbetstagare lagstadgad rätt till ledighet. Sådan rätt gäller för studier,föräldraledighet, vård av närstående samt bildande av näringsverksamhet. Om ditt behov av ledighet rör någon sådan fråga finns särskilda bestämmelser. Återkom gärna med ytterligare funderingar om du har frågor kring detta. Länk till Avtalslagen: http://www.lagen.nu/1915:218 Med vänlig hälsning Ester Sandgren

Besittningsrätt till lös egendom?

2012-04-30 i Avtal
FRÅGA |Hej! Min farbror skaffade en hund för några år sedan som han inte riktigt kunde ta hand om. Han lät hunden bajsa och kissa inne ibland eftersom han glömde bort att gå med honom eller i alla fall inte gick tillräckligt ofta. Ibland släppte han bara ut hunden utanför lägenheten (bostadsområde med många hyreshus) och gick ner och hämtade hunden efter en halvtimme. Mina föräldrar reagerade starkt på detta och föreslog att hunden skulle bo hos dem i stället. De har samma sommarhus så min farbror skulle få träffa hunden där några månader om året. Min farbror sa ja till detta och så har det varit i några år nu. Han har alltså släppt hunden men vill inte sälja den. Han har den heller inte på sommaren, utan den bor fortfarande hos mina föräldrar. Han tar alltså inget ansvar för den under den gemensamma perioden. Mina föräldrar betalar allt för hunden, försäkring och mat och får ingen ersättning för detta. Vill heller inte ha det. De älskar hunden och sköter om den jättebra. Min fråga är: kan min farbror ta tillbaks hunden hur som helst? Eller finns det någon "besittningsrätt"? Mvh Lena
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. En hund betraktas rättsligt som lös egendom. Om inte äganderätten på något sätt, t.ex. genom en överlåtelse eller en gåva, har övergått från din farbror till dina föräldrar tillkommer äganderätten till hunden alltjämt din farbror. Vid ett sådant förhållande är din farbror alltså rättsligt sett ägare till hunden och har därmed rätt att ta tillbaka hunden. Av frågan framgår att din farbror motsatt sig att överlåta hunden till dina föräldrar. Detta talar också för att det rättsförhållande som funnits, och fortfarande verkar bestå, mellan honom och dina föräldrar har varit ett lån av något slag av hunden. Som redan sagts innebär detta att äganderätten fortfarande tillkommer din farbror och han har således rätt att, beroende på hur hyresavtalet ser ut, ta tillbaka hunden närhelst han så önskar. Besittningsskydd är ett begrepp som är hänförligt till hyresrättsliga frågor och regleras i 12 kap. 46 § jordabalken (JB). Någon "besittningsrätt" till lös egendom finns inte. Den enda möjligheten för dina föräldrar att lagligen kunna behålla hunden mot din farbrors vilja är att äganderätten genom den mångåriga skötseln av hunden, med tillhörande utgifter, kan anses ha övergått till dina föräldrar. Av den information som tillhandahållits i din fråga skulle dock ett sådant resonemang vara att föra för långt. Som tidigare framhållits ligger äganderätten med största sannolikhet hos din farbror. Jag hoppas detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,

