Förtida avslutande av uppdrag som styrelseledamot i bostadsrättsförening m.m.

2020-10-14 i Föreningar
FRÅGA |En styrelsemedlem har i affekterat tillstånd muntligen meddelat valberedningen att han vill avgå. Han sitter på mandat i två år och har ett år kvar. Han har sedan ångrat sig och muntligen meddelat valberedningen att han vill sitta kvar på mandatet. Detta har han gjort i mycket god tid före årsstämma. Valberedningen säger att hans ångervilja att stanna ej gills, utan kommentarer, och med enda orsak att han muntligen sagt upp sig i ett tidigare skede. Styrelsens påtalande om att styrelsen är helt oförstående till valberedningens hållning har ingen verkan. Styrelsen fortsätter sitt arbete som vanligt där omnämnda styrelsemedlem som vanligt ingår. Valberedningen har nu, fyra månader senare inför kommande årsmöte, presenterat ett förslag på kandidater där ifrågavarande styrelsemedlem saknas i uppräkningen av de som sitter kvar på mandat ytterligare ett år. I valberedningens förslag till nya styrelseledamöter ingår antalsmässigt ersättare för berörd styrelsemedlem. Fråga: Hur ser det formella kravet för giltighet ut för egen uppsägning under pågående mandat och hur skall vi hantera valberedningens förslag och valberedningen i sig ?. I styrelsens sfär sitter ifrågavarande styrelseledamot kvar på mandat.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen bostadsrättslagen (BRL) och lagen om ekonomiska föreningar (EFL).Utredning Enligt 9 kap. 12 § BRL ska bestämmelserna i 7 kap. EFL tillämpas på bostadsrättsföreningar med vissa undantag. I 7 kap. 14 § EFL fastslås att en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid om styrelseledamoten eller den som har utsett honom eller henne anmäler att uppdraget ska upphöra. Anmälan om avgången ska göras hos styrelsen eller, i fall då styrelseledamoten tillsatts av annan än stämman, den som utsett styrelseledamoten. Av 7 kap. 13 § EFL framgår att ändringar i styrelsens sammansättning, exempelvis då en styrelseledamot anmält sin avgång, har verkan först från den tidpunkt då anmälan om registrering enligt 7 kap. 44 § EFL kom in till Bolagsverket eller från den senare tidpunkt som anges i det beslut som anmälan grundar sig på. En eventuell valberednings existens och uppgifter regleras inte i BRL. I de fall då en valberedning finns är dess verksamhet reglerad i föreningens stadgar. Typiskt sett är valberedningens uppgift att inför stämman föreslå vilka medlemmar som ska ingå i föreningens styrelse. I 7 kap. 6-7 §§ EFL framgår bland annat att styrelseledamöter ska väljas av föreningsstämman och att ledamöterna ska vara medlemmar i föreningen. Tillämpat på ditt nu aktuella fall kan ett antal slutsatser dras. Enligt min uppfattning har inte den aktuella styrelseledamotens uppdrag upphört i förtid, dels eftersom det aktuella meddelandet lämnats till valberedningen och inte styrelsen, dels eftersom det är högst diskutabelt om det aktuella meddelandet om att han "ville" avgå ens kan anses utgöra en tillräckligt tydlig av att uppdraget ska upphöra. Styrelseledamoten har med andra ord med största sannolikhet aldrig anmält att uppdraget ska upphöra i juridisk mening och hans uppdrag har sålunda inte upphört. Detta saknar dock, med brasklappen att jag inte är bekant med stadgarna i er förening, antagligen betydelse eftersom valberedningens uppdrag inte är avhängigt en viss medlems ställning som styrelseledamot. Det torde ligga inom valberedningens uppdrag att fritt besluta om vilka medlemmar som föreslås väljas till styrelse inom de ramar som stadgarna anger. Om valberedningen anser att den aktuella styrelseledamotens uttalande innebär att han är olämplig att fortsätta som styrelseledamot och därför inte bör föreslås är detta sannolikt inte något som övriga medlemmar kan påverka på annat vis än att genom vid nästa stämma rösta för att andra personer ska ta plats i valberedningen. Med det sagt är valberedningens förslag inte med nödvändighet styrande för vilka medlemmar som väljs till styrelsen; det är stämman som tillsätter styrelsen och det står därmed fritt för föreningens medlemmar att rösta på andra förslag än det som stämman lagt fram. Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att den aktuella styrelseledamoten med stor säkerhet aldrig kan anses ha avslutat sitt uppdrag i styrelsen, att valberedningens beslut att inte föreslå honom som kandidat till styrelsen sannolikt inte kan påverkas och att den medlem som anser att styrelseledamoten ifråga bör ges tillfälle att fortsätta sitt uppdrag som styrelseledamot är fri att lägga fram och rösta för ett annat förslag än valberedningens.HandlingsplanJag har svårt att ge dig en konkret rekommendation eftersom jag inte med säkerhet vet hur du ser på det aktuella fallet. Jag hoppas att mitt svar ändå var till hjälp!Med vänlig hälsning

Kan en minderårig bli VD eller styrelseledamot i ekonomisk förening?

2020-10-09 i Föreningar
FRÅGA |Kan en 13 åring bli VD eller styrelseledamot i en ekonomisk förening? Om inte vad är den närmaste rollen som en 13 åring kan ha?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga gäller en ekonomisk förening får vi se till lagen om ekonomiska föreningar.Att vara styrelseledamot i en ekonomisk föreningAv 7 kap. 1 § framkommer att en ekonomisk förening ska ha en styrelse med minst tre ledamöter. Styrelsen väljs av föreningsstämman enligt 6 § och 7 § fastslår vem som kan vara styrelseledamot. Vem som helst kan dock inte vara styrelseledamot enligt 10 §. Ett av kraven för att vara styrelseledamot är att du måste vara myndig, en person som är underårig, precis som i ditt fall, får alltså inte vara styrelseledamot.Att vara VDVad gäller positionen som verkställande direktör är det styrelsen som utser VD:n (7 kap. 27 §) I 7 kap. 31 § uppställs hinder mot att vara verkställande direktör, varav ett av dessa hinder är om en är underårig. Det går alltså inte heller att vara verkställande direktör som 13-åring.Ett av kraven med en ekonomisk förening är att verksamheten ska vara kooperativ, vilket innebär medlemmarna ska delta i verksamheten på olika sätt t.ex. som konsumenter eller leverantörer (1 kap. 4 § FL). En ekonomisk förening är en öppen association och styrs därmed av öppenhetsprincipen, vilket innebär att vem som helst ska få bli medlem och utträda ur föreningen. Den ekonomiska föreningen är alltså skyldig att acceptera nya medlemmar (4 kap. 1 §). Viktigt att veta är att det är styrelsen som prövar en ansökan om att bli medlem, om inte annat skulle framgå av föreningens stadgar enligt 4 kap. 3 § 2 stycket. Att vara medlem i ekonomisk föreningEnligt boverket kan du emellertid vara medlem i en ekonomisk förening om du är under 18 år, men inte vara styrelseledamot.Underårigas rätt att ingå avtal och andra förpliktelserViktigt att komma ihåg är dock att det finns regler i 9 kap. föräldrabalken, FB, om underåriga personers rätt att ingå avtal och andra förpliktelser. Enligt 9 kap. 1 § FB saknar underåriga personer rättshandlingsförmåga, vilket innebär att en person under 18 år inte kan ingå avtal eller andra förpliktelser utan föräldrarnas samtycke. Att då bli medlem i en ekonomisk förening, som i detta fallet, kan tänkas vara en sådan förpliktelse som föräldrarna måste samtycka till. Huvudregeln är då att båda föräldrarna måste samtycka om de har gemensam vårdnad, speciellt om medlemskapet skulle innebära en ekonomisk skyldighet/förpliktelse som den underårige inte själv kan ingå.Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars får du jättegärna återkomma till oss!Allt gott,Suana

Vilka dokument måste en förening spara och hur länge?