Avtal - pacta sunt servanda

2012-04-25 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag lämnade i höstas ut min häst till en fodervärd. Vi skrev i kontraktet att vid hälta i det ben hon tidigare haft problem med och om det bevisligen är en gammal skada så ska jag som ägare stå för kostnaderna. Men vid ny skada är fodervärden skyldig att stå för allt. Nu blev hästen plötsligt rejält halt . Jag får hem henne o ser att hon är värre däran än vad jag har förstått på dom, då har hon gått 2-3v så halt hos dom utan att de tilllkallat veterinär. Nu hittade vi inte vad som kan ha orsakat hältan men vi är inte klara med utredningen. Eftersom vet. tror det kan vara en ny skada och det sitter i en hov hon aldrig haft ont i under sina 13år så anser jag att de ska stå för vet. tills motsattsen går att bevisa. Det anser såklart inte fv. utan försöker slingra sig! Går det att stämma dom? Hur går man tillväga? Om det inte går att bevisa att det varken är en ny eller gammal skada hur gör man då? Jag erbjöd dom att de får stå för självrisk o jag resten så länge, ca 50/50, tills vi får veta vilket. Vet. kostnader + medicin m.m är redan uppe i över 4tusen och ev behövs en röntgen som f.bolaget inte vill stå för som kostar 10-20tusen kr.
Sara S |Hej, Vad jag förstår på din fråga så har ni upprättat ett skriftligt avtal där det står att du ska stå för kostnaderna om det kan bevisas att det uppkommer hälta i det ben som hon tidigare haft problem med och hänför sig till den tidigare skadan. Enligt principen pacta sund servanda ska avtal hållas. Av din fråga framgår att det måste bevisas att skadan är att hänföra från den tidigare skadan vilket, om jag förstår din fråga rätt, inte är bevisat. Således bör alltså fodervärden stå för kostnaderna enligt avtalet. Samma gäller i fall då det inte går att bevisa huruvida skadan är ny eller gammal. Om du vill stämma fodervärden kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Bestämmer du dig för att gå till domstol med ärendet rekommenderar jag dig att ta kontakt med en jurist. Vänligen,

Fortsatt betalning vid spärrad tjänst?

2012-04-14 i Avtal
FRÅGA |Min son har ingått ett avtal med ett gym, ett träningskort/passerkort som gäller i 12 månader. Med autogiro dras ca 200 kronor från hans konto den sista varje månad. Problemet är att han uppgav fel konto från början, vi fick då ett inkassokrav istället som vi bestred skriftligt. Vi kontaktar gymet, ändrar kontot till rätt nummer och ber att få betala in skulden. De vill inte uppge något konto att betala in på och tar inte heller emot pengarna kontant. De vill att vi betalar inkasso. (Ingen påminnelse eller d.y.l är skickat till oss före inkassokravet) Inkassoföretaget ägs av gymet men de har inte tagit striden vidare eller skickat fler krav. Nu står allt still, det har dragits 200/mån från min sons konto sedan 6 månader tillbaka men kortet har inte fungerat under hela den här tiden. Han kan alltså inte träna. De dagar i veckan det finns personal på gymet så har han frågat och sagt att kortet inte fungerar men svaret är att han har skuld och därför är han spärrad. Han har nu betalat 1200 kronor sammanlagt utan att kunna träna, pengarna dras från kontot utan att vi kan göra något åt det. Är det tillåtet att göra så här? Om vi betalar det gamla inkassokravet, har han då rätt att träna 12 månader sammanlagt? Vet inte vad vi ska göra eller var vi ska vända oss och han betalar för en tjänst/service han bara kunnat nyttja i 4 dagar. Min son är över 18 år.
|Om jag uppfattat korrekt har skulden till inkassobolaget inte betalats. I Förmodligen kommmer ni hitta många svar i avtalet som skrevs på vid tecknande av gymkortet. Förmodligen finns en klausul att vid eventuell skuld spärras kortet. Att kortet spärras är då avtalsenligt. Det lutar åt att inkassokravet var riktigt grundat då pengar inte dragits pg.a av felaktigt konto. Borgenären har rätt att bestämma hur betalningen ska ske, i detta fall kontouppgiften i inkassobrevet. Det finns ingen skyldighet för inkassobolaget att skicka ut påminnelse. Inkassoverksamhet ska bedrivas enligt Inkassolag se https://lagen.nu/1974:182. Om det finns tydliga uppgifter på hur skulden kan betalas i inkassobrevet bör allt ha gått rätt till från deras håll. Det kan finnas möjlighet att få pengarna tillbaka om bestridandet visar sig vara riktigt. Ni har rätt att få besked från inkassobolaget om de anser bestridandet vara riktigt. Det finns möjligheter att föra frågan vidare till domstol om de anser bestridande vara ogrundandet, men det är inte rekommenderat i det här fallet. När det gäller de fortsatta betalningarna under tiden kortet är spärrat blir det mer problematiskt. Kanske finns även någon skrivelse i avtalet om fortsatta autogirobetalningar vid spärrat kort? Denna klausul är förmodligen utformad med ett krav på att uppfylla skyldigheterna (oftast ordningsregler och betalning) enligt avtal annars spärras kortet. Tillsammans med eventuella andra avtalsvillkor som stadgar att autogirobetalning dras under avtalstiden kan förfarandet bli riktigt enligt avtalet. Det kan vara möjligt att klausulen är oskälig med hänvisning till 3 kap 36 § avtalslagen ( https://lagen.nu/1915:218) se även avtalsvillkor i konsumentförhållenden https://lagen.nu/1994:1512 vilket ger konsumenter en bättre chans vid tolkning av avtalsvillkor.

Friskrivning efter avtalets ingående

2012-05-05 i Avtal
FRÅGA |Kan en friskrivning inngåes etter at kontrakten er inngått og pengene betalat. Feilen ble oppdaget etter kontraktsinngåelse og innrømmet av selger. reduksjon i pris ble gitt mot friskrivning fra detta punkt i frågelistan. Er det lov?
|Hej! Vad jag kan förstå så har det gjorts en friskrivning efter att avtalet har ingåtts och skrivits under. Om så är fallet så gäller som utgångspunkt inte friskrivningen. När ett avtal ingås så har man accepterat de villkor som står i avtalet och om det är någonting som är viktigt så ska det stå med i avtalet. En friskrivning är ofta en betydande klausul som kan påverka innebörden av avtalet väldigt mycket och en friskrivning som inte finns med i avtalet gäller därför normalt sett inte. Det är mycket viktigt att känna till att avtal kan ingås både muntligt och skriftligt. Om det gäller fastigheter så måste det dock vara skriftligt. Om det är exempelvis en bil som har sålts så räcker det istället med ett muntligt avtal, vilket då kan vara gällande parallellt med ett skriftligt. Annorlunda uttryckt så fäster man stor vikt vid parternas avsikter med avtalet och vad man faktiskt har kommit överens om. I sådana fall kan en friskrivning vara giltig om den är överenskommen, men inte står i det skriftliga avtalet. Det är naturligtvis väldigt svårt att bevisa att man har kommit överens om en friskrivning i sådana fall. Läget kompliceras ytterligare av vilka som är avtalsparter. Då en konsument ingår ett avtal med en näringsidkare så ställs det högre krav på tydlighet och utformningen av avtal hos näringsidkaren. Det är normalt sett näringsidkaren som utformar avtalen. Står ingen friskrivning med i ett sådant avtal är det näst intill omöjligt att hävda att en sådan ska gälla efter att avtalet har ingåtts. En grundläggande princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Det innebär bland annat att avtalet inte kan ändras efter att det är ingått, förutsatt att inte båda parter går med på det. Om det är så att ni inte har kommit överens om någon friskrivning vid avtalets ingående och säljaren sedan kommer och lägger till en sådan friskrivning så är den inte giltig. Om det skulle bli en tvist i domstol så måste säljaren bevisa att ni hade kommit överens om en sådan friskrivning. Återkom gärna med fler detaljer om vad det är som har sålts och vem som har köpt vad och fått prisreduktion så kan en mer precis bedömning göras. Om det dock rör sig om en fastighetsförsäljning så kan jag säga med relativt stor säkerhet att friskrivningen inte kan göras gällande i efterhand, främst med tanke på det stränga kraven på avtalets skriftliga form vid sådana försäljningar. Vänliga hälsningar

Eventuellt kontraktsbrott?