2020-10-01 i Föreningar
FRÅGA |Vilka dokument måste föreningen spara och hur länge ska de sparas?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt årsredovisningslagen måste föreningar spara dokument såsom; balansräkningen, årsredovisningar, bokslut, kassaböcker och verifikationer (kvitton och fakturor) i sju år. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Omyndig firmatecknare?

2020-09-30 i Föreningar
FRÅGA |Hej, vi är en ekonomisk förening. Och har att en 13 åring är viktig i vår verksamhet. Kan då denna 13 åring bli firmatecknare?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i föräldrabalken (FB). Den som är under arton år är omyndig och får som utgångspunkt inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser (9 kap 1 § FB). Bestämmelsen ger uttryck för den omyndiges begränsade rättshandlingsförmåga.En ekonomisk förening som registrerats hos Bolagsverket blir en juridisk person. Styrelsen i en ekonomisk förening får bemyndiga en styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan att företräda föreningen och teckna dess firma (särskild firmatecknare) (7 kap 37 § lag om ekonomiska föreningar). Mot bakgrund av att en trettonåring är omyndig och således har en begränsad rättshandlingsförmåga skulle jag avråda från att utse den omyndige till firmatecknare. Dennes rättshandlingar blir som utgångspunkt inte bindande.Vänliga hälsningar,

Kan en 13-åring vara särskild firmatecknare i en ekonomisk förening?

2020-10-10 i Föreningar
FRÅGA |Kan en 13 åring vara skärskild firmatecknare i en ekonomisk förening?
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan en 13-åring vara särskild firmatecknare i en ekonomisk förening?Det korta svaret på din fråga är nej. En särskild firmatecknare får utses av styrelsen (7 kap. 37 § lag om ekonomiska föreningar). Det finns sedan vissa krav på en särskild firmatecknare, som sedan hänvisas till fler paragrafer (7 kap. 38 § lag om ekonomiska föreningar). De krav som ställs är t.ex. att personen inte får vara under 18 år eller vara försatt i konkurs (7 kap. 31 § lag om ekonomiska föreningar). Det innebär alltså att en 13-åring inte uppfyller kraven på en särskild firmatecknare i en ekonomisk förening.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Likhetsprincipen i bostadsrättsförening

2020-10-02 i Föreningar
FRÅGA |Hej!Bor i en brf.lägenhet och har ett 60 mm. hål i en yttervägg efter en AC-rörgenomföring.Jag ska låta ett godkänt byggföretag återställa/täta hålet och undrar om styrelsen äger rätt att kräva bättre tätning av det hålet än de av styrelsen godkända tätningarna i övriga rörgenomföringar? Hål i ytterväggar för likadana AC-installationer finns i två av föreningens andra lägenheter.Hälsningar
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningSåsom jag tolkar din fråga undrar du om en bostadsrättsförenings styrelsen kan ställa olika höga krav på medlemmars åtgärder som syftar till att avhjälpa brister i lägenheterna. Din fråga aktualiserar huvudsakligen allmänna associationsrättsliga principer.Utredning Den så kallade likhetsprincipen är en allmän associationsrättslig princip som innebär att exempelvis en förenings medlemmar ska behandlas lika i denna deras egenskap. Det senare innebär att en medlem till exempel kan behandlas annorlunda i egenskap av tillhandahållare av en tjänst till föreningen. Vad likabehandling innebär i ett konkret fall är dock inte alltid självklart. I praxis har man ibland tillåtit vad som i och för sig konstaterats vara olikbehandling när sakliga skäl talat för det. Detta har beskrivits som att man endast tillämpar principen i fall då illojal olikbehandling förekommit eller som att beslut kan undantas från principen om de gynnar associationen som helhet. Vad som kan anses vara sakliga skäl och inte och om detta alltid räcker för att olikbehandling ska tillåtas är dock förhållandevis oklart. Likhetsprincipen är även begränsad till att avse fall som inte kan sägas vara betydelselösa. I ditt nu aktuella fall är det inledningsvis värt att påpeka att jag har mycket svårt att säga något med säkerhet utifrån den information du tillhandahållit i ditt svar. Med det sagt kan vi konstatera att en styrelse som kräver en mer ambitiös reparationsåtgärd av en medlem än andra medlemmar i identiska situationer mycket väl skulle kunna tänkas bryta mot likhetsprincipen. Om skillnaden kan sägas vara betydelselös, exempelvis om skillnaden i kostnad eller arbetsinsats är minimal, kan det dock knappast sägas bryta mot likhetsprincipen. Om skillnaden inte är betydelselös kan det dock ändå uppstå viss osäkerhet. Det kan tänkas att en skillnad i krav på reparationen kan motiveras av lägenhetens läge, hålets position i förhållande till byggnaden i övrigt eller andra faktorer. Då skulle möjligen styrelsen kunna försvara sitt agerande med att skillnaden i de ställda kraven är sakligt motiverad och inte tar sikte på medlemmen i egenskap av medlem utan snarare på lägenheten. Om så är fallet skulle det enligt min uppfattning krävas en mycket noggrann granskning omständigheterna i det enskilda fallet för att med någon säkerhet kunna avgöra om det kan anses röra sig om ett brott mot likhetsprincipen.HandlingsplanJag har svårt att ge dig någon konkret rekommendation utan närmare insyn i ditt fall. Jag kommer ringa dig på måndag den 5/10 17:00 för uppföljning av ärendet. Fungerar inte den tiden får du gärna maila mig på magnus.gustafsson@lawline.se.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Med vänlig hälsning