2012-04-29 i Avtal
FRÅGA |Jag har blivit avstängd från vidare träning på Easylife, Malmö efter en dispyt med en kvinna. Orsaken var att jag tilltalat kvinnan med för hög röst. Jag har betalat 2.195 kronor för träningen som började 17/1 2012 och slutade 27/3 2012. Kan jag få åtminstone en del av mina pengar tillbaka?
Carin Annerén |Hej, tack för din fråga! I första hand är det avtalet mellan dig och Easylife som reglerar era mellanhavanden. En grundläggande kontraktsprincip är att för det fall den ena kontraktsparten inte levererar enligt avtalet, den andra parten inte är skyldig att erlägga betalning. En oförmåga att leverera, i detta fall att inte ställa träningsmöjligheter till ditt förfogande, kan utgöra ett kontraktsbrott och det finns då inte någon skyldighet att betala för träningen. Ett kontraktsbrott är inte ett brott ur straffrättsligt perspektiv, och kan därmed inte leda till straff, men däremot civilrättsliga sanktioner som exempelvis, prisavdrag, avtalets hävning och/eller skadestånd. Samtidigt kan det finnas bestämmelser i avtalet som reglerar förhållandet när en medlem uppträder inkorrekt och vilka påföljder som då kan inträda. Beroende på vad avtalet stipulerar härom kan det vara berättigat av dem att stänga av dig från fortsatt träning. Att de däremot samtidigt behåller dina inbetalade pengar skulle kunna ses som ett oskäligt avtalsvillkor eftersom det är onödigt betungande för dig som konsument. Något definitivt svar på frågan är emellertid inte möjligt att ge då avtalets innehåll samt detaljerna kring dispyten är okända. Med vänliga hälsningar,

Återta ideelt arbete, respektive kräva betalning

2012-04-14 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag utvecklade för något år sedan ett datorprogram ideellt åt en förening. Jag har vänner som arbetar i föreningen vilket gjorde att jag ställde upp att göra detta ideellt. Nu har dock föreningen visat sig vara helt oförmögen och ovillig att hantera den psykosociala arbetsmiljön vilket har fått till följd att flera av mina vänner nu är sjukskrivna. Jag vill inte stöda en sådan förening. Mina frågor är då. 1. Har jag rätt att "återta" mitt arbete genom att avinstallera programvaran och förbjuda dem att använda den? 2. Har jag rätt att i efterhand ta betalt för konsultarvode?
Thomas Hefner |Hej, Rätten till literära verk och liknande, där datorprogram räknas in, regleras av Lag om Upphovsrätt till Literrära och konstnärliga verk (se 1 §, punkt 2). Lagen hittar du här: https://lagen.nu/1960:729 Enligt lagen innebär upphovsrätten en rätt att framställa exemplar av ett verk, att överföra verket till allmänheten, samt rätten att angivas som upphovsman då verket överförs till allmänheten. Se 2:a och 3:e paragraferna. Svar 1: När du väl har framställt ett exemeplar, i enlighet med din upphovsrätt, och sedan överlåtit exemplaret till en juridisk person, vilket en förening är, så äger du inte längre förfoga över exemplar. Föreningen har inte rätt att framställa fler exemplar, men exemplaret som du har överlåtit äger den helt och hållet. Om det inte ursprungligen var avtalat att du skulle kunna ta tillbaka exemplaret under särskilda omständigheter så finns det inget juridiskt stöd för att du skall kunna gör det nu. Svar 2: Om ni har kommit överrens om att du skall arbeta ideelt så har du inte rätt att sedan kräva betalning. Inom arbetsrätten har man rätt att få betalt för utfört arbete, men då förrutsätt att det varit kvalificerat arbete för en verklig arbetstagare och inte ideelt arbete i en förening.

avbetalningsköp av kylskåp

2012-03-31 i Avtal
FRÅGA |Min man köpte ett kyldskåp på avbetalning i vit-varubutiken nära där vi bor. Vi har ställt den på vår gård. Kyldskåpet står ute hela året, efter som vi har ingenstans att ställa den på under vinterhalvåret. Nu har butiksföreståndaren, som bor granne med oss, hotat med att dra in lånet om vi inte förvarar kyldskåpet inomhus. Vad har han med detta och göra? Min man betalar lånet varje månad. Har han rätt att dra in lånet?
Sebastian Fahlgren |Hej och tack för din fråga. Det förefaller mycket tveksamt att butiksföreståndaren har rätt att dra in det lån som din man har tillhandahållits vid köpet av kylskåp. En förutsättning för att det skall vara möjligt är att det framgår av avtalet. Så länge som din man följer och betalar efter den avbetalningsplan som följer av avtalet samt att det i avtalet inte föreskrivs i butiksföreståndaren har rätt att häva avtalet om kylskåpet förvaras utomhus (eller något liknande), torde han inte ha rätt att dra in lånet. Vänligen