Regler vid extra föreningsstämma

2020-09-30 i Föreningar
FRÅGA |Vad skall specificeras av de som begär extra stämma? Att de 3 (i vårt fall) skall bifoga sina signerade namn m.m. vet jag. Styrelsen har redan beslutat att loftgångarna skall utföras enligt prospektet vi köpt efter. Byggaren har i juni tagit fram en bra konstruktionsritning för massiv betong, Det är ingen kostnad för föreningen, livslängd på > 50 år, mot en tvivelaktig träkonstruktion=kortare livslängd, mer underhåll och osäker kostnad efter garantitiden. Det gäller ett garantiåtagande på loftgångar som inte blivit godkända vid besiktningen. Det stod i prospektet när alla köpte, att de var i massiv betong. Men det var en träkonstruktion som dessutom läckte p.g.a. felaktig ytbehandling, byggaren vill nu bara byta ytskiktet. Problemet är att en medlem är nära lierad med säljaren och går deras ärenden. Han och vi, vet att betong kommer att kosta avsevärt mer. Skall röstningen vara mellan 1) styrelsens beslut och 2) träkonstruktionen, ELLER mellan 1) betong och 2) trä? Jag menar att det skiljer sig ju i krav på motionens detaljeringsgrad. Kan styrelsen sen enhälligt i dessa Coronatider enväldigt bestämma att omröstningen görs digital?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad som gäller för en bostadsrättsförening regleras i lagen om ekonomiska föreningar, även kallad föreningslagen, (FL) samt i bostadsrättslagen (BRL). Utredning av din fråga:Av din fråga framgår det att styrelsen har beslutat att loftgångar ska utföras enligt ett prospekt det köpts utifrån, där de skulle bestå av massiv betong. Det som är aktuellt nu är ett garantiåtagande för loftgångarna då de inte gick igenom besiktningen, då loftgångarna inte utfördes i enlighet med prospektet. Istället utfördes det i en träkonstruktion som läckte på grund av felaktig ytbehandling, och byggaren vill nu endast åtgärda ytskiktet. Jag kommer att dela upp mitt svar i tre delar för att besvara dina frågor:1. Vad ska specificeras av de som begär extra stämma?2. Ska omröstningen vara mellan (1) styrelsens beslut och (2) träkonstruktionen, eller (1) betong och (2) trä?3. Kan styrelsen enhälligt i dessa Coronatider bestämma att omröstningen görs digital? 1. Vad ska specificeras av de som begär extra stämma?Vad som gäller vid en extra föreningsstämma:En extra föreningsstämma kan kallas antingen av styrelsen själv, på begäran av en revisor eller på begäran av enskilda medlemmar. Orsaken kan vara en speciell fråga som det måste fattas beslut om, och som inte kan vänta till ordinarie föreningsstämma. I ditt fall rör det sig om ni ska godta utförarens förslag om att endast åtgärda ytskiktet eller inte. En kallelse till en extra föreningsstämma ska skickas ut tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman äger rum, FL 6 kap. 18 §. Styrelsen kan alltid kalla till en extra föreningsstämma om det finns behov av att en sådan hålls. Ni som vill väcka stämman måste precis som du nämner i din fråga skriva en motion. Motionen ska innehålla både bakgrund till problemet samt förslaget. Om det istället är vanliga medlemmar som vill begära extra stämma så krävs det att dessa får stöd av en tiondel av föreningens medlemmar. Enligt FL 6 kap. 33 § så utgörs en föreningsstämmans beslut av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 2. Ska omröstningen vara mellan (1) styrelsens beslut och (2) träkonstruktion, eller (1) betong och (2) trä?Då det gäller ett garantiärende, och det redan har beslutats om att bygga i betong så bör röstningen inte ske enligt förslagen i rubriken. Vad det eventuellt bör röstas om är istället huruvida ni godtar utförarens förslag om att endast åtgärda ytskiktet eller ej. I ditt fall kan motionen förslagsvis redogöra för de för- och nackdelar mellan de två alternativen att åtgärda ytskiktet och behålla träkonstruktionen, eller kräva betong som det avtalats om. Det finns inget speciellt formkrav för motioner annat än det ska framgå vem eller vilka som författat den samt både bakgrund och lösning till problemet. Jag kan däremot inte svara på vad garantin omfattar helt då jag inte vet vad som avtalats med byggaren.3. Kan styrelsen enhälligt i dessa Coronatider bestämma att omröstningen görs digital? Digital omröstning:Riksdagen har beslutat om en ny tillfällig lag (lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor) under denna tider då restriktioner från Folkhälsomyndigheten råder. De nya reglerna innebär att styrelsen kan inför viss föreningsstämma besluta att stämman ska hållas genom elektronisk uppkoppling med medlemmarna, i stället för på en viss fysisk ort. Styrelsen får besluta att en sådan föreningsstämma ska hållas även om det inte följer av stadgarna. Om styrelsen beslutar om detta så ska medlemmarna kunna utöva sin rösträtt genom poströstning, även om det inte är möjligt enligt stadgarna. Om poströstning ska ske så måste detta framgå av kallelsen till stämman. Det är upp till föreningsstämman och ordföranden på stämman att avgöra om en stämma genom elektronisk uppkoppling kan genomföras på ett betryggande sätt, exempelvis om identifiering av medlemmar och ombud kan ske säkert och om den tekniska lösningen och omröstningsförfarandet är pålitligt.Övrigt:Relationen mellan medlemmen och säljaren:Om medlemmen du skriver i frågan är en styrelseledamot så kan jäv enligt FL bli aktuellt. FL 7 kap. 23 § stadgar nämligen att en styrelseledamot inte får handlägga en fråga om avtal mellan föreningen och tredje man, om styrelseledamoten har ett väsentligt intresse i frågan som kan strida mot föreningens intresse. Om medlemmen inte sitter i styrelsen blir det tyvärr svårt att hitta en laglig grund för att klandra dennes beteende. Sammanfattning:Det som krävs för att begära en extra föreningsstämma är att ni författar en motion, där ni beskriver bakgrunden till problemet samt ert förslag. Röstningen bör förslagsvis vara huruvida ni godtar utförarens förslag om att endast åtgärda ytskiktet eller inte. En styrelse har alltid rätt att kalla till extra stämma om det är påkallat. Det är även tillåtet för styrelsen i dessa tider att enhälligt besluta om att stämman ska hållas digitalt. Detta är vad jag kan svara på utifrån de omständigheter som presenterats i frågan. Om du önskar vidare utredning, exempelvis om det uppstår en tvist med garantin, så rekommenderar jag att ni anlitar en jurist som då kan gå igenom allt i ärendet. Om detta är intressant så kan du återkomma till mig så ser jag till att vår juristbyrå återkommer med ett kostnadsförslag och vidare kontakt. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta mig på ebba.thor@lawline.se. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Orättvist behandlad av styrelsen i en samfällighetsförening

2020-09-30 i Föreningar
FRÅGA |Hej nyinflyttad i en samfällighet.Vid min inflytt var tomten framför huset (min egna samt samfällighetens) i mycket dåligt skick. Stenplattor låg på hela tomten (även samfällighetens mark) dock var det mest lerigt och ojämnt. Känndes inte bra att ha äldre personer på besök på det underlaget.På samfällighetens mark var buskarna i dåligt skick och det visade sig att tidigare ägare av mitt hus låtit plantera där samt även byggt en mur som står kvar.Jag har nu byggt en lös trall (alltså inte gjutit fast den) på marken och denna ligger även på en del av samfällighetens mark dock inte på någon yta som andra skulle tänkas använda då den ligger i anslutning till häcken/buskarna som skiljer tomten från resten av grönområdena i samfälligheten. Majoriteten av de andra i samfälligheten har byggt på detta sätt men då även gjutit fast altaner.Jag har nu fått kritik av styrelsen som hävdar att min trall inte är OK även om den är flyttbar (jag får ju ställa möbler osv där men inte en lös trall). Finns det något jag kan använda för att stödja min rätt att behålla min bebyggelse, antingen argumentet fastmonterat versus att denna är lös eller att alla i samfälligheten bör bemötas och hanteras på ett likvärdigt sätt?Utan denna trall kan jag inte bruka tomten på ett vettigt sätt samt insynen i huset gör det olidligt utan de lösa vindskydden som sitter i trallen. Tacksam för er input i denna fråga då styrelsen är på mig hela tiden.
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Samfällighetslagen (SfL).Generella bestämmelserAlla beslut i en samfällighet ska ske av styrelsen i enlighet med lagen, stadgarna och föreningsstämmobeslut, 38 § SfL. Samfällighetsföreningens uppgift är sedan att tillgodose medlemmarnas gemensamma intressen, men även medlemmarnas enskilda intressen i en skälig omfattning, 19 § SfL. LikhetsprincipenDet finns något som heter likhetsprincipen, vilken innebär att medlemmar inte får behandlas olika om det inte finns sakliga skäl härför. Är det så att det inte finns några sakliga skäl varför just ditt trallgolv inte skulle vara accepterat medan de andras är det, så kan detta vara att betrakta som en överträdelse av likhetsprincipen. Viktigt att ta upp är dock att denna princip kan avtalas bort genom att skriva in det i stadgarna till samfällighetsföreningen. Du bör således undersöka om detta ha gjorts eller inte. Av vad du har beskrivit förstår jag det som att styrelsen är enig om att ditt trallgolv inte är OK. Ger de dig någon förklaring till varför den inte skulle vara okej och har du ifrågasatt det faktum att de övriga medlemmarna i samfälligheten har fastmonterade trallgolv på sina tomter? Det kan vara vettiga frågor till styrelsen för att få svar på om de har gjort en överträdelse av likhetsprincipen i detta fall. SlutsatsSvaret på din fråga är således att det finns en princip om att ingen medlem får behandlas sämre än någon annan om det inte finns ett godtagbart skäl härför. Kan styrelsen inte redogöra för ett sådant sakligt skäl kan du påtala att det strider mot likhetsprincipen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och skulle det vara så att du har några följdfrågor eller behöver vidare hjälp i ärendet genom att anlita en jurist som hjälper dig är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig ett stort lycka till!Vänligen